Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2008 > Červen 2008 Číslo 3 Ročník XVIII.

Červen 2008 Číslo 3 Ročník XVIII.

 

Lokalita pod nádražím ČD určená pro výstavbu

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

Zastupitelstvo obce bylo svoláno na 25. června, proběhlo bohužel až po uzávěrce tohoto vydání zpravodaje. O jeho průběhu Vás budu informovat v příštím čísle Martinického zpravodaje.

Rada obce na svých jednáních schválila záměr vykoupení části parcely ppč. 424/15 ve vlastnictví paní Petry Šimůnkové tak, aby se zlepšil průjezd ostrou zatáčkou zejména pro větší automobily (zvláště pak popeláře). Na jednáních RO bylo schváleno pokácení několika vzrostlých dřevin, byla schválena smlouva s firmou Asekol na umístění sběrného boxu na drobné starší a nefunkční elektrospotřebiče v budově OÚ (dočtete se dále ve zpravodaji).

             Byla uzavřena smlouva s firmou ČEZ Distribuce na posílení stávajících rozvodů NN v dolení části obce, byla uzavřena smlouva s firmou LTM na provedení opravy povrchu cest na dolením konci, dokončení cesty v Dolcích a protažení bývalé pěšiny přes Dolce až k cestě okolo Adámkových pro chodce a cyklisty a penetraci povrchu cesty k Cejnarovým s vybudováním nového výjezdu z této komunikace na hlavní silnici. Obec Martinice v Krkonoších vypsala výběrové řízení malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace  a zhotovení samotné ČOV u školy, bylo vypsáno výběrové řízení malého rozsahu na projektovou dokumentaci pro změnu topného systému ve škole a na zateplení školy a opravu fasády. Geodeti provedli začátkem měsíce června vytyčení stavebních parcel v lokalitě pod nádražím dle projektové dokumentace od ing. Romana Matouška z Jilemnice, po obdržení vyhotoveného geometrického plánu budou parcely zapsány do katastru nemovitostí a bude rozhodnuto o způsobu prodeje těchto parcel. Pokračuje pořizování dokumentace pro rekonstrukci čp. 163, pro příští rok připravujeme změnu ve Fondu rozvoje bydlení (FRB). Možnost žádosti o půjčku bude zúžena na  poskytnutí finančních prostředků na vybudování ČOV nebo septiku s biofiltrem, na změnu způsobu vytápění a na zateplení rodinného domku. Bude také zároveň zvýšena částka, kterou si budete moci v případě zájmu půjčit.

              Krajskou správou silnic Libereckého kraje a Správou dopravní cesty Hradec Králové bylo přislíbeno provedení opravy železničního přejezdu na silnici II./293 u továrny a provedení opravy stoupacího pruhu silnice až před hasičskou zbrojnici. Železničáři přislíbili i provedení opravy přejezdu na dolením konci obce, snad se dočkáme. Lesy ČR s.p., v návaznosti na konečné úpravy v okolí opraveného rybníka a v návaznosti na další využití této lokality umístí do prostoru staré hráze závoru, která bude přizpůsobena průjezdu vozíčkářům, cyklistům a pěším. Závora by měla zamezit dalším případům topení aut v tomto blízkém a pěkném koutě přírody.

           

             V souvislosti se záměrem pořízení nového územního plánu pro Obec Martinice v Krkonoších, o kterém bude  rozhodovat zastupitelstvo obce  dne 25.6. 2008, bych Vás tímto chtěl jako vlastníky zdejších nemovitostí, občany obce a místní podnikatele vyzvat k zamyšlení se nad dalším možným vývojem naší vesnice. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy opravdu každý z Vás má možnost sdělit budoucímu zpracovateli územně plánovací dokumentace svoje názory na to, co by v obci být mělo, co by mohlo být výhledově uskutečněno a naopak, co by bylo považováno za krok zpět. Pro někoho je důležité, aby měl "svou parcelu" na stavbu domku pro děti, pro někoho je důležité, aby si mohl za svým domem přistavět dílnu, někdo naopak nechce rozvoj vesnice žádný. Na zpracovateli dokumentace a na zastupitelstvu obce bude, aby všechny podněty a názory skloubili do funkčního a fungujícího  celku, který bude pro další roky vodítkem pro existenci obce jako takové.  Mezi prvními připomínkami vzešlými z jednání rady i zastupitelstva bude zmírnění požadavků na sklon střechy u drobných staveb pergol a kůlen. Nicméně očekávám, že podnětů a nápadů vzešlých od Vás, obyvatel obce, bude celá řada.  Na konci července bych Vás, kteří budete mít zájem, chtěl pozvat na neformální diskusní setkání o této problematice. O termínu konání Vás budu informovat plakátky.

 

Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití letních měsíců, šťastný návrat z dovolené, dětem pak přeji krásné prázdniny.

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ              

 

Instalace E-boxu systému ASEKOL v budově obecního úřadu

Naše obec se přihlásila do systému sběru drobných elektrozařízení, který je provozován systémem Asekol. Každý máte možnost zdarma odevzdat staré a nefunkční spotřebiče, které jinak končí v běžném komunálním odpadu. V chodbě OÚ je přistaven malý kontejner, kam můžete odevzdat téměř vše od starého elektrického holícího strojku až po nefunkční CD přehrávač nebo mobilní telefon. Jediným omezením je velikost odevzdávaných předmětů, která je limitovaná velikostí kontejneru. Odvoz plného kontejneru je hrazen systémem Asekol, nemáme jako obec s následnou likvidací žádné další náklady.

·      E-Box usnadňuje sběr drobných elektrozařízení, která zatím často končí ve směsném komunálním odpadu

·      Deklarujete ekologickou odpovědnost – sběrem a následnou recyklací elektrozařízení přispějete k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů

·      Možnost odevzdávání veškerých drobných elektrozařízení z kanceláře i z domácností (s výjimkou zářivek a baterií)

·        Uspoříte své náklady – vše je zdarma

-lm-

 

 

Informace dárcům krve

Ve dnech 30.6. - 18.7. 2008 bude z důvodu dovolené TS Jilemnice uzavřeno. Další odběry budou pokračovat od 22.7. 2008. Děkujeme za pochopení.

Kolektiv Odběrového střediska Jilemnice, tlf. 481 551158-159

 

 

Listujeme v obecní kronice - číslování domů, výstavba na dolením konci

 

Ze záznamu panského archívu je patrné, že domky a chalupy v Martinicích byly postaveny buď na půdě patřící vrchnosti nebo na půdě obecní. Vlastníci takových domků museli odvádět každoročně vrchnosti nebo obci úrok z místa, které zastavěli.

Až do roku 1770 nebyly domy číslovány a bylo zvykem, že byly označovány buď podle jmen vlastníků nebo podle různých přívlastků např. u Volechů „V sádkách“, u Valšů „Na rychtě“, u Holců „Na stráni“, Bedrnikovi „U rybníka“, u Bucharů „Pod branou“, u Horáčku „Proti škole“, u Jebavých „Jakubů“, u Bukovského „Šaršanta“, Kupkovi „U krchova“, Potenskýho „U zvonku“ apod.

V Martinicích bylo číslování prováděno od roku 1770 a napočteno 57 domů. Začalo se číslem 1 u rychtáře Valše „Na rychtě“ a skončilo čís. 57 v martinickém mlýně u mlynáře Jiřika Bedrníka. K označování domů číslem se dostavila úřední komise, při které působili vojáci a písař. Zatímco komise činila různé úřední záznamy, psal jeden voják venku nad vchodem čísla domovní: Numero 1, Numero 2 atd. Při úředních opravách změn katastru v roce 1842 vykazuje obec 81 domů a roku 1925 již 148 domů.

Pro stavbu severozápadní dráhy Trutnov – Stará Paka v roce 1870-71 bylo státem Rakousko-Uherským vyvlastněno pozemkové plochy o výměře 8 ha 25 a 75m2 a rozbořeny domy čp. 16, 17, 18, 48, 51, 52, 53, 54 a 58.

Mimo toho, stavební místo určené pro stavbu čp. 89, nebylo zastavěno a zchátralý domek čp. 59 byl v roce 1912 zbořen.

Veškerá zde uvedená a volná čísla byla za úřadování obecního starosty Františka Bedrníka opět při novostavbách doplněna. K značnému rozšíření obce přispělo, když usnesením obecního zastupitelstva ze dne 15. dubna 1925 došlo k rozparcelování a prodeji větší části obecních pozemků čís. kat. 403/1, 420/1 a 424/1 o výměře 5 ha 11a 43m2 „u rybníka“ s výhradou pro stavbu domů. Cena byla stanovena na 75 haléřů za 1m2. Celkový příjem za tyto pozemky činil 38.357,25 Kč.

V té době se postavilo 21 nových budov, takže obec vykazuje koncem roku 1932 již 169 domů.

Počty domů v Martinicích:         rok      domů               rok       domů

1770        57                1925      148

1842        81                 1932    169

1890       102                 1980     181

1897       118                 1991     188

1913       152                 2001     202

1921       136

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika 

 

Narození

13. 5. 2008 - Adéla Nyklíčková

16. 5. 2008 - Vít Oždian

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Věře Horáčkové                85 let

 

 

Školství                               

 

Květen a červen v místní škole   

Pojďme se podívat na to, jak jsme prožili poslední dva měsíce školního roku 2007-08.

Krásné květnové počasí nás 7.5. nalákalo na pěší túru na Hůru. Cestou děti poznávaly květiny a stromy rostoucí v této lokalitě. Krásný rozhled nám umožnil zopakovat si hory Krkonoš viditelné právě z Hůry. Děti se také učily orientaci, určovaly polohu nejbližších obcí a měst v okolí Martinic. K pěkným zážitkům patřila i rozkvetlá třešňová alej.

Jízda zručnosti na kolech spojená s testem znalostí z dopravní výchovy se uskutečnila 9.5. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Petr Oždian (1.tř.), Luboš Typlt (2.tř.), Matěj Ott (3.tř.), Barbora Šafránková (4. a 5.tř.).

Svátek matek jsme oslavili ve čtvrtek 15.5. v naší škole. Maminky dostaly náruč dárečků v podobě písničky, dvou divadelních představení (děti z 1. a 2. tř. zahrály pohádku „Proč se sova ve dne skrývá v lese“ a žáci ze 3., 4. a 5. tř. předvedli pohádku „Dupynožka“), básniček a vlastnoručně vyrobených přáníček. Jako každým rokem proběhla tato oblíbená akce v milé atmosféře.

Krásný kulturní zážitek jsme si odnesli 16.5. z koncertu Pavla Nováka. Do Martinic jsme se vraceli pěšky lesem z jilemnické Hraběnky. Některé děti šly touto krásnou a bezpečnou cestou poprvé.

Svůj svátek MDD naše děti oslavily na školní zahradě 30.5. Žáci ze 4. a 5. třídy připravili pro své mladší spolužáky pět stanovišť s různými zábavnými disciplinami. Odměnou za splněný úkol byla zdravá zelenina, kterou dětem opět dodal pan Josef Effenberk ze Zálesní Lhoty.

Pro děti z místní MŠ a MŠ ze Zálesní Lhoty zorganizovala naše škola atletické závody. Malí atleti soutěžili ve čtyřech disciplinách: ve skoku dalekém z místa, v hodu míčkem, ve zdolání překážkové dráhy na čas a ve vytrvalostním běhu. I přes velkou nemocnost dětí se akce vydařila. Nejúspěšnějším martinickým miniatletem se stal Daniel Cejnar, který se v kategorii dětí 4 - 6 let umístil na 3. místě. Každý účastník si odnesl pěknou dřevěnou medaili, které pro děti vyrobil pan M. Ducháček čp. 37.

Začátkem června proběhla na OÚ výstavka „O životě dětí z Ugandy“, spojená s finanční sbírkou. Všem, kteří přispěli, velmi děkujeme. Jedině díky jejich pomoci se nám podařilo shromáždit částku 4 350,-- Kč. Osobně ji předáme prezidentu misijních děl v ČR panu Jiřímu Šlégrovi 18.6. ve Špindlerově Mlýně, kam jedeme na školní výlet. Peníze budou použity na stavbu škol a sirotčinců v Ugandě.

Ve dnech 28.5., 2.-3.6. proběhla v naší ZŠ a MŠ školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní i mateřskou školou, a čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých škole v letech 2005-2007.

V pondělí 2.6. se žáci 4. třídy vydali do Košťálova na dopravní hřiště. Čekala je zkouška z jízdy na kolech v silničním provozu a znalostní test. Oba naši žáci, Veronika Hájková i Ivan Mitrus, uspěli v obou částech a získali průkaz cyklisty.

Žákyně z 5. třídy se zúčastnily 12.6. projektu „Pomáhej, když můžeš!“ na jilemnickém MěÚ. Poutavě a odborně zde byly děti seznámeny s příčinami různých nemocí a úrazů. Dozvěděly se informace o jejich rozpoznání a vhodném a včasném poskytnutí první pomoci. Profesionálně připravená akce byla pro děti poučná a prospěšná.

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Martinice v Krk. podpořili 9.6. protestní stávku. Důvodem se stal neutěšený stav našeho školství jako např. další omezování financí na pořizování učebnic a pomůcek, bující nesmyslná byrokracie a laxní postoj vlády tuto situaci řešit. Rodiče byli o důvodu a termínu stávky včas informováni. Děkujeme jim za pochopení.

V pátek 13.6. si přišli budoucí prvňáčkové vyzkoušet, jak to chodí ve škole. Strávili v lavicích celé dopoledne. Věříme, že se jim u nás líbilo a už se těší na září, kdy do lavic zasednou jako opravdoví školáci.

V květnu a červnu děti kreslily své obrázky na tato témata: „Květiny“, „Máme rádi...“, „Hrad“ a „Malované písničky“.

Poslední dva týdny před prázdninami čekala na naše školáky spousta rozmanitých akcí. Např. přespolní běh 16.6., beseda „O vodě“ s panem D. Bílkem, pracovníkem KRNAPu 17.6., školní výlet do Špindlerova Mlýna 18.6., výlety za zvířátky 19.6. (1., 2. tř. do Vrchlabí do přírodovědné stanice v KRNAPu, 3., 4., 5. tř. exkurze do ZOO ve Dvoře Králové), soutěž v poznávání rostlin a živočichů 20.6., volba MISS a MISSÁKA pro š.r. 2007/08 24. a 25.6., filmové představení Pan Včelka v Jilemnici 26.6.

Pro svá vysvědčení si děti přijdou v pátek 27.6. Všem přejeme krásné a slunné prázdniny.

            Za celý kolektiv Renata Pavlatová

 

 

Co jsme se dočetli v tisku ...

- MISS Hotelové školy Hronov a Vrchlabí na rok 2008 byla dne 14.5. 2008 slavnostně korunována Michaela Cziroková z Martinic v Krkonoších, studentka 1. ročníku oboru Management turismu a služeb ve Vrchlabí. Porota složená převážně z mužů ocenila její krásu, skromnost i volnou taneční disciplínu.

- Na Den Země 22.4. se žáci a zástupci školy ZŠ Harracha Jilemnice zúčastnili vyhlášení nejlepších prací výtvarné soutěže „Rok žáby“, kterou pro školy celého kraje vyhlásila ZOO v Liberci. Podle slov pořadatelů přiskákalo do soutěže téměř 1 300 žab a žabiček. Diplom za 2. místo získal Jindřich Skokan z 9. B. Vyhodnocení soutěže bylo spojeno s pokřtěním mláděte takina čínského za přítomnosti primátora Liberce. Pozvání na křtiny přijal mistr světa v běhu na lyžích Lukáš Bauer a herec Václav Vydra,  kmotr samičky takina Bety.

- Žákům ZŠ Komenského Jilemnice závodících v běhu na lyžích za oddíl ČKS SKI Jilemnice se v soutěži žákovských družstev lyžařů z celé ČR podařilo obhájit 1. místo, a získat tak titul Mistrů ČR. V této soutěži se sčítají výsledky staršího žactva  ze dvou  částí MČR, které se letos konaly na šumavském Zadově  a v polských Jakuszycích a výsledky z finálové  části soutěže Hledá se nová Kateřina  Neumannová, která  se konala  na Horních Mísečkách.  Každý žák svým pořadím přinesl určitý počet  bodů pro celé družstvo. O tento výsledek se zasloužila i Michaela Vanclová.

V Poháru Krajského svazu lyžařů Libereckého kraje, lyžařského úseku obsadila Michaela Vanclová ve své kategorii - ročník 1995 v běhu na lyžích celkové 2. místo. Do poháru bylo zařazeno 6 závodů, z nichž se každému lyžaři započítávaly čtyři nejlepší výsledky.

Všem zmíněným gratulujeme. Bohužel, nepodaří se nám vždy a všechno zaregistrovat. Proto se na Vás obracíme s prosbou. Pokud se dozvíte o různých aktivitách a úspěších našich studentů nebo občanů, o nichž by se zasloužilo napsat, kontaktujte nás.

 

 

Kultura                    

 

Informace Obecní knihovny Martinice

Během prázdnin bude knihovna otevřena ve čtvrtek 10. 7., 21. 8. a po prázdninách ve čtvrtek 4. 9. 2008 v pravidelnou provozní dobu od 15.30 do 18.00 hodin.

Musilová Míla, knihovnice

 

 

Pomník Karla Havlíčka Borovského

Již delší dobu se uvažovalo o úpravě okolí pomníku K.H. Borovského nebo dokonce o jeho přemístění na jiné místo. Nakonec se přistoupilo k tomu, že začátkem letošního roku se porazily 3 stříbrné smrky a 1 lípa, která zasahovala do drátů elektrického vedení, bylo odstraněno zábradlí z betonových a železných sloupků a terén byl zarovnán tak, aby trávník mohl být udržován sekačkou. Poté byly po obou stranách pomníku vysazeny 2 zlaté deště a ptačí zob, ze kterého bude vytvarován nízký živý plot. Podle odezvy: „Vy máte v obci novou sochu?“, lze usoudit, že úprava okolí pomníku byla potřebná. 

Několikrát jsme si kladli otázku, od kdy a proč vlastně máme v obci pomník K.H. Borovského? Dali jsme se tedy do pátrání.

Zjistili jsme, že pomník je dílem Al. Kuhna z Vojic. Od tohoto kameníka by se v obci Tuř (nedaleko Jičína) měla nacházet socha Anděla Strážce z roku 1880. 

V publikaci 500 let Obce Martinice v Krkonoších se dozvíme, že péčí místních spolků byl na rozcestí silnic pod místní továrnou dne 28. 10. 1921 odhalen pomník “Plačící vlast“  padlým mužům z naší obce v 1. světové válce. V roce 1930 pak byl přemístěn na nový místní hřbitov. Žádnou jinou zmínku tu nenajdeme.   

V kronice divadelního spolku Klicpera se však dále píše: Dne 28. října 1921 uspořádaly sdružené spolky v Martinicích „Slavnost odhalení pomníku padlým ve světové válce spojenou se sázením lípy svobody“. Slavnost začala průvodem obcí od továrny. Slavnosti se zúčastnila vojenská hudba z Vrchlabí. U pomníku byly vysazeny dvě lípy, a to „lípa Svobody a lípa Masarykova“. Pomník býval vlivem čilého automobilového ruchu!!! a vlivem prachu ze silnice poškozován a v roce 1930 přemístěn na nový hřbitov.

Dne 28. října 1932 pořádali Hasiči, Sokol a Klicpera v Martinicích oslavu svátku svobody. Na programu bylo „Odhalení památníku Karla Havlíčka Borovského u lip Svobody“.

Program:  1. Sraz spolků v kroji před spolkovou místností, 2. Ve 3.hod. odpol. Průvod obcí od hostince p. J. Šonského, 3. Promluva: Karel Havlíček Borovský – budovatel naší samostatnosti, 4. Zpěv smíšený sbor „Udeřila naše hodina“, 5. Recitace žáků, 6. Předání památníku veřejnosti, 7. Hymny

Finanční příspěvek na postavení pomníku K.H. Borovského od div. spolku Klicpera činil 421,- Kč.

Dle pana Františka Bedrníka byl pomník odhalen z iniciativy pana Josefa Horáka, řídícího učitele. Vzpomíná si, že zde s dětmi z místní školy za pošmourného počasí přednášel básně. Původně ale snad zde měl stát pomník J. A. Komenského, který lidově řečeno prý „nebyl na skladě“. 

Pan Rudolf Horáček připustil, že pomník zde mohl být odhalen z iniciativy p. J. Horáka, ale socha  K. H. Borovského však prý zcela záměrně a tak, aby se díval do „Němec“.

Prosíme proto občany, kteří by mohli poskytnout ještě nějaké další informace, aby se nám ozvali.

Připomeňme si alespoň trochu život a dílo Karla Havlíčka Borovského. Vlastním jménem Karel Havlíček, se narodil 31. 10. 1821 v obci Borová u Přibyslavi (dnešní Havlíčkova Borová) a zemřel 29.7. 1856 v Praze. Příjmení Borovský získal podle jména vesnice, kde se narodil - Borová, takto totiž často podepisoval své články.

Byl to český básník a novinář. Je považován za zakladatele české žurnalistiky a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k tzv. 2. generaci národních buditelů. Proti rakouské monarchii neúnavně bojoval svými břitkými texty a leckdy až nepříjemně ostrými satirickými epigramy.

Pocházel ze zámožné kupecké rodiny. Vystudoval Gymnázium v Havlíčkově Brodě (tehdy Německý Brod), kde je dnes muzeum se stálou expozicí věnovanou jeho životě. Od roku 1838 studoval filosofii v Praze. Chtěl se stát vlasteneckým knězem, proto vstoupil do kněžského semináře. Nelíbily se mu však poměry, které zde panovaly. V roce 1841 byl ze semináře vyloučen a do konce života se stal nekompromisním kritikem církve. Poté pracoval v letech 1842-1844 jako vychovatel v rodině univer. profesora v Moskvě. Cílem této cesty bylo seznámit se se vším, co k Rusku patřilo. Poměry v carském Rusku byl však šokován a tyto zkušenosti využil ve své tvorbě. Roku 1846 se stal redaktorem Pražských novin a jejich přílohy Česká včela. Roku 1848 zakládá rodinu a bere si za ženu Julii Sýkorovou, se kterou má později dceru Zdeňku. Téhož roku založil vlastní první český nezávislý deník - Národní noviny, které dosáhly velké popularity.  Lidé hltali jeho epigramy a satirické popěvky, které měly větší úspěch než projevy politiků. Podílel se na organizaci Všeslovanského sjezdu. Roku 1848 byl také zvolen poslancem do říšského sněmu a národního výboru. Byl ale více novinářem než poslancem. Vzdal se poslanecké funkce a plně se věnoval práci redaktora. Od března 1849 vystupoval velmi radikálně proti vládě, a tak v červnu byly Národní noviny zakázány. Ministerstvo mu za příslib mírnosti povolilo další vydávání novin. V lednu 1850 byly tyto noviny spolu s přílohou Šotek (zde uveřejňoval své epigramy) zakázány. Později odešel do Kutné Hory a založil ještě časopis Slovan, ale i ten byl roku 1851 nucen přestat vydávat. V listopadu 1851 vyhrál soud, před kterým se zodpovídal za své články, přesto byl 16.12. 1851 převezen do Brixenu, kde musel žít ve vyhnanství. I přesto zde byl zabezpečen, dostával ročně čtyři sta zlatých, žil v pronajatém domku, kde je dnes umístěna pamětní deska, měl služebnou, osobní zbraň, chodil na výlety, kupoval si knihy a časopisy. Snažil se studovat, překládat a tvořit. Odloučení od domova, rodiny a odříznutí od dění ho však vnitřně ničilo.  Z Brixenu se vrátil v květnu 1855. Pár dní před jeho návratem mu zemřela žena. V Praze se však k Borovskému nikdo z jeho starých přátel ze strachu nechce hlásit. Žije v ústraní, jeho fyzický a duševní stav se zhoršuje. Onemocněl tuberkulózou a v necelých 35 letech umírá. Jeho pohřeb se stal největší protihabsburskou demonstrací za celé období Bachova absolutismu. Božena Němcová mu dala na rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví. 

Dílo: Obrazy z Rus, Epištoly kutnohorské, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra, Epigramy - Církev, Král, Vlast, Múzy a Svět, Duch Národních novin.

Pomníky: v obci Havlíčkova Borová, v Prostějově, v Praze na Žižkově na Havlíčkově náměstí.

-mš-jull-

 

 

Krakonošovy letní podvečery

- přehlídka tradiční lidové kultury, spolkové činnosti a řemesel v Krkonoších a Podkrkonoší se bude konat ve dnech 16. - 19. 7. 2008 na náměstí v Jilemnici. Pozor, některé pořady se konají u zámku či v sloupovém sálu čp. 1. 

středa 16.7. - program připravilo Jilemnicko - svazek obcí a měst

  8.00 hod.  - Krkonošské muzeum - rozšířené prohlídky (muzeum, kostel  sv. Vavřince,

                      Zvědavá ulička)

16-18 hod.  - soutěžní výstava dětských ručních prací _Z Krakonošovy zahrádky“

15.00 hod.  - Divadélko Loutkáček, Halí Belí (zámecké nádvoří)

16.00 hod.  - slavnostní zahájení na Masarykově náměstí

16.05 hod.  - mažoretky DDM Rokytnice n. J., Melisa a Arnika      

16.15 hod.  - Krkonošská dechovka

16.30 hod.  - Divadélko Loutkáček, repríza Halí Belí (zámecké nádvoří)

17.30 hod.  - sólisté ZUŠ Jablonec n. J.

18.30 hod.  - Malá hezká chvilka - cvičení žen TJ Sokol Jilemnice

18.45 hod.  - Poudačky z pod Kokerháče, Montalban

19.45 hod.  - ZUŠ, Kytice (taneční pásmo)

20.30 hod.  - Zdena Kloubová, koncert vážné hudby pod širým nebem

22.00 hod.  - noční prohlídka Krkonošského muzea

 

čtvrtek 17.7. - program připravily Svazek obcí Východní Krkonoše, Krkonoše - SMO

16-20 hod.  - soutěžní výstava dětských ručních prací „Z Krakonošovy zahrádky“

16.00 hod.  - H-kvintet, vokální swingový soubor

17.15 hod.  - Starwest, taneční skupina (country a step)

17.30 hod.  - Rego Vrchlabí, šermířské vystoupení

18.15 hod.  - Starwest, taneční skupina (country a step)

18.30 hod.  - Pepa Lábus a spol. (folk-rocková skupina)

20.00 hod.  - Ostaš (instrumentální hudba s prvky jazzu, rocku a barokní hudby)

 

pátek 18.7. - program připravily Mikroregion Pojizeří a Mikroregion Kozákov

16-20 hod.  - soutěžní výstava dětských ručních prací „Z Krakonošovy zahrádky“

16.00 hod.  - Semilská 11, dechová kapela

17.00 hod.  - akordeon Jaroslava Křapky

17.30 hod.  - vážná hudba nevážně, rodina Vávrova

18.00 hod.  - Táboranka, dechová kapela

19.15 hod.  - Johny Walker Band, country hudba

20.30 hod.  - hudební skupina Koneckonců

 

sobota 19.7. - program připravilo Jilemnicko - svazek obcí

14.00 hod.  - Jilemničanka, dechová kapela

15.00 hod.  - vystoupení dětí z MŠ Víchová n.J., pásmo tanců a recitace

15.15 hod.  - Divadélko Kuk a Cuk, pohádka pro děti

16.15 hod.  - hudební vystoupení ZUŠ Jilemnice

16.45 hod.  - taneční skupina Speedy při ZŠ Studenec

17.00 hod.  - Miroslav Paleček

18.15 hod.  - Jilemský spolek paní a dívek

18.30 hod.  - Satori Poniklá, pěvecký komorní sbor

19.30 hod.  - rozloučení s Krakonošem, vyhlášení výsledků soutěžní výstavy “Z Krakonošovy

                     zahrádky“

20.00 hod.  - Queen revival by Princess, hudební skupina

 

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

KONCERT kytaristky a písničkářky EVY HENYCHOVÉ k výročí svátku M.J. Husa - Ne 6.7., 17.00 hod, evangelický kostel v Křížlicích

VEČER OPERNÍCH ÁRIÍ, zazní skladby W.A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka aj., učinkují: A. Brzotická (soprán), M. Brzotický (bas), K. Brzotická (klavír) - Čt 24.7., 19.30 hod.

18. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB, vystoupí: Jilemničanka, Podzvičinka, Broďanka a Cimbálová muzika D. Kotlára. Předtančení TS Paul Dance Jilemnice - Ne 3.8., 14.30 - 19.00 hod., zámecký park, za špatného počasí sál SD Jilm

KYTAROVÝ KONCERT HANY SLAVÍKOVÉ, určený na pomoc postiženým dětem v Dětském centru v Jilemnici - Ne 10.8., 18.00 hod.

 

SD JILM připravuje tyto kurzy a kroužky:

Kurz taneční a společenské výchovy, Německý jazyk, Anglický jazyk, Hravá angličtina pro předškolní děti, Ruský jazyk, Veselé pískání pro děti od 5 let, Skřivánek - hudební základy pro předškolní děti, Divadelní kroužek - pro děti od 8 do 15 let, Orientální tanec, TAI-ČI, Kurz vaření - italská, thajská kuchyně, sladké.

Informace a přihlášky: kancelář SD JILM, tlf. 481 544070, info@sdjilm.cz do 19.9. 2008.

 

KINO 70 Jilemnice - výběr: Občan Havel (3.7.), Venkovský učitel (6.7.), O rodičích a dětech (10.7.), U mě dobrý (16.7.), Horton (24.7.), Bobule (26.7.), Jan Saudek (30.7.), Indiana Jones a Království křišťálové lebky (9.8.), Kuličky (13.8.), Iron Man (15.8.), Karamazovi (19.8.), Smutek paní Šnajderové (25.8.).

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

„Jan Nepomuk František hrabě Harrach (ze života českého kavalíra)“ - výstava se koná u příležitosti 180. výročí narození tohoto vynikajícího šlechtice, potrvá do 30.9. 2008.

 

Krakonošova tržnice

26. prodejní výstava v Roztokách se bude konat ve dnech 12. - 13. července 2008 od 8.00 do 17.00 hodin.

 

 

Sport

 

Rozhovor s …

Pavel Pochop - Underhand Chop

                                                             

Jistě jste u nás v obci  někdy zahlédli logo této nové sportovní disciplíny, nebo možná spíše souboru různých druhů disciplín, které jsou u nás poměrně neznámé a které se všechny váží ke dřevu a jeho "zpracování". Rozhodl jsem se pro Vás tuto oblast přiblížit a to z toho nejprostšího důvodu. Máme u nás závodníka, který vybojoval 5. místo na mistrovství republiky, které se konalo 25. května 2008 v Ostravě - Hlučíně.

Tomuto sportu se věnuje Pavel Pochop, absolvent Střední lesnické školy v Trutnově, dřevař tělem i duší. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zajímavé vyprávění o tomto sportu. Když za mnou Pavel přišel na obecní úřad se svým "nádobíčkem", svými zážitky a již získanými zkušenostmi, ihned jsem si byl jist, že se tomuto sportu plně oddal a jeho nadšení do získávání dalších zkušeností a dovedností je opravdové.

Pavle, jaká je vůbec historie tohoto sportovního odvětví?

            STIHL® TIMBERSPORTS® jako takový vychází z minulosti, z dávného způsobu těžby a zpracování dřeva v lesích Nového Zélandu, Austrálie, USA a Kanady. Tehdy byly k dispozici pouze lidské ruce, sekera a ruční pila. V těchto zemích je tento sport na velmi vysoké úrovni, zkušenosti a tradici si zde předávají celé generace závodníků. U nás v Evropě se začal rozvíjet zhruba před 23 lety pod záštitou rodinné firmy STIHL®. V naší republice se vůbec první mistrovství konalo v roce 2004 v Harrachově. Jenže o tom skoro nikdo nevěděl.

Jak jsi se k němu dostal Ty?

V podstatě náhodou, 12.6.2005 na výstavě motorových pil a dřevorubecké techniky u firmy Stihl Otto Cerman ve Studenci. Zde probíhala exhibice pana Martina Komárka, tehdy dvojnásobného mistra Evropy v těchto dřevorubeckých disciplínách. Tam jsem se zúčastnil divácké soutěže a tu jsem vyhrál. Martin Komárek mi nabídl možnost účasti na přípravném kempu, který pro zájemce pořádá - no a já jsem se tam rozjel.

Příprava na závody a tento sport vůbec je jistě o fyzičce.

            Není to až zase tak docela pravda. Ne nadarmo je mottem STIHL® TIMBERSPORTS®  "Síla rozhoduje, přesnost vítězí". Jednoduchý slogan, který však zcela vystihuje podstatu - jistě je dobré mít fyzičku, ale je ještě důležitější zvládnout techniku jednotlivých disciplin. Snažím se připravovat před jednotlivými kvalifikacemi na mistrovství republiky, účastním se přípravných kempů před závody a snažím se trénovat i doma. Ne vždy mi to však vychází podle mých představ, přeci jenom jsem skoro pořád zaneprázdněn prací v lese. Takže někdy se k tréninku ani nedostanu.

Řekni mi něco o jednotlivých disciplínách.

            Závodí se v celkem šesti disciplínách, přitom na závodech nemusí probíhat všechny,  záleží na pořadatelích. STIHL® TIMBERSPORTS® by se nechal rozdělit do třech oblastí - sekání sekerou, řezání ruční pilou a řezání motorovou pilou. Disciplíny mají zažité anglické názvy - Standing Chop (přesekávání stojícího kmene) simulující kácení stromů a zde se odkrývá zručnost závodníka v zacházení se sekerou. Závodník seká kmen nejdříve z jedné strany zhruba do poloviny, potom kmen doseká z druhé strany. Underhand Chop (přesekávání ležícího kmene) simuluje zpracování poraženého stromu na menší, lépe ovladatelné kusy.  Lahůdkou je potom Springboard (přesekávání kmene z prkna ve výšce) - vychází z dob, kdy dřevorubci nemohli přesekat mohutné stromy. Dřevorubci vysekali do stromu kapsu, do které umístili springboard (prkno). Z tohoto prkna mohli ve výšce porazit strom jednodušeji. Sportovní dřevorubci používají dvě prkna - z prvního se vyseká kapsa pro druhé a teprve z něho, ve výšce kolem třech metrů, přesekávají kmen. Při těchto disciplínách se používají velmi ostré sekery, které si každý závodník upravuje sám na míru. Další disciplínou je Single Buck (řezání ruční pilou) - což je jedna z nejstarších disciplin. Čas začíná se signálem rozhodčího a končí úplným doříznutím kotouče. V této disciplíně rozhoduje rytmus a dynamika závodníka, pila musí řezat zcela rovně, jinak se při sebemenším vychýlení ztrácí drahocenný čas. Pila je speciální, někteří závodníci si ji nechávají brousit na Novém Zélandu, pila stojí okolo padesáti tisíc Kč a její nabroušení přijde na 30 tisíc. Samozřejmě takto drahé závodní nářadí si nemůže dovolit pořídit každý závodník, proto firma STIHL® půjčuje zájemcům veškeré závodní nářadí včetně sekyr, pil, chráničů nohou, neprořezných kalhot atp. Tím jsou vyčerpány disciplíny ručního kácení a zpracování dřeva, další disciplína používá motorovou pilu Stihl 660, což je sériový model, který pro každého závodníka seřídí před závodem servisní technik od firmy STIHL® na stejný výkon.  Při disciplíně Stock Saw (řezání klasickou motorovou pilou) se z ležící klády odřezávají dva kotouče. První kotouč se řeže směrem dolů, druhý směrem nahoru. Oba kotouče musejí mít  stanovenou tloušťku. Čas se zastaví při dopadu druhého kotouče na zem. Poslední disciplinou je Hot Saw (řezání motorovou pilou s extrémním výkonem) což je jedna z nejatraktivnějších disciplin. Speciální pila o výkonu 62 koní (!) a váze 25 kilogramů je schopná díky obrovskému výkonu uříznout 3 kotouče o průměru 46 cm za neuvěřitelných 7 sekund!

A jak probíhají samotné závody?

            Každá z disciplín se provádí na čas. Limitem jsou 3 minuty, po uplynutí tohoto času je závodník diskvalifikován. Dosažený čas je v jednotlivých disciplínách obodován a nakonec jsou všechny body každému závodníkovi za jednotlivé disciplíny sečteny a tím určeno konečné pořadí. Takže závodník musí ovládat všechny disciplíny, je to takový dřevorubecký víceboj. Při závodech je úzkostlivě dbáno na bezpečnost závodníků. Každý musí závodit v chráničích, na pódiu jsou jenom rozhodčí a dva závodníci. Při závodech se používají špalky topolu osiky nebo topolu černého, na mistrovstvích Evropy a světa potom speciální dřevo z holandských plantáží. Na závody je přivezeno v ochranných krytech, aby nevysychalo a je osoustruženo na předepsaný průměr. Před závody si vylosujeme každý svoje špalky, které si upravíme a předkreslíme si na ně jednotlivé výseče pro závod.

Máš zde s sebou svoji sekeru, co mi o ní můžeš říct.

            Sekeru mám jednu závodní a jednu tréninkovou. Závodní sekera je od firmy TUATAHI z Nového Zélandu, má cenu 10.000 korun, je broušená panem Martinem Komárkem a "doladěna" na závod velmi jemnou brusnou pastou, "vyleštěna" panem Vyšanským z Hrabačova. Protože se jedná o vysoce kvalitní ocel, musí se brousit pod vodou - můžeš se klidně zkusit oholit. Topůrko je z "Hickory", amerického ořešáku, každý závodník používá různě těžké sekery s různou délkou topůrka. Každý u nás má doma sekeru, všichni kluci jsme si někdy v lese něco porazili nebo doma pomohli se štípáním, tohle je ale úplně o něčem jiném. Při dobře mířené ráně je schopna tato sekera do topolu udělat zásek i 14 centimetrů hluboký.

Jaká jsou Tvoje záměry do budoucna?

            Samozřejmě chci pokračovat v získávání dalších zkušeností, pravidelně trénovat a účastnit se kempů, kvalifikací a závodů. Byl jsem se podívat na mistrovství světa v roce 2006 v Obersdorfu, kde Martin Komárek vybojoval 3. místo. Samozřejmě je potřeba být zdravý a mít patřičnou fyzickou kondici. Co se týče STIHL® TIMBERSPORTS®  - postupem času si získává více příznivců, tím mně vlastně roste i konkurence. Získává také na oblibě u diváků, o čem svědčí i stále více navštěvované exhibice a závody pořádané u nás v republice. Je to sport, který si samozřejmě žádá dobré finanční a technické zabezpečení, protože kdo se tomuto sportu hodlá věnovat na vyšší úrovni, musí počítat s výdaji za materiál, přípravu, cestování. Nicméně toto všechno je vyváženo příjemnou atmosférou, snahou poradit soupeři i přátelskou podporou trenéra, dnes již čtyřnásobného mistra Evropy a bronzového z MS v roce 2006 Martina Komárka.

Pavle, děkuji za poutavé vyprávění, ukázku závodního nářadí a dovol mi, abych Ti popřál hodně zdraví a úspěchů v tomto mladém sportovním odvětví.

lm

Pavel Pochop - Underhand Chop

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Jaro je za námi a s ním i slíbené akce. Počasí nám přálo na Čarodějnice i na pouť, a tak doufáme, že se Vám zmíněné akce líbily. K jaru neodmyslitelně patří fotbal. Jak dopadla přípravka, se dozvíte v samostatné  zprávě jejich trenéra. Muži celé jaro bojují o první příčku s Dolní Brannou. V době vzniku tohoto článku mají před sebou poslední kolo. Jak to nakonec dopadlo, se dozvíte až příště. Pro následující sezónu přihlašujeme tým mužů a mladší a starší přípravku.

V červenci nás čeká samá práce. Musíme připravit všechny srpnové akce, dokončit úpravy stánku a dodělat osazení oken v tělocvičně a klubovně. Také jsme se vrhli na úpravu fotbalového hřiště. Staré drenáže již nefungují, a tak musíme vybudovat nové. Současně dojde k opravám trávníku, který je poničený těžbou. Hřiště bude oseto a pro lepší růst trávníku bude ve třech fázích použito hnojivo.

Podivná situace v malém vápně

Vše musíme zvládnout do 26.7. Tento den se koná tradiční fotbalový turnaj, přijedou „martiňáci“ z Moravy a večer proběhne taneční zábava. Tímto Vás všechny srdečně zveme a to nejen na fotbal, ale i na naše další letní akce. Zde je přesný rozpis:

 

1.         26. 7. 2008  (SOBOTA), 9.00 HOD.

X. ROČNÍK TURNAJE VE FOTBALE - II. ROČNÍK MEMORIÁLU JAROSLAVA SVOBODY

 

2.         2. 8.  (SOBOTA), 9.00 HOD.

 XI. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC „BALDACHÝN“

 

3.         9. 8.  (SOBOTA), 9.00 HOD.

XII. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE DVOJIC „O POHÁR STAROSTY OBCE“

 

4.      16. 8.  (SOBOTA), 10.00 HOD.

 X. ROČNÍK TURNAJE V PETANQUE

 

5.      24. 8.  (NEDĚLE), 14.00 HOD.     DĚTSKÝ DEN

 Přejeme Vám krásné léto a hodně odpočinku. 

 Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

Mladší přípravka vybojovala třetí místo !!!

28. května 2008 jsme ukončili naši první kompletní sezónu (podzim-jaro). Přestože tabulka není úplná, je zřejmé, že Martinice skončí na krásném 3. místě. V porovnání s předchozí sezónou jsme se polepšili o dvě místa. Pro Vaši informaci uvádíme několik statistických údajů.

Jarní zápasy:

Rokytnice n.J.  - Martinice v Krkonoších  2 : 5 (2x T. Brož, P. Lukeš, R. Vydra, V. Zuzánek

Košťálov          - Martinice       0 : 1 (vlastní - po rohu M. Ducháčka)

Martinice         - Libštát           1 : 0 (Ivan Mitrus)

Martinice         - Jilemnice       1 : 4 (M. Ducháček)

Jilemnice         - Martinice       2 : 0

Jablonec n.J.   - Martinice       0 : 8 (3x R. Vydra, 2x L. Typlt, P. Lukeš, V. Zuzánek, T. Brož)

Libštát             - Martinice       4 : 0

Košťálov          - Martinice       1 : 4 (V. Zuzánek, T. Brož, M. Ducháček, R. Vydra)

Martinice         - Jablonec n.J  3 : 1 (M. Ducháček, L. Typlt, T. Brož)

Martinice         - H. Branná      4 : 1 (2x T. Brož, V. Zuzánek, P. Brožová)

Rokytnice n.J.  - Martinice       1 : 4 (3 x V. Zuzánek, P. Lukeš)

Košťálov          - Martinice       2 : 1 (P. Lukeš)

 

Vláďa Zuzánek se stal s 18 góly nejlepším střelcem celé okresní soutěže mladších přípravek !!!

 

Děti z naší základní školy se také zúčastnily turnaje McDONALD’s CUP 2008. V kategorii 4 a 5. tříd  (starší přípravka) jsme nestačili ani na jednoho našeho soupeře. Roztokám u Jil. jsme podlehli 0:2, Jilemnici B 0:3, Studenci 0:8 a Jilemnici A 0:9. Naši dva hráči získali alespoň dvě ocenění. V. Zuzánek byl vyhlášen nejlepším hráčem Jilemnice B a T. Brož obsadil 3. místo v žonglování s míčem, když udělal 6 „panenek“.

 

 

Nová mladší přípravka zahájila přípravu na sezónu 2008-2009

Dne 6. května 2008 jsme sehráli přátelský zápas s mladší přípravkou z Horní Branné 1 : 4. Do zápasu jsme nastoupili v sestavě, která by měla v září zahajovat novou sezónu. Brankař: M. Ducháček,  obrana: M. Kraus, V. Zuzánek, M. Mejvald, záloha: D. Hrdlička, O. Ott, útok: P. Brožová,  A. Gazda. Do zápasu ještě zasáhl J. Šafránek, který vypomáhal svým mladším spoluhráčům v obraně. Jedinou branku našeho týmu vstřelil přímo z rohu M. Ducháček. Toho nahradil v brance V. Zuzánek.

Dne 5. června jsme si pozvali do Martinic mladší přípravku z Dolní Kalné. Náš tým nastoupil bez V. Zuzánka, ale s M. Ducháčkem v brance. Za Martinice poprvé nastoupil V. Musil, D. Cejnar a S. Kobrle z Jilemnice. Zápas hraný 3 x 20 minut jsme prohráli 1: 13. Jediný gól dal T. Lukeš.

O týden později v Dolní Kalné jsme prohráli 6: 20. Všechny naše góly vstřelil V. Zuzánek. V brance si odbyl premiéru J. Mitrus.

Vláďa Brož, trenér

 

Plavecký bazén v Jilemnici

Právě probíhá plánovaná letní odstávka bazénu a sauny, která potrvá do neděle 13.7. 2008. Tlf. 481 544068

 

 

Jiná sdělení                                   

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů Martinice.

V sobotu 3. května se někteří naši členové vydali na výlet do Rabštejna v severních Čechách, kde jsme si prohlédli rozsáhlý nedokončený podzemní komplex tunelů sloužící válečné německé letecké výrobě. Dále jsme navštívili Hasičské muzeum v Novém Oldřichově. Expozice je dosti velká a jsou zde vystaveny mnohé hasičské rarity. Na cestě domů jsme se zastavili u kamenných varhan u Kamenického Šenova. Výlet se vydařil, i když občas sprchlo a nebylo nejtepleji.

V neděli 25.5. jsme se zúčastnili hasičské soutěže v Bozkově ve 3 kategoriích. V soutěži „O pohár starosty obce Bozkov“ v požárním útoku z podzemní nádrže se nám stala velmi neobvyklá, až neuvěřitelná závada na sání soutěžní stříkačky, ale přesto jsme celkově skončili na 5. místě. V hlavní soutěži - 1. kole Podkozákovské ligy se nám podařilo dosáhnout dosud nejlepšího času 18.82 s a z počtu 25 družstev jsme obsadili 11. místo. Zvítězilo družstvo z Jinolic s časem 15.32 s. 

V sobotu 14. června jsme se zúčastnili oslav 120 let založení hasičů v Kruhu. Při této příležitosti se zde také konala Okrsková soutěž okrsku „Studenecko“ v požárním útoku. Podařilo se nám sestavit 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Při nástupu a vyhlášení výsledků jsme všichni měli velikou radost, protože martinickým mužům “A“ se po dlouhé době podařilo obsadit 1. místo, mužům “B“ 9. místo z celkového počtu 16 družstev a ženy obsadili také 1. místo z celkového počtu 10 družstev. Ještě jednou všem děkuji za předvedené výkony a úspěšnou reprezentaci. Slavnostní odpoledne pokračovalo koncertem hudby Táboranka, vystoupením mažoretek z Lomnice n. Pop. a dále koncertem hudební skupiny Gradace z Horních Štěpanic. Na této oslavě byla také vystavena i naše historická požární stříkačka spolu s jinými z okolních sborů. Celá oslava byla zdařilá, prostě v Kruhu se nám líbilo.

Za SDH Bohumil Ducháček

Spokojený velitel Josef John

Činnost mladých hasičů

Ve čtvrtek 1.5. 2008 se naše mládež zúčastnila požárního útoku v Čisté u Horek ve složení dvou družstev mladších a dvou starších. Každé družstvo provedlo jeden útok. Mladší  družstvo A obsadilo 1. místo z celkového počtu 16 družstev s časem 21.38 sec. a „B“ skončilo na 16. místě po potížích s naší stříkačkou. Obě družstva byla vyrovnaná. Družstvo starších A se umístilo na 3. místě s časem 22.49 sec. a „B“ na 8. místě s časem 25.96 sec. z celkového počtu 18 družstev.

     Dne 8.5. se konala soutěž v Jablonci nad Jizerou, která se skládala z požárního útoku a štafety CTIF. Každé družstvo mělo 2 pokusy od každé disciplíny. Této soutěže se účastnilo jen družstvo starších hasičů. Po štafetě CTIF pro nás bylo pořadí velmi příznivé a to s druhou příčkou. Následoval požární útok, kde jsme si také nevedli špatně. Po sečtení obou disciplín bylo shodné umístění a proto o pořadí rozhodl požární útok, kde byly naše děti o pár setin horší a umístily se tak přesto na velmi pěkném 4. místě.

     10.5. jsme přivítali u naší hasičské zbrojnice mladé hasiče z Horních Štěpanic. Přijeli si zatrénovat na  jarní kolo hry PLAMEN. Využili jsme této návštěvy ke změření sil mezi našimi dětmi a dětmi ze Štěpanic.

     Každý týden jsme trénovali na jarní kolo hry PLAMEN, které se konalo 17.5. v Nedaříži. Tato soutěž probíhala od ranních hodin až do pozdního odpoledne. PLAMEN se skládá z podzimního a jarního kola, kde se pořadí sčítají. Jelikož umístění našich dětí na podzim bylo velice pěkné,  bylo třeba se znovu dobře umístit. Této soutěže se účastní celý okres:  23 družstev starších a 11 mladších. Po celodenním soutěžení následovalo vyhlášení výsledků hry PLAMEN za rok 2007-2008, a to s umístěním našich mladších dětí  na 2. příčce  a  4.  příčka patřila starším o pouhý jediný bod za Jilemnicí. Pro naše děti i nás vedoucí to bylo na jednu stranu zklamání, že jen jediný bod je dělil od medailového umístění. Ale když se zamyslíme nad počtem zúčastněných družstev, byly výsledky dětí  výborné.

      31.5. jsme připravili dětský den u místní hasičské zbrojnice, kde byly připraveny různé soutěže o drobné ceny. Byly zde k vidění požární útoky předvedené dětmi z přípravky, mladších a starších žáků. Naše pozvání přijala i Pořádková policie z Rokytnice nad Jizerou, která předvedla svoji výstroj a výzbroj.

Nyní mladí hasiči trénují na další soutěže.   

                                                                                  Jiří Kučera vedoucí MH

 

Poděkování

Při návštěvě naší obce by asi málo lidí z velkých měst napadlo, jak i tady může být život pestrý. Není zde jedinou zábavou práce na zahrádce, či poli a večery u TV nebo v místní hospůdce. V Martinicích se lidé mohou zúčastnit také různých sportovních a hasičských akcí. 

Dnes bych chtěla poděkování adresovat "mladé paní učitelce" Marcele Müllerové, která umožnila několika místním lidem vzdělávat se v anglickém jazyce. Toto vyučování probíhá v milém domácím prostředí ve večerní době. Proto se mohou učit také zaměstnané ženy, maminky od dětí, které vždy bojují s nedostatkem času. Naše hodiny probíhají v klidné atmosféře bez stresu a přitom kvalita informací je velmi dobrá. Na další setkání se vždy těšíme a práce nás těší a zajímá. Proto i v malé obci při snaze dobrých lidí je mnoho možností jak zde život dále zlepšovat.

Děkuji.                                                                                    -mome-   

 

 

Krkonošské cyklobusy

opět jezdí, a to v období od 31.5. do 28.9. 2008. V červnu každou So a Ne, v červenci a srpnu denně a v září Čt, So a Ne.

Můžete si vybrat ze 6ti autobusových tras: 1. Harrachov - Pomezní Boudy a zpět, 2. Jilemnice - Horní Mísečky a zpět, 3.  Vrchlabí - Špindlerův Mlýn a zpět, 4. Trutnov - Pomezní Boudy a zpět, 5. Žacléř - Trutnov a zpět (pouze pro pěší, velmi omezená přeprava jízdních kol), 6. Vrchlabí - Hradec Králové a zpět (jede od 1.7. do 31.8. ve Čt, So a Ne).

Všechny autobusy jsou vybaveny na přepravu minimálně 15 kol. Na území KRNAPu mohou cyklisté jezdit pouze po oficiálních cyklotrasách.

Další informace: www.krkonose.eu, www.holidayinfo.cz.

Tip na cyklovýlet do Jizerek: od budovy nádraží ČD v Kořenově se dáme vlevo dolů po cyklotrase č. 22. Napojíme se zprava na modrou cyklotrasu, z které odbočíme vlevo do Martinského údolí. Zde odbočíme vlevo na zelenou cyklotrasu, po které se podél Jizery a kolem Bukovce dostaneme do osady Jizerka.

A - kratší trasa (31 km) vede po trase č. 22 zpět do Horního Polubného, odkud pokračujeme po červené cyklotrase přes Tesařov, Hvězdu (rozhledna Štěpánka) až na křižovatku u hospody “Na Perličku“, kde se dáme doleva a po zhruba 1 km dorazíme na křižovatku “Bosna“ (výhled). Dáme se vpravo dolů po modré cyklotrase do Pasek nad Jizerou (Krkonošské muzeum - Památník zapadlých vlastenců a barokní kostel sv. Václava), která končí na křižovatce pod vleky. Zde se dáme doleva po trase č. 4170 a po 300 m dorazíme na křížení s trasou č. 22. Odbočíme doleva a cestou zvanou Planýrka dojedeme podél Jizery k mostu u křižovatky Mýto (odjezd autobusu 16.35 hod.).

B -  delší trasa (52 km) vede z osady Jizerka dále po trase č. 22 směrem na Smědavu až na křížení s červenou cyklotrasou (občerstvení na Smědavě je vzdáleno asi 1 km po cyklotrase č. 22). Po červené odbočíme doleva a pokračujeme po cestě zvanou Knížecí až na silnici z Jizerky do Horního Polubného. Pokračujeme vpravo dolů již společně s variantou A.

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad Starý Stránov, který je znám i pod názvem Hrádek nad Zámostím - je zajímavou zříceninou oddělenou příkopem od ostatního terénu. Nejstarším držitelem hrádku byl Mikuláš z Hrádku uváděný roku 1297. Hrad vystřídalo mnoho majitelů, za nichž došlo k dílčím přestavbám. Poslední majitelé hradu jsou uváděni okolo roku 1545, tehdy však již se stal neudržovaným objektem a měnil se postupně v malebnou zříceninu.

Robert Řemínek

Hrad Starý Stránov, Hrádek nad Zámostím

 

Všem čtenářům přejeme plno pěkných zážitků při poznávání zajímavých míst na dovolené jak „u nás doma, tak o trochu dále“, ale třeba také i při posezení u dobré kávy či jiného moku na zahradě.

 

Martinice v Krkonoších 20. 6.  2008

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

 

Obec Martinice