Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2008 > Srpen 2008 Číslo 4 ročník XVIII.

Srpen 2008 Číslo 4 ročník XVIII.

 

Prázdninové soustředění malých fotbalistů

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

            

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ              

 Zastupitelstvo obce proběhlo 25. června a projednalo a schválilo následující body - bylo schváleno vykoupení částí parcel dotčených opravou a rozšířením cesty k bytovkám, byl schválen prodej parcel číslo 450/9 dle KN a dalších dílů parcel vzniklých v souvislosti s rozšířením uvedené komunikace. Bylo schváleno celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 s výrokem bez výhrad včetně Zprávy odboru kontroly KÚ Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007. Byl schválen závěrečný účet DSO Jilemnicko a DSMO Krkonoše za rok 2007 a rozpočtové změny č. ZO1 (navýšení rozpočtu o přijatou dotaci na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce), ZO2 (výsledek Sousedského bálu a dětského karnevalu) a ZO3 (navýšení výdajů v souvislosti s opravami kanalizací). Dále byla projednána a následně schválena možnost zpracování Obecně závazné vyhlášky o změně výše koeficientu daně z nemovitostí pro území obce.

Zastupitelstvo schválilo výjimku z ÚP - sklon pultové střechy u přístavby garáže u čp. 144. Zastupitelstvo obce dále schválilo pořízení nové Územně plánovací dokumentace pro Obec Martinice v Krkonoších dle zákona číslo 183/2006 Sb., vyřazení nefunkční kopírky Panasonic z majetku obce a zařazení obce do územní působnosti MAS "Přiďte pobejt".


Období prázdnin a dovolených přináší s sebou i klid v dění společenském i pracovním. Nicméně právě v tomto období proběhly opravy povrchu některých místních komunikací, s Českými drahami - Správou dopravní cesty byla dohodnuta i oprava přejezdu na dolením konci obce, Lesy ČR provedly opravu nájezdu na hlavní silnici a umístili závoru na komunikaci vedoucí lesem do H. Branné. V souvislosti s provedenými opravami bych znovu chtěl apelovat na některé vlastníky aut, kteří používají místní komunikace k parkování. Komunikace není natolik široká, aby umožnila bezpečný průjezd dalším účastníkům provozu a dochází i k poškození krajnice vozovky. Vlastník každé nemovitosti by měl stání vozidla řešit na vlastním pozemku.

Jednání rady obce probíhala o prázdninách korespondenčně a telefonicky tak, aby byl zajištěn chod obce a úřad nebrzdil vyřízení Vašich požadavků a připomínek.

Koncem července byla na hlavním rozvaděči veřejného osvětlení namontována nová spínací dioda. Je zde možnost citlivého nastavení období sepnutí VO a já bych Vás chtěl touto cestou požádat o sdělení, jestli je současný čas zapnutí osvětlení dostatečný, nebo máme rozsvěcet dříve. Každý má samozřejmě nároky jiné, pokusíme se dostát Vašim připomínkám.

Množí se také Vaše dotazy ohledně možnosti dalšího vzdělávání "S Krakonošem u počítače". Dle informací přímo od pana Kříže - zpracovatele uvedeného projektu, probíhá v současné době vyhodnocování dotazníkového šetření provedeného v obcích a dle výsledků Vašeho zájmu budou otevřeny jednotlivé kurzy. V letošním roce to však již nebude, ačkoliv zájem je veliký. V jarních měsících Vám potom sdělíme další informace o přihlášení se a o průběhu jednotlivých kurzů.

Leoš Mejvald, starosta

 

Upozornění pro držitele osvědčení profesní způsobilosti řidiče

V souvislosti s povinnou výměnou osvědčení profesní způsobilosti řidiče  za průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) jsou v období do 30. 9. 2008 zavedeny pro vyřizování žádostí o vydání a převzetí PPZŘ mimořádné úřední hodiny v pátek od 8.00 do 11.00 hodin.

 

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje  se budou konat v pátek 17. října a v sobotu 18. října 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Výzva

Pro zamýšlenou výstavu fotografií „starých Martinic“ bychom chtěli poprosit občany o zapůjčení fotek (čím starších, tím lépe) domů či ze spolkového života v obci. Fotografie budou oskenovány současnou moderní technikou a ihned navráceny majitelům. Prosíme, prohledejte svoje půdy, možná i vy budete překvapeni různými nálezy. V současné době jsou již shromážděna první fota a vypadají velmi zajímavě. A pokud byste chtěli fotografie věnovat do obecní kroniky, budeme jen rádi. Kontaktujte, prosím, obecní úřad.

-ull-

 

Listujeme v obecní kronice

 

Do dnešního listování jsem vybral z kroniky dvě lidské tragédie, zločiny bohužel provázejí lidstvo od nepaměti a nevyhnuly se ani naší obci. Obě zaznamenal za svého kronikaření druhý kronikář obce pan Josef Jech dle své paměti či vypravování pamětníků.

Od první tragédie uplynulo letos již sto let a kronikář o ní zaznamenal: „V podzimním měsíci září roku 1908, bylo odpoledne, přesně na den se již nepamatuji, vzrušena byla naše vesnice tragickou událostí, která se odehrála u Hašků čp. 79. Protože bylo v Martinicích Haškových více, říkalo se tam u Hašků „V Chlomě“. Sedlák Hašek zaměstnával i čeledína Frant. Kováře, člověka mdlého rozumu, jinak jej žádný nepojmenoval nežli Franta Kavků a oba dva se často a rádi napili. V takové veselé náladě Hašek s oblibou o sobě prohlašoval: „Já, hrabě z Chlomu, tady se svým lokajem,“ přitom ukazuje na svého čeledína, „si to můžeme dovolit,“ totiž nějakou tu zlatku pustit a něco vypít. Onoho dne se také oba řádně napili, doma došlo k rodinné hádce a sedlák, silně zmožený alkoholem, sekerou svoji ženu zabil a spolu se svým lokajem ji vynesli na předsíň. Na místo se dostavilo velké množství místních občanů a četníci. Sedlák Hašek se svým čeledínem Kavkou byli k sobě spoutáni, jeden za pravou ruku k levé ruce druhého a odvedeni do vězení v Jilemnici a za krátko potom převezeni ku krajskému soudu do Jičína. Odtud byl Kovář-Kavka jako osoba za své činy nezodpovědná propuštěn. A sedlák Hašek, nežli došlo k porotě, která jej měla za jeho těžký čin potrestat, ukončil ve vězení svůj život sebevraždou.“

Druhá tragédie se odehrála v roce 1951 a starší generace si na ni jistě vzpomene. Tehdejší kronikář píše: „V době předvánoční vzrušena byla naše veřejnost tragickou smrtí mladého děvčete, 21-leté Stanislavy Hamáčkové z čp.106. V železničních dílnách v Trutnově 6. prosince surovým způsobem ji zavraždil její milenec 27-letý Frant. Krupka z Rovnáčova a zanesl ji do blízkého kanálu. Po deseti dnech bylo její tělo nalezeno a pohřbeno na místním hřbitově. Fr. Krupka byl za svůj čin odsouzen k trestu smrti, který mu byl později změněn na doživotní žalář.“

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika  

 

Sňatek

Marie Neuberková, České Budějovice - Radek Pěnička, Martinice v Krkonoších

Jana Fialová, Martinice v Krkonoších - Václav Svatý, Zálesní Lhota

Lenka Bambulová - Jaroslav Horáček, oba Martinice v Krkonoších

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

Narození

13. 5. 2008 - Adéla Nyklíčková

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Růženě Bedrníkové            85 let

panu Jaroslavu Jirsovi              85 let

panu Josefu Braunovi               80 let

 

Úmrtí

22. 7. 2008 - Ludmila Řemínková (1931)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství                               

 

Červenec a srpen v místní škole

V době prázdnin proběhla v budově školy rekonstrukce chlapeckých WC a umývárny. Ve školní družině bylo předěláno osvětlení, které bylo již v nevyhovujícím stavu, provedlo se vymalování a položení nového linolea. Věříme, že obě rekonstrukce ocení především naši žáci, kteří se do školních lavic vrátí v pondělí 1. září. Právě v tento den bude slavnostně zahájen nový školní rok 2008/09. Touto cestou zveme všechny příznivce naší malé školičky, aby se k nám v tento významný den připojili. Zahájení začne v 8.00 hodin v budově školy. Přivítáme pět prvňáčků: Anetku Braunovou, Andrejku Lukešovou, Vojtíka Musila, Madlenku Pěničkovou a Růženku Pospíšilovou. Dalším novým žákem je Pavel Káčerek, který k nám bude dojíždět ze sousedních Roztok do 3. ročníku.

V červnu jsme se rozloučili s trojicí děvčat: Ivetou Kňákalovou, Barborou Šafránkovou a Danou Zimovou. Na ně čekají noví vyučující i noví spolužáci v jilemnických základních školách. Přejeme jim, aby se jim v Jilemnici líbilo.

Ve školním roce 2008/09 zůstává celý pracovní kolektiv nezměněn. Výuka bude probíhat ve dvou třídách. Žáky 1. a 2. ročníku povede třídní učitelka (zároveň ředitelka) paní Bohumila Janoušková. Třídní učitelkou žáků 3., 4. a 5. ročníku bude paní učitelka Dagmar Pavlousková. Vychovatelkou ŠD a učitelkou výchovných předmětů bude paní Renata Pavlatová. V tomto školním roce stoupl počet žáků z 25 na 28.

Na všechny se už velmi těšíme a věříme, že i v tomto školním roce zažijí naši školáci kromě učení i mnoho pěkných akcí, kamarádství a veselých zážitků. O to vše se bude snažit celý kolektiv.

            Renata Pavlatová

 

Poděkování za pomoc dětem z Ugandy

Milí přátelé,

děkuji za Vaše rozhodnutí přispět prostřednictvím Papežského misijního díla dětí potřebným dětem v Ugandě. Vážím si Vašeho daru 4 350,-- Kč z výstavy spojené s prodejem dětmi vyrobených papírových černoušků. Velice krásným způsobem pomáháte zmírňovat bídu a utrpení chudých lidí a přinášíte radost do míst, kde to lidé opravdu potřebují. Skrze Papežská misijní díla v České republice v současné době podporujeme chudé a trpící v Bangladéši, Indii, Ugandě, Papui Nové Guineji apod.

Mám radost, že se v naší zemí do systematické pomoci misiím zapojuje stále více lidí. Díky zvyšující se štědrosti dárců je naše pomoc efektivnější. Přímo z misií Vám rád předávám ujištění o kvalitním využití poskytnuté pomoci a upřímné díky za všechny dobrodince. „Přátelé v nouzi jsou přátelé opravdoví!“ Ať toto ujištění o přátelství, které přišlo z misií a platí i pro Vás, je Vám radostí i odměnou.

Špindlerův  Mlýn                                                      Za Papežská misijní díla

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

 

 

Kultura                    

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA, L. Ruquier, situační komedie DS Pódio Semily si bere na mušku ožehavé téma ženského světa. Děj nás zavede do prostředí plastické chirurgie - Út 16.9., 19.30 hod.

MICHALOVI MAZLÍČCI, dětské představení oblíbeného herce M. Nesvadby z Kouzelné školky - Ne 21.9., 14.00 hod.

EKVÁDOR A GALAPÁGY, cestopisná přednáška K. Wolfa - Út 23.9., 18.00 hod.

EVA A VAŠEK, Bílá orchidej - St 24.9., 18.00 hod.

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, umělecký vedoucí David Eben, tradiční koncert k poctě sv. Václava, patrona české země, kostel sv. Vavřince - Po 29.9., 18.00 hod.

LÍBÁNKY aneb Láska ať jde k čertu, N. Coward, Divadlo Palace Praha, komedie - St 8.10., 19.30 hod.

ANDORA-KORSIKA-PYRENEJE, cestopisná přednáška PaedDr. L. Turka - Út 14.10., 18.00 hod.

JAROSLAV UHLÍŘ-Hodina zpívání a zkoušení, písničkový pořad pro malé i velké uši - Ne 19.10., 17.00 hodin

PSYCHIATRIO - Jaroslav Samson Lenk, Slávek Janoušek, Vlasta Redl - Čt 23.10., 19.30 hod.

 

KINO 70 Jilemnice - výběr: Bathory (6.9.), Mamma Mia (10.9.), Akta X: Chci uvěřit (12.9.), František je děvkař (18.9.), Sex ve městě (20.9.), Hank a Mike (22.9.), Mumie: Hrob dračího císaře (24.9.), Zapomenutý ostrov (26.9.), VALL-I (30.9.)

 

Jilemnická poznávání 2008 - na výletě, ale doma

I letos pro Vás Informační centrum Jilemnice připravilo na sobotu 20. září několik vytipovaných tras vhodné jak pro milovníky pěší turistiky, tak i pro ckylisty. Více informací najdete na www.sdjilm.cz a v IC Jilemnice.

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

„Jan Nepomuk František hrabě Harrach (ze života českého kavalíra)“ - výstava se koná u příležitosti 180. výročí narození tohoto vynikajícího šlechtice, potrvá do 30.9. 2008.

 

Evropský týden mobility 16. - 22. 9. 2008

- je osvětová kampaň pro občany měst, která upozorňuje na problémy narůstající automobilové dopravy ve městech. Letos se celoevropská kampaň zaměří na téma „čistý vzduch všem“. Do tohoto projektu se zapojí i Jilemnice ve čtvrtek 18. září, kdy proběhne Evropský den bez aut. Masarykovo náměstí tak bude po celý den uzavřeno automobilové dopravě.

 

 

Sport

 

Starostův pohár do tuctu

Již po dvanácté se utkali volejbaloví deblisté o starostův pohár. V roce letošním se tak stalo v sobotu 9.8. 2008, den po té, co se oženila málem celá republika a den po té, co nad Pekingem zahořel olympijský oheň.

Sedm družstev, z více méně známých tváří, se sešlo k pohodovému turnaji. Díky rekordně malému počtu týmů byl zvolen systém hry každého s každým a první čtyři dvojice si zahrály o finále. Znamenité výkony nad sítí, pod sítí a v zákulisí vynesli již po čtvrté v historii na post nejvyšší Aleše Fejfara, kterému byla do páru zcela nečekaně Lenka Nováková. Z finálového duelu odešla poražena dvojice Pavel Böhm a Petr Stuchlík a bronz vybojovali Martin a Pavel Schauerovi. Cenu útěchy za maximální počet prohraných zápasů získala jediná, čistě dámská, dvojice Regina Baranyková a Hana Sedláčková. Všichni ocenění získali kromě medailí a věcných cen, také již tradiční „martinický“ meloun.

Příjemná atmosféra provázela turnaj do samého konce, kdy si všichni účastníci v pauze mezi finálovým zápasem a vyhlášením vítězů zahráli ještě přátelské utkání ve velkém volejbalu 6 proti 6-ti.

Dobrým zvykem je též poděkovat za pomoc při organizaci, a protože je realizační tým rok od roku méně početný, dovolím si tentokrát jmenovitě:

Leoš Mejvald - plákáty připravil a vylepil, sponzorské melouny zajistil, techniku na hřiště odvezl, síť natáhl, vlastní rozdvojku zapůjčil, pivo točil a klobásky nosil, fotografoval, pohár do soutěže věnoval a vítězům gratuloval.

Petr Buriánek - hřiště vykartáčoval a dobře nalajnoval, vtipem nešetřil, ve stánku s občerstvením se obratně otáčel a hráče leckdy svoji rychlou donáškou překvapil.

Petr Pěnička - ceny do turnaje zajistil, při napínání sítě asistoval, výpočetní techniku k organizaci hry obsluhoval, turnaj řídil, půtky hráčů urovnával, pravidla hry určoval, dobře popil a klobásek pojedl, hráčům fandil a k dobrým výkonům povzbuzoval, zápasové momentky fotografoval, do mikrofonu někdy trochu kecal, diplomy připravil, též rozdal, účastníkům rukou potřásl, tento článek napsal a fotografie na www.martinicevkrk.cz umístil.

Milada Štefanová - hospodářskou stránku turnaje ohlídala, nákupy proplatila a dohlížela na Leoše Mejvalda, aby při přípravě na nic nezapomněl.

Příští rok nás čeká magická třináctka. Po již uplynulých dvanácti ročnících věřím, že bude šťastná. Přijďte se podívat a zahrát si.       

                                                             Petr Pěnička, stálý prezident turnaje                           

 

Účastníci volejbalového turnaje

Informace TJ SOKOL Martinice.

Léto je pomalu za námi a s ním i hromada práce, kterou jsme si naplánovali. Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu  a pomohli dodělat spoustu oprav a dodělávek ve stánku i hlavní budově. Také dalo spoustu práce zpracovat a uklidit dřevo, které máme na další úpravy areálu.  Největším, nejnáročnějším a také nejdražším úkolem byla oprava fotbalového hřiště. Tato oprava stála přibližně 155.000,- Kč. Již delší čas hřiště neprošlo žádnou úpravou a po těžbě lesa bylo velmi poničené. A proto byly vybudovány nové drenáže z obou brankovišť, opraveny větší nerovnosti, celá plocha oseta a pohnojena. Fotbalový turnaj se sehrál na zkráceném hřišti a první mistrovský zápas s Jilemnicí byl po dohodě odehrán v Jilemnici. Tím se podstatně prodloužila doba,  po kterou mohlo hřiště v klidu zarůstat. Myslím, že změnu pozná každý. Velkou zásluhu na hladkém průběhu oprav hřiště má náš současný trenér mužů pan Petr Sedláček.

V sobotu 26.7. proběhl fotbalový turnaj mužů za účasti pěti týmů. Poslední místo obsadila stará garda Martinic, čtvrtí byli loňští obhájci – náš tým „A“ , třetí skončil tým Zálesní Lhoty a druzí byli fotbalisté z Dolní Branné. První místo si vybojovali Martinice z Moravy. Počasí se naštěstí vydařilo, a tak stejně jako před dvěma lety byla i velká účast na taneční zábavě. Doufám, že jsme nikoho příliš nerušili hudbou v nočních hodinách. Opět chci poděkovat celé obsluze stánku, chlapům u bramboráků a panu Holubcovi za výtečné selátko. Velké poděkování patří také paní Markétě Ottové, která nám uhradila honorář za kapelu - částku 8.000,- Kč.

Na nohejbalový turnaj se letos v sobotu 2.8. sjelo pouze pět týmů. Bohužel řada místních v tento termín odjela na dovolenou. To nám však umožnilo sehrát turnaj dvoukolově, a tak si mohl každý tým změřit síly v osmi zápasech. První místo si odnesl tým „My“ (Buryánek P., Vašek, Vanclová) , druzí byli hosté z Prahy – tým Iva a třetí tým 300 kilo ( Buryánek J., Šolc, Vancl ) .

Počasí v sobotu 9.8. poprvé v historii našeho turnaje v pétanque nevyšlo, ale rádi bychom ho letos ještě uskutečnili.

Pro fanoušky fotbalu otiskujeme rozpis mistrovských zápasů mužů v okresním přeboru - podzim 2008.

 Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

MUŽI

10.  8.   neděle  17.00    SK Jilemnice B - MARTINICE                (venku)

16.  8.   sobota 17.00    TJ Vysoké n.J.  - MARTINICE   

23.  8.   sobota 17.00    MARTINICE      - Sokol Horní Branná B (doma)

30.  8.   sobota 17.00    MARTINICE      - Jiskra Libštát

  6.  9.  sobota 17.00    Sokol Stružinec - MARTINICE   

13.  9.   sobota 17.00    MARTINICE      - Sokol Kruh    

20.  9.   sobota 16.30    Sokol Roztoky  - MARTINICE

27.  9.   sobota 16.30    MARTINICE      - SK Jivan Bělá

  5.10.   neděle  16.00    FK Košťálov B  - MARTINICE

11.10.   sobota 16.00    MARTINICE      - Sokol Nová Ves B

18.10.   sobota 15.30    S. D. Branná B - MARTINICE

25.10.   sobota 15.30    MARTINICE      - Lomnice n.P. B

  2.11.   neděle  14.00    SK Studenec    - MARTINICE

 

 

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2007–2008 SE MLADŠÍ PŘÍPRAVCE POVEDLA !

Rozlučka se sezónou 2007-2008

Ve čtvrtek 19. června proběhlo v našem areálu slavnostní zakončení fotbalové sezóny mladší přípravky. Bylo to poděkování dětem za pěkné třetí místo v okresním přeboru a dobrou reprezentaci Martinic.

Příjemné odpoledne nejdříve odstartoval zápas mladší přípravky se starší přípravkou. V zápase hraném na 2x15 min. zvítězily zkušenější a větší děti  5 : 3.

Starší přípravka: Martin Mejvald, Petr Lukeš, Tomáš Brož, Roman Vydra, Jirka Šafránek, Vojta Šír, Standa Kobrle, Ivan Mitrus.

Mladší přípravka: Luboš Typlt, Vláďa Zuzánek, Martin Ducháček, Daniel Hrdlička, Tomáš Lukeš, Michal Mejvald, Pája Brožová, Vojta Šolc, Honza Mitrus, Toník Gazda, Daniel Cejnar.

Po skončení tohoto utkání došlo k slavnostnímu předání cen. Děti převzaly před zraky  svých rodičů repliky dresů anglické reprezentace s číslem 7 a čokoládové medaile. Při tomto předávání trenér každého hráče představil a informoval přítomné o jejich počtu zápasů, gólů a nějaké té perličce. Zvláštní cenu obdržel Vláďa Zuzánek, který se stal s 18 góly nejlepším střelcem okresního přeboru.

            V 18.00 hod. byl zahájen zápas na 2x10 min. mezi rodiči a fanoušky. V zápase řízeném L. Míčem ml.  zvítězili modří. Naše děti viděly krásné utkání se spoustou zajímavých soubojů, kliček a  dvě úplně totožné akce. V obou případech perfektně zafungovala spolupráce mezi záložníkem Š. Gazdou a levým útočníkem I. Mitrusovou, které se povedlo dvakrát nekompromisně prostřelit soupeřova brankaře. Utkání bylo zakončeno penaltovým rozstřelem.  O nejhezčí penaltu se postarala M. Šafránková, která dala klasického „angličana“. Posledním bodem naší rozlučky byl táborák spojený s opékáním vuřtů a ochutnávkou piva či jiného dobrého pití. 

Za modré nastoupili: Markéta a Olda Ottovi, Iva Mitrusová, Věra Typltová, Ivana Mašková, Štěpán Gazda, Leoš Mejvald,  Vláďa Brož.

Za žluté nastoupili: Ilona a Martin Ducháčkovi, Martina a Petr Šolcovi, Eva a Vláďa Zuzánkovi, Míša Šafránková, Láďa Míč a Pavel Cejnar.

 

Novou sezónu jsme zahájili  letním sportovním soustředěním ve dnech  4.8 –8.8. 2008

Tohoto soustředění se pod dohledem Vl. Brože a L. Míče ml.  zúčastnilo celkem 16 dětí, které měly každý den možnost si zasoutěžit v různých druzích sportu. Děti byly rozděleny do 2 kategorií (5–7 let a 8-10 let).

V pondělí jsme hráli petanque (V. Šolc a T. Lukeš), fotbal a děti závodily v atletických disciplínách (V. Šolc a T. Lukeš). V úterý jsme si udělali cyklistický výlet. Cílem naší výpravy byla cukrárna v Dolní Branné. Nejdříve jsme se však zastavili u  hrobky rodu Harrachů a prohlédli jsme si památník J.A. Komenského v Horní Branné. Po získání základních znalostí o našem velkém učiteli jsme se konečně dočkali vytoužené zmrzliny. Přestože zmrzlina – vaječný liker,černý rybíz neměla chybu, baštily děti nejvíce  jedlé papírové eurobankovky. Protože jsme byli při návratu do Martinic ještě plni sil, zahráli jsme si fotbálek. Ve středu byl na pořadu turnaj ve flórbalu. Vítězem turnaje, který jsme odehráli na našem kluzišti, bylo družstvo ve složení P. Lukeš, M. Mejvald a P. Brožová. Dalším bodem programu  byla soutěž ve fotbalových dovednostech. V penaltách, panenkách a slalomu mezi kužely kralovali V. Šolc a P. Lukeš. Na závěr středečního dopoledne jsme si zahráli baseball. Přestože většina dětí hrála baseball poprvé, nebyla to žádná katastrofa. Ba naopak. Dětem se skvěle vedlo na pálce. Skoro všichni účastníci dvojzápasu měli odpal, takže obrany měly na jednotlivých metách problémy. Zápasy skončily  4:2 a 4:4. Na čtvrtek jsme naplánovali pěší výlet do okolních lesů. Akci jsme nazvali „Po stopách Rychlých šípů “. V lese si děti opět poměřovaly svoji rychlost, postřeh a  zručnost. V pátek se pokazilo počasí, a tak jsme využili klubovnu TJ Martinice, kde se uskutečnily první tři netradiční disciplíny. Výdrž v přeskoku přes švihadlo, tzv. hlavolam a turnaj v páce.  Ten byl jedním z vrcholů soustředění. Děti  se vzájemně hodně povzbuzovaly. Ještě než přestalo pršet, shlédli jsme na videu nizozemský dětský film z fotbalového prostředí. Mezi 10.30 a 11.30 hod. nám počasí dovolilo dokončit venkovní netradiční disciplíny. Vítězem se stal D. Cejnar a L. Typlt. Soustředění jsme zakončili fotbálkem, ve kterém dominovali T. Brož, T. Lukeš, O. Ott a D. Cejnar.

 

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU – mladší přípravka

  6.  9.  sobota     9.00 hod.      Nová Ves         - MARTINICE (venku)    

                         11.00 hod.       Jablonec n.J.    - MARTINICE    

20.  9.  sobota   10.00 hod.       Stružinec          - MARTINICE

                         11.00 hod.       Rokytnice         - MARTINICE   

27.  9.  sobota     9.00 hod.      MARTINICE      - Libštát          (doma)          

                          10.00 hod.     MARTINICE      - Horní Branná  

  4.10.  sobota     9.00 hod.      Nová Ves         - MARTINICE       

                                               Stružinec          - MARTINICE            

11.10.  sobota   10.00 hod.       Jablonec          - MARTINICE

                         11.00 hod.       Horní Branná     - MARTINICE

                       

Starší přípravka 2008-2009 (ročník nar. 1998-2000)

30.  8.  sobota  14.30 hod.        MARTINICE      - Libštát A       (doma)

  6.  9.  sobota  10.30 hod.        Rovensko         - MARTINICE (venku)

10.  9.  středa   17.00 hod.        MARTINICE      - Semily

13.  9.  sobota  14.30 hod.        MARTINICE      - Libštát B

20.  9.  sobota  14.00 hod.        MARTINICE      - Jilemnice A

24.  9.  středa   16.30 hod.        Jilemnice B       - MARTINICE

28.  9.  neděle     9.30 hod.        Rokytnice         - MARTINICE

  4.10.  sobota  13.30 hod.        MARTINICE      - Nová Ves

12.10.  neděle   10.00 hod.        Mírová              - MARTINICE

18.10.  sobota  13.00 hod.        MARTINICE      - Studenec

26.10.  neděle     9.30 hod.        Sedmihorky      - MARTINICE                                        Vláďa Brož, trenér

!!!

Vážení spoluobčané, vážení příznivci sportu a aktivního života.

            Dovolte mi, abych Vás takto oslovil v souvislosti s blížícími se volbami do krajských zastupitelstev. Nejsem nikterak nakloněn předvolební kampani, ale v tomto případě udělám výjimku.  Rád bych Vás vyzval k účasti na volbách do krajských zastupitelstev, které proběhnou 17.-18. října 2008. Jsem dalek tomu, abych někoho přesvědčoval, zda má volit tu či onu stranu, ale jako zástupce Sokola Martinice bych Vás rád upozornil na volební stranu „Unie pro sport a zdraví“. Je to volební strana, která kandidovala již v minulých volbách a které chyběly pouze dva hlasy, aby se dostala do zastupitelstva Libereckého kraje. Jedná se o volební stranu složenou z aktivních sportovců či aktivních činovníků ve sportovních sdruženích. V době zahájení kampaně jistě dostanete do rukou i podrobný program a ideje této volební strany. Věnujte prosím těmto řádkám pozornost a zamyslete se, prosím, nad tím, zda by nestálo za to, dát prostor skupině lidí, kteří chtějí podpořit sportovní prostředí v našem regionu a bojovat tak proti nešvarům dnešní doby (alkohol, kouření, drogy, zločinnost, obezita). Jednou ze snah je totiž poskytnout spoluobčanům dostatek příležitostí aktivně (sportovně, společensky) trávit volný čas. Hlavní důraz je však kladen na děti a mládež.

            V současné době je postoj stávajícího krajského zastupitelstva k těmto problémům zcela netečný. Nechápou, že prevence je nutná a že nás všechny přijde ekonomicky výhodněji než bojovat s následky.

            V tomto smyslu proběhla výměna názorů a stanovisek v „Deníku Pojizeří“ mezi předsedou OSTS Semily Františkem Svobodou a náměstkem hejtmana pro školství a sport Mgr. Petrem Doležalem. Zatímco František Svoboda v článku informuje veřejnost, že přímá podpora sportu v kraji ze strany krajského zastupitelstva pro rok 2008 je 1,5 mil Kč, pan náměstek oponuje a udává částku 86 mil. Kč a to mimo peněz určených na přípravu mistrovství světa v klasickém lyžování. Pozn. Mne osobně by docela zajímalo, kam těch 86 mil. Kč šlo. Neboť částka 1,5 mil. Kč, jak udává předseda OSTS, odpovídá i množství peněz, které jsme od OSTS dostali my. Je také s podivem, že o přidělování peněz z rozpočtu kraje rozhoduje pan náměstek sám bez spolupracovníků znalých problematiku. Situace je v současné době natolik vážná, že dokonce pan náměstek není ochoten či schopen odpovědět na dopis zaslaný výkonným výborem OSTS Semily k výše zmíněné problematice.

            Proto věnujte, prosím, pozornost Unii pro sport a zdraví a především pak třem jménům: Zuzana Kocumová (bývalá reprezentantka), PhDr. Otto Karolínek (TJ Turnov), Jan Baranyk (SK Jilemnice). Oba pány osobně znám a vím, že jsou schopni a ochotni pomoci nejen nám sportovcům, ale i všem spoluobčanům. A hlavně bychom se měli pokusit změnit poměry a skóre mezi stranami jako je ODS, ČSSD, KSČM apod.

            Prosím, pojďme k volbám a vyjádřeme svoji vůli či nevoli.

                                                                                   J. V.

 

 

Martinické enduro zaplavilo Loukov

      Dne 2.8. 2008 se v Loukově u Semil v areálu Technického muzea pana Bujárka  konal již třetí ročník motocyklových závodů dvojic. Oproti loňskému roku se nám podařilo získat další pozemky, takže trať se protáhla téměř o polovinu a dal se očekávat zajímavý závod. Do závodu se přihlásilo 126 závodníků a 17 dětí: kategorie – veterán JAWA+ČZ, děti - kubatúra 50 ccm, 65 ccm a 80 ccm - jednotlivci, současné motocykly – licenční a bezlicenční jezdci.

     V 9 hod. začal závod veterán JAWA+ČZ, děti 80 ccm a bylo se na co koukat. Soutěžní JAWY a ČZ jely jako v dobách své největší slávy a jezdci, někteří už postarší pánové, dokazovali, že nepatří do „starého železa“. Náš tým měl v této třídě dvě dvojice (Šabata+Kučera-JAWA 7. místo a Bujárek-Jachek-JAWA, ČZ  2. místo, ztráta na první místo pouze 3 sec.). V kategorii 80 ccm za nás jel Tomáš Jerych, který po „ráně do stromu“ a následné poruše dojel na 5. místě. Přesto gratulujeme k prvnímu závodu.

     Největší překvapení byl závod malých dětí 5 – 9 let ve třídách 50 ccm a 65 ccm, kde jsme měli čtyři želíska v ohni. Na startu se sešlo 12 dětí a za divácké kulisy asi 500 fanoušků to byl opravdu „mazec“. V padesátkách po famózním výkonu způsobem start - cíl zvítězil Matěj Budina (6let) a prohnal i soupeře ze třídy 65 ccm, kde by se umístil na 3. místě. Ani ostatní děti si nevedly špatně (D. Fric 6. místo (50 ccm), K. Šabatová 5. místo (65 ccm), J. Hubálovský 6. místo (65 ccm) ).

     Ve 12.45 hod. začal nejvíce obsazený závod licenčních a nelicenčních jezdců. Na start se postavilo 54 týmů (z toho 7 našich), po výstřelu startéra začala dvou a půl hodinová bitva. Každý závodník se s tratí popral, jak nejlépe uměl. Zejména výjezd zvaný „Loukovská mez“ dal každému zabrat. K enduru bohužel patří i zranění a letos si „černého Petra“ vytáhl Jarda Jech, který po nárazu do stromu utrpěl dvojitou frakturu nohy. Přejeme brzké uzdravení. Krátce před třetí hodinou závod skončil. Myslím si, že toho měl každý dost.

     Vyhlášení výsledků proběhlo okolo páté hodiny. Snad jsme neudělali Martinicím ostudu. V první desítce nelicenčních jezdců se umístily hned tři naše týmy (8. místo P. Lukeš-P. Kadavý, 4. místo O. Kuhn-R. Kuhn, 1. místo R. Vancl-R. Kodym). V licenčních 3. místo obsadil J. Hendrych, který si odskočil od motokrosu.

     Po vyhlášení se zapíjely úspěchy i neúspěchy, ale hlavní bylo, že se všichni shodli na tom, že to byl super závod a za rok přijedou znovu.

     Na závěr bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům a sponzorům, bez kterých by se tato akce nepodařila uskutečnit.

Sportu zdar- enduru zvlášť               

                                                               Za enduro Martinice Jana Vanclová

PS: fotky z akce jsou na: www.offroadmoto.cz

 

Závod dětí (50 ccm, 65 ccm) - číslo 1 Matěj Budina

 

 

Jiná sdělení                                   

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů Martinice.

Dětský tábor mladých hasičů

I tento rok jsme pro naše děti připravili dětský tábor. Tentokrát jsme se vydali do Dolních Albeřic, které leží cca 10 km od Pece pod Sněžkou. Byli jsme ubytovaní v penzionu Liberta.

I přesto, že byl penzion pro více hostů, měli jsme ho celý jen pro sebe. Jelikož děti celý rok usilovně pracovaly na svých výkonech, rozhodli jsme se, že s nimi letos pojedeme na celý týden – tedy 7 dní. Odjížděli jsme v sobotu 28.6. v dopoledních hodinách. Celkem nás jelo 25 dětí ve věku od 5 – 15 let,  2 vedoucí a 1 zdravotnice. Do penzionu jsme přijeli okolo 11 hodiny.  Téma letošního tábora byly pohádky, takže veškeré úkoly a soutěže, které jsme pro děti měli připravené, byly v tomto duchu. V sobotu hned po obědě jsme podnikli první výlet do místních Albeřických jeskyní. Netušili jsme, že nejsou přístupné, a proto jsme je velice těžko hledali. Nakonec jsme je ale našli a jejich krásu obdivovali pouze od závory se zákazem vstupu. V neděli jsme podnikli pěší výlet do Temného dolu u Horního Maršova, a navštívili jsme Veselý výlet, kde si některé děti zakoupily upomínkové předměty a vrátili jsme se zpět do penzionu. Jelikož byly děti málo unavené, v pondělí jsme vyrazili na Sněžku. Nejprve jsme měli v plánu, že se necháme vyvézt nahoru lanovkou a nazpátek půjdeme pěšky, ale jelikož foukal silný vítr, lanovka jela pouze na Růžovou horu a odtud jsme šli na Sněžku pěšky. Viditelnost byla nádherná, i když zde opravdu hodně foukalo. Zpátky jsme šli přes Luční boudu, Výrovku až do Pece pod Sněžkou. Byl to pro některé opravdu náročný výlet, ale myslím si, že to zvládli všichni skvěle. V úterý jsme vyhlásili den odpočinku, a proto jsme vyrazili do Trutnova na koupaliště, kde se děti mohly celé odpoledne vydovádět na tobogánu, skluzavce a v bazénech. Ve středu jsme se vydali opět do Pece pod Sněžkou, tentokrát ale do Relaxparku, kde jsme skákali na trampolínách a jezdili na bobové dráze. Na zpáteční cestě jsme navštívili hrad Aichelburg u Horního Maršova. Ve čtvrtek dopoledne jsme pro děti připravili orientační běh s plněním různých úkolů týkajících se převážně přírody a zvířat. Odpoledne jsme pro děti připravili vodní bitvu, na večer jsme opékali buřty a navštívil nás správce Krnapu z Rýchor,  aby nám povědět a promítnul zajímavosti o Krkonoších.  

V pátek děti nacvičovaly program pro rozlučkový večírek a vyhodnocovali jsme veškeré úkoly a disciplíny, které se celý týden konaly. Večer jsme začali balit. V sobotu dopoledne jsme se rozloučili a odjeli domů. Cestou jsme ještě navštívili Černou horu. Nechali jsme se vyvézt kabinovou lanovkou a zpátky jsme sešli k Hofmanovým boudám, kde na nás už čekali řidiči s auty.

Závěrem bych ráda poděkovala všem dětem za vzorné chování a naší zdravotnici Jolaně Vaňkové za zdravotnické služby a za pomoc.

 

Dětský tábor přípravky

Tento rok jsme se rozhodli, že uspořádáme dětský mini tábor i pro děti z přípravky – tj. děti předškolního věku a jejich rodiče. Tento třídenní tábor se konal od 11. – 13. 7. na Benecku.

Celkem se zúčastnilo 18 osob – z toho 10 dětí a 8 dospělých. Na chalupu pod Žalým jsme přijeli v pátek navečer. V sobotu dopoledne jsme podnikli výlet na Žalý, ale bohužel jelikož byla mlha, byl velice omezený výhled. Po obědě jsme se vydali do Kněžic, kde jsme měli zajednané projížďky na koních a ve večerních hodinách jsme si zahráli bowling v nedaleké herně. V neděli dopoledne jsme měli pro děti připravené různé soutěže a úkoly a odpoledne jsme odjížděli domů. I když nám počasí příliš nepřálo, myslím si, že to byl velmi vydařený víkend a že ho určitě ještě někdy zopakujeme. Děkuji rodičům, kteří projevili zájem a jeli s námi a doufám, že příští rok jich bude ještě o něco více.

                                                                    Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

 

Víte, že máme v obci pamětní desku?

Když jdete po silnici na Zálesní Lhotu, na konci obce Martinice po pravé ruce míjíte dům vedle čp. 42 (Jebaví), na kterém je umístěna Pamětní deska s textem: “ZDE SE NARODIL BR. FRANTIŠEK JEBAVÝ, DOBROVOLEC 2. ČSL. PLUKU, 10. ROTY,  *7. 10. 1898 V MARTINICÍCH, †13. 10. 1919 V BEREHOVĚ, PODKARPATSKÁ RUS“. Několikrát jsem se zde zastavila a říkala si, kdo to asi byl? Až nedávno se mi náhodou dostala do ruky knížka Jilemnicko, světová válka - převrat, kterou napsal Jaromír Horáček, městský kronikář a odb. učitel. Knihu vydalo město Jilemnice roku 1938 na oslavu 20. výročí státní samostatnosti ve prospěch pomníku padlým a zemřelým vojínům. Najdeme zde vzpomínky Františka Bedrníka (pozn. redakce: F. Bedrník st. z čp. 120) “Dobrovolec František Jebavý“, kde se v úvodu Jaromíra Horáčka dozvídáme, že 30. 8. 2008 vlastně uplyne 70 let od odhalení této pamětní desky: 

V neděli dne 30. srpna 1938 odhalovali v Martinicích dobrovolci ze Slovenska pamětní desku svému druhovi, který se vyznamenal v bojích za maďarského vpádu. Na nepatrné chaloupce čp. 42 hovoří deska s prostým nápisem, že se tam narodil vzor občanských ctností, který šel dobrovolně bránit sotva vysvobozenou princeznu Svobodu, když jí hrozilo nebezpečí. Osudy hrdiny vylíčil četným shromážděným spolkům, občanstvu i mládeži dobrovolec František Bedrník, jehož skromné, a přece tak působivé vzpomínky se mi podařilo získati pro tuto práci.

Dále následují vzpomínky F. Bedrníka: „Máme krásný příklad odhodlání v českých družinách a legiích, které věrny jsouce husitskému příkazu: „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte,“ uváděly protivníkovy armády v obdiv a úctu. Přes všechny útrapy na různých frontách a popravištích podařilo se jim postaviti základ a pilíře krásné naší republiky.

Podle jejich vzoru pracovala i domácí revoluční armáda a byli to právě dobrovolci, kteří hned v prvé dny republiky pochopili, že nový stát je nutno bránit krví a olovem.

Pokládám si za milou povinnost, mohu-li se zmíniti právě o dobrovolcích na Slovensku, kam nás v šedých listopadových dnech odjelo z Martinic 19, téměř všichni ze řad sokolských, někteří přímo z dorostu. Z chaloupky čp. 42 se přihlásili dva bratři, Antonín a František. Navrátili se šťastně z rakouské fronty a pod špatnými uniformami hořela jim čistá, vlastenecká srdce. S mladším Františkem se loučila zlatá maminka a starostlivý otec naposled. Když jsme se po dvou letech vraceli, kalila náš radostný příchod ztráta milovaného druha, který nesčetnými zásahy v kritických chvílích zachraňoval nejhorší situace.

Dobrovolec František Jebavý byl vojínem neobyčejné odvahy a síly. Klidný, bystrý, rozhodoval se rychle a vždy s úspěchem. Jako v martinické škole odměňoval jej p. řídící Heřman jen nejlepším vysvědčením, tak i na Slovensku byl první mezi prvními. Každou, i méně významnou strážní službu konal přesně a důsledně.

Nejvíce však povaze jeho vyhovovala maďarská fronta, kde mohl nezkrotnou svou energii vybíjet tváří v tvář nepříteli. Nezalekl se přesily, naopak, nebezpečí mu bylo povzbuzením, a když nestačil granát a puška, hlásil se ke kulometům. Naše rota se snad neutkala v šarvátce, aby v ní chyběl. I když toho nebylo třeba a naskytla se chvíle oddechu, sám patroloval a přešel nejednou nepřátelskou frontu.

Bratru Františku Jebavému nebyla žádná překážka výstrahou, aby zakolísalo jeho statečné srdce. Stačí vzpomenouti obce Banrevé, kam byl odeslán se svým kulometem, aby kryl ústup celé setniny. Po celou hodinu v silné dělostřelecké palbě jeho zbraň neztichla, a když konečně i pro něho dáno znamení k ústupu, nezapomněl zneškodnit kulomet odnětím závěru, s kterým poslal pomocného kulometčíka předem, neboť neměl jistoty, zda zbraň zachrání. A právě tady jako v jiných případech vyplnilo se známé přísloví: „Odvážnému štěstí přeje.“ Za půl hodiny se doplazil téměř po čtyřech před udivené kamarády s těžkým kulometem na rameni. Překvapení bylo tím větší, že někteří druhové hlásili již des. Buďárkovi jeho smrt.

Náš hrdina neuznal však ani příhodnou dobu na vysvětlování, ptal se po závěru ke své smrtonosné zbrani a v několika dalších minutách oživil novou posici opět pekelným rachotem. Po celou dobu v bojích květnových a červnových nehlásil únavy a jeho bdělé oko nejenom ve dne, ale i v noci nedalo se překvapit, srdce odstrašit.

Žádnou akci nepovažoval za ztracenou, dokud měl zbraň a střelivo. Jak bolestně se jej dotklo, když u Tornaly musely být odhozeny dva kulomety. Svůj zakryl několika hrstmi trávy v hlubokém silničním příkopě, kterým přikrčen došel do vesnice za rotou poslední.

Hned hlásil kamarádům, že tam zbraň Maďarům nenechá a s prvním setměním se odplížil sám do vesnice obsazené nepřítelem.

Měli jsme s nepřáteli stejné oděvy, až na nepatrnou změnu na čepicích a výložkách. Shody byly nám někdy výhodou, jindy naopak.

Svému slovu náš kamarád dostál, ve 3 hodiny ráno se hlásil u předních stráží s kulometem.

Svými úspěchy se nechlubil a nechtěl přijmouti ani povýšení na svobodníka.

Nebylo boje od Peterváršáru až do uzavření příměří, aby jeho šťastná muška nenašla svůj cíl.

Po odražení maďarského přepadu se jelo na Podkarpatskou Rus. V kraji chudém, hygienicky zanedbaném se rozšířilo hlavně za války mnoho epidemických a infekčních chorob.

Svobodník František Jebavý onemocněl těžce malarií. Byl ošetřován v městské nemocnici maďarskými lékaři a sestrami v Bereksázu.

Stejně jako tehda, tak dosud mezi osobními přáteli zemřelého zůstává mínění, že neopatrné léčení a příliš mnoho injekcí, které prováděla neodborně i sestra ošetřovatelka sama, uspalo nám srdce věrného kamaráda navždy.

Zemřel 13. října 1919, nedočkav se vyznamenání čsl. válečným křížem s datem 26. října.

Pomník, postavený ze sbírky jeho přátel z vojny za 7.400 Kč na hřbitově v Berehově, nikdy nevyváží zásluh a hrdinských skutků br. Františka Jebavého ve službách vlasti na Slovensku. Je jen projevem upřímného citu pravého kamarádství, jež dlouhá pospolitost v dobách dobrých i zlých v nás vypěstovala.“

Od pana Karla Jebavého jsem se dozvěděla, že František Jebavý byl strýc - bratr jeho otce Karla Jebavého st.. Byl z 12 dětí a vyučil se zedníkem. Za minulého režimu byla tato deska uschována a po roce 1989 byla opět vrácena na své místo.

-mš-

 

Tip na výlet

V Kořenově bylo 31.5. 2008 Železniční společností Tanvald, o.p.s. otevřeno Muzeum ozubnicové dráhy. Získáte zde množství zajímavých informací nejenom o ozubnicové dráze Tanvlad - Kořenov - Harrachov, ale také o navazující, dnes neprovozované části trati z Harrachova do polské Szklarske Poreby a o ozubnicových drahách obecně. Muzeum najdete v budově bývalé žst. Kořenov, otevřeno je od května do září denně od 9.00 do 17.00 hodin.  

V sobotu 6.9. budou na trase Tanvlad-Kořenov-Harrachov vypraveny zvláštní vlaky u příležitosti 20. výročí nasazení lokomotiv řady 743 (vozidla: lokomotiva řady 743, ozubnicová lokomotiva T 426,003, motorový vůz M 240,056, historické vozy). 

 

 Pro oživení vzpomínek na doby minulé v Martinicích

Máme pro Vás hádanku. Pro starší generaci bude určitě jednoduché poznat, jaký dům
je na pohlednici. Pro mladší generaci to bude již složitější. Odpověď naleznete
v příštím čísle zpravodaje.


K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Pevnost Dobrošov u Náchoda

Dobrošovská pevnost byla postavena v letech 1937 až 1938 proti Německu. Po Mnichovské zradě a obsazení státu Německem byla uzavřena. Od roku 1940 do roku 1945 sloužila jako německá vojenská střelnice. Tehdy byl dělostřelecký kryt užíván jako sklad munice a velitelský kryt byl dělostřelecky odstřelován při zkoušce zbraní proti pevnostem. Jeho stěny se však ani přímou střelbou nepodařilo prolomit.

Po roce 1968 byla část pevnosti otevřena veřejnosti. V podzemní části pevnosti, 50 m pod terénem, je 5 sálů kasáren a další pro uskladnění munice. Nyní jsou užívány jako výstavní síně. Od roku 1970 byla pevnost postupně upravována podle návrhu R. Řemínka a dle jeho projektu postavena před dělostřeleckým srubem Zelený výstavní a provozní budova. Současně byla zřízena naučná stezka v celém jejím prostoru včetně předsunutého opevnění.

Všechny stavební práce a terénní úpravy včetně naučné stezky, nového parkoviště u pevnosti pro auta návštěvníků byly dokončeny v roce 1977.

Na obrázku je zachycen dělostřelecký srub a výstavní budova v pohledu z přístupné vyhlídkové plošiny na střeše velitelského krytu.

Robert Řemínek

Pevnost Dobrošov u Náchoda

 

 

 

 

Martinice v Krkonoších 20. 8.  2008

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

 

Obec Martinice