Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2008 > ŘÍJEN 2008 Číslo 5 ročník XVIII.

ŘÍJEN 2008 Číslo 5 ročník XVIII.

 „Slavnostní otevření lesní naučné stezky U mlejna - 8.10. 2008“

Zprávy ze zasedání RO a ZO


Jednání Zastupitelstva obce proběhlo dne 24.9. 2008. Bylo projednáno a schváleno vykoupení pozemku parcelní číslo 424/41 o výměře 43 m2 od paní Petry Šimůnkové pro rozšíření prostoru křižovatky pro lepší průjezdnost velkých aut a popelářů. Dále bylo schváleno navýšení nájemného v obecních bytech dle zákona č. 107/2006 Sb., byly schváleny předložené rozpočtové změny v kapitole pitná voda - navýšení výdajů o 140.000,- Kč (nákup nové nautily), navýšení příjmových položek v kapitolách, kde došlo k nepředpokládanému navýšení daňových příjmů o celkovou výši 42.500,- Kč, navýšení rozpočtu o přijatou dotaci na volby do zastupitelstev krajů o 20.000,- Kč a navýšení výdajů na silnice a komunikace pro akci chodník v Dolcích a cesta u Braunů ve výši 100.000,- Kč. Dále byl schválen zápis do obecní kroniky za roky 2004 a 2005 dle kronikářem předložených materiálů. Zastupitelstvo obce schválilo povolení výjimky z územního plánu pro stavbu pergoly a přístřešku na dřevo na parcele 766/4 pro paní Kučerovou, čp. 85.


Rada obce schválila na základě doporučení komise životního prostředí pokácení stromů u domu firmy APL Praha čp.32, u Kučerových čp. 85, u Dřevojánkových čp. 89, u Pěničkových čp. 92 a u paní Máslové čp. 122. Budou pokáceny také jasany naproti továrně, zde čekáme na vyjádření komise životního prostředí. Byla schválena projektová dokumentace pro stavbu dalších zařízení pro likvidaci odpadních vod z rodinných domů v obci, na základě smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou bylo vydáno stavební povolení pro stavbu čističky odpadních vod u školy (stavba samotná proběhne během letních prázdnin příštího roku). Dále byla schválena smlouva o dopravní obslužnosti s Libereckým krajem na rok 2009 s příspěvkem 90,- Kč na občana (výše příspěvku je stejná jako v roce 2008) a smlouva se společností Marius Pedersen na likvidaci velkoobjemového odpadu (kontejnery) na skládce v Dolní Branné.

U příležitosti Památky zesnulých proběhne dne 1.11. 2008 ekumenická bohoslužba na místním hřbitově s účastí farářů Římskokatolické církve a Československé církve husitské. Na konci měsíce září byl zjištěn vandalský čin na místním hřbitově. Na minimálně 15 hrobech a náhrobcích byly zničeny lucerny. Některé odtržené lucerny byly pohozeny po okolí, některé byly zcizeny. Část rozbitých luceren byla objevena na Hůře. Nad takovými činy zůstává rozum stát, obzvláště když se objevují opakovaně i na hřbitovech v sousedních vesnicích. Jsme v kontaktu s Policií ČR, která případ řeší.

Z důvodu dobrého využívání možnosti třídění bylo rozhodnuto o rozšíření počtu kontejnerů o jeden na PET lahve u mostu a o jeden na papír u samoobsluhy. Tyto kontejnery budou pronajaty od dubna 2009 na letní období, kdy přes léto současný počet kontejnerů nepostačoval pokrývat množství tříděného materiálu. V rámci jednání rady obce bylo také rozhodnuto o ponechání poplatku za odpad pro rok 2009 v původní výši 80,- / 300,- Kč. Prozatím nevíme, jaká bude pro příští rok cena vývozu popelnice. Z firmy Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou máme signály o zvýšení ceny vývozu popelnice z důvodu zvýšení ceny za uložení odpadu na skládce komunálního odpadu v Košťálově a v důsledku navýšení ceny nafty a mzdových nákladů. O aktuálních změnách ceny známek na popelnici Vás budeme včas informovat.

Leoš Mejvald, starostaZprávy OÚ


Jilemnicko obohatila naučná stezka „U mlejna“

Za účasti předních představitelů státního podniku Lesy ČR, představitelů místní samosprávy, dětí ze Základní školy z Martinic v Krkonoších a široké veřejnosti byla ve středu 8.10. 2008 slavnostně otevřena nová naučná stezka „U mlejna“. Celá trasa stezky je zaměřena na přírodu, věnována lesu, vodě a živočichům, kteří v lese, u vody nebo ve vodě žijí. Všichni návštěvníci se mohou u informačních panelů dozvědět podrobnosti z historie péče o les a krajinu, jak se v lese hospodařilo v dobách dřívějších majitelů zdejšího panství – rodu Harrachů. Trasa stezky je dlouhá necelé dva kilometry, je zde umístěno celkem sedm informačních panelů. Naučná stezka byla vybudována v rámci „Programu 2000“, jehož prostřednictvím Lesy České republiky, s. p., realizují jednu z významných mimoprodukčních funkcí lesa – funkci rekreační. Celkové náklady na realizaci naučné stezky dosáhly 157 tisíc korun. Ačkoliv celá trasa prochází okolo tří obnovených rybníků v katastru obce Horní Branná, výchozím bodem je původní hráz starého martinického rybníka (zrušen 1882). Právě díky lepší přístupnosti naučné stezky směrem od naší vesnice se stále hovoří o martinické naučné stezce. Mnozí z Vás jste mohli samotnou přípravu stezky pozorovat při procházkách po budoucí trase, mnozí jste již se svými dětmi, známými a příbuznými trasu naučné stezky prošli. Přál bych si, aby veškeré informace na panelech a veškeré vybavení stezky sloužilo všem lidem, kteří mají zájem o aktivní způsob odpočinku, co možná nejdéle, aby se panely nestaly terčem vandalismu a chuligánství.

Panel naučné stezky


Naučná stezka U mlejna se nachází v Podkrkonoší na Jilemnicku, v oblasti Martinických rybníků, v těsném sousedství obce Martinice v Krkonoších pod vrchem Bransko. Vychází z místa nedaleko od roubené stavby tzv. Martinického mlýna, měří necelé dva kilometry a má sedm zastávek (Martinický mlýn, Obnova Martinických rybníků, Historický vývoj lesa, Na Bubně, Přirozená obnova lesa, Slané bahno, Les mnoha tváří). Mottem naučné stezky je: „Les je ostrovem života v člověkem využívané krajině.“ Přibližuje také jak významnou roli pro vývoj zdejších lesů hráli jejich majitelé a správci od hraběte Harracha (17. století) až po Lesy ČR, s. p., které lesní pozemky převzaly do své správy v roce 1992.

Při realizaci této naučné stezky musely být provedeny drobné terénní úpravy, byl vyroben dřevěný mobiliář (stojany na tabule, sezení atd.), zpracovány texty a pořízena obrazová dokumentace. Všechny podklady byly graficky zpracovány a následně instalovány na jednotlivých zastaveních. (Tisková zpráva LČR 8.10.2008)

-lm-Jak jsme hlasovali ve volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17. a 18. 10. 2008 v naší obci

Do výpisu ze stálého seznamu voličů bylo zapsáno celkem 470 osob. Volit přišlo 209 občanů, tj. 44,47 % (v LK 38,08%, v ČR 40,3%), kteří odevzdali 207 platných hlasů dvanácti volebním stranám v tomto pořadí:

počet hlasů

1. ODS 45

2. ČSSD 41

3. Koalice pro Liberecký kraj 35

4. KSČM 29

5. Unie pro sport a zdraví 25

6. Starostové pro Liberecký kraj 20

7. Strana zelených 4

8. Volte Pravý Blok - ... 3

9. Dělnická strana za zrušení poplatků ve zdrav. 2

10. Národní socialisté a rozumní 1

11. SDŽ - Strana důstojného života 1

12. Strana pro otevřenou společnost 1

Pro informaci: v Libereckém kraji získala ČSSD 26,8% platných hlasů, ODS 22,5%, KSČM 13,9%, Starostové pro LK 13,8%, Strana pro otevřenou společnost 6,1%.

Pro srovnání uvádíme: v r. 2004 bylo do výpisu ze stálého seznamu voličů zapsáno 465 osob, volit přišlo 173 občanů, tj. 37,20 % (v ČR 29,6 %), kteří odevzdali 172 platných hlasů deseti volebním stranám: 1. SNK sdružení nezávislých 73 hlasů, 2. ODS 36 hl., 3. KDU-ČSL 22 hl., 4. KSČM 21 hl., 5. ČSSD 10 hl.

M. Štefanová, zapisovatelka OVKPoplatek za odpady na rok 2009

Připomínáme, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/01 “O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce“ a č. 1/06 “O poplatku za komunální odpad“ je poplatek za odpady ve výši 300,-- Kč na osobu (dle odst. 1) a 80,-- Kč na osobu (dle odst. 2) splatný v měsíci listopadu tohoto roku na obecním úřadě.

Poplatek lze také uhradit přímo na účet obce: 1263089339/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.Fotografie „starých Martinic“

V minulém zpravodaji jsme požádali občany o zapůjčení starých fotografií Martinic. Jsme rádi, že se výzva neminula účinkem a mnozí fotky ochotně zapůjčili. Sešlo se jich několik desítek, z nichž některé jsou opravdové unikáty. Mnohokrát děkujeme. Prosíme občany, kteří teprve uvažují o půjčení fotek, aby tak učinili nejpozději do konce roku, tedy do 31.prosince 2008. Byla by škoda přinést fotografie až v době, kdy bude výstava v plném proudu. S tou se počítá začátkem příštího roku, přesný termín bude ještě upřesněn.

-ull-Informace ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Dovolujeme si požádat majitele a uživatele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení v termínu od 1. 10. do 15. listopadu. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby:

- nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1 m u holých vodičů, 0,5 m u izolovaného vedení od ovocných stromů a 0,3 m u izol. vedení od lesních a ost. stromů s uvažováním ročního přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m (10 m u zařízení postaveného do konce roku 1994, mimo lesní průseky) na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 2 m u holých vodičů a ovocných stromů izol. vedení, 0,5 m u izol. vedení lesních a ost. stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů, 0,3 m u závěsných kabelů lesních a ost. stromů s uvažováním ročního přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 m (15 m u zařízení postaveného do konce r. 1994) na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku.

Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN 501 10-1 ed. 2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla výt ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ (linka pro hlášení poruch 840 850860, www.cezdistribuce.cz).

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ. Děkujeme Vám za spolupráci.Máte pocit, že potřebujete vylepšit své dovednosti při tvorbě či realizaci projektů? Pak jsou následující řádky určeny právě Vám…

Na základě partnerství Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje vznikl ojedinělý projekt s názvem Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Hlavním cílem tohoto projektu je nejen zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod, ale zejména zvýšení schopností žadatelů a příjemců kvalitně připravovat a úspěšně realizovat projekty spolufinancované z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Nástrojem, kterým těchto cílů chceme dosáhnout, je poskytování asistence pilotním projektům při jejich přípravě, realizaci a administraci. Poskytovatelem asistence je na území Libereckého kraje ARR – Agentura regionálního rozvoje společně se zástupci Libereckého kraje a Úřadu Regionální rady pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod. Tyto subjekty budou recipročně prezentovat veřejnosti, resp. potenciálním žadatelům, své zkušenosti z průběhu zpracování projektových žádostí a průběhu realizace pilotních projektů. Dojde tím k předávání zkušeností dalším žadatelům nebo realizátorům projektů. K tomuto účelu budou zřízena Informační centra v pěti místech Libereckého kraje – v Jilemnici, Liberci, Turnově, Frýdlantu a České Lípě. V nich získají zájemci nejen potřebné rady, ale také individuální asistenci. Pro veřejnost zde budou dostupné veškeré informace o aktivitách projektu, informační brožury, propagační materiály a souhrnné informace o pilotních projektech.

Chcete vědět o projektu víc? Nebo si chcete vylepšit dovednosti při tvorbě a realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod? Už od listopadu tohoto roku můžete navštěvovat Informační centra zřízená pro tento účel. Harmonogram provozu informačního centra ve městě Jilemnice je každá první středa, každý druhý měsíc, počínaje 3.prosincem 2008, vždy od 9 - 13 hod. na MěÚ v Jilemnici. Další nejbližší termíny jsou: 4.únor 2009, 1.duben 2009, 3.červen 2009 a 5.srpen 2009. Informační centra budou v provozu až do konce roku 2012.

Více o projektu PAAK a pilotních projektech najdete na www.cep-rra.cz/paak .Zprávy komisí


Kulturní a sociální komise


Vítání dětí do života

Narození miminka je jak pro rodiče a celou rodinu, tak pro obec a obzvláště pro menší, velkou událostí. V letošním roce vítání dětí proběhlo v naší obci dokonce již podruhé, a to v pátek 24. října 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta obce Leoš Mejvald společně s členkami KSK přivítal mezi martinické občany tyto děti:

Adélu Nyklíčkovou, Víta Oždiana, Pavla Gazdu, Nelly Bőnischovou a Jana Brože.

Paním učitelkám a dětem z mateřské a základní školy děkujeme za pásmo básniček a písniček, které si pro tuto slavnostní chvíli připravily.Listujeme v obecní kronice - první odborová organizace v továrně a první stávky


Dnes a denně se dozvídáme z novin nebo televize o chystaných stávkách té či oné skupiny pracujících, proto jsem vybral z obecní kroniky pojednání o prvních stávkách v martinické továrně:

V době výstavby továrny a v době krátce po ní nebylo u našich tkalců i u dalších obyvatel naší vesnice téměř žádného politického uvědomění. Neodebírali a nečetli se žádné noviny, neboť na to nebyl čas a ani peníze. Až po pár letech v továrně, kde se dělnictvo hromadně a denně ku své práci scházelo, vyměňovalo si svoje názory. Přibývalo, i když pomalu, ale přece, aniž si dělnictvo bylo toho vědomo, politického uvědomění a to bylo příčinou, že i u nás v továrně dochází v roce 1905 k ustavení prvé odborové organizace jako odbočky „Svazu textilního dělnictva“ v Náchodě. Přibývalo sebevědomí a dělníci začínali poznávat svoji sílu.

V létě 1906 dochází k první srážce mezi zaměstnavateli, Štěpánkem a spol. a dělnictvem, tedy dochází ke stávce. Ta vznikla proto, že dělníci museli platit i nezaviněné poškození stavů i chybějící útkové cívky. I jiné pokuty jim byly sráženy. Zvolení důvěrníci Jan Kobrle, Josef Pacholík a Marie Lízrová byli pověřeni vyjednáváním, aby tomu zabránili a učinili tomu konec. Když jednání důvěrníků se zaměstnavateli nevedlo k cíli, byla zastavena práce a po jednotýdenní stávce bylo vyhověno jejich požadavkům.

Ke druhé stávce, a to ostré, došlo za majitelů továrny Čeňka Mencla a Josefa Štěpánka v roce 1909. Pracovní doba byla stále dvanáctihodinová, od šesti ráno do šesti večer. A že hlavně vdané ženy, ač byly od časných hodin na nohou, vypravovaly muže do práce či děti do školy, přicházely do práce se zpožděním, byl dán správou továrny dělnictvu příkaz pracovati od sedmi ráno do sedmi večer. Toto dělníci nepřijali a podali svůj požadavek na zkrácení pracovní doby na deset hodin a desetiprocentní zvýšení mezd. Jejich požadavek správa továrny dle očekávání nepřijala, došlo ku stávce, která trvala plných osm týdnů. Tady již také zasahovala četnická asistence, schůze se musily svolávat dle shromažďovacího zákona, stávkové důvěrníky často doprovázel četník Sprostý a radil ke smíru. Spor skončil polovičním úspěchem. Doba pracovní byla zkrácena na deset hodin, druhému požadavku však vyhověno nebylo. Majitelé továrny prohlásili stávku za skončenou, tovární siréna začala ráno o sedmé houkat a dělníci, za tak dlouhou dobu finančně vyčerpáni, jeden po druhém trousili se do práce. Pouze několik dělníků a dělnic se nespokojilo s výsledkem stávky a raději dlouhá léta chodili do práce jinam, do okolních továren v Jilemnici a Roztokách. Mezi posledními vytrvalci byla Marie Lízrová, která od té doby, plných 36 let až do roku 1945, chodila a tkala v hoření továrně v Roztokách, odkud šla do penze na zasloužený odpočinek

Josef Ullrich ml., kronikářSpolečenská kronika


Sňatek

Pravidelně jsme zde uváděli údaje o tom, který muž z naší vesnice se v uplynulém období oženil, která žena vdala. Ale bohužel dle zákona na ochranu osobních údajů nebudeme tyto radostné události dále oznamovat, protože nám matriky přestaly údaje poskytovat. Takže se budou takovéto zprávy šířit po vsi v podání ústním, a jak to tak bývá, často nepřesném. Pokud budete chtít ve zpravodaji uvést oznámení o sňatku, budeme samozřejmě rádi, ale jedině s vaším souhlasem.

Narození

22. 8. 2008 - Nelly Bőnischová

11. 9. 2008 - Jan Brož

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.


Životní jubilea – blahopřejeme

panu Václavu Horáčkovi 80 let

panu Karlu Jebavému 80 let


Úmrtí

10. 9. 2008 - Jiří Homola (1927)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.Školství


Informace mateřské školy

Důkazem toho, že se v posledních letech zvyšuje počet narozených dětí, je i stále se zvyšující zájem o místa v naší mateřské škole. Ke každodenní docházce se přihlásilo 27 dětí, a tak je kapacita opět využita naplno.

V průběhu dne s dětmi pravidelně střídáme volné a organizované činnosti. Začínáme ranní hrou, během níž se už od půl sedmé děti scházejí a vybírají si z bohaté nabídky her a hraček, stavebnic či kostek. Některé si raději hrají v kuchyňce, obchůdku, obýváčku nebo s auty a panenkami. Po pravidelné pohybové chvilce, kterou tvoří pohybové hry, tanečky, překážkové dráhy, zdravotně-preventivní cvičení a další tělesné aktivity v naší malé tělocvičně, následuje zdravá svačinka. Po ní dětem nabízíme didakticky zaměřené činnosti, v nichž se zdokonalují v grafomotorických, výtvarných, pracovních, hudebních, matematických a jazykových dovednostech. Všechny činnosti musíme naplánovat a připravit pro děti mladší i starší tak, aby je zaujaly a probíhaly formou hry.

Letošní krásný barevný podzim nás vylákal k dlouhým vycházkám k lesu, do vesnice i na martinickou Hůru. Příroda nám poskytla mnoho námětů a materiálu pro zajímavé činnosti a vytváření. Děti se samy svým pozorováním přesvědčily o podzimních změnách v přírodě, naučily se o podzimu plno krásných básniček a písniček.

Celkově se ve školce snažíme děti učit zásady zdravého životního stylu. Začínáme od stravy s dostatkem ovoce a zeleniny, salátů, celozrnných a mléčných výrobků, netučného masa. Pravidelně větráme a používáme ionizéry vzduchu, s dětmi každý den chodíme na čerstvý vzduch. K otužování přispívá i každoroční předplavecký kurz. Naším cílem je i pěstování hezkého vztahu dětí ke svému domovu, vesnici, regionu a přírodě. Snažíme se utvářet mezi dětmi hezké kamarádské vztahy a schopnosti respektovat autoritu a dodržovat pravidla společenského chování.

Bohatý je i náš kulturní život, účastníme se spolu se ZŠ divadelních a hudebních představení v Jilemnici a zveme herce i do Martinic. Velmi se nám líbilo poslední divadelní představení „Příběhy včelích medvídků“ plné legrace a veselých písniček. Děti k němu namalovaly i vydařené obrázky.

Po hezkém podzimu se nyní všichni těšíme na zimu a sněhovou nadílku, která bude k dětem snad štědřejší než v minulých dvou letech.

Tento školní rok máme v úmyslu vybavit tělocvičnu v MŠ vhodným nářadím a náčiním pro děti předškolního věku. Proto tímto oslovujeme a prosíme všechny, kteří by měli zájem na tyto pomůcky jakoukoli částkou přispět, aby kontaktovali vedení mateřské školy. Jména dárců budou uvedena v příštích číslech zpravodaje.

učitelky mateřské školy


Prvňáčci první den ve škole


 

Září a říjen v základní škole

Slavnostní zahájení nového školního roku 2008-09 proběhlo 1.9. v budově školy. Tradičně nás přišel pozdravit pan starosta Leoš Mejvald, který prvňáčkům předal drobné dárky v upomínku na tento významný den.

V těchto měsících jsme zhlédli tři kulturní vystoupení. Hned 3.9. přijely za námi do školy členky z agentury POHÁDKA s loutkovým vystoupením „O kouzelném slůvku“. Ke konci září (30.9.) jsme opět v naší škole přivítali loutkoherce pana Losa, který nám zahrál pohádku „Plaváček“. Za třetím kulturním zážitkem jsme se vydali do Jilemnici (9.10.). Zde jsme zhlédli divadelní představení „Příběhy včelích medvídků“.

Krásné podzimní počasí nás vylákalo na turistický výlet (11.9.). V rámci poznávání okolí Martinic jsme se tentokrát vydali do Peřimova. Vláček nás odvezl do Víchové n. Jiz. Odtud jsme šlapali přes kopec do cíle našeho putování - Peřimova. Cestou jsme obdivovali krásné výhledy na Krkonoše, daňky v oboře i malebné roubené chaloupky s upravenými zahrádkami. Viděli jsme i prázdnou peřimovskou školičku, ve které se už děti neučí mnoho let. K velkým zážitkům lze zařadit i dopravní autonehodu, kterou jsme viděli při zpáteční cestě. Na zdeformované auto, které ve velké rychlosti narazilo do pouliční lampy, byl nepěkný pohled.

Ve druhém zářijovém týdnu začal žákům 3. a 4. tříd bezplatný plavecký výcvik. Letos se k nim připojila trojice malých plaváčků ze 2. třídy, kterým plavecké lekce hradí rodiče. Děti se v deseti lekcích učí plavat různými plaveckými styly, potápění a skokům do vody. Na konci každé lekce si zahrají různé hry ve vodě.

Na výuku dopravní výchovy jsme se vypravili hned dvakrát. Naši prvňáčkové absolvovali celookresní projekt „DĚTI, POZOR, SILNICE“ (2.10.). Navštívili budovu Policie ČR v Semilech, kde se učili řešit různé dopravní situace. Ve druhé části výuky se přesunuli do Košťálova na dopravní hřiště. Zde si zajezdili na koloběžkách i na kolech. Naši prvňáčkové byli velmi nadšení, tato prospěšná akce se jim velmi líbila.

Na dopravní hřiště do Košťálova jsme se rozjeli i se žáky 4. třídy (7.10.). Pětice žáků řešila teoretické i praktické úkoly cyklisty. V jarních měsících si výuku zopakují a budou usilovat o získání průkazu cyklisty.

Tělesnou zdatnost našich školáků prověřily školní atletické závody (10.10.). Děti soutěžily v pěti disciplinách: šplhu, skoku dalekém z místa, běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a v běhu na 300 m. Vítězi ve svých kategoriích se stali Andrea Lukešová (1.tř.), Vojtěch Šolc (2.tř.), Luboš Typlt (3.tř.), Ivan Mitrus (4.-5.tř.).

Další sportovní akcí, která byla pro děti zorganizována, byl přespolní běh o posvícenský koláč (15.10.). Na vítězném posvícenském koláči si pochutnali Andrea Lukešová (1.tř.), Michal Mejvald (2.tř.), Luboš Typlt (3.tř.) a Veronika Hájková (4.-5.tř.).

Krásné slunné počasí babího léta nás provázelo na slavnostním otevření nové naučné stezky v naší obci. Slohová práce žákyně 5. třídy Veroniky Hájkové:

Lesnická naučná stezka U Mlejna

Ve středu 8.10. se celá naše škola zúčastnila otevření nové naučné stezky v Martinickém lese. Zazněla fanfára a poté náš martinický a branský starosta se zástupcem Lesů ČR přestřihli pásku, která nám jediná bránila, abychom prošli naučnou stezku, která se jmenuje U Mlejna.

Tato stezka spojuje naše tři rybníky: nový rybník „U Mlejna“, rybník „Na Bubně“ a „Slané bahno“. Po cestě je rozmístěno sedm informačních tabulí. Zde se dočteme spoustu zajímavostí o přírodě kolem nás. Tabule jsou doplněny fotografiemi a jsou zde různé mapy a plánky okolí.

Pro nás děti byl připraven program, ke kterému patřilo i opékání špekáčků. Bylo hezké počasí a celý den v přírodě se nám vydařil.

Letošní bohatá úroda různých plodů se odrazila i ve sběru kaštanů pro lesní zvěř. Naše děti nasbíraly rekordní množství. Sběr ještě není ukončen a v pytlích už je 902 kg kaštanů.

V novém školním roce opět rozjely svoji činnost zájmové školní kroužky pro děti. Jsou to: Angličtina (2.tř.), Jóga pro děti, Dovedné ruce, Čtenářský kroužek (2.-3.tř.) a Náboženství. V činnosti pokračuje i Misijní klubko č. 99. I letos si jeho členové odříkají sladké mlsky, jejichž peněžní hodnotu nosí do misijní kasičky. Nasbíraná částka bude opět předána panu Jiřímu Šlégrovi, národnímu řediteli misijních děl v ČR. Klubko se schází 1x za měsíc, kde se seznamuje se životem dětí na naší planetě. Ne všechny mohou žít radostně a právě k nim směřuje naše pomoc.

I v letošním školním roce chceme u dětí rozvíjet výtvarné schopnosti. Každý měsíc se mohou zapojit do výtvarných soutěží. V září děti kreslily na témata: „Vzpomínáme na prázdniny“, „Balóny a vzducholodě“, „Domácí mazlíčci“. V říjnu to byla témata ryze podzimní: „Podzim“, „Draci“, „Posvícenské koláče“. Inspirací z časopisu Pastelka se stalo téma „Velcí Češi“. Vydařené práce žáků Tomáše Brože (4.tř.) a Martina Mejvalda (4.tř.) jsme poslali do redakce Pastelky a věříme, že budou v časopise otištěny. Kluci by si to moc přáli.

Deset našich školáků vystoupilo s kulturním programem 24.10. na OÚ při vítání dětí do života.

Podzimní prázdniny proběhnou od 27.10. - 29.10. 2008.

Renata PavlatováKultura


Rozhovor s ......

Ráda bych Vám blíže představila pana Roberta Řemínka, s jehož kresbami se pravidelně setkáváme na stránkách zpravodaje od roku 2001. Spolupráci jsme s ním navázali již v roce 2000, kdy nám u příležitosti otevření budovy obecního úřadu ochotně poskytnul kresbu právě této budovy. Někteří ho znáte, někteří možná ne, ale nejčastěji ho můžete potkat v blízkosti nádraží ČD na procházce s pejskem.

1. Kde jste se naučil kreslit?

Maloval jsem už v dětství a po Základní škole v Náchodě, kde jsem se narodil, jsem vystudoval Státní grafickou školu v Praze. Trochu kreslila matka, která byla učitelkou.

2. Co kreslíte nejraději a jakou technikou?

Nejraději kreslím kostely a města především grafikou, kterou jsem začínal na škole a postupně jsem začal malovat i temperovými barvami a olejem.

3. Zdědil po Vás někdo stejné vlohy ke kreslení?

Bohužel, ne. Dcera ale zdědila zájem o literaturu a organizační schopnosti. Když viděla, co moje práce vyžaduje a obnáší, nikdy k ní nezískala vztah.

4. Víte, kolik obrazů jste namaloval a měl jste někdy samostatnou výstavu?

Nevím. Nepočítal jsem je a nikdy jsem nevystavoval. Některé obrazy jsem věnoval a ostatní mám doma

5. Uplatnil jste vystudovaný obor v zaměstnání?

Po škole jsem nastoupil na generálním ředitelství TOS (Továrny na obráběcí stroje) v Praze jako propagační pracovník a pak v Náchodě v tamní Rubeně jako výtvarník. Potom jsem byl přes 10 let vojákem z povolání v Milovicích, odkud jsem se opět vrátil do Náchoda, a to do podniku Potraviny Náchod do propagace jako výtvarník a aranžér. Současně jsem začal pracovat jako okresní konzervátor na Okresním národním výboru v Náchodě a postupně se to stalo mým hlavním zaměstnáním. Stal jsem se pracovníkem Státní památkové péče, krajského střediska v Pardubicích pro dozor a řízení oprav památek na okrese Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Byl jsem pověřen opravami památek jako např.: generální oprava zámku v Náchodě, sanační práce městské památkové rezervace v Novém Městě nad Metují, statické zajištění chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři, opravy kostelů na Broumovsku, rekonstrukce dobrošovské pevnosti. Ta zahrnovala zpřístupnění podzemních sálů, propojení krytu Zelený a Můstek a podle mého návrhu vybudování vstupní budovy se samostatnou expozicí.

Nebyla to jednoduchá práce. Jednalo se vlastně o kompletní zabezpečení oprav od projektu, zdůvodnění a samotné provedení oprav, až po kolaudaci a i zajištění finančních prostředků. S tím samozřejmě souviselo jednání a vyřizování na různých institucích jako na ministerstvu a Státní památkové péči. Někdy nebyly jednoduché ani mezilidské vztahy.

6. Ze které práce, zde uvedené, máte opravdu dobrý pocit, které si nejvíce

ceníte?

Byla to rekonstrukce pevnosti v Dobrošově, statické zabezpečení chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři tehdy v hodnotě okolo 6 mil. Kčs, oprava zámku v Náchodě a 15ti kostelů na Broumovsku.

7. Podílel jste se ještě na nějakém jiném projektu?

Pro Sázavský klášter jsem zpracoval návrhy na pohlednice. Finanční prostředky z jejich prodeje pak byly použity na opravy klášterního kostela. Spolupodílel jsem se i na návrhu jeho oprav. Spolupracoval jsem třeba také s časopisem okresu Náchod Nový čas, kam jsem pravidelně psal články o památkách a jejich opravách.

8. Co na Vaši práci a vlastně i koníčka říkala rodina?

S manželkou jsme bydleli v Novém Městě nad Metují, kancelář jsem měl v Náchodě, ale jinak jsem byl stále na cestách za prací. Manželka mi hodně pomáhala. Věnovala se korektuře korespondence a především domácnosti a výchově dětí, protože já jsem se plně věnoval práci. Bohužel, později onemocněla a její zdravotní stav se postupně zhoršoval. Proto jsem také kreslení omezil. Přesto jsme spolu prožili přes 50 let převážně na Náchodsku.

9. Jaký stavební sloh a malíř je Vám nejbližší.

Ze slohů to jsou gotika a baroko. Z malířů pak Josef Mánes a architektů Diezenhofer.

10. Máte kromě kreslení ještě nějaké další koníčky?

S mojí prací samozřejmě souvisela historie, literatura a s kreslením zase cestování. Mám také pejska, takže procházky s pejskem.

11. Kam se vydáváte za malováním?

Nyní již maluji a tedy i cestuji méně. Dříve jsem hodně kreslil na Náchodsku, kam se však nevracím, protože by to ve mně vyvolávalo vzpomínky. Raději poznávám něco nového. Co jsme v Martinicích, jezdím na Mladoboleslavsko, do Jablonného v Podještědí a Liberce. V Mladé Boleslavi jsem se také částečně podílel na návrhu barevnosti fasád tamního hradu a současně jsem konzultoval zabezpečení hradu Zvířetice a Michalovice. Na Mladoboleslavsko se ale rád vracím, protože jsem tu v mládí strávil řadu let, vojákoval jsem zde.

12. Jaké cesty Vás zavedly do Martinic?

Když jsem odešel do důchodu, neměl jsem už žádné závazky a manželce se stále zhoršovalo zdraví, odstěhovali jsme se za dcerou do Martinic (před 15ti lety), která tady pracovala. Také tady bydlel syn, takže se naše rodina více stmelila.

Panu Řemínkovi děkuji za rozhovor. Přeji mu hodně zajímavých námětů ke kresbám, stálé zdraví a hodně spokojených dnů prožitých v Martinicích.

-mš-Zpívání o prvním adventu a Vánoční posezení

Za chvíli tu budou Vánoce, ale nejdříve však tradiční Zpívání o prvním adventu spojené s rozsvícením vánočního stromku. Přijďte si společně s dětmi ze základní školy v neděli 30. listopadu 2008 od 17.00 hodin k budově obecního úřadu zazpívat koledy.

O čtrnáct dní později v neděli 14. prosince od 14.00 hodin vás pak všechny zveme do kulturního domu na Vánoční posezení. Přijďte si navodit atmosféru Vánoc při poslechu básniček a koled v podání děti z mateřské a základní školy.

Obě akce s případnými změnami budou plakátovány.Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA - Divadlo Matýsek Nový Bor - Ne 9.11., 14.30 hod.

KONCERT Kamila Střihavky a kapely Leaderes - Út 11.11., 19.30 hod.

Klub Betanie: SLÁVA SLOV, hostem bude rozhlasová režisérka, vysokoškolská pedagožka a recitátorka paní H. Kofránková. Uslyšíte zde i ukázky četby poezie i prózy, pořad bude uvádět redaktorka ČRo p. E. Pilařová - So 15.11., 19.30 hod.

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ, Dejvické divadlo Praha, hrají: I. Trojan, M. Krobot, L. Krobotová, N. Divíšková,.. - St 19.11., 19.30 hod.

ZTROSKOTAT A ZVÍTĚZIT, přednáška mořeplavkyně, lékařky a spisovatelky MUDr. K. Pavloskové - Čt 20.11., 18.00 hod.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA TS Paul Dance - Po 24.11., 20.00 hod.

KLAVÍRNÍ RECITÁL Carl Peterson, večer inspirovaný španělskou a orientální hudbou klavírních impresionistů - St 26.11., 19.30 hod.

JAK PAN MYSLIVEČEK OSLAVIL SE VŠEMI LESNÍMI PŘÁTELI ŠTĚDRÝ VEČERER, Divadélko Romaneto - Ne 7.12., 14.30 hod.

ČECHOMOR, vánoční koncert - Po 8.12., 19.30 hod.


KINO 70 Jilemnice - výběr: Máj (3.11.), Zohan: Krycí jméno kadeřník (5.11.), Once (7.11.), Rudý baron (11.11.), Rolling Stones (19.11.), Poločas rozpadu (28.11.).


Krkonošské muzeum v Jilemnici

Bedřich Housa - grafika a známková tvorba“ - výstava nám představí výběr z tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků, potrvá do 16. 11. 2008.


Jilemnický VÁNOČNÍ JARMARK s ohňostrojem se bude konat v sobotu 13. 12. 2008 od 8.30 do 17.00 hodin.


Ranní rosa v kopřivách, aneb jak se chodí na kejváky

Pod tímto titulem se skrývá kniha povídek z kadeřnického prostředí z Jilemnicka, Martinicka a z Podkrkonoší známé kadeřnice Aleny Bartoňové z Jilemnice. Řada z nás si určitě paní Bartoňovou pamatuje, protože několik let v Martinicích (v altánku) jako kadeřnice působila a některé i dnes patří mezi její zákaznice. Knihu i sama ilustrovala a můžete si ji zakoupit v Salonu Klára v Dolení ulici v Jilemnici, tlf. 481 545366. Přejeme, aby si knížku našlo hodně čtenářů a doporučujeme jako tip na dárek zejména pro nás ženy, nebo si ji můžete zapůjčit v naší knihovně.


Sport


Informace TJ SOKOL Martinice. Dnes Vám chceme přiblížit dění okolo našeho fotbalového týmu mužů. Jarní část sezóny se mužstvu velmi povedla, dokonce na domácím hřišti vůbec neprohráli. To jim umožnilo bojovat o vítězství v okresní soutěži a o postup do okresního přeboru. Závěr se však úplně nepovedl a vítězství nakonec připadlo Dolní Branné. Postupová místa byla ale dvě, a tak je i martinický tým opět v přeboru. A navíc skončil v soutěži slušnosti na okrese (přebor + soutěž) třetí, což je po minulých letech také úspěch. Myslím, že muži určitě neusnuli na vavřínech, o tom svědčí i to, že trénují třikrát týdně. V přeboru se jim také až překvapivě daří. Tyto úspěchy získávají pod vedením pana Petra Sedláčka staršího. Ačkoliv ho hráči umějí pěkně potrápit, nevzdává se a s velkou trpělivostí jim věnuje spoustu svého volného času. To, na kterém místě muži přezimují, bude známo až po posledním zápase se Studencem.

Možná jste již zaznamenali, že po 18 letech tento rok není cvičení dětí. Jedinou příčinou je malý zájem. Pokud ale zjistím, že by se opět dalo dost dětí dohromady, určitě s nimi kdykoliv začnu sportovat. Přeci jen je znát, že tu máme malé fotbalisty a hasiče.

Ženy mají své hodiny aerobiku pravidelně každé pondělí a čtvrtek od 19.00 hod.

Za TJ Sokol Petra Vanclová


Jiná sdělení


Informace Sboru dobrovolných hasičů

Od 22.6. do 18.8. hasiči zorganizovali u hasičské zbrojnice několik brigád, během nichž byl upraven přejezd ze silnice ke zbrojnici. Dále byl opraven žlab a svod dešťové vody v horní části budovy, byla dokončena výměna podlahy ve zbývajících místnostech mimo garáž. Tyto prostory byly také vymalovány. Práce provedl velitel J. John s br. L. Maternou a několika dalšími členy. Všem, kteří se na tomto velkém vylepšení podíleli, děkuji. V neděli 14.9. byla provedena kontrola a údržba požárních hydrantů v dolení části obce. Každý hydrant jsme vyzkoušeli, zpřístupnili, některé menší závady jsme odstranili na místě, větší jsme předali dále.

V sobotu 19.7. se naše požární družstvo zúčastnilo noční soutěže v požárním útoku v Jablonci n. Jizerou. Počasí nebylo nejlepší, hodně pršelo, ale i přesto se nám podařilo v dosti silné konkurenci obsadit 3. místo ve své kategorii. 23.8. jsme se zúčastnili noční soutěže v Nedaříži v obou vypsaných kategoriích. V soutěži s neupraveným strojem jsme skončili na třetím místě.

Ve dnech 5.-7.8. jsme uspořádali 3 denní výlet do Jeseníku a okolí. Navštívili jsme Pastviny, vojenské muzeum v Králíkách, pivovar Holba v Hanušovicích, vysílač na Pradědu, lázně Karlova Studánka, přečerpávací hydroelektrárnu Dlouhé Stráně a ruční papírnu ve Velkých Losinách.

V sobotu 30.8. jsme byli na hasičském setkání požárních automobilů PYRO CAR 08 na letišti v Přibyslavi. Tato akce je vždy velmi bohatě navštěvována a z hlediska hasební techniky je na nejvyšší úrovni v republice. Počasí hasičům přálo, celá akce byla velmi pěkná.

Na závěr ještě pár slov o Podkozákovské lize. Je to soutěž v požárním útoku podle upravených pravidel požárního sportu. Účast v této soutěži je podmíněna opatřením speciálního vybavení, výběrem vhodných soutěžících a mnoha hodinami tréninku. Druhým rokem se této soutěže účastníme i my. Letos to bylo 28.6. ve Vesci u Semil, 19.7. v Peřimově, 9.8. v Košťálově a 23.8. v Nouzově u Semil. Celkově jsme skončili na 29. místě z 58 družstev v naší kategorii s nejlepším dosaženým časem v požárním útoku 18,01 sekundy. Tato soutěž má za úkol udržovat a zvyšovat fyzickou kondici soutěžících a průběžně se seznamovat s novou technikou a osvojovat si nutné hasičské návyky, dovednosti a vědomosti. Za získané body, velké úsilí v soutěži i v nácviku všem děkuji. Pro Martinické hasiče i obec to bylo velmi přínosné.

Bohumil Ducháček, starosta SDH


Činnost mladých hasičů

Po prázdninách jsme opět začali trénovat na podzimní kolo hry Plamen, které se mělo uskutečnit 11.10. v Jilemnici.

Nejprve jsme ale přijali již tradičně pozvání na Podkrkonošský pohár do Nedaříže, který se konal 13.9. Tentokrát jsme se zúčastnili se čtyřmi družstvy. Chtěli jsme, aby si mohly požární útok vyzkoušet děti starší, mladší, ale i děti z tzv. přípravky. I když na trénování nebylo příliš mnoho času, byli jsme překvapeni a potěšeni výbornými výsledky. Družstvo mladší A se umístilo na 1. místě a starší družstvo na 3. místě.

4.10. jsme navštívili naše kamarády a kolegy hasiče z Horních Štěpanic, aby s nimi mohly naše děti poměřit síly v branném závodě s plněním disciplín, které budou potřebovat o týden později na podzimním kole hry Plamen. Opět jsme se zúčastnili se všemi dětmi. I přesto, že některé z nich na Plamen nejely, určitě to pro všechny byla zajímavá zkušenost. Abychom děti mohli více prověřit v jejich znalostech, běhal se tento závod po dvojicích. V obou kategoriích jsme se umístili na prvních místech. V mladší kategorii se na 1. místě umístila dvojice Ivan Mitrus a Matěj Ott, v kategorii starších Michaela Vanclová a Lenka Ottová.

11.10. Tento den se konal Závod hasičské všestrannosti v Jilemnici. Dobré umístění v tomto závodě je velmi důležité, protože se započítává do jarního kola. Měli jsme vše natrénováno, jak jen to bylo možné, avšak hned ráno se vyskytl velký problém, protože se nedostavily z důvodu nemoci dvě dívky z mladšího družstva. Museli jsme je narychlo nahradit jinými dětmi, což se však promítnulo jak do nálady v družstvu, tak do výsledků. Celkem startovala za náš sbor 4 družstva dětí – 2 mladší + 2 starší.

Mladší družstva se umístila na 8. a 20. místě z 29 týmů a starší na 7. a 10. místě ze 43 týmů. I když jsme letos nezískali prvenství, myslím si, že všechny děti do tohoto závodu daly veškerou svoji energii a doufám, že se v jarním kole bude dařit stejně dobře a třeba i lépe než v tomto kole.

Ráda bych ještě poděkovala našemu veliteli Pepovi Johnovi za to, že se ujal našich dorostenek a snad poprvé v historii mohly náš sbor reprezentovat na takovéto soutěži. Děvčata začala trénovat na poslední chvíli, ale podala tak vynikající výsledky, že jim za to patří dík. Jelikož jejich počet je prozatím pouze 3 dívky, z toho se jedna nemohla závodu zúčastnit, závodily za jednotlivce. Hana Maternová obsadila 4. místo a Petra Mejvaldová 1. místo.

Gratuluji a dorostenkám přeji přírůstky do jejich družstva, aby mohly na jaře předvést své výkony nejen jako jednotlivci, ale i jako tým.

Na závěr bych vás ráda pozvala na Vánoční výstavu, která se uskuteční v neděli 30. listopadu od 9 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Výstava bude otevřena až do skončení Zpívání o prvním adventu spojené s rozsvícením vánočního stromku. Výrobky, které zde budete moci vidět a popř. si budete moci zakoupit, budou vyrábět naše děti spolu s vedoucími. K vidění zde budou adventní věnce, svícny, vánoční ozdoby, netradiční adventní kalendáře, dárkové a mikulášské balíčky, vizovické pečivo, perníčky a jiné výrobky, které neodmyslitelně patří k Vánocům. Těšíme se na vás.

Pavlína Maternová, vedoucí MH

PS: Gratulujeme k vynikajícím výsledkům a vedoucím i dětem přejeme hodně a hodně elánu v přípravě na další závody.Změna provozní doby na Poště Martinice v Krkonoších

Česká pošta, s.p., Region Severní Čechy Ústí nad Labem podala informaci, že s účinností od 1. října 2008 došlo ke změně hodin pro veřejnost:

Po - Pá 8.00 - 10.00 13.00 - 15.00Tip na výlet

Tentokrát bychom vás chtěli pozvat do nedaleké obce Poniklá do soukromého muzea v roubené stodole manželů Pičmanových, které se nachází v horní části obce nedaleko kostela a základní školy vedle hřbitova. První expozice hospodářských strojů a zobrazení dřívějšího života v Podkrkonoší byla otevřena již v roce 1999 a rozšířena pak v roce 2004. V muzeu můžete například vidět zpracování obilí a slámy, drátování, výrobu vánočních ozdob z foukaných perliček, ševcovinu, zpracování lnu, truhlařinu, kovařinu, hospůdku, staré hračky, dobově vybavenou světničku, faru a další. Můžete si zde také zakoupit turistickou známku a řadu upomínkových předmětů z Krkonoš.

Od 5. 11. do konce roku 2008 bude v muzeu navíc vystaven model české vesnice doplněný figurkami z kukuřičného šustí, který je dílem manželů Horných z Prahy.

Návštěvu si však raději domluvte předem na tlf. 481 585262 nebo 732 326198. Výlet můžete spojit s exkurzí do vedlejšího závodu Rautis - výroba vánočních perličkových ozdob, tlf. 483 300036.

Řešení hádanky z minulého čísla zpravodaje

Na dobové pohlednici, odeslané v roce 1915, je zachycen hostinec Jana Horáčka, nyní dům paní Blanky Fajstavrové. V roce 1883 upravil J. Horáček přestavbou stávající srub u čp. 19 na obytný dům čp. 108 a převedl do něj jako výměnkář koncesi hostinskou. Říkalo se tu „U babičky“, když tam ještě šenkovala stará paní Horáčková, též “V campouchu“. 15.10. 1935 koupil hostinec ve veřejné dražbě za 76 tisíc Kč Eduard Mečíř z Roztok, který ho v témže roce prodal Fr. Vejnarovi. Současně byla hostinská koncese zrušena, později zde provozoval holičství p. Petr Buriánek. Do současné podoby byl přestavěn v letech 1965-68.

Pohlednici s textem na zadní straně “Jan Horáček, hostinec a obchod koňmi, Martinice u Jilemnice“ nákladem J. Horáčka vydal před rokem 1915 fotoatelier J. Rezek, Praha, Václavské nám.

Někteří jste dům na pohlednici poznali, někteří jste opravdu nevěděli. Zde si teprve uvědomíte, jak se vesnice postupem času mění. Místo, které dobře znáte, se za několik let může dokonale změnit a v tom je to kouzlo hledání a poznávání dob minulých. Na pohlednici za hostincem je ještě vidět střecha stodoly pana Horáčka, která byla v 50. letech zbourána. Přibližně na jejím místě byla pak v r. 1968 postavena prodejna Jednoty.K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad Mladá Boleslav v pohledu od řeky Jizery - patří k nejstarším v Čechách. Byl založen Boleslavem II. v prostoru dnešního náměstí a končil na strmém ostrohu.

Ve 13. století byl hrad znovu upraven a na předhradí bylo založeno město. Kolem roku 1468 za Jana z Cimburka byla zahájena pozdně gotická přestavba, která dala hradu dnešní podobu. Později se stal takřka zříceninou, která až adaptací za císaře Josefa II., dokončenou roku 1783, byla upravena v kasárna. Nyní nedávno opravený hrad slouží jako muzeum a Státní okresní archiv.

Robert Řemínek

Hrad Mladá Boleslav z pohledu od řeky Jizery

Martinice v Krkonoších 21. 10. 2008

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.

Obec Martinice