Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2008 > PROSINEC 2008 Číslo 6 Ročník XVIII.

PROSINEC 2008 Číslo 6 Ročník XVIII.
Zprávy ze zasedání RO a ZO

Příspěvek z dění na obecním úřadě v minulém zpravodaji byl zakončen informacemi o odpadech, dovolím si v tomto tématu pokračovat. Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou pro příští rok navyšují cenu známky na vývoz popelnice na 57,- Kč a pytel na komunální odpad bude stát 54,- Kč. Cena odvozu komunálního odpadu je navýšena z důvodu vyšších nákladů na skládkování komunálního odpadu v Košťálově a dalších používaných skládkách. Dalším důvodem jsou mzdové požadavky pracovníků, atd. Bohužel nám v současné době nezbylo nic jiného než na cenu přistoupit, neboť kam oko dohlédne, je k vidění pouze a jenom firma Marius Pedersen a její dceřinné společnosti.

Vyšší cena vývozu popelnic samozřejmě bude mít vliv na nás všechny, byl bych rád, kdyby se to třeba odrazilo na větším množství odevzdaného tříděného odpadu. Já vím, jistě namítnete, že jsou věci, které "vytřídit" nelze. S popelem se nic jiného dělat nedá, ale třeba plasty z domácnosti je vhodnější posbírat do pytlů na plasty, než je prohánět komínem doma v kotli. Cena jednoho stolitrového pytle na plasty je 3,- Kč, což je dnes úplný pakatel. A jistě to, v tomto ročním období, ocení i sousedi. Ještě jenom připomenu, že je možno dále třídit PET lahve, papír, elektroodpad, kartónové obaly na nápoje TETRAPACK a sklo.

Rada obce v uplynulém období řešila pojištění hasičského auta GAZelle, která je zařazena v integrovaném záchranném systému Libereckého kraje. Protože v této oblasti existuje řada nejasností, budeme se touto otázkou zabývat i nadále. Rada obce schválila projektovou dokumentaci pro vybudování ČOV u rodinného domu pana Davida Šimůnka a v areálu TJ Sokol u čp. 6. Město Jilemnice požádalo okolní obce o finanční příspěvek (2.000,- Kč) na pořízení přístroje na diagnostikování přítomnosti drog v organizmu pro potřeby sociálního odboru MěÚ Jilemnice. Ve školách se totiž množí užívání drog. Naše vyjádření bylo kladné, ale shodli jsme se na tom, že je pro děti a mladistvé důležitější oblast zájmových kroužků, mimoškolní činnosti a možnosti realizace jiných projektů než represe v podobě kontrol a následných trestů. Vedoucí sociálního odboru paní Ouhrabková nám následně sdělila, že zakoupení přístroje je jen jednou z celé řady aktivit MěÚ Jilemnice, pomocí kterých chtějí situaci okolo užívání drog dětmi řešit. Rada obce rozhodla o výši odměny pro ředitelku PO Základní škola a Mateřská škola Martinice v Krkonoších. Současný počet dětí, které navštěvují jak školku, tak základní školu, přináší příznivé finanční prostředky poskytované Libereckým krajem na pracovníky ve školství. V současné době probíhají projektové práce na plánovanou částečnou rekonstrukci školy - její zateplení a změnu topného systému. Na tuto akci požádáme o dotaci Státní fond životního prostředí.

V prosinci bude uskutečněna výměna čerpadla ve vrtu vodovodu, pro příští rok se chystáme provézt rekonstrukci poruchového vedení vodovodu na spojce mezi Ullrichovými a Kynčlovými. Současné potrubí je velice poruchové a naším záměrem je přeložit vedení do stávající komunikace a tuto nechat následně opravit. Dojde současně k přepojení šesti nemovitostí na nový vodovod a bude provedeno osazení hydrantu na křižovatce mezi Kynčlovými a Čivrnými.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 16.12.08 (po uzávěrce tohoto zpravodaje) bude schvalovat nové podmínky čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení, které budou dovolovat čerpání vyšší částky na řešení změny topného systému v rodinných domech, řešení čištění odpadních vod a zateplení objektů bydlení. Budeme schvalovat novou cenu vody pro příští rok dle předložené kalkulace ve výši 15.50 Kč za kubík vody, musíme schválit Plán obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací pro naši obec. Nechci předbíhat výsledek usnesení zastupitelstva, prosím, sledujte naše internetové stránky, úřední desku a plakátovací plochy v obci, budete o změnách včas informováni.

Dle informací Finančního úřadu v Jilemnici nebudou uskutečněny pro rok 2009 žádné podstatné zákonné změny v daňové problematice daní z nemovitostí (do budoucna se chystá zrušení daňové výjimky pro novostavby RD do stáří 15 let), ani změna v dani darovací při převodu nemovitostí darováním (při darování nemovitostí v I. skupině - příbuzní v řadě přímé a manželé a v II. skupině příbuzných osob - příbuzní v řadě pobočné - §19 odst.3 zákona 357/1992) nemusí být při převodu odhad nemovitosti ani se neplatí darovací daň.

Obecní úřad byl informován o záměru uspořádání motokrosových závodů. Po dohodě s vlastníky dotčených pozemků a zajištění bezpečnosti účastníků i diváků závod proběhl bez problémů, s celou řadou z Vás jsme se zde potkali. Pořadatelé měli na počasí "ale z pekla štěstí". Po motocyklových akcích v letech 1957 a 1963 se tedy opět motorky do Martinic vrátily. O akci se dozvíte více v další části zpravodaje.

Rada obce také rozhodla o zvýšení čtenářského příspěvku v místní knihovně u dětí z 10,- Kč na 30,- Kč na rok a u dospělých ze 30,- Kč na 50,- Kč na rok. Doufáme, že Vás to jako čtenáře neodradí od návštěv místní knihovny a zápůjčky knih nebo užívání veřejného internetu v knihovně.

Současný průběh zimy netěší lyžaře ani místní hasiče kvůli vleku, doufejme, že se nějakého sněhu dočkáme. Žádám Vás, řidiče, kteří částečně parkujete na okrajích místních komunikací, abyste tuto situaci zvážili, traktoristé ze Zetky nemohou riskovat nějaké škody na cizím majetku a komplikované situace budou řešit nepropluhováním kritických míst. Pokud na Vašem majetku v důsledku pluhování dojde ke škodě, neprodleně nás, prosím, informujte, abychom mohli škodu zdokumentovat a nahlásit.

Přeji Vám jménem obecního úřadu do roku 2009 hodně zdraví, domácí pohody, štěstí a spokojenosti.

Leoš Mejvald, starostaZprávy OÚ


Obecní úřad bude mezi vánočními svátky uzavřen pouze v úterý 30. prosince 2008.


Fond rozvoje bydlení

Majitelům domů a bytů připomínáme, že začátkem roku 2009 bude již pojedenácté vyhlášeno výběrové řízení pro poskytování půjček z FRB na opravy a modernizaci bytového fondu.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: vestavba bytu do půdního prostoru, půdní nástavba bytů na ploché střechy, oprava střechy domu, rekonstrukce vytápění domu (přechod na LTO, PB, el.en.), dodatečná izolace domu proti spodní vodě, obnova fasády domu, zateplení obvodového pláště domu, vybudování ČOV nebo septiku ke stávajícímu domu, vybudování WC, koupelny nebo sprchy v bytě, kde není. Upozorňujeme však, že na některé stavební činnosti musí být vydáno řádné povolení nebo ohlášení.

Na prosincovém jednání zastupitelstva obce bude podán návrh na změnu vyhlášky o poskytování půjček z FRB, a to konkrétně návrh na změnu výše půjček, úroků a doby splatnosti. Sledujte proto úřední desku OÚ a webové stránky obce nebo se informujte na OÚ.


Fotografie „starých Martinic“

Připomínáme, že ještě stále máte čas na hledání a přebírání fotografií. Pokud nějaké budete mít, prosíme o jejich zapůjčení a předání do 31.12. 2008 nebo ihned po Novém roce. Děkujeme.

Poté budou fotografie zpracovány, předány k vytisknutí a vytvořeny popisky. O termínu konání výstavy budete informováni na plakátech.Kříže a boží muka


Na oficiálních internetových stránkách naší obce nalezneme v sekci Pamětihodnosti zajímavé povídání o křížcích a božích mukách na území Martinic. Článek zpracovala ing. Petra Pohůnková. Jelikož ne každý má tu možnost nahlédnout na internet, článek s mírnými úpravami a doplněním přepisuji na stránky obecního zpravodaje.

Na území obce se nachází celkem šest křížků. Jedním z nich je křížek u čp. 49 (Bedrníkovi-“Sádecký“). Na podstavci kříže si můžeme přečíst nápis: “Pochválen buď Pán Ježíš Kristus od toho času až na věky. Postaveno nákladem Josefa Bedrníka 24.5.1876. Nově zřídil Rudolf Bedrník 10.7.1931“. V místě, kde dnes kříž stojí, najdeme značku pro kříž už i v mapě tzv. III. vojenského mapování, které probíhalo v letech 1877-1880.

Dalším křížem je kříž u školy. Na podstavci najdeme prostý nápis „IHS POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS“. Podstavec i kříž byly restaurovány v roce 2000 panem I. Podobským nákladem 8.000,-Kč.

Dále je tu křížek nad bývalým kravínem. V obecní kronice se mimo jiné píše: “Když v roce 1738 byl v Roztokách vystavěn nový kostel, byly Martinice s Rovnáčovem přifařeny k Roztokám a pak nebožtíky odnášeli příční cestou přes kopec do Roztok“. O tom se také v Josefínském katastru činí zmínka z roku 1789: čís.top.374 - „Svobodná cesta pěší, podle Jana Krůfy pozemků nahoru, též pro nošení mrtvejch těl skrze zádušní les až do Roztok ke kostelu“. V mapě tzv. II. vojenského (Františkova) mapování, které probíhalo v letech 1836 až 1852, je cesta z Martinic do Roztok zanesena velmi zřetelně. Při této cestě je zakreslená i značka kříže – v místech, kde cesta prochází blízko pod vrcholem kopce. Na podstavci pod křížem je napsáno: “Z nákladu občanů Martinických roku 1878“. Snad se jedná o jeden a ten samý kříž, který byl v roce 1878 obnoven nebo poprvé datován. Na nápisové destičce pod křížem pak stojí: “Přijďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi, já vás občerstvím“.

Křížek nad bývalým kravínem

Jeden křížek stojí mezi čp. 69 (Bucharovi) a čp. 56 (Říhovi - dříve Kynčlovi). Podstavec i kříž byly v roce 2007 restaurovány akademickým sochařem Jiřím Novákem. Na podstavci pod křížem se bohužel - hlavně vlivem dlouhodobé neúdržby pomníku – nedochoval žádný nápis, který by nám prozradil něco o jeho vzniku, původu nebo tvůrci.

Poblíž čp. 105 (Bujárkovi) stojí další pomník, snad původně sloupková Boží muka doplněná později o kříž. Na kamenném podstavci je vyryt letopočet 1838. Celý pomník byl restaurován také Jiřím Novákem v roce 2007. Původní soška Panny Marie s dítětem byla ukradena na podzim roku 2002. Pachatel zjištěn nebyl. Nová soška byla dodána při opravě v roce 2007.

Posledním pomníkem jsou Boží muka na místním hřbitově. Celý pomník, zejména jeho kamenný podstavec, vypadá téměř stejně jako pomník u čp. 105. V obecní kronice jest napsáno: “R.1838 byl na náklady obce postaven na starém hřbitově kamenný kříž a věnován památce odpočívajících předků. V roce 1930 byl přemístěn na nově založený hřbitov.“ Tato boží muka byla prohlášena za kulturní památku ve smyslu zákona č.20/1987 sb., o státní památkové péči. Kříž i kamenný podstavec byly restaurovány v roce 1999 ak. sochařkou Marií Učíkovou. Původní litinový kříž nebyl nalezen, nově osazený kříž pochází ze hřbitova v Libošovicích. Originál sošky Panny Marie s dítětem je uložen, na pomníku je pouze její věrná kopie. Náklady na opravu činily 50.000,- Kč, z toho 25.000,- Kč zaplatil okresní úřad, zbytek obec.

Josef Ullrich ml., kronikářSpolečenská kronika

Narození

7. 11. 2008 - Petr Spilka

14.12. 2008 - Jakub Šabata

Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.


Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícím výročím

panu Antonínu Spanilému 94 let

paní Alžbětě Hamplové 80 let

paní Libuši Horáčkové 80 let

paní Marii Braunové 75 let


Úmrtí

1. 11. 2008 - Věra Buďárková (1955)

13. 11. 2008 - František Poledník (1921)

30. 11. 2008 - Věra Horáčková (1923)

Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.Školství


Listopad a prosinec v základní škole

V měsíci listopadu bylo ukončeno první čtvrtletí školního roku 2008/09. Na schůzce SRPŠ (20.11.) byli rodiče komplexně informováni o prospěchu i chování svých ratolestí.

V tyto měsíce jsme zhlédli dvě kulturní vystoupení. S pohádkou O Sněhurce za námi přijela loutkoherečka paní Kelemenová z Liberce. Pohádka se líbila především mladším dětem a školkáčkům z místní MŠ a z MŠ ze Zálesní Lhoty, kteří zhlédli pohádku společně s námi. Druhé kulturní vystoupení Půjdem spolu do Betléma (1.12.) bylo hudební a děti si společně se zpěvačkou Lídou Helligerovou zazpívaly nejznámější české koledy.

Plavecký výcvik byl ukončen 10.11. Děti si „doplavaly“ pro svá „mokrá“ vysvědčení a v poslední lekci na ně čekala oblíbená opičí dráha.

Do bílého Špindlerova Mlýna jsme se vydali se členy našeho misijního klubka č. 99. Nebylo to za sněhem, i když si ho děti také užily, ale za panem J. Šlégrem, národním ředitelem misijních děl. Na pět nových členů čekalo složení slibu, při kterém obdrželi svůj misijní šátek. Prožili jsme pěkné dopoledne v milé atmosféře a panu Šlégrovi jsme předali dárky pro černoušky.

I letos žáci 5. třídy navštívili děti z místní MŠ, kde převlečení za čerta, Mikuláše a anděla malým školkáčkům uspořádali Mikulášskou nadílku (4.12.).

Ta proběhla 5.12. i v naší škole. Touto cestou děkujeme místním hasičům, kteří se postarali o to, aby k nám nebeská i čertovská návštěva dorazila. Za básničku a zpěv koled dostal každý žáček balíček ovoce a dalších dobrot.

Naši nejmenší, žáci 1. a 2. třídy, se vydali 10.12. do jilemnického Dětského centra na Den otevřených dveří. Prohlídka budovy, kulturní vystoupení i výrobky dětí se nám moc líbily a už se těšíme na 15.12., kdy navštívíme DC ještě jednou, a to s naším vlastním vánočním programem, který jsme nazvali Starý betlém. Vezeme s sebou i vlastnoručně vyrobené dárečky - sněhuláčky s březovými košťátky.

Vyvrcholením našich předvánočních příprav a nácviků bude vystoupení v KD na Vánočním posezení (14.12.). Věříme, že náš kulturní program navodí v hostech tohoto setkání tu pravou vánoční atmosféru.

Poslední prosincový týden čekají na děti tyto akce: vystoupení s pásmem Starý betlém pro děti z MŠ Hrabačov a z MŠ Zálesní Lhota v naší škole (16.12.), procházka do lesa spojená s ozdobením krmelce oblíbenými dobrotami pro lesní zvěř (17.12.) a návštěva místní MŠ (18.12.). Nejvíce se však všichni těšíme na vánoční besídku (19.12.), kde se děti obdarují drobnými dárečky a pochutnají si na voňavém vánočním cukroví od svých maminek, které si do školy přinesou.

I letos jsme v předvánočním čase mysleli na nemocné a potřebné spoluobčany a zapojili se jako každý rok do finanční sbírky na kontě Adventních koncertů České televize.

Pro děti, které kreslí, byly vyhlášeny výtvarné soutěže na téma: „Dýně“, „Duchové a dušičky“, Stromový striptýz“, „Mikuláš, čert a anděl“. V prosinci to byla oblíbená témata „Vánoce“ a „Betlémy“.

Na děti čekají vánoční prázdniny. Letos jsou pěkně dlouhé. I když naši meteorologové předpovídají Vánoce na blátě, přejeme dětem, aby se té sněhové nadílky od Ježíška přeci jen dočkaly a pěkně si ji o prázdninách užily.

A Vám, milí čtenáři Martinického zpravodaje, přejeme klidné a radostné Vánoce i celý rok 2009!

Do školních lavic se děti vrací 5. ledna.

Renata Pavlatová


V hodinách slohu se děti seznamují s útvarem vypravování. Na základě pěti náhodně vylosovaných slov měly děti vymyslet vypravování, ve kterém tato slova použijí. Všem se tato práce povedla, vybrali jsme pár nejzajímavějších.


Havran a prasátko (havran, buben, pila, máma, prasátko)

V jedné malé vsi, v Martinicích, žil divočák, kterému neřekli jinak než prasátko Rejpal. Říkali mu tak proto, že pořád někde rejpal.

Jednou, když šel po obědě zase rejpat, vyrejpal něco ohromujícího. Na martinickém kopci Hůra vyrejpal bubínek. Najednou se na větvi objevil havran Vševěd a říká: „Krrrá, krrrá, krrrá! To je kouzelný bubínek. Havran Vševěd všechno zná, zná, zná! Zabubnuj a přej si přání, které se ti potom splní!“ Prasátko Rejpal si řeklo, že tam bude celý poklad, tak rejpalo dál. Když vyrejpalo prasátko pilu, ozvalo se zase havraní krákání: „Krrrá, krrrá, krrrá! To je kouzelná pila! Havran Vševěd všechno zná, zná, zná! Když s ní něco uřízneš, tak se změníš, v co budeš chtít!“

Prasátko to chtělo vyzkoušet, ale už ho volala maminka. Ale co to? Místo Rejpala se z Hůry blížil obrovský brachiosaurus. Když sešel dolů, promluvil: „To jsem já, Rejpal.“

Najednou se z brachiosaura stal znovu Rejpal. Byl tomu rád, protože mohl jít domů k mamince, která mu uvařila jeho oblíbenou rajskou omáčku. Dosyta se najedl a šel spát. A vy, děti, běžte také.

(Ivan Mitrus, 5. ročník)


Zachránce (drak, kapr, cukr, víla, holub)

Kapr Eduard se šel, jako vždy, před obědem podívat, zdali je voda čistá. Ano, byla. Najednou spatří vílu celou z jehliček.

Rychle k ní přispěchal a pomohl jí. Už byli skoro u kraje, když Eduard selhal. Letěl tam holub a kapra ukloval. Kapr už umřel, ale víla doplavala ke kraji. Dala si dva cukry a šla pouštět draka.

A díky zesnulému Eduardovi, který pro ni obětoval život, může stále jíst cukry a pouštět draka.

(Tomáš Brož, 4. ročník)


V kostele (jahody, zvonek, kostel, laso, kos)

Byl jednou jeden kostel a v tom kostele žil kos, který měl tuze rád jahody. Jednou si vyletěl na ptačí sraz. Když tam dorazil, všichni byli pryč. Jeho kamarád vrabec a kamarádka vrána byli přivázaní lasem. Kos k nim přiletěl a rozvázal je. Kos říká: „Co se vám stalo?“ „Přišel sem kocour Filip a vzal si sebou starého drozda. Musíme ho zachránit.“ „Jak to uděláme?“ „Mám nápad. Půjdeme za orlem Toníkem, ten nám pomůže.“ Letěli přes jezera, hory, lesy a louky, až dorazili k baráčku orla.

Zazvonili na zvonek a orel Toník jim otevřel. Když mu kos vysvětlil, co se stalo, a že potřebují jeho pomoc, orel řekl: „Ano, půjdu s vámi, ale musím si vzít batoh s jídlem a pitím.“ Když doletěl k Filipově obydlí, zaťukal a říká: „Vylez Filipe, my víme, že jsi tady.“ Když Filip vylezl, třásl se jako nahatej děda v Antarktidě. Bál se, že ho orel roztrhá. Orel kocoura jenom plácl a říká: „Vrať našeho kamaráda.“ Filip šel a pustil z klece starého drozda. Dohodli se, že budou kamarádi.

Za dva roky se sešli u posvátného kostela a konala se svatba. Hádejte, kdo si koho bral. No přece kocour vránu. Na svatební cestu se vypravili do Afriky. Po návratu bylo mnoho věcí jiných - místo jahod rostly borůvky. Ale kamarádi zůstali stejní.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

(Petr Lukeš, 4. ročník)


Hedvika a inkoust (sova, lano, auto, inkoust, muž)

Žila jednou jedna sova, které dal pan Fibla jméno Hedvika. Pan Fibla žil sám, neměl nikoho. Žádné děti, ženu, ale měl Hedviku. Ta mu stačila. Spolu jezdili autem značky Wartburg.

Jednoho krásného dne se pan Fibla ptá Hedviky: „Nevyjedeme si dnes na piknik?“ „To bychom mohli,“ odpoví Hedvika. Sbalili svačinku a deku, Hedvika vzala knihu a inkoust. Do kroniky zapisovala akce s panem Fiblou. Pan Fibla vzal provaz, ale nechtěl říct, na co ho potřebuje. Hedvika tedy vzala pro jistotu ještě více lan.

Přijeli na pěknou loučku, vytáhli deku a prostřeli svačinu. Po svačině Hedvika usnula a pan Fibla šel vyrábět svůj plán.

Vytáhl svoje i Hedvičina lana, našel pěkný strom a dal se do práce. Dvě lana přehodil přes větev a dole je svázal dohromady. Objevil pěkný klacek, obmotal ho dalším lanem, vložil ho do svázaných lan. Potom probudil Hedviku a řekli jí, že postavil houpačku ve stínu, aby se Hedvice dobře spalo.

Hedvika byla nadšená a ihned po vyzkoušení zase usnula. Spala celý den a pan Fibla - říkejme mu třeba Franta - mezitím postavil stan, který vždy vozil s sebou. Věřil, že tady Hedvika bude chtít přenocovat. A taky že ano. Franta šel večer spát a Hedvika zapisovala do kroniky.

Posadila se na houpačku, vytáhla kroniku a inkoust, ale ouha! Inkoust se převrhl přímo na Hedviku. Probudila Frantu a celá modrá mu pomáhala uklidit, aby mohli jet domů. Houpačku vzala s sebou a doma si ji pověsila na strom.

Celý týden se musela drhnout, aby inkoust umyla. Chtěla dopsat kroniku, proto šla koupit nový inkoust. Byla ráda, protože byl ve slevě.

A tak všechno dobře dopadlo. Franta se oženil s Lucií, teď už paní Fiblovou a narodilo se jim pět dětí. Hedvika se zalíbila sovímu mládenci Rudymu a vylíhla se jim tři mláďata. Žijí všichni šťastně a vesele, ale přemýšlejí o stěhování, protože domek jim je malý. Tak si postavili větší domek na louce, kde kdysi byli na pikniku a pokud neumřeli, tak žijí dodnes.

(Veronika Hájková, 5. ročník)


 

Kultura


Co se „o nás“ píše

O otevření naučné stezky U mlejna jsme zaznamenali několik zmínek. V příloze Hospodářských novin INmagazín byl 29.10. otisknut článek Nová podkrkonošská stezka a v časopisu Krkonoše - Jizerské hory č. 11/08 Lesnická naučná stezka U mlejna. Malou reportáž E. Pilařové odvysílal také Český rozhlas Hradec Králové.

V prosincovém čísle Krkonoše - Jizerské hory si můžeme přečíst články Krkonošské Vánoce podle Josefa Horáka a Josef Horák od M. Růžičky a J. Dvořáka. Josef Horák působil jako řídící učitel na martinické škole v letech 1927 až 1939.

Časopis Krkonoše si můžete zapůjčit v naší knihovně.


Předvánoční zamyšlení

Blíží se čas Adventu a konec roku.

Každý z  nás by měl zpomalit a vychutnávat si sváteční pohodu, ale opak je pravdou. I když i já jsem si letos říkala, že své tempo zpomalím a hlavně, že se včas připravím, není tomu jinak něž předešlé roky. Ale vlastně ano, mám doma malého prvňáčka. Od září nastalo veselé slabikování a počítání a než jsme se dostali do rovnováhy, bylo to jak na horské dráze a já jsem se cítila jak uhoněný pes. Jediné, co mě uklidňovalo, byl pocit, že mám kam utéct a to k dobré knize. Ale to jsem odbočila.

Před koncem roku přibylo do naší malé vesnické knihovny asi 30 nových svazků. Nejvíc potěším asi čtenářky a malé čtenáře, protože na ty myslím opravdu vždy, když vybírám knihy pro naši knihovnu. Sice se okruh čtenářů nerozšiřuje, ale máme stálou klientelu, která nikdy nezklame. A za ty tři roky, co je knihovna jednou za 14 dnů, si moji milí čtenáři zvykli na sudý týden ve čtvrtek a já se na ně moc těším.

V roce 2008 se v knihovně naposledy uvidíme 11.12. a poprvé v roce 2009 se na vás budu těšit 8.1. od 15.30 do 18.00 hodin.

Přejemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok

přeje Musilová Míla


První adventní neděle

O první adventní neděli 30. listopadu vedly naše kroky k budově obecního úřadu, a to hned dvakrát. Jednou na prodejní Vánoční výstavu, kde jsme si mohli vybrat z mnoha vánočně laděných výrobků, a to od adventních věnců, svícnů, různých vánočních ozdob až po vizovické pečivo či perníčky. Výrobky zhotovily šikovné mladé hasičky pod vedením šikovné Pavlíny Maternové. To bylo takové první milé vánoční nadechnutí.

Podruhé to pak bylo navečer, kdy jsme si společně s dětmi ze základní školy zazpívali koledy a rozsvítili vánoční stromek. Mnozí z nás pak neodolali vůni teplého punče nebo svařeného vína.

Děkujeme, ať už Vám všem, kteří jste přišli (a že nás bylo letos opravdu hodně), mladým hasičkám, dětem, paním učitelkám D. Pavlouskové, R. Pavlatové a I. Nálevkové či Sokolům za pěkný stromek a občerstvení a za příjemně strávenou neděli.

-mš-


Plesová sezóna 2009 - KD Martinice

14. 2. - Hasičský bál SDH Martinice

7. 3. - 16. Sousedský bál Obce Martinice v Krkonoších

8. 3. - Dětský karneval


Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého sboru ŘETÍZEK ze Železného Brodu - So 27.12., 17.00 hod.

ČESKÉ NEBE aneb CIMRMANŮV DRAMATICKÝ KŠAFT, Žižkovské Divadlo Járy Cimrmana - St 7.1.2009, 19.00 hod.

MRAZÍK, Docela velké divadlo Litvínov, výpravná činoherní pohádka pro malé i velké - Ne 25.1., 17.00 hod.

SANATORIUM, zábavný pořad K. Šípa a J. Náhlovského - Čt 29.1., 19.30 hod.

ZAHRADA KRÁSNÁ NEZNÁMÁ, je obdobou pořadu Receptáře prima nápadů - Pá 6.2., 19.30 hod.

Kamil STŘIHAVKA a kapela LEADERS, koncert - Čt 12.2., 19.30 hod.

MAXIPES FÍK, Divadlo Špilberg Brno - Ne 15.2., 14.30 hod.

VŠE O ŽENÁCH, Studio Dva Praha, komedie - Po 16.2., 19.30 hod.

PAVEL ŠPORCL, houslový koncert „Pocta Paganinimu“ - Po 23.2., 19.30 hod.

BRATŘI EBENOVÉ, koncert - Ne 29.3., 19.30 hod.


V neděli 28. prosince 2008 od 17.00 hod. se v kostele sv. Vavřince uskuteční tradiční VÁNOČNÍ KONCERT známého českého souboru MUSICA BOHEMICA.

KINO 70 Jilemnice - výběr: Kozí příběh - Pověsti staré Prahy (21.12.), Katyň (27.12.), MAMMA MIA! (28.12.), Ukrutně šťastni (29.12.), Malé oslavy (6.1.), 96 hodin (8.1.), Juno (14.1.), Ženy (22.1.), Labyrint lží (28.1.).


Krkonošské muzeum v Jilemnici

Jaroslav Kodejš - šperky a Jaroslav Kodejš ml. - obrazy a grafika“ - výstava potrvá do 1. února 2009.

Ve výstavní síni čp. 1 bude pro Vás na Vánoce připraveno sladké překvapení. Ve dnech 27. - 30. prosince zde bude vystaveno unikátní cukrářské dílo - francouzský zámek Chaumont na Loiře. Dílo vytvořené výhradně z cukrářských materiálů váží kolem 40 kg a na Olympiádě kuchařů a cukrářů v německém Erfurtu bylo oceněno zlatou medailí. Vedle toho budou vystaveny i další pozoruhodné cukrářské výrobky.

Otvírací doba muzea o Vánocích: do 23. 12. pravidelný provoz, 24.-26. 12. zavřeno, 27.-30. 12. (tedy i v pondělí) otevřeno od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin, 31. 12. otevřeno od 8 do 12 hod., 1. 1. 2009 zavřeno,. od 2. 1. opět pravidelný provoz.Sport


PEKING 2008 - OLYMPIJSKÉ HRY

Obec Martinice v Krkonoších zve v pátek 9. ledna 2009 od 18.00 hodin do zasedací místnosti OÚ na přednášku Jana Exnera, studenta Sportovního gymnázia v Jilemnici. J. Exner strávil 2 týdny v mládežnickém kempu OLYMPIC YOUTH CAMP a reprezentoval jilemnické gymnázium na letních OH v Pekingu. Přednáška bude doplněna promítáním a videem.

Foto:http://www.svirdaaexik.rajce.idnes.cz článek:http//my.opera.com/svirdaaexik/blog/olympic-youth-camp-peking-2008.

 


Informace TJ SOKOL Martinice.

Vážení spoluobčané,

po letech si dovolím vystřídat pro jednou stálou dopisovatelku za Sokol, svoji ženu Petru.

Jelikož není nic aktuálního, o čem bychom vás mohli informovat, chtěl bych vám v krátkosti nastínit budoucnost Sokola. Do funkce předsedy tělovýchovné jednoty jsem byl poprvé zvolen v roce 1994 a od té doby před sebou tlačíme „těžkou káru“ s vyřešením majetkových problémů. V prvním týdnu tohoto měsíce se podařilo po 35 letech zkolaudovat hospodářskou budovu (garáže). To byla po dlouhé roky překážka k tomu, abychom mohli zanést budovy do katastru nemovitostí, což bychom rádi provedli ihned po novém roce. S kolaudací garáží blízce souvisí i náš záměr, v příštím roce a to v jarních měsících zrealizovat stavbu dřevěného posezení, které nahradí stávající ocelovou konstrukci. Naším cílem je poskytnout návštěvníkům areálu ještě větší pohodlí, a to nejen při akcích pořádaných Sokolem. Rádi bychom, aby areál byl místem setkávání nás občanů Martinic v rámci akcí pořádaných Sokolem, obcí, SDH nebo i jednotlivci. K záměru výstavby přístřešku značně přispěl orkán Kyrill a Ema a následný nadbytek kulatiny na trhu a katastrofální pokles výkupních cen. Proto jsme se rozhodli si ponechat kulatinu, kterou jsme museli vytěžit mezi silnicí a hřištěm z důvodu napadení stromů kůrovcem a nechat si ji pořezat pro potřeby Sokola.

Další investicí, která nás v blízké době čeká, je výstavba MČOV, která se právě úředně vyřizuje. Je to investice nemalá (cca 130 tis.), a tak její uskutečnění bude záviset na finanční situaci. V příštím roce jsme také chtěli dokončit výměnu poslední části oken na hlavní budově. Bohužel i tato částka vysoce převyšuje možnosti Sokola, a tak i její realizace bude záviset na množství získaných dotací či příspěvků. Členové výboru pevně doufají, že se podaří získat podporu u zastupitelů obce a že se potřebné finanční prostředky podaří získat z obecního rozpočtu, nebo prostřednictvím obce z grantových fondů určených na podporu venkova.

Výše uvedené akce ve svém finančním objemu i v objemu prací převyšují letošní opravu plochy fotbalového hřiště. Jsme si vědomi, že nás čeká hodně práce spojené s těmito investičními akcemi, ale my doufáme, že to nepoznamená ve větší míře sportovní život Sokola.

Jelikož se kvapně blíží konec roku a začátek roku nového, tedy i výroční schůze, rád bych vás tímto vyzval k účasti na tomto jednání a k vyslovení vašeho názoru na výše popsané akce a na činnost Sokola vůbec.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem jménem svým a jménem Sokola popřál příjemné prožití svátků vánočních a novoročních, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2009.

ing. Josef Vancl

Rozhovor s ...

Dnes bych Vám rád představil Míšu Vanclovou, žákyni 8. třídy I. Základní školy Komenského v Jilemnici.

Míšo, pocházíš ze sportovní rodiny, rodiče Tě jistě odmalička vedli ke sportu, co Tě přivedlo do sportovní třídy (školy) do Jilemnice?

Do „sportovky“ jsem šla kvůli sportu jako takovému, v tu chvíli jsem vůbec nerozlišovala lyže, atletiku nebo jiný sport. K lyžování jsem se dostala přes náplň v samotných sportovních třídách – tradice lyžování v Jilemnici je pěkně dlouhá, a tak aniž bych měla nějaký kladný vztah k běžkám, jsem odjela na první zimní soustředění a tam se to „zlomilo“. Začalo mě to bavit a začala jsem se orientovat spíše na zimní sporty spojené s běžkami a snad nikde nekončící bílou stopou. Atletiku beru jako doplněk, na atletických závodech je klid a s ostatními se zasmějeme, lyžování je pro mě určitě důležitější, tam se dokážu soustředit a pořádně se do toho opřít.

Jak se Ti daří skloubit studium ve škole a jistě ne malé porce tréninku a tělocviku?

Jsme první sportovní třída v Jilemnici, kdy jsme spojeni s nesportovci – je nás ve třídě celkem 33 děcek, z toho v současné době 12 sportovců. No a rozdíl je v tom, že mám o 3 hodiny tělocviku v týdnu víc a po skončení vyučování nám začínají pravidelné tréninky. K tomu ještě několik zimních soustředění za školní rok a týden soustředění o letních prázdninách. Zatím nemám problémy s učivem, jsme kvůli času vedeni spíše k samostatné práci v projektech, sami si vypisujeme výpisky z učebnic, což nám snad trochu pomůže do budoucna. Spojení sportovců a nesportovců přináší do výuky často problémy obě tyto skupiny skloubit jak v čase, tak v probíraném učivu. Ale myslím si, že se učitelé a trenéři velice snaží po stránce organizace společného chodu třídy a našeho sportu.

Kde probíhají letní příprava a zimní tréninky? Řada martiničáků má „sportovku“ také za sebou, připomeň jim to!

Letní příprava probíhá většinou na Hraběnce nebo na Kozinci, chodíme i na jilemnický stadion. O prázdninách jezdíme na 1 týdenní soustředění, a to v posledních dvou letech na Hamr na Jezeře. V zimě jezdíme na soustředění společné na jeden týden na Mísečky. Ti nejlepší z nás pak mají ještě týden navíc. V minulých letech jsme bývali ubytovaní na Jilemnické boudě, letos jsme na penzionu Horské zátiší. Zatím na všechna soustředění byl sníh, takže jsme nemuseli nějak experimentovat s výběrem místa pro lyžování. Já patřím ke starším žákům, a tak s námi jezdí trenéři pan učitel Korbelář a Vašek Jindřišek.

Chtěla bys pokračovat na nějaké sportovní škole i dál?

Budu pokračovat ve studiu na sportovním gymnáziu. Chtěla jsem nastoupit do Jablonce nad Nisou, ale sešlo se několik věcí, které mě vedou spíše do Jilemnice. Jednak nevíme, jak to vlastně se sportovními školami bude, potom také fakt, že bych se díky závodům v sezóně skoro nedostala z Jablonce domů a taky je zde přání mého mateřského oddílu SKI Jilemnice, abych zůstala zde v Jilemnici. Je tady optimální prostředí, znám trenéry a lidi, co se okolo lyžování v Jilemnici pohybují.

Sport je dnes také hodně o výbavě, jak Tě podporují rodiče, máš také podporu u oddílu SKI Jilemnice?

Škola nám poskytuje tréninkové lyže, od SKI Jilemnice mám závodní lyže a jedny lyžařské boty. Vzhledem k ceně bot dostáváme takzvané kombi boty, které se používají jak na bruslení, tak i na klasiku, zrovna tento fakt mi moc nevyhovuje, a tak se do podpory vrhají rodiče a právě v minulém týdnu jsme spolu byli koupit speciální lyžařské boty na klasiku. Výbava od mateřského oddílu je poměrně kvalitní, samozřejmě je vázaná na výkonnost toho kterého sportovce. Co se týká přípravy na závodech – zde máme od oddílu celý servis včetně mazání. Na tréninku si mažeme sami. Rodiče mě podporují také tím, že se částečně starají o dopravu na závody – jak v létě, tak v zimě, no a samozřejmě také platí soustředění a příspěvky. Hlavní podpora ze strany rodičů je však v ochotě přizpůsobit v maximální možné míře život naší rodiny mému tréninkovému a závodnímu programu.

Můžeš nám říci, jakých sportovních úspěchů jsi dosáhla?

V zimní sezóně 2007/2008 jsem obsadila 5. místo v jednotlivcích na republikových závodech Český pohár na Horních Mísečkách, celkově jsem v cyklu šesti závodů skončila 6. v jednotlivcích v republice. Naše družstvo SKI Jilemnice se celkově v Českém poháru umístilo na 1. místě. V listopadu jsme také vyhráli závod škol z celé republiky v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem, já jsem se tam celkově umístila na 7. místě v jednotlivcích.

Vrcholový sport provázejí zranění. Co ty a zdraví (Míša sedí na křesle s ortézou na noze…. )?

Já se zraním poměrně často, ale skoro vždycky při něčem jiném než při sportu. Nešťastně jsem se potkala se savicí v hasičích, vrazila jsem do dveří ve škole, … To se ale vždy rychle zahojí a já mohu znovu trénovat. Pravidelně chodíme k MUDr. Koldovskému na zátěžové testy, zatím mě doktoři „předepisují“ jen gumové medvídky na klouby a před závody si vezmu hroznový cukr nebo iontový nápoj. Největším mým nepřítelem jsou chřipkové „epidemie“, nebo obyčejné nachlazení v hlavní sezóně, protože to velmi sráží moji výkonnost.


Míšo, chtěl bych poděkovat za rozhovor a popřát Ti hodně sportovních úspěchů a pevné zdraví do dalších let ve škole a v životě.

-lm-

první místo v Bystřici pod Hostýnem


 

 

 

 

 

Poslední tankování poprvé v Martinicích

Dne 15.11.08 se v Martinicích konal 1. ročník enduro závodů cross country dvojic. Vzhledem k počasí a pokročilému datu v kalendáři jsme závod nazvali „poslední tankování“ a myslím si, že pro letošek bylo opravdu poslední. Ukázalo se však, že enduro jezdci nejsou žádné „bačkory“ a do závodu se nám přihlásilo neuvěřitelných 110 závodníků a 22 dětí.

Trať vedla převážně po pozemcích pana J. Buchara, depo a start byly na pozemcích pana J. Nováka. Oběma tímto moc děkujeme za pronájem pozemků a především za to, že to s námi zkusili a šli do akce, ze které mnozí „rozumbradové“ měli strach již předem.

Ale zpět k závodům. Ráno od 8 hod. do 10 hod. probíhalo přihlašování malých i velkých závodníků. Pár minut před 11.hod. začal závod dětí třídy 50 ccm a 65 ccm vypsaný na 20 min. Tentokrát se dětem z našeho týmu moc nedařilo, Matěj Budina (50 ccm) po sérii pádů a poruše motocyklu vybojoval 6. místo, J. Hubálovský (65 ccm) 6. místo a K. Šabatová (65 ccm) 7. místo. Překvapením dětského závodu byl výsledek Honzy Otta, který i se slabší čínskou technikou dokázal dojet na 3. místě.

Ve 12.30 se rozjel hlavní, dvě a půl hodiny dlouhý, závod licenčních a nelicenčních jezdců. Dvě minuty po nich startovala třída 80 ccm (děti nad 10 let). Startovalo se systémem LE MANS, kdy závodník musí doběhnout ke svému stroji a co nejrychleji vyrazit. Start, až na pár kotrmelců při běhu, dopadl dobře a tak se začalo závodit. Trať byla dost rychlá se spoustou technických zatáček a pro ty, co si trať předem neprošli, čekalo pár nepříjemných překvapení. Na sjezdu ke statku pana Buchara se už v prvním kole vytvořila hromada asi deseti závodníků, kteří nestihli dobrzdit na kluzké cestě. Před koncem kola čekaly na jezdce překážky z klád a nákladních pneumatik, také zde motorky létaly vzduchem, někdy už i bez závodníků. Vše se naštěstí obešlo bez zranění a závod v 15 hod. skončil.

Vyhlášení výsledků proběhlo v 16 hod. a vzhledem k nabitému startovnímu poli dopadlo pro nás docela dobře. V třídě 80 ccm se na 3.místě umístil T. Jerych. V nelicenčních týmech R. Vancl a R. Kodym obsadili 2. místo a další 4 týmy Endura Martinice se vešly do 15. místa. V licenčních týmech zajel výborně J. Hendrych s L. Zvoníčkem. Celý závod se tlačili na první příčku, nakonec se však museli spokojit s pěkným druhým místem.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, pořadatelům a pořadatelkám za jejich práci při přípravě závodu. Poděkování také patří panu V. Budinovi za rychlou výrobu dřevěného WC, martinickým hasičům za pomoc při závodě, panu starostovi za vstřícné jednání a ještě jednou majitelům pozemků. Doufáme, že se akce všem sportovně založeným občanům líbila, ostatním se omlouváme za 3 hodiny hluku, který se snad jednou za rok dá vydržet. Ale psaní již bylo dost, takže sportu zdar, enduru zvlášť a snad zase za rok.

Za Enduro Martinice Jana Vanclová

PS: Foto + výsledky na www.offroadmoto.cz


Jiná sdělení


Informace Sboru dobrovolných hasičů

Oznamujeme tímto, že Valná hromada našeho sboru se bude konat v sobotu 3. ledna 2009 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Účast členů je nutná. Zároveň připomínáme, abyste nezapomněli členské průkazy pro potvrzení členských příspěvků ve výši 50 a 20 Kč a připravili si příspěvek do diskuse o jakýchkoli problémech hasičů.

Dále sdělujeme, že Hasičský bál se uskuteční v sobotu 14. února od 20.00 hodin v KD Martinice. Na plese zahraje kapela Pegas za řízení kapelníka pana Mařase. K účasti srdečně zveme širokou veřejnost.

Při příležitosti končícího roku 2008 vřele děkuji všem členům a příznivcům hasičů za všechnu práci pro sbor, dále všem přeji do dalšího období hodně zdraví, štěstí a spokojené prožití svátků vánočních.


Závěrem bychom ještě rádi poděkovali za hojnou účast na Vánoční výstavě výrobků (neděle 30.11.), které pro vás vyrobily mladé hasičky. Získaný výtěžek bude použit na akce pořádané pro mladé hasiče.


LYŽAŘSKÝ VLEK na kopci “Hůra“

Pokud to sněhové podmínky dovolí, vlek bude v provozu každou sobotu a neděli od 9.00 do 16.00 hodin. Je vhodný zejména pro děti a začátečníky, délka upravované sjezdovky je 330 m.

Bližší informace na tel. 605 768719, 774 312338.

Jednotlivé jízdné: 10 jízd – dospělý 70 Kč, 20 jízd – dítě do 150 cm 70 Kč

Časové jízdenky: dopolední od 9 do 12.30 hod. - dítě do 150 cm 100 Kč, dospělý 130 Kč, odpolední od 12.30 do 16 hod. - dítě do 150 cm 100 Kč, dospělý 130 Kč

Celodenní jízdenka: dítě do 150 cm 150 Kč, dospělý 220 Kč

Školám a skupinám nabízíme možnost pronájmu LV s obsluhou jakýkoliv všední den tj. pondělí – pátek ( dle dohody).

Součástí LV je malý bufet, kde je možno se po skupinkách občerstvit. Po dohodě je možné zajistit jakýkoliv druh občerstvení.

Kontaktní osoba: Pavlína Maternová, tef. 775 172445, e-mail: maternovi.lp@seznam.cz

Bohumil Ducháček, starosta SDH - Pavlína Maternová, vedoucí MHZměna provozní doby na Poště Martinice v Krkonoších

Česká pošta, s.p., Region Severní Čechy Ústí nad Labem podala informaci, že po dohodě s obcí došlo od 1. 12. 2008 do 28. 2. 2009 k dočasné změně hodin pro veřejnost:

Po - Pá 8.00 - 9.30 13.00 - 15.30Provozní doba o vánočních svátcích v místním Konzumu

St 24.12. 7.30 - 11.00 hodin

Čt, Pá 25.-26.12. ZAVŘENO

So 27.12. 7.30 - 11 hodin

Ne 28.12. ZAVŘENO

Po-Út 29.-30.12. 7.30 - 17.00 hodin

St 31.12. 7.30 - 11.00 hodin

Čt 1. 1. ZAVŘENOTip na výlet

Přijměte pozvání Muzea Galerie Starý kravín ve Františkově (u Rokytnice n. J.) a Jilemského spolku paní a dívek na výstavu „Bejvávalo dobře“, která byla otevřena 30.11. a potrvá do 31.3. 2009. V rámci této výstavy si můžete prohlédnout dobové kostýmy, dobový nábytek a zařízení chalup a další exponáty, která nás přenesou do doby našich prababiček a pradědečků. Rádi vám ukážou i starou hasičskou techniku. Každým rokem v létě se zde také koná týdenní akce „Dřevosochání“. Otevřou vám na zazvonění. Bližší informace: 732 732078. Občerstvit se je možno v nedalekém pensionu U Hásků.Předplatné Martinického zpravodaje

na rok 2009 si lze zajistit na obecním úřadě v ceně 90,-- Kč. Zpravodaj budete moci zakoupit i v místním Konzumu, na Poště a na OÚ v ceně 15,-- Kč za jeden výtisk. Vychází 6x do roka koncem každého sudého měsíce.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na vydávání zpravodaje a věříme, že se budou podílet i nadále. Rádi přivítáme i nové dopisovatele.


Martinice v Krkonoších 11. 12. 2008

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.


Obec Martinice