Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 2009 únor 1/XIX.

Únor 2009 číslo 1 Ročník XIX.

 

Stará požární zbrojnice

            Dovolte mi na úvod několik slov - poplatky, lyžařský šampionát a sníh. Možná si řeknete: "Toho jsou plné noviny, co k tomu ještě píše," ale chtěl bych se s Vámi podělit o pár postřehů, které s uvedeným souvisí. Všechny kraje s jednou výjimkou mají novou volební garnituru, všechny postupně ruší poplatky v krajských nemocnicích a v krajských lékárnách. Politici se bijí v prsa, že plní volební programy, vychvalují nový způsob obejití zákona formou "daru", ale nikdo Vám neřekne, že peníze, které na to potřebují, vezmou všem obcím v kraji z prostředků na dotace pro obnovu venkova. Takže jsme vlastně postiženi dvakrát - jednak snížením možných dotací a jednak, přiznejte si, kdo pojede odsud do krajské lékárny pro léky? A to, že představitelé krajské politiky porušují zákon, snad ani nikoho nezajímá. 

Minulé dva roky jsme se mohli ze všech médií dozvídat, jaký to byl omyl, realizovat areál pro pořádání lyžařského šampionátu ve Vesci, jaká to bude pro nás všechny ostuda, jaké jsme si dali velké cíle - a hle, šampionát probíhá, sněhu je najednou až moc. V době, kdy píši tento článek šampionát teprve začíná a já mohu jen popřát zdárný průběh bez problémů a kolizí. Můžeme jen konstatovat, že příroda opět pomohla a dá se říci, že nás i mile překvapila.

Děti si jistě o prázdninách užiliy zimních radovánek, nám dospělým zima přinesla obvyklé zimní starosti se sněhem.

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

Zastupitelstvo obce v uplynulém období schválilo avizovanou změnu čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení formou nové obecně závazné vyhlášky a v současné době je vyvěšena na úřední desce výzva k podání požadavků na poskytnutí půjčky pro modernizaci bydlení pro majitele nemovitostí v obci.  Cena vody pro konečné odběratele byla schválena ve výši 15,00 Kč včetně DPH, v souvislosti s cenovou změnou byl schválen i Plán obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, který nám bude sloužit pro cílené čerpání prostředků získaných z prodeje vody. Dále byly na jednání zastupitelstva obce schváleny celkem tři rozpočtové změny a byl schválen záměr pořízení šesti certifikovaných zásahových obleků pro jednotku SDH Martinice v Krkonoších. ZO také schválilo  Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad - pro rok 2010 byla stanovena výše základního poplatku (375,- Kč) a cena sníženého poplatku (100,- Kč). Bylo schváleno rozpočtové provizorium pro financování chodu obce na 1. čtvrtletí roku 2009 dle skutečnosti z roku 2008.

Rada obce v uplynulém období řešila tradiční inventury obecního majetku, koncem roku 2008 byla vypsána veřejná soutěž na zhotovení nového územního plánu pro naši obec. Chtěl bych Vás znovu a tentokrát již určitě naposledy vyzvat k podání návrhů na případné změny funkčního využití pozemků, které jsou ve Vašem vlastnictví, nebo k podání jiných návrhů směřujících k funkčnímu rozvoji obce. Vaše podněty předáme zhotoviteli územně plánovací dokumentace pro začlenění do nového územního plánu. Chci jenom připomenout, že ne všem bude v tomto směru vyhověno, budeme se snažit změny prosadit, ale vzhledem ke složitosti územního plánování nevíme, jak navržené změny projdou všemi složkami státní správy a dotčenými institucemi. Rada obce se také zabývala požadavkem občanů obce na změnu dopravního značení nebo na umístění zrcadel v prostoru křižovatky u Sedláčkových a v prostoru mostu u Maternových (ke škole). Rada obce po posouzení požadavků konstatovala, že umístěním zrcadel v uvedených lokalitách by došlo k určitému "zrychlení" provozu a že bude ponechán stávající způsob řešení dopravy. Rada obce rozhodla o provedení generální opravy obecní sekačky MF-ky, řeší projektovou dokumentaci na provedení opravy staré hasičárny a projektovou dokumentaci na opravu a zateplení školní budovy.

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ              

 

 

Fond rozvoje bydlení

Obecní úřad Martinice v Krkonoších vyhlašuje v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/01 „O vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce“ v platném znění (OZV č. 2/08) výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2009. Lhůta pro podání žádosti je stanovena do středy 11. 3. 2009. Formuláře žádosti spolu s doplňujícími informacemi obdrží žadatel na OÚ. Podmínky výběrového řízení jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ a internetových stránkách obce www.martinicevkrk.cz.

 

 

Humanitární sbírka

pro Občanské sdružení Diakonie Broumov se uskuteční v pátek 13. března a v pátek 20. března 2009 od 16.00 do 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Martinice v Krkonoších.

Jedná se o sbírku:

Ř  letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

Ř  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,

Ř  domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční,

Ř  peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Ř  knih

Můžete přinést bavlněný textilní materiál i poškozený, ale musí být čistý.

Věci, které vzít nemůžeme: obnošené boty, svetry, elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky (transportem se znehodnotí).

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Bližší informace podá OÚ: tel. 481 540412, 481 543066. Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org. Dispečink - 224 316800, 224 317203.

 

 

Kolik nás „martiničáků“ je?

Po roce tu máme opět trochu statistiky a čísla nám ukazují, že nás přibylo. K 1. 1. 2008 měla naše obec 580 obyvatel, během roku se narodilo 8 děti (3 dívky, 5 chlapců), 23 občanů se přistěhovalo, 15 odstěhovalo a 10 občanů zemřelo. K 31. 12. 2008 bylo v Martinicích k trvalému pobytu přihlášeno 586 obyvatel.

                                                                                                        -mš-

 

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2009

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2009. Výtěžek sbírky ve Vaší obci Martinice činil 13 920,-- Kč a byl odeslán na ústředí Charity Česká republika v Praze 1.

Rozdělení vybraných peněz je následující:

Ř  65% bude využito na projekt FCH Studenec, 

Ř  15% připadne Diecézní charitě Hradec Králové na její projekty,

Ř  10% bude využito na humanitární pomoc do zahraničí,

Ř  10% obdrží ústředí charity v Praze a bude z nich hrazena i režie celé sbírky.

V uplynulých letech FCH Studenec využila svůj podíl ze sbírky na nákup zdravotních pomůcek pro imobilní pacienty, jako jsou elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace a podložky, WC křesla, chodítka, hrazdičky a další speciální pomůcky, které doteď pomáhají lidem v jejich těžké životní situaci.

Další část výtěžku pomohla Diecézní charitě Hradec Králové a Arcidiecézní charitě Praha k realizaci jejich projektů, např. stavba deseti domků pro nejchudší rodiny v Indii, nákup speciálních zdravotnických pomůcek, projekt Adopce na dálku podporující vzdělání a uplatnění mládeže v rozvojových zemích, projekt zaměřený na poskytování právního poradenství uprchlíkům nebo projekt pomoci lidem znevýhodněným na trhu práce.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná! Do roku 2009 vám všem přeji vše dobré.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Poznámka redakční rady: V letošním roce jste darovali o 3 377,-- Kč více než v roce 2008 (10 543,-- Kč), což bylo milé překvapení. Částka 13 920,-- Kč je doposud největší,, která byla za dobu konání sbírek v naší obci Vámi věnována.

Ještě jednou děkujeme všem dárcům, koledníkům, doprovodu, paní Renatě Pavlatové za jejich zajištění a v neposlední řadě paní Ludmile Bucharové, u které opět našli všichni zázemí.

 

 

Zpráva Policie ČR, Obvodního oddělení v Jilemnici o stavu veřejného pořádku v Obci Martinice v Krkonoších za rok 2008

Za uplynulý kalendářní rok došlo dle statistických údajů Policie ČR na území obce ke spáchání celkem 7 trestných činů, z nichž 3 byly proti majetku, ostatní v dopravě, a to řízení vozidla bez řidičského oprávnění nebo ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dále bylo v daném období  evidováno celkem 19 přestupků, z toho 3 proti majetku a 1 proti občanskému soužití. Další přestupky byly spáchány v dopravě včetně nehod, které však nelze v dané chvíli přesně vyčíslit, neboť tyto byly řešeny i dalšími složkami Policie ČR, zejména službou dopravního inspektorátu a Skupinou dopravních nehod.

Jedním z největších problémů, které se snaží řešit jak Policie, tak i obecní úřad, je pořádání pravidelných diskoték v místním KD, a to zejména chování jejich účastníků po skončení.

Závěrem lze konstatovat, že zde došlo k mírnému poklesu trestné činnosti oproti předchozímu období. (Poznámka redakce: V roce 2007 bylo spácháno 13 trestných činů, z toho 10 proti majetku a bylo evidováno 19 přestupků, z toho 6 proti majetku a 3 proti občanskému soužití.) Stále je však třeba rozvíjet spolupráci Policie s OÚ a případnou problematiku tak s předstihem řešit.

Pro lepší možnost kontaktu s Policií byla zavedena e-mail adresa: smopjil@mvcr.cz. Zde mohou všichni občané sdělovat své poznatky, dotazy a činit oznámení. 

Tato zpráva je podána pouze jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku na území Vaší obce ze strany Policie ČR. Těšíme se na další spolupráci, jejímž výsledkem musí být spokojení občané.

npor. J. Brož, vedoucí oddělení

 

Listujeme v kronice divadelního spolku Klicpera

V minulém roce jsme si připomněli dvojité výročí řídícího učitele Josefa Horáka. V třetí knize kroniky divadelního spolku Klicpera popisuje v zápise za rok 1939 osobnost Horákovu i průběh večírku na rozloučenou při jeho odchodu z obce tehdejší ředitel spolku Gustav Čivrný. Píše:

Dne 31. ledna jest další schůze všech místních spolků, jejímž účelem jest vhodné rozloučení při večírku na rozloučenou s přítelem Josefem Horákem, řídícím učitelem na zdejší škole, který vlivem svého charakteru, který nesnesl učiti něco jiného než to, co učil Masaryk, požádal sám o penzionování, jehož se mu dostalo. Nato se odstěhoval v časném předjaří do rodných Rožďalovic. Kdo to byl Josef Horák? Je těžko vystihnouti tuto postavu v tom rámci Martinic a v té době 12-ti let, kdy u nás učitelsky i veřejně osvětově působil. Svého času zavázal jsem se v řeči na rozloučenou, 5. února 1939, že zhodnotím jeho činnost v kronice spolku, až tato bude psána. Dnes, 20. ledna 1951, přesně za 12 let, které uprchly nám všem jako sen do moře věčnosti, tak činím.

Josef Horák přišel do Martinic v roce 1927 na zdejší školu jako řídící učitel z Jablonce nad Jizerou, kde působil 20 let. Dříve působil také jistý čas v Kruhu.

Jako učitel získal si lásku dětí, pro které žil a také mnoho vykonal a mnoho je naučil. Školu, kde mohl, i vlastním nákladem opravoval a krášlil. U školy založil zahradu, které nebylo v okolí nikde rovno. Byl sběratelem starých tisků a starého nábytku. Škola toho byla plna, ale vše bylo uspořádáno. Bydlil tam se svojí dobrou, zlatou matičkou pí. Annou Horákovou. Měl dcerušku Mirečku a byl vdovcem. Škola byla vždy plná návštěv, které si podávaly dveře. Návštěvy byly ze všech vrstev obyvatelstva, nejen z kruhů učitelských. Byl také dirigentem pěveckého sdružení učitelů krkonošských. Mnoho koncertů s vybraným pořadem dirigoval v okolí. Jeden také v Martinicích. Skladatel Foerster věnoval sdružení svoji „Havířskou“. To vše je jen slabý stín práce učitelské. Jeho vlastní žáci by řekli a mohli říci více. My starší viděli velký pokrok ve svých dětech, které chodily do školy velmi rády. Léta vzpomínaly a vzpomínají dodnes.

Jako soused a občan byl dobrý, udělající a zdravil každého bez čekání, až dotyčný pozdraví jeho. Radil, kde mohl, čemu nerozuměl sám, se učil. Stromky ovocné i okrasné objednával pro celé okolí a často hodně doplácel, neboť jich mnoho rozdal. U některého čp. jsou to dodnes jediné stromy. Nesou řádné ovoce. Byly většinou ze školek Jaroslava Veselého v Molitorově u Kouřimi. Navštěvoval své sousedy, byť i někdy jen na zahradě neb sadě. Působil ve všech spolcích a založil zde i pěvecký kroužek, který velmi povznesl průběh pohřbů. Zpívalo se zadarmo a chudému právě tak jako bohatému. Mezi tím Horák nesnesl rozdíly. I mnohý večer některé nevěstě před svatbou učinili krásný. Žel jeho spolek se udržel po jeho odchodu jen krátký čas, neboť nebylo vedoucího. U našeho Klicpery byl kritikem her a duchovním rádcem programu a tepal vždy včas všechno, co nemělo literární cenu a výchovnou hodnotu. My u Klicpery říkáme této době „Doba Horákova“.

Tak loučení všech spolků v Martinicích na večírku 5. února 1939 bylo tklivé a bylo přítomno mnoho cizích hostí a okolních učitelů. Klicpera sehrál jednoaktovku „Není doktor jako doktor“. Kvapem jinou voliti nemohl, nemaje jiné po ruce. Jinak byla sehrána k plné spokojenosti. Účinkovali: sedlák – př. František Vancl, čp.35, hospodyně na statku Baruška – pí. Marie Zahradníková, čp.154, zamilované děvče – sl. Viktorka Holubcová, čp.53 a doktor – př. Josef Valeš, čp.138. Jednoaktovku režíroval př. Jarka Slavík. Dala trochu veselí do chmurné politické situace a do smutného rozchodu s tím, koho jsme měli rádi.

Zařízení v sále bylo stolové. Z jeviště byly pronášeny také řeči na rozloučenou. Za Klicperu pronesl tuto zdravici ředitel Gustav Čivrný. V úterý v 10 hodin dopoledne dne 7. února 1939 odstěhoval se př. Josef Horák ze zdejší školy do svých rodných Rožďalovic.

Projev ředitele spolku Klicpera G. Čivného, který se zachoval v originále, přinese pro jeho obsáhlost některé další číslo zpravodaje.

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika  

 

 

Sňatek

Pavlína Tokošová, Horní Kalná - Jiří Staněk, Martinice v Krkonoších

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

 

Narození

7. 2. 2009 - Martin Jirouš

Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

 

Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícím výročím

paní Marii Jirsové                     96 let

paní Květušce Kašičkové          85 let

panu Vladimíru Horáčkovi         80 let

panu Jaroslavu Šolcovi             75 let

panu Vladimíru Vokatému         75 let

panu Josefu Bedrníkovi             70 let

paní Věře Bucharové                70 let

 

 

Úmrtí

18.12. 2008 - Karel Jebavý (1928)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství                               

 

Zápis do Mateřské školy Martinice v Krkonoších

Ředitelství ZŠ a MŠ Martinice v Krk. vyhlašuje zápis do mateřské školy v úterý 10. března 2009 od 8.30 do 10.30 a od 14.30 do 15.00 hodin v budově MŠ. K zápisu zveme všechny rodiče s dětmi, kteří chtějí docházku do MŠ zahájit v průběhu celého školního roku 2009/2010. 

Těšíme se na vás.

 

 

Leden a únor v místní škole

            Na začátku ledna (10.1.) se naši školáci již tradičně zúčastnili TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, kterou organizuje Farní charita Studenec. I letos se podařilo díky ochotě devíti dobrovolníků sestavit tři skupinky, které obcházely vesnici pod dozorem starších, již zkušených koledníků. V tříkrálových maskách k Vám zavítali: Pavlína a Tomáš Brožovi, Jiří Šafránek, Matěj Ott, Petr Lukeš, Martin Mejvald, Veronika Hájková, Daniel Hrdlička a Luboš Typlt.

            Měsíc leden pro nás připravil příhodné sněhové podmínky, které jsme využili k realizaci lyžařského výcviku. Vyvrcholením výcviku bývají školní lyžařské závody. Ty jsme ovšem nemohli uspořádat vzhledem k nečekaně velké nemocnosti. Z celkového počtu 28 žáků naší školy chodilo v týdnu od 19.-23.1. v průměru 7 dětí. Právě s nimi jsme 22.1. podnikli výlet do Jilemnice. Jeli jsme se podívat na sněhového Krakonoše, který zdobil jilemnické náměstí, navštívili jsme městskou knihovnu a prohlédli si čokoládový zámek, který byl instalován v prostorách jilemnického muzea.

            Ještě před rozšířením nemocnosti našich dětí jsme také navštěvovali místní kluziště. Děti bruslí rády a letos si této zimní radovánky užily díky členům martinického SOKOLA opravdu dosyta.

            Vysvědčení byla rozdána 29.1. Následující den na děti čekaly jednodenní pololetní prázdniny.

            Pro pěkný kulturní zážitek si zajely naše děti 2.2. do Jilemnice, kde zhlédly vystoupení taneční skupiny PAUL DANCE. Kaleidoskop tanečních kreací malých i velkých tanečníků i krásné pestrobarevné kostýmy se nám moc líbily.

            Zápis dětí do 1. třídy proběhl 4.2. v budově naší školy. V září 2009 usedne do školních lavic 7 nových školáků ve složení: Bőnisch Josef,  Cejnar Daniel, Fejt Jiří, Kiš Michal, Kochlík Vojtěch, Oždian Pavel a Ryšavá Kateřina.

            V době od 16.2.-20.2. si děti užily jarní prázdniny. V prostorách školy bylo v této době vybudováno WC pro pedagogický sbor, které nám už dlouhá léta chybělo a též úklidová komora. Vybudováním těchto prostor tak budeme splňovat požadované hygienické normy.

            K únoru patří veselí a zábava. Tu pravou masopustní jsme si i s dětmi z MŠ užili o MASOPUSTNÍM ÚTERÝ (24.2.). Průvod masek se vydal od školy k obecnímu úřadu, kde nám dal dle starobylého zvyku pan starosta L. Mejvald povolení k bujarému „křepčení a veselí“. Písničky a básničky s masopustní tématikou přispěly k veselé náladě. Samozřejmě nechyběly ani jitrnice a koblížky, které nám usmažily paní kuchařky ve školní jídelně.

            V únoru nacvičovaly děti v hodinách tělesné výchovy sestavy na žíněnkách, žebřinách, lavičkách a švédské bedně. Začátkem března proběhnou gymnastické školní závody, které budou vyvrcholením tohoto měsíčního tréninku.

            I v tyto zimní měsíce se ve škole pilně kreslilo. Soutěže byly tentokrát na téma „Tři králové“ a „Zimní radovánky“. V únoru zdobily stěny školní družiny obrázky ptáků v zimě, masopustních a karnevalových masek a Krakonošů.

            Členové misijního klubka č. 19 na své společné schůzce pekli banánové placičky, které mají velmi rádi naši malí kamarádi z Ugandy. I nám moc chutnaly.         

            Renata Pavlatová

ZŠ na Vánočním posezení v KD

 

Pár řádků k zamyšlení

Vrátím se ještě k našemu vystoupení v KD při Vánočním posezení (14.12.). Sešlo se mnoho diváků, ne všichni však přišli se záměrem vánočně se naladit a potěšit se vystoupením našich nejmenších. Proč to píšu? Ne všichni se při vystoupení našich dětí chovali jako diváci na kulturní akci. Někteří svým nevhodným chováním připomínali spíše fanoušky na hřišti nebo návštěvníky zábavného podniku. Hlasité bavení rušilo vystupující a především naše starší spoluobčany, pro které bývá posezení takové malé pohlazení duše v tomto předvánočním čase. Reaguji právě na jejich připomínky, které nebyly míněny negativně, ale byla to spíše taková smutná postesknutí. S těmito pocity se ztotožnili všichni zaměstnanci našeho zařízení. Věřte, že nácvik a příprava takového vystoupení nám dá mnoho práce a jeho výsledek je pak „neukázněnými návštěvníky“ značně poškozen. Přitom stačí tak málo ... TROCHA OHLEDUPLNOSTI.

Za celý kolektiv ZŠ, MŠ a ŠJ   R.P.

 

Poděkování

Ráda bych poděkovala všem, kteří svými finančními dary přispěli před Vánocemi na podporu činnosti ZŠ a MŠ. Vřelé poděkování patří p. Josefu Bőnischovi ml., p. Aleně Fišerové, p. Miloslavu Říhovi st. a třem dárcům, kteří nechtěli být jmenováni. Vděčni jsme i za dary nepeněžní povahy - drobné opravy na vnitřním zařízení, různé materiály pro výtvarné a pracovní činnosti. Za pomoc v této oblasti děkuji p. Martinu Ducháčkovi, manželům Kišovým, p. Bohdaně Jeriové, p. Jiřímu Musilovi, p. Petru Oždianovi, manželům Pěničkovým, p. Růžičkové st., p. Aleně Fiíšerové, p. Heleně Kracíkové, p. Ivě Mitrusové (všichni z Martinic) a p. Leoši Vrbatovi ze Studence. Pokud jsem na někoho zapomněla, omlouvám se, poděkování patří samozřejmě i jemu.

Za kolektiv ZŠ a MŠ   B.J.

 

 

Kultura                    

 

Plesová sezóna 2009 - KD Martinice

  7. 3.   -  16. Sousedský bál Obce Martinice v Krkonoších

  8. 3.   -  Dětský karneval

 

 

Výstava dobových fotografií a pohlednic „Martinice v běhu času“

se  uskuteční o sobotách a nedělích: 14.-15. 3., 21.-22.3. a 28.-29.3. 2009 vždy od 13.00 do 18.00 hodin nebo dle dohody na OÚ Martinice, tlf. 481 543066 v zasedací místnosti OÚ Martinice v Krkonoších.

Nezapomeňte si vzít s sebou brýle.

Vstupné dobrovolné a bude použito na pokrytí nákladů s výstavou spojených.

 

Limonádový Joe

Pojeďte s námi do divadla ve Vysokém n.J., a to v sobotu 21. března 2009 na hru J. Brdečky LIMONÁDOVÝ JOE. Hra je především známá z filmového zpracování O. Lipského a tentokrát ji nastudoval DS KRAKONOŠ z Vysokého n.J. pod vedením M. Trunečkové.

Odjezd: v 15.10 hod. od KD a v 15.15 hod. z autobusové zastávky u TJ Sokol

Závazné přihlášky současně se zaplacením zájezdu 90,-- Kč/osobu přijímá obecní úřad do ÚTERÝ 10.3. 2009.

.

 

Hudba u města Vídně

Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkoval panu Vl. Vanclovi za zprostředkování představení a za pěkný kulturní zážitek. Po skončení tradičního Vánočního setkání v prosinci loňského roku v Kulturním domě pokračoval program představením kapely "Hudba u města Vídně". Čtveřice muzikantů v čele s panem doktorem Machurou nás s tahací harmonikou vtáhla do dob dávno minulých, mnozí z Vás jistě zavzpomínali na staré dobré časy, kdy se drželo slovo, chlapácké problémy řešil četník na místě, pavlačové ženské podrbaly všechno a všechny. Písničky trefně popisují dobu svého vzniku i prostředí, kde se bavila "chudina", zakouřené zapadlé staropražské hospůdky. Všichni jsme se po celou dobu dobře bavili, řada z nás se přidala k jednoduchým, ale trefným refrénům a společně s kapelou si zanotovali. Nikdo z nás, asi čtyřiceti, jistě nelitoval příjemně strávený předvánoční podvečer.     

-lm-

Hudba u města Vídně

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

 

15. ročník festivalu Březen - měsíc divadla 2009

- LAKOMÁ BARKA, pohádkový příběh od J. Wericha,  VDS Vlastík Vrchlabí - Ne 1.3., 19.30 hod.

- POLIB TETIČKU, situační komedie, DS Krakonoš Vysoké n. J. - Út 10.3., 19.30 hod.

- NOC V ČASE SLUNOVRATU, magický příběh na motivy Snu noci svatojánské, DRH-uskupení divadelníků ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska - Ne 15.3., 19.30 hod.

- BLÁZNIVÉ NŮŽKY, detektivní crazy komedie od P. Pörtnera, Východočeské divadlo Pardubice - St 18.3., 19.30 hod.

- O PEJSKOVI A KOČIČCE, pohádka, Divadlo DRAK Hradec Králové - Ne 22.3., 14.30 hod.

- OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA, satirický válečný román, Divadlo Hořice - Po 23.3., 19.30 hod.

- ZDRAVÝ NEMOCNÝ, komedie od Moliéra, Studio dva Praha, hrají: K. Roden, E. Janoušková, J. Krausová, ... - Čt 26.3., 19.30 hod.

- LOUPEŽNÍCI NA CHLUMU, pohádka pro dospělé, Divadlo V Roztocké Jilemnice - So 28.3., 19.30 hod.

- BRATŘI  EBENOVÉ, koncert - Ne 29.3., 19.30 hod.

- SPIRITUÁL KVINTET, koncert - Po 6.4., 19.30 hod. 

- LEOŠ ŠIMÁNEK, Havajské ostrovy, Live diashow - Út 7.4., 19.00 hod.

- KRÁLÍCI Z KLOBOUKU, jevištní podoba příběhů Boba a Bobka v muzikálové podobě, Divadlo Špilberg - Ne 19.4., 14.30 hod.

- ČTYŘI DOHODY - kniha moudrosti starých toltéků, účinkují: J. Dušek, Pjér La Šéz, Z. Konopásek - Po 20.4., 19.30 hod.

- 3. KRAKONOŠŮV BÁL - Pá 24.4., 20.00 hod.

- DVA NA SMETIŠTI, Divadlo Radka Brzobohatého, hrají: R. a O. Brzobohatí, I. Máchová - Út 28.4., 19.30 hod.

- EVA A VAŠEK, koncert - Ne 3.5., 17.00 hod., předprodej vstupenek bude zahájen ve St 1.4., 9.00 hod.

 

KINO 70 Jilemnice: Vicky Cristina Barcelona (5.3.), Austrálie (7.3.), Ocas ještěrky (9.3.), Podivuhodný případ Benjamina Buttona (11.3.), Deník nymfomanky (12.3.), Cesta na měsíc (17.3.), Výměna (21.3.), Peklo s princeznou (23.3.), Cinka Panna (27.3.), Lovecká sezóna 2 (31.3.).

 

Galerie V Kotelně

„Je mi to jedno“ - výstava fotografií Přemka Nováka v rámci festivalu Březen - měsíc divalda, potrvá do 31.3. 2009.

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

„Z Krakonošova království“ - výběr z ilustrací ak. malíře Jana Hladíka ke knihám Krkonošské pohádky a Daremný poudačky, výstava potrvá do 29. března 2009.

 

 

Rozhovor s ...        

Nejčastěji právě v zimě z rádia či televize slýcháváme informace o zásazích Horské služby. Věděla jsem, že máme v obci člena Horské služby - ing. Petra Spilku, a tak jsem toho využila a poprosila ho o rozhovor. Petr je vlastně rodák z Martinic, který se s rodiči později odstěhoval do Vítkovic v Krkonoších. Do Martinic se stále vracel k babičce a dědovi Šoustalovým, až ho sem životní cesty opět natrvalo zavedly.  

Co tě přivedlo k rozhodnutí stát se členem Horské služby (dále HS)?

Ani nevím, co bylo tím hlavním impulsem, ale od mala jsem se pohyboval na horách, ať už na sjezdovkách nebo na běžkách  a práce členů HS mě vždycky zajímala. Znal jsem pár lidí, kteří tuto práci dělali a tak jsem si zjistil, co by mé členství v HS obnášelo.

A co jsi pro to tedy  musel udělat?

Pro členství v HS je důležitá dosažitelnost pro záchrannou činnost v daném regionu, takže první věcí bylo zjistit v okolí mého bydliště nejbližší okrsek. To bylo Benecko.  Proto jsem tehdy šel na jednu z pravidelných schůzí členů okrsku a podal jsem písemnou žádost o přijetí.

Práce na lanovce

Práce na lanovce 2

Jsou nějaké další podmínky pro to, aby se člověk mohl stát členem HS?

Podmínky pro členství v HS jsou dány stanovami a statutem. Nejprve se člověk stane čekatelem a po naplnění dalších podmínek a absolvování zimní a letní školy HS  teprve dobrovolným členem. V zásadě je ale důležitá fyzická zdatnost, morální a charakterové vlastnosti potřebné jako předpoklad řádného plnění povinnosti člena, znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán, potvrzení lékaře o způsobilosti výkonu práce v HS a maximální stáří 35 let v den podání přihlášky.

Jaké jsou formy členství?

U dobrovolného členství to jsou: čekatel, dobrovolný člen, lékař HS a čestný člen.

Dobrovolný člen se pak může stát zaměstnancem a to buď sezónním nebo celoročním.

Za jakých okolností Vás svolávají? Držíte nějaké služby?

Ano, služby držíme. Každý okrsek v oblasti drží služby v několika lyžařských střediscích. Pro náš okrsek to jsou: Benecko, Herlíkovice a Mísečky-Medvědín. Každý člen má za zimní sezónu asi 10 služeb a alespoň dvě služby v létě. Ostatní akce jsou nárazové a svolávání na pátrací akce probíhá podle poplachového plánu. Jedná se zejména o hledání ztracených turistů a hledání lidí zavalených lavinami.

Jak dlouho jsi členem HS?

U horské jsem již osmým rokem. Dva roky jsem byl čekatelem a těch dalších šest dobrovolným členem.

Pozdrav z výšek Musíš skládat nějaké zkoušky?

Ano, musíme plnit zkoušky fyzické způsobilosti, které se konají 2x za rok. Jednou u doktora Koldovského, kde se kromě fyzické kondice prověřuje celková zdravotní způsobilost a na podzim jsou fyzické prověrky pro naši oblast Krkonoš ve Šp. Mlýně. Kromě toho jsou zimní a letní opakovací školení, kde se píší testy ze zdravovědy a probíhají proškolení nejnovějších záchranných technik.

Máš nějaký zážitek, který se Ti opravdu zapsal do paměti?

Asi každá akce, u které jde lidem o zdraví nebo i o život, je pro člověka zážitkem. Takové nejintenzivnější zážitky jsou asi z mých začátků. Většinou ty věci, které člověk vidí prvně v životě se mu asi zapíší do paměti nejvíce. I za tak krátkou dobu, co jsem u HS je těch zážitků docela dost.

Co máme dělat, když se dostaneme na horách do „úzkých“?

V první řadě je lepší tomu předcházet, ale když už se to stane, tak je dobré znát telefonní čísla, kde si můžeme přivolat pomoc.U nás i v Evropě lze HS zavolat přes linku 112. V ČR pak také na lince 155 a nebo přímo na číslech jednotlivých ústředí oblastí.Tady v Krkonoších jsou to čísla na ústředí HS do Šp. Mlýna  499 433 230 a pohotovostní telefon 602 448 338. Při cestách do jiných oblastí si lze najít obdobná čísla na www.hscr.cz  

Na závěr nám, prosím, připomeň základní pravidla, jak bychom se na horách měli chovat.

Myslím, že to skoro každý zná, ale před tím, než na hory vyrazíme, tak bychom si měli naplánovat trasu, zjistit si stav a předpokládaný vývoj počasí a o našem plánu informovat ještě další osobu. Na túru bychom měli být přiměřeně vybaveni a měli bychom znát kontakty na případnou pomoc. Na horách se pak musíme držet značených cest a respektovat výstražná značení. Je také dobré umět se orientovat v mapách a mít na paměti, že hory není dobré podceňovat.

Petrovi děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví, jenom vše dobré a u Horské služby pokud možno jen zásahy se šťastným koncem.

Během rozhovoru jsem se dozvěděla, že v obci máme ještě jednoho dobrovolného člena HS, a to Jaroslava Doubravského, kterému přeji to samé, co Petrovi.

-mš-

 

 

Sport

 

Prezentace z LOH v Pekingu

            V lednu jsme pořádali besedu s  Janem Exnerem ze Studence, studentem 4. ročníku Sportovního gymnázia v Jilemnici, který strávil 2 týdny v mládežnickém kempu OLYMPIC YOUTH CAMP a reprezentoval jilemnické gymnázium na letních OH v Pekingu. Jan Exner vybral z veškerých fotek a záběrů ty nejpříhodnější a vytvořil prezentaci atmosféry, pohledu přímo z dění na stadionech a trochu i ze zákulisí LOH. Po shlédnutí připravené prezentace následovala beseda a prohlídka upomínkových předmětů a prospektů z konání her. Jan Exner s chutí odpovídal na otázky přítomných, potvrdil, že nám bylo v TV a novinovém zpravodajství zprostředkováno jen to, co mělo být zprostředkováno a že za okázalou pompézností je skryto mnoho utrpení a těžkých lidských osudů, spojených s budováním areálů a s pořádáním samotných her. I on, jako přímý účastník, se všude dostal jenom s průvodci a ačkoliv měli připravený bohatý doprovodný program a cestovali, s civilním životem se prakticky nesetkali. Jejich čínští průvodci nemohli mluvit o politice, veškeré dotazy přecházeli mlčením. Myslím si, že jsme se každý dozvěděl trochu nového o fenoménu Olympijských her a o Číně, škoda jen, že se nás sešla jenom hrstka.          

-lm-

 

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Hlavním úkolem je pozvání na Výroční členskou schůzi – valnou hromadu, která se koná 27.2. 2009 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Sokola Martinice. Na programu schůze je:

1/  Úvod – zahájení, přivítání  hostů,  2/ Zpráva o činnosti výboru, 3/  Zpráva o činnosti oddílů - kopaná, -  ASP,  4/  Zpráva o hospodaření  a zpráva revizní komise,  5/  Plán činnosti na rok 2009,  6/  Volba výboru, 7/  Volba vyslance a delegáta na VH župy  a dvou delegátů  na VH OSTS,  8/  Diskuse,  9/  Usnesení,  10/  Závěr  a občerstvení                              

Tímto Vás, ať už jste členy Sokola či nikoliv, srdečně zveme. 

Na poslední výborové schůzi v uplynulém roce jsme se dohodli na provozu kluziště. To, že se to letos takto podaří, nás ale rozhodně nenapadlo. Přesto, že po velkých mrazech přišly i velké oblevy, led se podařilo udržet. Bruslilo se i o jarních prázdninách, to nám ale poněkud zkomplikoval sníh. Doufám, že jste si vy i vaše ratolesti také zabruslili.

Další novinky a plány TJ Vám přineseme v příštím čísle.

Petra Vanclová

 

 

Z minulého čísla zpravodaje Vám dlužíme článek V. Brože o tom, jak si vedli naši malí fotbalisté na podzim loňského roku.  Nyní to napravujeme a panu Brožovi se tímto omlouváme.

 

Podzimní výsledky mladší a starší přípravky

Obě naše družstva jsou po podzimu na předposledních místech. Celkem jsme vybojovali tři vítězství, jednu remízu a 16x  jsme odešli poraženi. Mezi střelce se 8x zapsal V. Zuzánek (1+7), 5x P. Lukeš, T. Brož, 4x D. Hrdlička, 1x R. Vydra, M. Ducháček, V. Šolc a P. Brožová.

Za obě mužstva nastoupilo na podzim celkem 22 dětí. Právě docházka na zápasy a tréninky byla naší silnou stránkou. Pochvalu také zaslouží rodiče (řidiči či fanoušci), naši dva rozhodčí Petr Sedláček ml. a  Láďa Míč ml. a samozřejmě obsluha stánku, neboť ne všude mají fanoušci takové zázemí jako v Martinicích! 

Martinice  1 : 17  Libštát „A“ - za nejlepším týmem soutěže jsme zaostávali ve všech herních činnostech. Jedinou branku dal P. Lukeš.

Rovensko  3 : 2  Martinice - až dvě minuty před koncem  jsme přišli o remízu. Naše branky po rohových kopech vstřelili M. Ducháček a T. Brož.

Martinice  0 : 4  Semily - od vyšší porážky nás zachránil výborně chytající  I. Mitrus.

Martinice  1 : 4  Libštát „B“ - Libštát přijel s pěti hráči „A“ týmu, ale první branku vstřelily Martinice. Premiérově se v sezóně trefil V. Zuzánek.

Martinice  0 : 15   Jilemnice „A“ - s favoritem jsme drželi krok úvodních 10 minut, pak naše mužstvo odpadlo. První poločas zahrál  výborně P. Lukeš. Bohužel spoluhráči Petra nepodpořili.

Jilemnice „B“  2 : 2  Martinice - díky bojovnému výkonu ve druhém poločase jsme dokázali vyrovnat dvougólové manko z prvního poločasu. Brankami T. Brože a P.Lukeše jsme vyrovnali na konečných 2:2.

Rokytnice n.J.  1 : 4  Martinice - pro první vítězství si dojeli kluci do Rokytnice. Zlepšeným výkonem v druhé půli jsme soupeře přehráli. Mezi střelce se zapsali 2x T. Brož, 1x P. Lukeš a R. Vydra.

Martinice  1 : 4  Nová Ves n.P., Martinice  1 : 12  Studenec, Sedmihorky  5 : 1  Martinice - poslední tři zápasy sezóny se starší přípravce už nepovedly.

Sestava: brankař – Ivan Mitrus, obrana - Martin Ducháček, Martin Mejvald, Jirka a Barunka Šafránkovi, Luboš Typlt, záloha – Tomáš Lukeš, Standa Kobrle, Vojta Šír, Tomáš Brož, útok - Vláďa Zuzánek, Petr Lukeš, Roman Vydra.                                                                         Trenér:  David Svoboda

 

Mladší přípravka zahájila svoji soutěž v Nové Vsi .Sestava se oproti loňsku úplně změnila a navíc nám celý podzim chyběl M. Ducháček.

Nová Ves n.Pop.  5 : 0  Martinice, Jablonec n.J.  14 : 0  Martinice - přestože jsme prohráli, byl trenér s nasazením svých svěřenců spokojen. Děti se snažily ze všech sil, naběhaly spoustu km, ale zatím to na soupeře nestačilo.

- Na dobré výkony děti navázaly hned při dalším turnaji ve Stružinci. Proti Rokytnici jsme na body ještě nedosáhli, ale proti Stružinci jsme se už radovali z vítězství.

Rokytnice n.J.  3 : 1  Martinice - svoji první branku v dresu Martinic zaznamenal nový kapitán D. Hrdlička.

Stružinec  2 : 5  Martinice - mezi střelce se dvakrát zapsal D. Hrdlička a V..Zuzánek, jednou se trefila Pája Brožová.

Martinice  2 : 5 Libštát, Martinice  0 : 14  Horní Branná  - v domácím prostředí jsme překvapivě uhráli lepší výsledek s vedoucím celkem soutěže z Libštátu. V tomto utkání jsme se dokonce ujali vedení. Obě naše branky vstřelil V. Zuzánek..Proti Horní Branné jsme už nestačili fyzicky.  

Nová Ves n.P.  3 : 2  Martinice - do Nové Vsi jsme přijeli s cílem získat šest bodů. Bohužel, s domácím týmem jsme museli neustále dotahovat. Na 1:1 vyrovnával D. Hrdlička. Na 2:2 srovnal krásným volejem po rohovém kopu  V. Šolc. Spravedlivou remízu jsme nakonec neudrželi, neboť jsme 5 minut před koncem inkasovali třetí gól.

Stružinec  0 : 3  Martinice - hattricem se blýsknul V. Zuzánek.

Jablonec nad Jizerou  4 : 0  Martinice - nejlepší utkání podzimu, ve kterém jsme byli rovnocenným protivníkem. Škoda, že V. Zuzánek neproměnil ani jednu ze šesti gólových příležitostí.

Horní Branná  6 : 0  Martinice -skvělý poločasový výsledek 1:0 jsme neudrželi, ale za výkon se nemusíme stydět.

Sestava: brankař - Tomáš Lukeš, obránce - Míša Mejvald, Pája Brožová, Vojta Šolc, Martin Kraus, záložníci: -Daniel Hrdlička, Toník Gazda, Vojta Musil, Daniel Cejnar, útočníci - Vláďa Zuzánek, Honza Mitrus, Olda Ott.    Trenér: Vl. Brož

Obě družstva se připravovala v tělocvičně ZŠ v Martinicích, od ledna 2009 využíváme každou neděli  halu v Jilemnici.

                                              

 

Hasiči                       

 

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů

První sobotu v novém roce 2009, 3. ledna, se v zasedací místnosti Obecního úřadu Martinice konala Valná hromada místních hasičů. Schůzi řídil br. Leoš Materna. Po přivítání všech přítomných byli všichni seznámeni s programem VH, následovala zpráva o činnosti za rok 2008, kterou přednesl starosta sboru. Bylo konstatováno, že hasiči mají v současnosti 107 členů, z toho 38 žen a 30 mladých hasičů. Závěrem roku jsme se rozloučili a vzdali poctu br. Karlu Jebavému. Bylo zmíněno několik akcí, jako výlet do podzemní továrny Rabštejn, do elektrárny Dlouhé Stráně, na výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, na hasičské setkání Pyro Car 2008 v Přibyslavi. Byla podána informace o účasti našich družstev v okrskových a ostatních soutěžích a Podkozákovské lize požárního sportu, o brigádách na opravě naší hasičské zbrojnice, kontrole požárních hydrantů po obci a čištění několika kanalizačních úseků. Zmíněno bylo i hašení lesního požáru u silnice do Jilemnice a naše účast na poplachovém cvičení u nového rybníka za hájenkou. Bylo také nastíněno pořádání oslavy 120. výročí založení našeho sboru, které chceme uskutečnit 20. června 2009 u HZ. Z plánu činnosti na rok 2008 bylo splněno 6 bodů. Nesplnili jsme pouze absolvování předepsaných školení našeho požárního družstva. Tento bod bude splněn v 1. čtvrtletí 2009. Během minulého roku se uskutečnilo celkem 66 akcí, kterým členové věnovali 3007 hodin. Následovala zpráva velitele, zpráva o činnosti mladých hasičů, pokladní zpráva, zpráva o kontrole hospodaření sboru, seznámení se s plánem činnosti na rok 2009 a jeho schválení a vystoupení 9 diskutérů. Potom byly promítány záznamy z některých akcí, které uspořádali a prezentovali br. Leoš Materna a Jiří Kučera. Všem členkám, členům a příznivcům sboru děkuji za jjejich pomoc při uskutečňování našich akcí v roce 2008 a do dalšího období přeji štěstí, zdraví a vše dobré.

V sobotu 14. února jsme uspořádali v KD Martinice Hasičský bál, na němž účinkovala hudba Pegas pod vedením kapelníka p. Mařase ze Mříčné. Jejich produkce byla proložena 3 tanečními vystoupeními našich mladých hasičů, které s nimi nacvičila Pavlína Maternová a Petra Mejvaldová. Na hudbu byla slyšet jen samá chvála a proto jsme ji objednali i na příští bál. Z mého pohledu to byla dobrá akce. Sponzorům, účastníkům a všem, kdo nám s ní pomáhali, děkuji.

Bohumil Ducháček, starosta SDH

 

 

Jiná sdělení

 

 

Provozní doba na Poště Martinice v Krkonoších

Česká pošta, s.p., Region Severní Čechy Ústí nad Labem podala informaci, že od 1. 3. 2009 se po zkušební době vrací k původním úřadním hodinám pro veřejnost:

Po - Pá            8.00 - 10.00      13.00 - 15.00

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Železniční most v Krnsku  se nachází nedaleko města Mladá Boleslav. Původní most z roku 1884 byl příhradový železný. Nový most z roku 1924 vznikl dle projektu profesora stavitelství Bechyně a postavila jej firma Hlava a Kratochvíl. Výška mostu je 27 m, délka 152 m a každého zaujme řešením a mohutností oblouků.

Naproti mostu, za řekou Jizerou na návrší, stojí zajímavé zříceniny Starého Stránova a na protilehlé straně ve vzdálenosti tří kilometrů, za obcí na srázném kopci, kraluje tamní krajině zámek Nový Stránov s mohutnou středověkou věží a krásným palácem.

Robert Řemínek

 

 

Železniční most v Krnsku

Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života. (Samuel Butler)

 

 

 

 

 

 

Martinice v Krkonoších 19. 2.  2009

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

 

 

 

Obec Martinice