Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 2009 duben 2/XIX.

DUBEN  2009      Číslo 2      Ročník XIX.

 

Zvoník a hrobník Václav Bulušek oznamuje konání POUŤI V MARTINICÍCH

Tak máme dvě vlády - jednu v demisi, která toho už mnoho nestihne a jednu před jmenováním, která nic prozatím dělat nemůže. Jsme vlastně bohatý stát, když si toto můžeme dovolit, navrch se vším tím politickým očerňováním, kdo za to vlastně může. Po volbách do Evropského parlamentu nás na podzim čekají volby naše, "domácí". A přestože nic prozatím není jasné, předvolební guláš se již začíná vařit. Jistě se bude hrát na city, jak ve volbách evropských, tak ve volbách do našeho parlamentu. Člověku až tuhne krev v žilách, když vidí v televizi přenosy a debaty "o ničem", účast europoslanců skoro nulová, každý má zrovna schůzku s nějakým lobbystou, nebo povinnosti plynoucí ze svých dalších pracovních poměrů nebo funkcí. Vždyť se to všechno přece nechá skloubit dohromady…….

A tak při volbách do evropského parlamentu Vám, kteří "máte jasno" a půjdete volit, přeji šťastnou ruku při výběru, mlčící většině (tedy nevolícím) musím dopředu vzkázat, že je to dle politiků a komentátorů právě jejich vina, že vyhráli "ti druzí" no a nám všem, kteří tu žijeme, přeji krásné jaro, málo slimáků a hodně sluníčka!   

 

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

Rada obce se na svých jednáních zabývala několika žádostmi o povolení kácení stromů z důvodu stáří nebo potencionální možnosti ohrožení majetku vlastního nebo sousedova. Všem žádostem bylo vyhověno, v této věci bych chtěl připomenout, že je nutné sázet dřeviny s rozmyslem, uvažovat možné budoucí ohrožení domů nebo lidí, čas letí a je potom velice nepříjemné, když Vám ten stromek "přeroste přes hlavu". Městskému úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního řádu byla podána žádost o pořízení nového územního plánu, bylo odsouhlaseno provedení přemístění hlavního rozvaděče veřejného osvětlení před budovu OÚ na obecní pozemek a tím i možnost zajištění  vhodnějšího rozčlenění celého systému veřejného osvětlení na nové okruhy. Bylo projednáno několik žádostí o vyjádření ke stavbě domovních ČOV, byla projednána dokumentace pro stavbu některých nových RD  a byl schválen záměr provedení rekonstrukcí veřejného osvětlení na dolením konci a za Kulturní dům v souvislosti s prováděním rekonstrukcí vedení NN společnosti ČEZ Distribuce. Bylo předběžně dohodnuto rozšíření křižovatky u Sedláčkových provedením směny pozemků s paní Pohůnkovou, bylo jednáno s firmou LTM Vrchlabí o provedení oprav další části komunikací na dolením konci obce. Od Úřadu práce v Semilech se podařilo získat dotaci na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací, do pracovního poměru byl přijat pan Jiří Pešta, kterého můžete vídat v katastru obce při údržbě obecních pozemků a věcí veřejných. Výjezdová jednotka SDH Martinice v Krkonoších obdržela od Ministerstva vnitra pět souprav obleků a bot (o jejich využitelnosti se jistě zmíní v budoucnu někdo od hasičů), Obecním úřadem bylo dále požádáno o dotaci na další zásahové obleky, které splňují náročné předpisy pro výjezd k zásahu a nevybavení jednotky by mohlo do budoucna být postihováno kontrolními orgány. Vybavení jednotky  je jistě oprávněné, jedná se o bezpečnost při zásahu.

            Rada obce dále schválila zhotovení dokumentace z výstavy "Martinice v běhu času", na základě nabídky firmy INTERTISK Jilemnice bude zhotovena elektronická publikace na CD s dokumentací a bude vytištěna brožura formátu A4, která pro Vás uchová vzpomínky na staré časy a výstavu samotnou. Chtěl bych touto cestou poděkovat manželům Miladě a Petrovi Štefanovým a panu kronikáři Josefu Ullrichovi mladšímu za čas a úsilí, které přípravě exponátů a samotné výstavě věnovali. Tento realizovaný nápad jistě obohatil všechny návštěvníky, autoři se dozvěděli mnoho nových skutečností a tyto informace budou zpracovány a zaznamenány v kronice a dokumentech z výstavy. Kladné ohlasy byly zaznamenány od většiny návštěvníků.

            Dalším záměrem, který bychom chtěli prosadit, je vysazení aleje listnatých stromů nad nádražím podél cesty pod Hůrou od Pěničkových směrem k Zálesní Lhotě. Cesta je ve vlastnictví Obce Martinice v Krkonoších, se záměrem souhlasí i vlastník přilehlých pozemků paní Marcela Lukešová. Celou akci bude zastřešovat Společnost přátel přírody ČMELÁK z Liberce, která nám formou dotace věnuje na výsadbu listnáče. Stromy budou vysazeny žáky místní ZŠ, kteří se budou o stromy potřebnou dobu starat. Ve spolupráci s firmou Zetka Strážník a.s., Studenec, bychom chtěli cestu vhodně opravit. Pevně doufám, že se prostor do budoucna stane místem Vašich oblíbených procházek a ne terčem vandalů a dřevorubců.

                     

            Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 25.3. 2009 pořízení pracoviště CZECHPOINT pro obecní úřad, schodkový rozpočet na rok 2009, rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011, hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Martinice v Krkonoších, hospodaření obce za rok 2008, výsledek hospodářské činnosti obce - provoz vodovodu a stávající výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Pokud máte kdokoliv dotaz na výše uvedené, přijďte na obecní úřad, rádi Vám poskytneme další údaje a podrobnosti.

            Po provedených inventurách bylo provedeno vyřazení některých položek z majetku obce, byly schváleny výjimky z územního plánu obce pro drobné stavby (pergoly a kolny) dvěma žadatelům a byl schválen návrh na uložení volných prostředků FRB na termínovaný vklad do ČS a.s. pobočka Jilemnice.

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ              

 

Kontejnery na komunální odpad

budou přistaveny od středy 29. dubna 2009 na obvyklých stanovištích mezi mosty a u kasáren a na křižovatce u Buryánkových. Žádáme všechny, kdo budou kontejnery využívat, aby tak činili s rozmyslem, není to příjemné z kontejneru vytahovat několik ojetých pneumatik, že pane H., právě když tyto můžete za tři týdny odevzdat do nebezpečného odpadu!     

Do kontejneru nepatří: !!!železo, dřevo, listí, plasty, nebezpečný odpad...!!!

 

 

Svoz nebezpečného odpadu

proběhne v neděli 17. května 2009 - v 9.35 hod. u samoobsluhy a v 9.50 hod. u kulturního domu. Svoz bude včas plakátován.

Příští, tedy podzimní, svoz nebezpečného odpadu bychom chtěli zkusit přesunout na zpevněnou plochu kluziště, kde by mohlo dojít ke klidnějšímu předání odpadu mimo veřejnou komunikaci. O této změně budeme s předstihem informovat.

 

 

Volby do Evropského parlamentu 2009

se budou konat v pátek 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Pracoviště evidence motorových vozidel Jilemnice

bude ve dnech 4. - 7. 5. 2009 pro veřejnost uzavřeno z důvodu celostátní výluky informačních systémů správních evidencí a evidence motorových vozidel.

 

 

Občanská poradna Oblastní charity Jilemnice

poskytuje služby bezplatného poradenství pro lidi, kteří potřebují pomoc a péči v obtížné životní situaci.

Poradenskou službu poskytují dobrovolníci různých profesí v oblasti osobnostního vývoje (např. závislosti, poruchy příjmu potravy, tréma, sebeprosazování apod.), mezilidských vztahů (rodinné, manželské, pracovní konflikty,...) a při orientaci v síti služeb (majetkoprávní vztahy, pracovně právní vztahy, ochrana spotřebitele,...).

Poradna zachovává naprostou diskrétnost o poskytnutých údajích klientů (poskytování osobních údajů je založené na dobrovolnosti) a vystupuje nestranně a nezávisle na jiných subjektech nebo institucích s obdobnou činností.

Provozní doba: vždy ve středu od 14.00 do 16.00 hod.

Sídlo: Společenský dům Jilm (Roztocká 500), 2. poschodí.

Možnost objednání konzultace na tlf. čísle: 731 979852

 

Vzorky odpadních vod

Obecní úřad obdržel nabídku na provádění akreditovaných analýz odpadních vod ze septiků nebo z ČOV s možností hromadného odvozu do laboratoře včetně vyhotovení protokolů s výsledky rozborů, které je pak možné zaslat poštou nebo osobně převzít na OÚ. Zákazníkům se tak ušetří náklady na cestovné.

Po dohodě s firmou by se hromadný odběr mohl provádět 2x ročně (na jaře a na podzim). K vlastní analýze může odebrat vzorek vody na výtoku z čistícího zařízení zákazník sám do čisté plastové lahve (objem 1,5-2 l vody) maximálně 24 hodin před předáním vzorku (vzorek musí být uložen v chladu cca 4 °C).

Platba za službu se provádí hotově při předání vzorku odběrové skupině nebo v laboratoři při osobním převzetí výsledků rozboru. Cena základního rozboru pro povolení pro vypuštění odpadních vod dle zákona (3 ukazatele) je 595,-- Kč. 

Pokud byste měli zájem o tuto nabídku, obraťte se na OÚ, tlf. 451 543066. 

 

 

Zprávy komisí 

 

Finanční výbor

 

Hospodaření obce v roce 2008 a schválený rozpočet na rok 2009

 

Příjmy v tis. Kč                       upr.rozp.2008  skut.2008         rozp.2009

 

Daňové příjmy celkem                   4 360,0            4 139,7             4 150,0

Poplatky                                         107,0                86,0                 98,0

Dotace                                           177,2               158,8                108,8

Převody z rozpočtových účtů            600,0               600,0                   0,0

Převod z hosp. činnosti                      50,0                18,0                 10,0

Čištění odpadních vod                        20,0                19,9                 16,5

Školství                                              5,6                 5,6                    6,0

Knihovna                                             0,5                 0,6                   0,5

Zpravodaj                                           12,0                12,4                12,0

Kulturní a soc. komise                        21,5                16,4                21,0

Ost. tělovýchovná činnost                     1,0                  0,4                  0,5

Bytové hospodářství                         103,0                 86,7                 96,0

Pohřebnictví                                        2,5                  2,0                   2,5

Příjem z prodeje pozemků,....            943,0                27,4                 10,0

Sběr kom.odpadů                             139,5               129,3                145,5

Využ. a zneškod. kom. odpadů           22,6                22,6                 25,0

Místní správa                                     49,8                49,0                 35,2

Příjmy z fin.operací                             51,6                50,0                 35,5

                                              

Příjmy celkem:                                6 666,8           5 424,8             4 773,0                    

Výdaje v tis. Kč

Silnice                                            689,5               674,8               586,0

Dopravní obslužnost                          51,5                51,5                  52,5

Pitná voda                                       240,0               175,9               260,0

Čištění odpad. vod                             62,0                57,4                  45,0

Příspěvek PO (ZŠ+ŠD+MŠ+ŠJ)        650,0                650,0               750,0

- opravy                                             20,0                 11,4                 20,0

- kapitálové výdaje                            344,0                 35,1                447,0

Za děti v ZŠ Jilemnice a Studenec     100,0                87,4                 100,0

Knihovna                                           16,5                15,9                  17,5

Kronika                                               9,5                  8,6                  17,0

Obnova míst. památek                         1,0                  0,7                    1,0

Zpravodaj                                          30,5                29,6                  30,5

Kulturní a soc. komise                        25,0                14,6                  31,0

Tělovýchovná činnost                         74,0                72,4                  94,5

Bytové hospodářství                        603,0               218,7                 271,0

Veřejné osvětlení                              235,0               231,3                 243,0

Pohřebnictví                                       38,0                10,8                  33,0

Územní plánování a rozvoj                  18,0                  8,9                100,0

Kom.služby a úz.rozvoj                   2 743,5                62,9             1 922,5       

Sběr nebezp. odpadu                         25,0                24,0                  25,0

Sběr komun. odpadu                        260,0               233,2                 275,0

Veřejná zeleň                                      18,0                17,2                 19,0

Soc.péče a pomoc st.obč.                 20,0                15,4                     8,0

Požární ochrana                                 77,3                52,0               230,5

Volby do zastupitelstev krajů              13,0                12,6                     0,0

Místní správa, zastupitelstvo          1 510,5            1 391,5             1 532,0

Fin. operace, FRB                            612,0               647,0                  52,0                   

Výdaje celkem:                             8 486,8            4 810,8             7 163,0        

Financování                               +1 820,0            -  614,0           +2 390,0

 

 

Kulturní a sociální komise

 

Vítání dětí do života

proběhlo v pátek 24. dubna 2009 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta obce Leoš Mejvald společně s členkami KSK přivítal mezi martinické občany tyto děti:

Petra Spilku, Jakuba Šabatu, Martina Jirouše a Vojtěcha Buryánka. Poprvé v historii obce jsme též přivítali syna pěstounských rodičů Milana a Ester Pospíšilových - Davida Matýška.

Paním učitelkám a dětem z mateřské a základní školy děkujeme za pásmo básniček a písniček, které si pro tuto slavnostní událost připravily. V letošním roce přivítáme děti pravděpodobně ještě jednou, neboť se očekává narození ještě několika miminek.

 

Šikulky a kutilové

Věřím, že v naší vesnici je mnoho zručných a kreativních lidí, kteří jen tak pro radost, nebo z nejrůznějších potřeb doma něco tvoří. A tak mě napadla myšlenka - uspořádat výstavu vaší tvorby.

Proto se obracím na všechny, kdo mají koníčka nebo zálibu v ručních pracích, malování, focení, práci se dřevem, kovem apod. Výstava by proběhla na podzim, a to proto, abyste měli dost času vybírat z dosavadní tvorby, nebo i něco náročnějšího vyrobit.

Kdo bude mít zájem představit své výrobky, hlaste se už nyní na OÚ nebo u p. Haškové Lenky. Prosím, neostýchejte se a podělte se o radost, předveďte, co umíte!

Už teď se těším na vaši hojnou účast.

-LeH-

 

 

Listujeme v kronice divadelního spolku Klicpera

V minulém zpravodaji jsem psal o odchodu řídícího učitele Josefa Horáka z obce a o večírku uspořádaném na jeho počest. Slíbil jsem Vám projev ředitele spolku Gustava Čivrného. Zde je:

„ Drahý příteli Josefe Horáku!

Přicházím dnes jako ředitel ochotnického spolku Klicpera, abych Ti při Tvém odchodu z naší vesnice poděkoval za všechno, co jsi za dvanáct let pro nás vykonal.

Úloha to skutečně těžká, neboť v několik stručných slov mám vtěliti práci, která nám byla vším, která byla hybnou pákou celého našeho snažení v šíření osvěty. Dnes, kdy ukončil jsi životní svůj cíl a odevzdáváš svůj úřad učitelský, kdy odcházíš na zasloužený odpočinek, víme všichni, že jsi sobě tento odpočinek zasloužil dvojnásobně. Jak za svoji činnost učitelskou, tak za práci mimo školu. A té bylo požehnaně! Všechny složky veřejně pracovní, ať v rámci různých spolků, ať mimo tento rámec, znají jméno Josefa Horáka v celém tom kraji – od starých hraničních mezníků až hluboko do kraje.

Sám rodák z kraje, z Rožďalovic, prožil jsi na našich horách 20 let v Jablonci n. Jizerou, 12 let u nás, mimo působení v Kruhu. Po 35 roků zachraňoval jsi lidovou poesii vánoční a tyto krásné kvítky horských strání uvil jsi v kytici Krkonošských koled. Svým velikým nadáním hudebním zachránil jsi tak poslední zbytky toho, co bylo odsouzeno k zapomenutí. Až vyjdou tiskem, bude to dílo, které ocení každý upřímný Čech a které bude svítiti do temnot Evropy a jejího chaosu ještě našim dětem a vnukům.

Je dále na sta tvých přednášek, proslovů, recitací, vždy věcných, stručných, ale procítěných. Nebyl jsi nikdy přítelem planého slova, ale činů. A což Tvé pěvecké a dirigentské umění. Co krásných písní vzlétlo k obloze jen z našeho horského hřbitůvku, co útěchy dal jsi tím přátelům těch, kteří tam spí a ta věčně zelená Thuja ocidenthalis šumí dnes sem k těmto stolům svůj dík Tobě!

A pevně věříme, že Ty, kterému vzdálenost, čas, překážky nikdy mnoho neznamenaly, odcházíš od nás pouze bytem, ale přes to uvidíme Tě ve svém středu častěji, že na nás nezapomeneš. Dnes jsi všemi ctěn, vážen a milován, jak si pro svoji povahu milou a srdce upřímné plně zasloužíš.

Všechny ty –ismy, ať socialismus, demokratismus, nacionalismus, vůbec humanismus měl jsi vyhraněny a ve všem jsi šel do důsledku. Obklopen známostmi ze všech kruhů i nejvyšší společnosti, zůstal jsi skromný a dobrý přítel malého člověka, zůstal jsi tam, kde jsi se zrodil – stále uplatňuje heslo pěvců: „Zpěvem k srdci a srdcem k vlasti“.

My všichni, jichž děti vychodili za Tebe zdejší školu, jsme šťastni, že v jejich dětská srdce a v jejich duše dal jsi základ k životu ze své bohaté životní zkušenosti.

Učení jsi jim usnadnil tím, že třídu nejmenších přetvořil jsi na půl domova a na půl školu. Tuto pak obklopil jsi zahradou a učil i ty staré lásce k přírodě, lásce k tvorstvu. Sta ovocných stromů, jež jsi objednal a rozséval po celém okolí, ještě desítky let ponesou stopy tvé práce v tomto oboru lidské činnosti.

V našem ochotnickém spolku byl jsi celá ta léta vůdcem ochotnické ideje. Své veliké umění dirigentské i skladatelské dal jsi nám vždy ochotně k službám a pomohl tak přinést náš spolek na úroveň dnešní. Vlídným slovem a kouzlem své osobnosti odstranil jsi ze spolkového života všechny osobní spory tak, že stojíme dnes druh vedle druha ve svorné a činorodé práci. Knihu kritik, kterou jsi od jejího založení vedl dodnes, psal jsi s taktem tak, že každé slovo povzbuzení stalo se motorem, který hnal k další práci. Všichni víme, že kritika Tvoje byla vždy mírná, že jsme zasloužili ostřejší. Až budeme psáti kroniku svého spolku, celá doba Tvého působení bude tam míti svoje zvláštní období. Málokdo ví, z našich milých návštěvníků, že o každém kusu, který měl na tato prkna vstoupiti, uvažovali naši činovníci předem s Tebou, zda stojí na určité úrovni. Byl-li sehrán někdy kus lehčího rázu, bylo i tu všemi uváženo, že i to musí býti, neboť výjimka jen potvrzuje pravidlo. Nelze stále plakati a nemůžeme se stále smáti.Tak byl jsi naším vzdělavatelem!

Vzdělávati se může člověk stále, jen když má oči. Dle Tvého světlého vzoru učili se i staří lidé, ba lidé mnohem starší Tebe!

Vzpomínám maně jednoho osmdesátiletého souseda, který mi jednou povídal: „Nemůžu vypetrachtovat, jak to náš pan řídící zdraví. Rád bych ho pozdravil dřív než von mě, ale než se k tomu přiměju, už má šírák dole“. Povídal jsem mu: „Z toho si, strejčku, nic nedělejte, to nás je víc, které on předejde, ten má, pane, oči“.

A buď Bohu dík, že Tě odměnil za Tvoji lásku k lidu a k jeho snahám zdravím tak, že dnes léta nejsou na Tobě znáti, a že svým pensionováním vzdáváš se pouze úřadu učitele, ale o práci osvětové jistě ještě hodně uslyšíme.

Všichni bez rozdílu jsme Ti mnoho dlužni. Zůstaneme Ti vděčni! Vracíš se na širé krajské roviny z kopcovitého podhorského kraje. Vracíš se do kruhu své rodiny a my prosíme osud, aby z mocných svých rukou dal Ti spokojená a šťastná léta! Ať dočkáš se na své vnučce Haničce plné odměny za lásku, kterou jsi u nás zaséval a která v lidu vzklíčila.

Ke konci tlumočím Ti přání zaslouženého odpočinku, na který odcházíš dobrovolně, z vlastní vůle, přání plného zdraví a mnoho šťastných let – jménem všech členů ochotnického spolku Klicpera.

Buď nám dlouho – dlouho zdráv!!“

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

 

Společenská kronika 

 

Sňatek

Dagmar Hájková - RNDr. Roman Jirsa, oba Martinice v Krkonoších

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícím výročím

panu Aloisu Podzimkovi            85 let

paní Ludmile Jebavé                 80 let

 

Úmrtí

5.4. 2009 - Miloslav Říha (1914)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

 

Školství                               

 

Březen a duben v místní škole

S příchodem jara vystřídali bílou zimní výzdobu školy pestrobarevní zajíci, králíci, kraslice, kuřátka a další symboly jara. Školní okna jsme vyzdobili barevnými veselými pastelkami.

V těchto měsících zhlédli naši žáci 3 kulturní vystoupení. První byla pohádka “O perníkové chaloupce“, za kterou jsme se vydali do jilemnického KD s dětmi z 1. a 2. třídy (4.3.).

Starší žáci ze 3., 4. a 5. ročníku navštívili jilemnický KD 19.3., kde na ně čekalo dramatické zpracování „Starých pověstí českých“. Poslední akce byla opět pro děti z 1., 2. a 3. roč. a proběhla v budově naší školy. Loutkoherečka paní Kelemenová k nám zavítala s pohádkou „O chytré horákyni“. Pohádka se velmi líbila i dětem z MŠ Martinice a Zálesní Lhoty, které se tradičně účastní těchto akcí s námi.

Žáci 4. a 5. ročníku navštívili 5.3. naše hlavní město Prahu. Cílem exkurze byla výstava „Svatý Václav“ a prohlídka některých historických částí Prahy. Své zážitky a poznatky písemně a výtvarně zpracovali a jejich práce byly využity k výzdobě školy.

Ve druhém březnovém týdnu proběhly tradiční školní gymnastické závody. Starší děti předvedly své sestavy 9.3., ty mladší pak 11.3. Vítězové jednotlivých kategorií: Aneta Braunová (1.tř.), Pavlína Brožová a  Markéta Jeriová (2.tř.), Martin Ducháček (3.tř.), Veronika Hájková (4.-5.tř.).

Rádi jsme navštívili místní OÚ, kde jsme si prohlédli zajímavou výstavu fotografií „Martinice v běhu času“ (19.3.). Provedla nás paní M. Štefanová a díky jejímu poutavému vyprávění jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací z historie naší obce.

Výukové dopoledne se dvěma ekoprogramy „Ze života ptáků“ a „Hody, hody doprovody“ se uskutečnilo v naší ZŠ 3.4. Pro naše žáky ho připravili pracovníci ze Společnosti přátel přírody ČMELÁK, kteří k nám přijeli z Liberce. Děti se nejen poučily, ale vyrobily si pěkné velikonoční dekorativní předměty a zahrály si zajímavé hry.

Ve středu 8.4. před velikonočními prázdninami jsme tradičně vynesli Mořenu ze vsi. U rybníka byla zapálena a vhozena do vody. Jaro jsme pak přivítali pásmem básniček a zpěvem jarních písniček. Této akce se opět zúčastnily i děti z místní MŠ. Tentokrát nás provázelo krásné jarní počasí. S úsměvem jsme vzpomínali na loňské vynášení, které provázela hustá sněhová chumelenice.

Krásné počasí pokračovalo i v týdnu po Velikonocích. V úterý 14.4. se zúčastnili žáci ze 3., 4. a 5. roč. hrabání luk, které organizuje KRNAP. Pracovní odpoledne měli zpestřené hraním různých her s přírodovědnou tematikou a opékáním špekáčků.

O den později (15.4.) se vydaly mladší děti z 1. a 2. ročníku na pěší túru po okolí Jilemnice. Trasa vedla z Hraběnky lesem, loukami na Klimentův kopec. Cestou jsme objevili krásné výhledy na zasněžené Krkonoše. Jako na dlani jsme měli obce Roztoky u Jilemnice a Mříčnou. Březovou alejí jsme se vraceli do Jilemnice. Zastavili jsme se v kravíně, kde si děti prohlédly krávy a malá telátka. Další zastávkou byla návštěva muzea, pohrání si v zámeckém parku a samozřejmě nesměla chybět cukrárna se zmrzlinou. Příjemně unaveni jsme se vraceli autobusem ve 12.40 hod. do Martinic. I malé děti se učí své zážitky zapsat a výtvarně zpracovat následující den ve škole. Nejzdařilejší práce jsou vybrány a nalepeny do školní kroniky.

V březnu a do poloviny dubna jsme nacvičovali divadelní představení „Kál stromů“, které je součástí projektu STROMY. Hravou formou se děti učí poznávat naše nejznámější stromy a jejich plody. Divadlo hrajeme 21.4. pro děti z MŠ ze Zálesní Lhoty a z DC Jilemnice, které za námi přijedou do naší školy. Další vystoupení plánujeme ještě pro děti z místní MŠ a z MŠ Hrabačov (datum není ještě upřesněn).

Den Země 22.4. jsme si připomenuli úklidem naší obce.

Členové misijního klubka č. 99 se zapojili do velké soutěže misijních klubek. Zpracované úkoly, na kterých se podíleli všichni členové klubka, jsme odevzdali v pátek 24.4. ve Špindlerově Mlýně.

Odpoledne 24.4. vystoupilo 10 dětí s kulturním pásmem při vítání dětí do života.

Březnové výtvarné soutěže byly inspirovány příchodem jara - Velikonocemi. Děti kreslily Mořenu, kraslice, kuřátka a zajíčky, věže a rozhledny.

V dubnu to byla témata „Čarodějnice“, „Kočky“, „Psi“, „Statek“ a „Dopravní prostředky“.

Duben ukončil třetí čtvrtletí škol roku 2008/09. Pedagogická rada se sešla 14.4. Rodičovské schůzky proběhly 16.4.

            Renata Pavlatová

 

 

Kultura                    

 

Měsíc březen byl v naší obci až nezvykle bohatý na různé akce. Nejdříve 7. března si dospěláci mohli zaplesat na Sousedském bále a druhý den 8. března naši malí na Dětském karnevalu. V pátek 13. a 20. března jsme uspořádali Humanitární sbírku ošacení pro Diakonii Broumov. Někteří z nás v sobotu 21. 3. zavítali do Vysokého nad Jizerou na hru J. Brdečky Limonádový Joe v nastudování DS Krakonoš. Po tři víkendy 14.-15.3., 21.-22.3. a 28.-29.3. jsme pak měli možnost navštívit výstavu dobových fotografií a pohlednic “Martinice v běhu času“.  

 

 

XVI. Sousedský bál a Dětský karneval

Celkový výtěžek obou bálů činil 20 648,-- a bude použit na kulturní a sportovní akce pořádané obcí.

Děkujeme všem pořadatelům a těmto sponzorům, kteří se podíleli na průběhu bálů:

AUTODOPRAVA, kontejnery Lukeš, Martinice v Krk. čp. 19 - AUTODOPRAVA, Robert Vancl, čp. 35 - AUTOOPRAVNA, Jan Novák, čp. 127  - AUTOSERVIS JB, Josef Bönisch, čp. 200 - ARIES, a.s., výroba punčochového zboží, Studenec - BRAUN  Ladislav, restaurace U Braunů, čp. 187 - CUKRÁŘSTVÍ Veronika, Milan Jebavý, Roztoky u Jilemnice - ELEKTRIKÁŘ, Dan Šimůnek, čp. 197 - ELEKTROS s.r.o., Martinice v Krk. - ELEKTROSERVIS, Vladimír Říha, čp. 134 - ENDURO, Robert Vancl, čp. 35 - EURONICS, Zdeněk Dvorský, Jilemnice, Dolení ul.35 - HAŠKOVÁ Lenka, čp. 84 - HILDING ANDERS ČR a.s., TROPICO-PLUS CZ, Roztoky u Jilemnice 215 - HORÁČEK Jiří, soukromý zemědělec, čp. 7 - HORALSERVIS s.r.o., servis chlazení, Jilemnice, Krkonošská 812 - HRKEL Milan, čp. 87 - JIŘIČKA Bohuslav, PhDr., pojišťovací poradce, čp. 91 - J & D Zálesní Lhota, prodej palivového dřeva - KADEŘNICTVÍ, Marcela Vašková, čp. 224 - KADEŘNICTVÍ V JILMU, Iva Mitrusová,  Jilemnice - KIŠ Tomáš, obkladačské práce, čp. 220 - KOMÍNSERVIS, Pavel Šabata-Jiří Musil, čp. 81 a 134 - MARCI, Marcela Cziroková, čp. 151 - MÜLLER Václav, práce v lese, čp. 67 - PAVLÍČKOVÁ Jana, pojišťovací poradce, čp. 129 - PĚNIČKA Petr, elektromontáže, čp. 92 - PĚNIČKA Radek, správa nemovitostí, České Budějovice - PODZIMEK Vladimír, prodej keramiky, čp. 139 - PODZIMEK Petr, aromaterapie, čp. 139 - POHŮNKOVÁ Petra, výrobky z proutí, čp. 106 - POCHOP Pavel, lesní práce, čp. 55 - Prodej OVOCE A ZELENINY, Roman Fišera, čp. 99 - SDH Martinice v Krk. - SKLENÁŘSTVÍ Tauchman, Jilemnice - SPEDITTRANS, Jaroslav Horký, Jilemnice-Martinice v Krk. -  STAVEBNÍ SPOL. s r.o., čp.  195 - STAVEBNÍ TRUHLÁŘ, J. Sucharda, čp. 166 - STIHL-Otto Cerman, prodej a servis pil, Studenec - T.E.S.,  ing. Vancl Josef, Petra Vanclová, čp. 54 - TJ SOKOL Martinice v Krk. - TOPENÍ-TEPELNÁ ČERPADLA, Budina Radek, čp. 217 - TRUHLÁŘSTVÍ V KOLOŘE, Marek Exner - TRUHLÁŘSTVÍ, Jiří Hendrych, čp. 192 - - ULLRICH Josef, lesní práce, čp. 157 - - Vanclovi  a Ottovi, čp. 196 - VISTA Semily, Beneš a Lát - VODNÍK-KrVaK s.r.o., Radek Holubec, Horní Branná 1 - ZETKA Strážník, a.s., Studenec.  

 

 

"Martinice v běhu času"

V březnu tohoto roku jsme měli všichni možnost zavítat na výstavu "Martinice v běhu času", která byla po tři víkendy otevřená v budově martinického obecního úřadu. Výstava to byla fotografická, sestavená především z historických fotografií martinických domů. Velký díl fotografií pocházel ze soukromých archivů martinických občanů. Na výzvu obecního úřadu reagovalo mnoho místních obyvatel, a tak se sešlo množství fotografií, z nichž některé jsou opravdu unikátní – zachycují totiž podobu některých částí naší obce tak, jak ji už povětšinou neznáme. Podle slov paní Milady Štefanové se fotografií sešlo víc, než bylo možné (z kapacitních důvodů) vystavit. Bylo velmi obtížné vybrat fotografie pro výstavu – nakonec byly vybrány hlavně pohledy na objekty už zaniklé nebo radikálně přestavěné.

Výstava byla doplněna také několika zajímavostmi z martinické kroniky, které vybral a k vystavení připravil pan Josef Ullrich. Mohli jsme si tak prohlédnout například záběry ze světově proslulé martinické farmy z doby, kdy byla plně v provozu. Během výstavy jsem slyšela také vyprávění o tom, že když byla farma za minulého režimu zrušena, byly objekty, které farmou souvisely volně přístupné – neudržované. Co se tam prý povalovalo vzácných knih, fotografií na skleněných destičkách, dokumentů o farmě – to všechno zmizelo – něco málo kdesi v soukromých rukách a zbytek na skládce. Jak vzácné jsou dnes všechny dochované fotografie a různé historické písemnosti!

Výstava byla přehledně uspořádaná, doplněná podrobnými popisy a vysvětlivkami. Na zvídavé otázky návštěvníků odpovídal pan Petr Štefan, pan kronikář, pan starosta a vůbec všichni, kdo na výstavě zrovna byli a měli s ní co do činění.  Výstava měla velký ohlas, a to nejen u martinických občanů či rodáků. Nezbývá než poděkovat všem, kdo poskytli fotografie ze svých rodinných sbírek, a též těm, kdo pro nás výstavu tak pečlivě připravili. Snad budou všechny sesbírané podklady a fotografie uloženy v nějaké formě i pro další použití a rozšíření povědomí o naší obci. Možná by mohl vyjít u příležitosti výstavy i nějaký tištěný materiál? Určitě by si našel svoje čestné místo na poličce mezi dalšími cennostmi v nejedné martinické domácnosti.

-PePo-

 

Dovolte mi ještě několik čísel. Na výstavě jste mohli shlédnout celkem 349 fotografií, 27 plakátů či reklamních letáků a historickou mapu Martinic z roku 1842. Snad se nám alespoň trochu podařilo ukázat, jak Martinice vypadaly před 100, 50-ti či jen před pár lety a že jste si nad fotografiemi zavzpomínali a vrátili se o několik let zpět.

Na výstavu zavítalo 415 návštěvníků, kteří formou dobrovolného vstupného věnovali částku 9 601,-- Kč, což nás mile překvapilo a za což děkujeme. Náklady na pořízení historické mapy, látku na výstavní panely, zhotovení fotografií, špendlíky do korkových nástěnek, podlepky na fota, papír na popisky, dekoraci apod. činily 7 848,-- Kč, takže se je podařilo plně pokrýt. Nějaké náklady ještě budou se zhotovením fotodokumentace výstavy. 

Překvapil nás také ohlas na výstavu. Opravdu nás to potěšilo  

Ještě jednou děkujeme všem, kteří zapůjčili fotografie. Dále všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem na výstavě podíleli a Vám všem, kteří jste se přišli podívat. 

-mš-

Původní chalu čp. 92

Původní chalupa čp. 92 stávala při cestě pod starou školou čp. 73. V roce 1870 František Hamáček zakoupil stodolu od čp. 15 a upravil ji na obytný domek. Proto se tam říkalo „Ve stodůlce“. Poslední majitelé domku František a Libuše Pěničkovi jej v roce 1964 zbourali.

(pozn.editora: Tuto fotografii měla léta zarámovanou v kuchyni babička Libuška Pěničková, právě jako vzpomínku na bydlení ve stodůlce)

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

- EVA a VAŠEK, koncert - Ne 3.5., 17.00 hod.

- KAREL PLÍHAL, koncert - St 13.5., 19.30 hod.

- Agentura K, (NE)MANŽELSKÁ PORADNA - aneb Co v seriálech nenajdete, představení složené z veselých historek, vtipů a oblíbených scének s humornou nadsázkou reflektuje problémy v partnerských a rodinných vztazích, hrají: T. Bebarová, V. Svoboda - Út 19.5., 19.00 hod.

- TRAVESTI SHOW HANKY PANKY, pražská travesti skupina uvádí zcela nový program 2009 „Někdo to rád horké“ - Út 26.5., 19.30 hod.

 

MÁJOVÝ JARMARK v Jilemnici se bude konat na Masarykově náměstí v sobotu 9. května tradičně s bohatým celodenním kulturním programem pro děti i dospělé.

 

Klub Betanie

Pá 29.5, 19.00 hod. - beseda s PhDr. Tomášem Sedláčkem nejen o ekonomických otázkách. T. Sedláček je hlavní makroekonomický stratég ČSOB, působil jako poradce V. Havla a v letech 2004-05 jako poradce ministra financí. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ek. teorií a aktuality na FSV UK a hostuje na dalších univerzitách. Je stipendistou Yale University, jedním z nejmladších členů NERVu.

 

KINO 70 Jilemnice: Mezi zdmi (4.5.), Marley a já (6.5.), Na půdě aneb kdo má dnes narozeniny (10.5.), Nouzový východ (12.5.), Normal (24.5.).

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

„Dědové a babičky otevřeli truhličky aneb z domácností našich předků“ - výstava vznikla ve spolupráci s paní Markétou Hajnou a potrvá již jen do 3. května 2009.

22. května bude otevřena výstava věnovaná životu a dílu výjimečného českého šlechtice Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha, od jehož úmrtí letos uplyne 100 let. Na výstavě naleznete řadu jedinečných předmětů a dokumentů.

 

 

 

Sport

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Jaro je opět tady a s ním i fotbal.  Jarní část soutěže je již v běhu, a tak vám přinášíme rozpis utkání mužů a malých fotbalistů.

První větší jarní akcí, na kterou Vás srdečně zveme, je PÁLENÍ ČARODĚJNIC ve čtvrtek 30. dubna. Lampiónový průvod se vydá od základní školy v 19.30 hod. Tak jako každoročně bude pro Vás připraveno posezení s občerstvením, pořádná hranice na čarodějnice a malý ohňostroj. Občerstvení bude v provozu již od 16.00 hod., protože to začíná fotbalové derby s Jilemnicí.

O martinické pouti (9.-10.5.) budou v sobotu mistrovská utkání žáků i mužů a v neděli se náš současný tým mužů utká se starou gardou Martinic (začátek 13.30 hod.).

 Minule jsme psali o složité finanční situaci spojené s nákladnými opravami areálu. V březnu jsme požádali o dotaci na výměnu oken a předběžně to vypadá, že nám bude přidělena. Pokud se to podaří, bude v červnu provedena výměna zbývajících starých oken na hlavní budově.

Jak jsem slíbila, vracím se krátce k výroční schůzi. Na schůzi se sešlo 29 členů, kteří si vyslechli zprávy jednotlivých oddílů, zprávu z činnosti výboru a zprávu o hospodaření TJ. Dále schválili nový výbor Sokola ve složení – Brož, Buryánek, Horáček,  Marks, Máslo, Mejvald, Svoboda, Šimůnek, Vancl, Vanclová. Poté se rozvinula bohatá diskuse a na konec  všichni poseděli, zavzpomínali a zazpívali si.

Petra Vanclová

 

MUŽI

  4.  4.  sobota 16.30    MARTINICE      - Vysoké n.J.    (doma)  !6 : 0!  

12.  4.   neděle  16.30    Horní Branná B - MARTINICE    (venku)  !1 : 1!

18.  4.   sobota 17.00    Libštát              - MARTINICE                !3 : 0!

25.  4.   sobota 17.00    MARTINICE      - Stružinec

30.  4.   čtvrtek  16.30    MARTINICE      - Jilemnice B

  2.  5.  sobota 16.00    Kruh                 - MARTINICE   

  9.  5.  sobota 17.00    MARTINICE      - Roztoky

16.  5.   sobota 17.00    Bělá                 - MARTINICE

23.  5.   sobota 17.00    MARTINICE      - Košťálov B

31.  5.   neděle  17.00    Nová Ves B      - MARTINICE   

  6.  6.  sobota 17.00    MARTINICE      - Dolní Branná B

14.  6.   neděle  17.00    Lomnice n.P. B - MARTINICE

20.  6.   sobota 14.00    MARTINICE      - Studenec

 

 

JARO 2009 - MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA

starší   - 19.4.   neděle    9.30    MARTINICE      - Rovensko p.T.            (doma)

mladší - 25.4.    sobota    8.45   Turnov              - MARTINICE    (venku)                                                            Rokytnice n.J.           

starší   - 26.4.   neděle    8.45    Libštát B          - MARTINICE                            mladší -   2.5.   sobota   8.00    Rokytnice n.J.            - MARTINICE

                                               Stružinec

starší   -   3.5.   neděle    9.00    Jilemnice A       - MARTINICE

starší   -   9.5.   sobota    9.30   MARTINICE      - Rokytnice n.J.

mladší -   9.5.   sobota    8.45   Nová Ves n.P.  - MARTINICE 

                                               Turnov

mladší - 16.5.    sobota   9.00    Rokytnice n.J.  - MARTINICE

                                               Nová Ves n.P.

starší   - 17.5.   neděle    8.30    Nová Ves n.P.  - MARTINICE

starší   - 20.5.   středa   16.00    Libštát A          - MARTINICE

mladší - 24.5.    neděle    9.00    MARTINICE      - Lomnice n.P.

                                                                       - Turnov

mladší - 31.5.    neděle    8.00    Stružinec          - MARTINICE

                                               Libštát

starší   - 31.5.   neděle    9.00    Studenec          - MARTINICE

starší   -   6.6.   sobota   9.30    MARTINICE      - Sedmihorky                           mladší -   7.6.   neděle    9.00    MARTINICE            - Horní Branná

                                                                         Rokytnice n.J.

mladší - 14.6.    neděle    9.00    Rokytnice n.J.  - MARTINICE

                                               Stružinec

starší   - 14.6.   neděle    8.30    Semily              - MARTINICE

starší   - 20.6.   sobota   9.30    MARTINICE      - Jilemnice B 

Sledujte prosím plakáty, neboť změny jsou možné.

 

 

Závod v orientačním běhu

Pokud v sobotu 13. června 2009  zaregistrujete v naší obci větší počet aut či autobusů a pobíhajících lidiček, nelekejte se. Orientační klub Jilemnice by zde měl uspořádat závod v orientačním běhu - Východočeské oblasti. Zázemí budou mít pořadatelé a soutěžící v areálu TJ Sokol a samotné závody proběhnou v lesním prostoru na dolením konci obce, ve směru na Horní Brannou od nového rybníka, s cílem poblíž hřbitova. Časový harmonogram předpokládají pořadatelé následující: 8.30 hod. shromáždění účastníků, 10.00 - 13.30 hod. závody a 13.15 - 13.45 hod. vyhlášení výsledků.         

„Orienťákům“ přejeme, aby se jim akce vydařila.  

                                  

 

Hasiči                       

 

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů

V těchto dnech probíhá nácvik družstev mladých hasičů (mladší a starší) a dorostenek na požární soutěže, které startují v měsíci květnu. Držíme jim palce, aby se jim podařilo navázat na loňské úspěchy. V současné době také řešíme problém s lokalitou pro trénování, neboť kolem hasičské zbrojnice nám to není plně umožněno.

V sobotu 25. dubna proběhne sběr železného šrotu a zároveň jarní úklid kolem hasičské zbrojnice. 

Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, na sobotu 20. června 2009 připravujeme oslavy 120. výročí založení našeho sboru. Součástí oslav bude i průvod hasičů našeho a z okolních sborů  z dolení části obce k hasičské zbrojnici za doprovodu hudby p. Ulrycha z Jablonce n.J. Poté bude následovat program u hasičské zbrojnice. Srdečně vás všechny zveme a věříme, že nám bude přát počasí. O celé akci budete ještě včas informováni na plakátech.   

-mš-

 

 

Jiná sdělení

 

Sraz motorek v naší obci

Vyznavači silných strojů si přijdou na své v sobotu 23. května 2009, neboť  v prostoru před firmou Motocentrum A-Z s.r.o. se bude konat v době od 8.00 do 16.00 hod. 4. ročník této motoristická akce. Upozorňujeme občany, že z tohoto důvodu dojde k omezení provozu na státní silnici vedoucí k nádraží ČD - uzavření silnice mezi viadukty před čp. 103. Objížďka bude značena a povede po místních komunikacích. Děkujeme za pochopení.  

 

 

Šest hlavních chyb ve výchově dětí

Z kalendáře z roku 1927 otiskujeme zajímavý článek, ze kterého můžeme čerpat i dnes.

Při výchově dětí zaslouží si pozornosti nejen jak děti mají být vychovány, nýbrž i vady, které vedou k špatné výchově.

První hlavní chybou jest zlý příklad rodičů a domácích lidí, zvláště domácí sváry, chladnost v náboženství, opilství, nepoctivost, ziskuchtivost a hamižnost. Zlý příklad je pro děti právě tak špatná věc jako zkažený vzduch, který denně musí vdechovati.

Druhou hlavní chybou jsou zlé řeči, vedené v přítomnosti dětí a to nejen řeči nectné, nýbrž i bez lásky, pomstychtivé, pyšné, ziskuchtivé a pouze k zábavám čelící.

Třetí hlavní chybou jest neshoda rodičů a domácích lidí v zacházení s dětmi, když totiž hned ten či onen jim nadržuje a jiných odpuzuje, rovněž neshoda rodičů s ohledem na školu a učitele.

Čtvrtou hlavní chybou jest předčasná zábava dětí, zvláště špatná výchova prvního dítěte, poněvadž ostatní výchova se dle toho řídí.

Pátou hlavní chybou jest náladové zacházení s dětmi a ne dle rozumných pravidel a zásad.

Šestou hlavní chybou jsou nepřetržité denní hrozby, tupení a nadávky chybujícím dětem.

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Pohled na hrad v Mladé Boleslavi od nádraží  - nejstarší hrad byl původně dřevěný s hliněným valem. Vznikl za knížat Boleslavů v 10. století. Ve 13. století byl zřejmě zničen. V tomto stavu přešel za Jana Lucemburského do královského držení, mocný Bezděz však byl dostatečnou oporou královské moci v kraji, a tak k obnovení Mladé Boleslavi ani tehdy nedošlo. Až v druhé polovině v 15. století Tovačovští z Cimburka na troskách vystavěli jako své sídlo nový pozdně gotický hrad. Tehdy vznikla silueta paláce s dvojicí mohutných věží. Za Arnošta Krajíře z Krajku byl hrad renesančně přestaven a východní křídlo získalo krásné třípatrové arkády. Za třicetileté války byl částečně pobořen. Teprve roku 1749 jsou ruiny přestavěny v kasárna a hrad získal dnešní podobu. Jako kasárna sloužil až do roku 1972 a poté byly zahájeny restaurátorské práce, které hradu vrátily jeho původní krásu.

Nyní hrad slouží jako archiv a část jako expozice zachycující jeho osudy a krásu.

Robert Řemínek

Pohled na hrad v Mladé Boleslavi od nádraží

 

 

Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme. (Lucius Annaeus Seneca)

 

 

 

 

Martinice v Krkonoších 21. 4.  2009

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Martinice