Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 2009 srpen 4/XIX.

SRPEN  2009     Číslo 4     Ročník XIX.

 

           

Z oslav 120. výročí SDH Martinice - průvod

 

 

Rychlý přechod bouřky ve čtvrtek 23.7. 2009 a vše, co se událo následně, mě přesvědčilo o tom, že to u nás s lidmi není až zase tak špatné. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na likvidaci následků vichřice na území obce. Nebudu jmenovat jednotlivce jmenovitě, protože bych jistě na někoho zapomněl, bylo nás u toho přeci jen dost. Ať se jedná o pomoc obci samotné, Sokolu nebo obyvatelům obce.  Kéž by se takto podobně dokázali semknout i naši vrcholní politici při řešení současné krize a vůbec při řešení našich národních problémů.     

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

            Jednání zastupitelstva obce, v tomto roce již třetí, proběhlo dne 19. 8. 2009, projednána a schválena byla bezúročná půjčka pro manžele Ottovi na řešení likvidace následků vichřice, byla schválena rozpočtová změna č. 3/09 ve věci přijatých dotací a změn výdajů a byla schválena nová Obecně závazná vyhláška (OZV) číslo 1/09 „O veřejném pořádku“. Tato vyhláška nabude platnosti  1.1. 2010, nepřináší v oblasti veřejného pořádku podstatných změn, pouze tímto reagujeme na doporučení dozorujících orgánů v legislativní oblasti. V souvislosti se schválením uvedené OZV „O veřejném pořádku“ bych chtěl apelovat na nás všechny, kteří zde žijeme – při nutných vesnických činnostech, jako je řezání dřeva na zimu na topení, jarní úklid zahrad, sečení trávníků, jakékoliv pálení – vezměte rozum do hrsti a mějte na paměti, že zde nežijete sami. Dobré (ale křehké) sousedské vztahy lze velmi lehce narušit nebo rozbít.

Dalším bodem jednání ZO bylo projednání nové OZV „O místních poplatcích“. Z široké diskuse vyplynula nutnost zapracovat do nové vyhlášky jednodušší systém poplatků za zábor veřejného prostranství a platby poplatků ze vstupného. Proto se k uvedené vyhlášce ZO znovu vrátí při dalším jednání v září. Zastupitelstvo obce také projednalo a schválilo vyjádření pro Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, pracoviště Liberec, ve věci platných OZV „O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce“ a OZV „O poplatku za komunální odpad“: „Zastupitelstvo obce Martinice v Krkonoších bere na vědomí výsledky metodické pomoci odboru dozoru a kontroly MV v souvislosti s OZV č. 1/08, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 2/01 “O poplatku za komunální odpad“ ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/04  a OZV číslo 1/01 „ O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce“. Tyto OZV se rozhoduje ponechat v platnosti. Systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu je díky platným OZV na vysoké úrovni a změna by poškodila tento veřejný zájem. Napadení zákonnosti se Zastupitelstvu obce Martinice v Krkonoších nejeví jako jednoznačné.“

Zastupitelům obce byla podána zpráva o stavu zpracování územního plánu, pan ing. architekt Smilnický se svým kolegou a s ing. J. Vanclem prošli celou vesnici a zmapovali místa možného rozvoje. V souvislosti s pracemi na novém Územním plánu obce proběhne veřejné projednávání rozvojových záměrů vlastníků a zájmů obce, na které budete včas pozváni.

Provádění oprav po vichřici

 

            Rada obce během prázdnin řešila v souvislosti s vichřicí několik žádostí o pokácení volně rostoucích stromů, žádosti byly Komisí životního prostředí a radou obce schváleny a kácení odsouhlaseno. Vichřice byla také příčinou zkázy třech jírovců před budovou obecního úřadu. Jejich poškození bylo natolik silné, že bylo rozhodnuto o jejich odstranění a následné náhradní výsadbě. Byla vystavěna nová ČOV u školy s napojením na stávající kanalizaci, přepojení dešťové kanalizace a úprava školního dvora. Probíhá rekonstrukce rozvaděče u tlakové stanice vodovodu nad Hlaváčkovými. RO se také kladně vyjádřila k realizaci několika drobných staveb v katastru obce.

 

            Dětem i nám dospělým se konec prázdnin vydařil, nakonec jsme si sluníčka a koupání užili do sytosti. Školáci a děti do školky nastoupili ve větším počtu než vloni. Více se o škole dočtete v příspěvku uvnitř zpravodaje. Dětem, všem paním učitelkám a dalšímu personálu přeji šťastné vykročení do nového školního roku.

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ              

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

se budou konat v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2009 v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Poděkování

Tímto bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří jste přišli pomoct odstraňovat následky vichřice 23.7. 2009 - poškozenou střechu na našem rodinném domku, ať už se jednalo o materiální nebo jinou pomoc.

Náš dík patří obecnímu úřadu, dobrovolným hasičům, Sokolu Martinice, sousedům i příbuzným, kteří na místě až do pozdních nočních hodin zasahovali a pomáhali. Mnoho lidí nám podalo pomocnou ruku také v následujících dnech. Vaše nezištná pomoc nás hodně podpořila.

Všichni lidé, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali, si zaslouží velké poděkování. Ještě jednou díky Vám všem!

Dagmar a Zdeněk Ottovi, Martinice v Krkonoších čp. 177

 

 

Zprávy komisí 

 

Kulturní a sociální komise

 

Šikulky a kutilové

Připravovaná výstava tvorby našich spoluobčanů se uskuteční pravděpodobně v měsíci říjnu! O přesném termínu vás dále budeme informovat pomocí plakátů. Šikulky a kutilové mají tedy ještě nějaký čas na práci. Doposud se nám jich přihlásilo 25 a těšíme se na další!.

-LeH-

 

 

Listujeme v Pamětní knize Hudebního kroužku Martinice  - pokračování

  V neděli dne 4. května účinkovali jsme při poutní zábavě pořádané hasičským sborem. Na výpomoc přizvali jsme si kolegu Poláčka z Jilemnice. Průběh zábavy byl celkem dobrý.

  Dne 9. června pořádali jsme zábavu, při které hráli jsme od 7. do 12. hodiny večerní. Výsledek této byl uspokojivý.

  Dne 29. června pořádali zdejší sokolové okrskové cvičení, při kterém v dechové hudbě účinkovala kapela kol. Mečíře z Roztok. Nás nechtěla TJ Sokol přijmout ani do sálu. Do této věci zasáhl příznivec našeho kroužku p. Hašek, který prohlásil, že propůjčí sál jen pod tou podmínkou, když budeme hrát my. Tu nezbývalo TJ Sokol jiné východisko, než aby přijala nás. Do soutěže hudby byl též pozván kol. Farský, který však nebyl přijat a tím též zanevřel proti nám. Rovněž sokolové, kteří dnes nás přijali, zaujali se proti nám a tím značně ztížili naši těžkou povinnost.

  V upomínku na zakládající členy kroužku dali jsme se dne 20. července v zahradě u Šonských fotografovati, jak možno zříti obrázek na první straně této knihy (nedochoval se – pozn. kronikáře). Každý člen vzal si jednu velkou a několik malých fotografií.

Týž den pořádali jsme zábavu u „Hašků“, která byla též na rozloučenou, poněvadž p. Hašek hostinec prodal. Tímto ztratili jsme cennou osobu, která v každém směru podporovala naši činnost a snahu.

 Dne 3. srpna pořádal náš VI. semilský kraj hudebnický festival v Sedmihorkách. Dopoledne byl v Turnově na náměstí koncert. Hrálo přes 200 hudebníků a 70 pořadatelů udržovalo pořádek. Za náš kroužek jel kol. Josef Jebavý. Odbočka Jilemnice vyslala 15 pořadatelů. Cestovné a útrata byla pořadatelům hrazena.

  Dne 20. srpna svolána schůze u Šonských, na které byli přítomni: Bedrník, Šonský J., Václavů, Jebavý Jos., Jebavý Frant., Tauchman. Kol. Bedrník vzdal se předsednictví, poněvadž odchází. Stanoveny nové volby. Zvoleni byli: Václavů – předseda, Jebavý Jos. – pokladník. Ostatní vše zůstává při starém.

 Tentýž den pořádali jsme první zábavu u nového hostinského p. Ant. Vejnara. Začátek zábavy v 7 hodin. Před zábavou nabízel se kol. Farský, že bude hráti, avšak hostinský jeho nabídku nepřijal. Při této zábavě naposled s námi hrál kol. Bedrník, který odchází na průmyslovou školu do Pardubic. Přejeme jeho studiu mnoho zdaru.

  Dne 7. září pořádali zdejší odvedenci „Věneček na rozloučenou“, na kterém hráli jsme zdarma. Čistý výtěžek v obnosu Kč 400,- věnován zdejší škole na učební pomůcky. Pro cizí hudebníky obdrželi jsme Kč 200,- a byli to následující: Kučera, Kučera ml., Hrubý, Baier a trombonista.

  Dne 28. září pořádán věneček u „Horáčků“. Hrálo nás sedm. V tomto hostinci hráli jsme poprvé. Naposled hrál s námi kol. Lízr Jan, který odchází na vojnu.

  Dne 19. října pořádali jsme posvícenskou taneční zábavu. Výsledek byl překvapující. V pondělí hráli jsme rovněž. V neděli hrálo nás deset, čtyři cizí (Baier, Hrubý, Kučera, trombon). Z výtěžku koupen velký buben od p. Kučery za cenu Kč 400,-. Též darováno vyhořelé rodině Křapkové Kč 40,-.

  Dne 16. listopadu pořádala N.J.S. ze Lhoty Zálesní Kateřinskou taneční zábavu, na které jsme účinkovali. Zábava skončila s dobrým výsledkem. Při této zábavě prvně s námi hrál kol. Frant. Vancl, čímž vstoupil též do našich řad. Za našeho člena J.Lízra hrál kol. Josef Tomáš na trombon.

  Dne 7. prosince 1924 pořádala TJ Sokol „Mikulášský večírek“. Po programu taneční zábava. V meziaktí předvedeno několik ouvertur, které měli dobrý úspěch. Ze slušnosti honorář za hudbu jsme nevyjednávali, avšak bohužel zklamali jsme se. Po půlnoční přestávce, když jsme měli obdržeti peníze, požádali jsme za 11 hudebníků Kč 350,-, což zdálo se vedoucím Sokola (p. předsedovi Horáčkovi a p. Kupkovi) mnoho. Za naši hudbu nechtěli uznat poplatek Kč 30,- za muže, za výkon večer od 8 hod. do 4. hod ranní a při osmi zkouškách na kuplety. V důsledku toho vyvinula se ostřejší debata. My jsme ustoupili, neboť nechtěli jsme se před veřejností příti a přijali jsme Kč 275,- a p.Horáček, předseda Sokola, který činil nám největší potíže, neboť chtěl náš kroužek rozbíti a udržeti zde dále kapelu kol. Farského, přidal nám Kč 25,-, což také ihned o schůzi hlásil.

 

Touto příhodou bohužel končí zápisky v Pamětní knize Hudebního kroužku Martinice. Jistě bychom se všichni rádi dozvěděli pokračování této a jiných příhod, ty však zavál prach minulosti. Buďme rádi za každý střípek z historie naší obce, jakým je i tento pětistránkový zápis.

 


Fotografie s hráči Hudebního kroužku Martinice kolem roku 1925, která byla vystavena na výstavě „Martinice v běhu času“:

sedící zleva - 1. Jaroslav Šonský (syn, výpravčí), 2. ?, 3. Josef Šonský (hostinský a kronikář), 4. Rudolf Bedrník (strýc Josefa Bedrníka z čp. 49), 5. ?, 6. Jaroslav Tauchman (ze „špitálku“ u čp. 196, bubnoval a učil hrát na housle),

stojící zleva - 1. a 2. ?, 3. František Vancl (otec bratrů Vanclových), 4. ?, 5. Josef Jebavý (“Tydlik“), 6. Jan Lízr (z čp. 131, železničář).

  Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika   

 

Sňatek

Iva Cejnarová, Martinice v Krkonoších  -  Václav Ježek, Bukovina

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

Narození

26. 6. - Rostislav Horáček

  2. 8. - Jan Svatý

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí

panu Jiřímu Tomášovi               80 let

 

Zlatá svatba

V měsíci září oslaví 50. výročí svatby manželé Věra a Hynek Štefanovi, ke kterému upřímně blahopřejeme. 

 

Úmrtí

13.7. 2009 - Božena Nováková (1926)

17.7. 2009 - Věra Bucharová (1939)

Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství                               

 

Policie a hasiči – kamarádi dětí z mateřských školek!

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že se naše mateřská škola zapojila do projektu „Vím, co smím, a tak se nebojím“. V rámci tohoto projektu se zúčastnila i výtvarné soutěže, ve které obsadila 1. místo. Na 2. místě skončila MŠ Zálesní Lhota a na 3. místě MŠ Zámecká Jilemnice - Včeličky. Dětem i paním učitelkám gratulujeme. Jsme rádi, že děti jsou vedené k tomu, aby uměly zapojit svoji představivost a ztvárnit tak určité téma, situaci a pocity. 

 

 

Informace základní školy

Prázdniny končí a školní rok 2009/10 už je za dveřmi. Bude slavnostně zahájen 1. září v 8.00 hodin v budově školy. Letos přivítáme 7 prvňáčků ve složení Bőnisch Josef, Cejnar Daniel, Fejt Jiří, Kiš Michal, Kochlík Vojtěch, Oždian Pavel a Ryšavá Kateřina.

V červnu jsme se rozloučili se dvěma dětmi z 5. třídy. Veronika Hájková odchází na Gymnázium do Jilemnice a Ivan Mitrus přestupuje na 2. ZŠ v Jilemnici. Oběma přejeme na nových školách hodně studijních úspěchů a mnoho pěkných zážitků s novými kamarády a učiteli.

Celkem bude v tomto školním roce naši školu navštěvovat 33 dětí. Třídní učitelkou v 1. a 4. ročníku bude p. ředitelka B. Janoušková. Žáky 2., 3. a 5. ročníku povede p. uč. D. Pavlousková.

Během prázdnin byla na školní zahradě vybudována čistička odpadních vod, v šatně bylo položeno nové linoleum a zakoupeny dvě skříně do šatny. Vymalována byla úklidová komora a panem Martinem Ducháčkem do ní byly zhotoveny police na úklidové prostředky. Moc děkujeme za pomoc. Kvůli zvýšenému počtu dětí jsme museli dokoupit 7 jednomístných výškově stavitelných lavic a 7 výškově stavitelných židlí. Do školní jídelny se ze stejného důvodu dokoupilo 8 židlí a na základě požadavků hygieny byla zbudována úklidová komora s policemi.

Dětem bude zajisté scházet hrušeň na školní zahradě, která podlehla větrné smršti při červencové letní bouřce.

Na brzkou shledanou se už 1. září těší celý kolektiv pracovníků naší školy.

            -RP-

 

 

Kultura                    

 

Informace Obecní knihovny Martinice

Po prázdninách bude knihovna otevřena ve čtvrtek 3. 9. 2009 a poté již každý druhý čtvrtek v pravidelnou provozní dobu od 15.30 do 18.00 hodin.

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

- PERU, cestopisná přednáška p. Turka - Út 8.9., 18.00 hod.

- MICHAL JE KVÍTKO, nové dětské představení M. Nesvadby - Ne 13.9., 

  16.30 hod.

- SVATEBNÍ NOC, DS Lázně Toušeň, komorní komedie - Čt 17.9., 19.30

  hod.

- KONCERT ZVON, T. Pfeiffer - St 23.9., 19.00 hod.

- CESTY NADĚJE, koncert A. Strejčka a Š. Raka v kostele sv. Vavřince -

  Po 28.9., 18.00 hod.

- KUMF - Krkonošský umělecko-mediální festival, víkendový praktický

  vzdělávací program nabízející hudební, filmové a mediální workshopy, z

  nichž si zájemci zvolí ten, který je nejvíce zaujme. Patronem festivalu je

  herec a moderátor Miroslav Šimůnek - So-Ne 10.-11.10. 2009

- JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL, Divadlo HP Praha,

  pohádkový příběh z Podkrkonoší - Ne 25.10., 14.30 hod.

 

SD JILM připravuje tyto kurzy a kroužky:

Kurz taneční a společenské výchovy, Německý jazyk, Anglický jazyk, Hravá angličtina, Ruský jazyk, Veselé pískání pro děti od 5 let, Skřivánek - hudební základy pro předškolní děti, Divadelní kroužek - pro děti od 8 do 15 let, Břišní tance. Předpokládané zahájení - první týden v říjnu 2009.

Informace a přihlášky: v kanceláři SD JILM  - tel.: 481 544 070, info@sdjilm.cz, http://www.sdjilm.cz.

 

KINO 70 Jilemnice: Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů (5.9.), Případ nevěrné Kláry (7.9.), Operace Dunaj (9.9.), Harry Potter a princ dvojí krve (13.9.), Proroctví (15.9.), Hranice ovládání (17.9.), Všude dobře, proč být doma (19.9.), T.M.A. ((21.9.),  Koralína a svět za tajnými dveřmi (23.9.)

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Český šlechtic Jan Nepomuk František hrabě Harrach -  výstava, jež se koná u příležitosti 100. výročí úmrtí hraběte Jana, potrvá do 12. září 2009.

Kouzlo rytiny - 18. 9. v 17.00 hod. proběhne vernisáž výstavy grafiky a známkvé tvorby Martina Srba, která potrvá do 8. 11.

V týž den je pro příznivce poštovních známek a výtvarného umění připraven křest aršíku Křivoklátsko. Více informací naleznete na www.mestojilemnice.cz.

 

Dny evropského dědictví (12.-22.9. 2009)

V rámci této akce se Město Jilemnice snaží zpřístupnit občanům kulturní památky, které nejsou v průběhu roku přístupné.

V sobotu 19.9. bude zpřístupněna budova školy čp. 288 (9.00-16.00 hod., + výstavka u příležitosti 110. výročí založení budovy a v 16.00 hod. koncert pěveckého souboru), radnice čp. 82 (9.00-16.00 hod.), gymnázia čp. 259 (9.00-16.00 hod., + výstavka u příležitosti 140. výročí založení budovy), objekt čp. 1 (9.30 a 13.30 hod., probíhá zde kompletní rekonstrukce interiérů), budova zámku (v 10.00 a 14.00 hod. přednáška s prohlídkou) a kostel sv. Vavřince (v 11.00 a 15.00 hod. prohlídka s výkladem). Ve Společenském domu Jilm pak bude od 22.9. do 25.10. otevřena výstava fotografií „Jilemnice v proměnách času“.

 

Týden mobility (16.-22.9 2009)

Již od roku 2004 se Město Jilemnice zapojuje k propagaci Evropského dne bez aut, které proběhne 17. září, a to uzavřením Tyršova náměstí od 8.00 do cca 15.00 hod.  pro veškerou dopravu. 

 

Jilemnické poznávání

Bude spojené s akcí Týden evropské mobility a po celou dobu trvání, tedy od 16.9. do 22.9. pro vás bude v IS Jilemnice připravena brožurka s názvem „Zapomenutá místa?“. Najdete v ní například obrázky míst, která byste v dnešní Jilemnici hledali jen stěží. Dále pro vás budou připraveny dva výlety:

Horní Branná - bude otevřená hrobka hraběcího rodu Harracha (nutno se přihlásit v IC),

Naučná stezka „U mejna“ - v oblasti martinických rybníků.

Ti, kteří se vydají nacestu na kolech, pěšky nebo hromadnou dopravou dostanou jako dárek před svou cestou praktickou cykloturistickou lékárničku.

 

Báječný pátek s armádou ČR (pořádá Město Jilemnice)

V rámci této akce se v pátek 18. září na hřišti u nemocnice budou prezentovat příslušníci Armády ČR - 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany, Veterinární a výcviková základna Grabštejn u Hrádku nad Nisou, Oddělení náboru KVK Liberec. Dopolední program bude určen školám a odpolední program od 14.00 hod. široké veřejnosti, který bude zakončen od 18.00 hod. vystoupením hudební skupiny Koneckonců.

 

 

Sport

 

Starostův pohár po třinácté

Hned v úvodu musím říci, že v mém případě je třináctka šťastným číslem. Letošní ročník volejbalového turnaje deblů to jen potvrdil. Třináctý ročník se odehrál 15.8. 2009 za ideálního slunečného  počasí, optimálního počtu týmů a skvělé nálady. Její příčinou byla nejen radost ze hry, ale také improvizovaná oslava čtyř křížků, do té doby čtyřnásobného vítěze turnaje, Aleše Fejfara.

Sedm týmů se rekrutovalo z již téměř tradičních účastníků, navíc se zapojily tři týmy z řad martinických fotbalistů, a to bylo příjemným překvapením. Byl zvolen systém hry každý z každým, přičemž první čtyři páry postupovaly do semifinále a finále. S loňským ročníkem je shodné umístění na prvních dvou příčkách. Tedy vítězem se stal opět tým Šroubci (Lenka Nováková a Aleš Fejfar - po páté!!!), které ve finále ani letos nepřemohl tým Metaxa (Pavel Böhm a Petr Stuchlík). Třetí místo na stupních vítězů si vybojoval pár 3 otazníky (Petra Faistaverová a Luboš Holubec). Nicméně i zbývajícím párům patří ovace a díky za herní nasazení a smysl pro fair hru.

Volejbalový turnaj dvojic „O pohár starosty obce“ si našel pevné místo v programu sportovních prázdninových akcí a teší se stálému zájmu účastníků. Fotodokumentaci výkonů všech zúčastněných najdete na internetových stránkách obce.

Díky organizátorům, pěkný zbytek prázdnin a sportu zdar.

                                                          Petr Pěnička, stálý prezident turnaje      

 

Účastnící volejbalového turnaje 2009

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Všichni fanoušci martinického fotbalu určitě zaznamenali, že se 1. srpna nekonal plánovaný tradiční turnaj. Omlouváme se, ale bohužel se nepodařilo zajistit dostatečný počet týmů. Náš termín koliduje s termíny dalších turnajů a také je doba dovolených. Fotbalisté ale nelenili. Poté, co se večer 23.7. přehnala Českou republikou vichřice a Martinice nevynechala, je v našem areálu opět spousta práce. Nejprve jsme museli opravit přístřešek, abyste se měli kde schovat, až se do našeho areálu přijdete pobavit. Vítr opět řádil v lese, a tak se pět motorových pil pustilo do práce, aby byly odstraněny nebezpečné stromy a polom zpřístupněn pro další těžbu. Faktem je, že tentokrát už zmizí i poslední kousek vzrostlého lesa v okolí hřiště.

V sobotu 8. srpna se nohejbalový turnaj již konal bez potíží. Za velmi slunného počasí se klání zúčastnilo 8 trojic. Vítězství si po zásluze odnesli favorité turnaje – tým z Martinic pod názvem „Horažďovice“ ve složení Horáček Martin, Máslo Jiří a Svoboda David. Druhé místo skončilo také v Martinicích a to v rukou týmu 300 kilo – Buryánek Josef, Šolc Petr, Vancl Josef. Třetí příčku obsadil tým „Holky“ z Jánských Lázní. Zajímavostí turnaje je jistě i to, že se ho zúčastnily tři ženy.

Účastníci nohejbalového turnaje

 

Také se nám již rozjel další ročník fotbalové soutěže. Muži si z Nové Vsi přivezli jeden bod za výsledek 1:1 a v nervózním derby se Zálesní Lhotou zvítězili 4:2. Všem fanouškům přinášíme rozpis podzimní části Okresního přeboru mužů.

Zprávy z dalších akcí budou v příštím čísle.

Za TJ Sokol ing. Josef Vancl

 

MUŽI

  9.  8.  neděle  17.00    Nová Ves B      - MARTINICE    !1 : 1!   (venku)

15.  8.   sobota 17.00    MARTINICE      - Zálesní Lhota  !4 : 2!   (doma)

22.  8.   sobota 17.00    Vysoké n. J.     - MARTINICE

29.  8.   sobota 17.00    MARTINICE      - Mříčná

  5.  9.  sobota 17.00    Roztoky           - MARTINICE   

12.  9.   sobota 17.00    Horní Branná B - MARTINICE   

19.  9.   sobota 16.30    MARTINICE      - Bělá

26.  9.   sobota 15.00    Kruh                 - MARTINICE

  3.10.   sobota 16.00    MARTINICE      - Dolní Branná B

10.10.   sobota 16.00    Stružinec          - MARTINICE

17.10.   sobota 15.30    MARTINICE      - Lomnice n. P. B

25.10.   neděle  15.30    Košťálov B       - MARTINICE

31.10.   sobota 14.30    MARTINICE      - Libštát

 

 

Zakončení sezóny a rozpis zápasů OP fotbalových přípravek

Po loňském úspěšném pobytu v Jinolicích byla  volba místa stanového tábora jednoznačná. Jen termín tábora byl netradiční. Od středy  17.6. do pátku 19.6. 2009 jsme si to ale  hezky užili. Přestože první den pobytu nebylo nejtepleji, děcka se koupala a na břehu rybníka stavěla z písku hrady, přehrady apod. Ve čtvrtek dopoledne jsme zamířili do Prachovských skal. Výlet jsme nakonec na přání dětí zkrátili, protože byly natěšené na písečnou pláž zdejšího rybníka.  Kromě tradičních vodních radovánek měly děti možnost povozit se na loďce.  Po večeři si zahrály velký fotbalový zápas proti další kempující mládeži. Kdo se nezúčastnil tohoto utkání, mohl si  u táboráku zazpívat při kytaře. V pátek se počasí pohoršilo a před obědem začalo pršet. Děti zakončily soutěžení mezi jednotlivými oddíly posledními sportovními a vědomostními disciplínami a byly odměněny drobnými mlsotami. Při zpáteční  cestě k vlaku nás přepadl pořádný lijavec, který však neubral nic z naší dobré nálady.

Ve čtvrtek dne 25.6. 2009 proběhlo "zakončení fotbalové sezóny". Mladší a starší přípravka si zahrála zápas na 2x20 minut. Poté byly oběma družstvům předány dorty z cukrárny U Nyčů. Všechny děti obdržely diplom se  statistickými údaji o počtu zápasů a gólů za roky, co kopou za Martinice. Posledním zápasem sezóny byl zápas rodičů a přátel. Dospěláky fotbálek bavil, a proto rozhodčího donutili, aby zápas prodloužil z původních 40 minut na celou hodinu.

 

ROZPIS OP MLADŠÍ   PŘÍPRAVKY – PODZIM 2009

Sobota 29.08.2009        Martinice – Semily        začátek zápasu   9.30 hod.

Sobota 05.09.2009        Martinice – Studenec                               9.30 hod.

Sobota 12.09.2009        Libštát     -  Martinice                             10.00 hod.

Sobota 19.09.2009        Martinice -  Vysoké n.J.                           9.30 hod.

Sobota 26.09.2009        Bozkov    – Martinice                              14.00 hod.

Sobota 03.10.2009        Martinice – Rovensko p.Tr.                        9.30 hod.

Sobota 10.10.2009        Stružinec – Martinice                                9.30 hod.

Neděle  25.10.2009        Nová Ves – Martinice                               9.30 hod.   

 

Soupiska mužstva: Vojta Šolc, Honza Mitrus, Míša Mejvald, Pája Brožová, Olda Ott, Martin Kraus, Tonda Gazda, Vojta Musil, Danda Cejnar, Jirka Fejt, David Ducháček, Evžen Malý a Kuba Šolc.

Trenéři: Vláďa Brož a Láďa Míč.

 

ROZPIS OP STARŠÍ  PŘÍPRAVKY - PODZIM 2009

Sobota 29.08.2009        Martinice – Lomnice      začátek zápasu 14.30 hod.   

Neděle  06.09.2009        Pěnčín Turnov - Martinice                        9.30 hod.

Neděle  13.09.2009        Rokytnice - Martinice                              9.30 hod.

Sobota 19.09.2009        Martinice  - Sedmihorky                         14.00 hod.

Neděle  27.09.2009        Semily      - Martinice                            10.00 hod.

Sobota 03.10.2009        Jablonec n.J. – Martinice                        10.00 hod.

Sobota 10.10.2009        H.Branná  - Martinice                               9.30 hod.

Sobota 17.10.2009        Martinice – Jilemnice                              13.00 hod.

Neděle  25.10.2009        Libštát     – Martinice                             10.00 hod.

 

Soupiska mužstva: Petr Lukeš, Roman Vydra, Martin Mejvald, Jirka Šafránek, Luboš Typlt, Martin Ducháček, Daniel Hrdlička, Vláďa Zuzánek, Tomáš Lukeš, Standa Kobrle a Vojta Šír.

Trenéři: David Svoboda, Honza Šír, Aleš Kvarda.

 

Bára Šafránková, Ivan Mitrus a Tomáš Brož budou hostovat v sezóně 2009-2010 ve Studenci.

Vláďa Brož

 

CROSS COUNTRY Loukov 2009

     Zdravím všechny příznivce endura a motokrosu a mám tady pro Vás pár info, jak probíhal již 4. ročník Loukovského cross country.

Letos do Loukova přijelo rekordních 250 závodníků (ve všech třídách) a ve startovním poli se objevilo i takové jméno jako bývalý reprezentant ČR a vítěz MS v enduru Otakar Kotrba. V sobotu ráno jsme začali již tradičně závodem kategorie JAWA + ČZ a děti do 85 ccm. Z našeho týmu v jawách jel Václav Šabata a zajel výborné 2. místo, v osmdesátkách o přední příčky bojoval Tomáš Jerych, ale nakonec mu to dalo na nepopulární 4. místo. V 11 hod. vypukl závod nejmenších dětí ve třídách 50 ccm, 65 ccm a dětské čtyřkolky. V těchto třídách máme naše jistoty a kluci nám po skvělých výkonech přivezli 3 poháry. Matěj Budina (50 ccm) dojel na 2. místě, náš nový člen Matěj Hlůže vybojoval pěkné 6. místo. V 65 ccm Péťa Grof přesnou jízdou nedal nikomu ze soupeřů šanci a skončil první. Jirka Hubálovský zúročil roční trénink a do Loukova si přijel pro 3. místo.

     Po obědě ve 13 hod. se na start postavilo 90 závodníků a mohl začít dvě a půl hodiny dlouhý závod dvojic v kategorii profi, hobby a veterán. Start jako každý rok začal během jednoho ze závodníků k druhému, který sedí na motorce a po předání střídací karty vyráží. V této kategorii to byl letos opravdu mazec a tempo závodu v tomto horku bylo téměř vražedné. Nakonec se s tratí porval každý po svém a i zranění bylo pomálu (jedna klíční kost, vykloubené rameno a palec).

     V neděli jsme se opět probudili do slunného dne a tentokrát nás čekal závod jednotlivců (profi, hobby) a všemi očekávaný závod čtyřkolek. Závodníci z našeho týmu jeli pouze čtyři, ostatní šli na trať z důvodu malého počtu pořadatelů. Po sobotě byla trať totálně roztrhaná, takže ji kluci od 6 hod. dávali do původního stavu. Ale zpět k závodům. V 10 hod. nám odstartovala kategorie profi jednotlivci a za nimi ve dvou vlnách kategorie hobby jednotlivci. Závod trval 80 min. a opět jako v sobotu se jelo na doraz. Přejezd přes klády a pneu se stal pro některé závodníky neřešitelnou překážkou, ale nakonec se všichni dostali do cíle. Z našeho týmu bych určitě pochválila Mirka Loupého a Pavla Brendla, kteří v sobotu jeli dvojice veterán a v neděli dojeli v první patnáctce. Z okolních týmů si určitě zaslouží pochvalu omladina z AK Krakonoš Jilemnice, je vidět, že kluci do toho jdou po hlavě a zlepšují se závod od závodu.

     Čtyřkolky jely po obědě ve 13 hod. a musím říct, že tahle partička nás mile překvapila. Startovali systémem Le Mans (každý běží ke svému stroji) a po startu se rozjel napínavý závod, kde se opět ukázalo, jak je důležitá fyzička. Nakonec nejvíc sil a závodnického štěstí měla Ollie Šulcová, která v této kategorii zvítězila. Čtyřkolkáři prostě dokázali, že si prostor na našich akcích zaslouží a my je příště zase rádi uvidíme.

     Nakonec bych chtěla poděkovat všem pořadatelům a pořadatelkám za vykonanou práci (mimochodem všichni pomáhají jen za stravu a pití). Poděkování také patří paní Zábranské za zapůjčení pozemků, loukovskému panu starostovi za pomoc při přípravě závodů, místnímu ZD za srovnání tratě, panu P. Bujárkovi za technické zázemí, martinickým hasičům za požární hlídku, Pavlu Balašovi za trialovou show a v neposlední řadě všem sponzorům, bez kterých by se akce neobešla.

Výsledky a foto na www.enduromartinice.cz

                                      Za EM Jana Vanclová

Petr Grof (65 ccm)

Matěj Budina (50 ccm)

 

Pochod Jana Buchara - 22. ročník

pořádá KČT Jilemnice v sobotu 12. září 2009. Start od 6.30 do 10.00 hod. v klubovně Autoklubu Krakonoš, připraveny jsou i trasy pro cyklisty.

Jilemnický odbor KČT byl založen v roce 1889 a letos uveden do Síně slávy České turistiky.

 

Hasiči                      

 

 V sobotu 20. června si místní hasiči připomněli 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy byly zahájeny slavnostní schůzí v restauraci „U Braunů“, kde bylo vzpomenuto mnoha významných událostí ve sboru za posledních 10 let. U této příležitosti byli vyznamenáni naši 3 členové a 1 členka. Schůze se zúčastnili delegace okolních hasičských sborů, starosta Okresního sdružení SDH ze Semil ing. Miksánek a starosta obce L. Mejvald. Odpoledne oslava pokračovala průvodem po obci z hráze „U mlejna“ k hasičské zbrojunici, v jehož čele byla koňmi tažena naše zápřahová stříkačka z roku 1889. V areálu zbrojnice vyhrávala Krkonošská dechovka pod vedením kapelníka Josefa Ulricha. V průběhu oslavy předal  starosta obce Leoš Mejvald sboru slavnostní stuhu, kterou velitel Josef John připevnil k našemu historickému praporu. Dále následovalo taneční vystoupení mladých hasičů, požární útoky malých dětí, dětí z Horních Štěpaniic a ukázky zásahů okolních sborů se starými stříkačkami, vesměs vzorně udržovanými a plně provozuschopnými. Pro děti byly připraveny soutěže, hry a největší úspěch určitě sklidil nafukovací hrad. Oslava se dle mého mínění zdařila, a to i díky počasí. O občerstvení se vzorně postarali naši členové. Všem, kteří se podíleli na této akci, srdečně děkuji. 

Dne 27.6. se delegace našich hasičů zúčastnila oslav 130 let založení SDH Čistá u Horek. V místním kostele byla sloužena na počest sboru slavnostní mše. Následoval průvod obcí od kostela k sokolovně, kde byl přednesen obsáhlý projev místním velitelem, dále vyznamenání členů a zábava s tancem za doprovodu Krkonošské dechovky. Oslava byla velmi pěkná.

Ve čtvrtek 23. července členové sboru společně s dalšími občany odstraňovali následky vichřice v obci a okolí. Zprůjezdňovali jsme silnice z Martinic do Jilemnice, do Roztok, Zálesní Lhoty, kolejiště z Martinic do Jilemnice. Dále jsme odstraňovali spadlé stromy v Jilemnici ve Valdštejnské ulici pod parkem, ze silnice nad a za bývalými Autobrzdami a v březové aleji mezi Jilemnicí a Mříčnou. Práce pak pokračovaly v obci až do neděle 26.7. Touto cestou všem děkuji.

V sobotu 8. srpna jsme prováděli asistenční hlídku na Cross-country Loukov 2009. Byl to velký motocyklistický závod v mnoha kategoriích, vždy dost obsazených. Závody byly velmi divácky atraktivní, při nichž nebyla nouze o mnohé kolizní situace, které naštěstí skončily bez vážného úrazu a následků.  

Bohumil Ducháček, starosta

 

Vybavení výjezdové jednotky zásahovými oděvy

V měsíci dubnu starosta obce převzal od Generálního ředitelství HZS 5 lehkých zásahových obleků BUSHFIRE a 5 párů zásahové obuvi v hodnotě zhruba 45 tis. korun. V rámci celé ČR bylo takto obdarováno 33 330 dobrovolných hasičů zásahovými komplety. Jedná se však o obleky pro lehké zásahy, které neposkytují dostatečnou ochranu při domovních požárech. Přesto nám moc pomohly při větrné smršti 23. července, kde se osvědčily na výbornou. 

Od počátku roku jsme se ale snažili získat dotaci a vybavit 6 členů jednotky „od hlavy až k patě“ komplety, které by splňovaly požadovanou certifikaci EN 469. Obec s žádostí na krajském úřadě uspěla a získala dotaci ve výši 60%, příspěvek tedy činil téměř 90 tis. Kč, z obecního rozpočtu na tuto akci putovalo 60 tis. Kč. Celý nákup je již profinancován a ukončen.

Komplety se skládají z moderní zásahové přilby GALLET, zásahového oděvu ZAHAS V a zásahové obuvi s rukavicemi a byly dodány firmou PROBO NB. Tímto nákupem se jednotka svým vybavením dostala na určitý standard, který k hasičům a jejich vlastní ochraně patří. Zřizovatel, tedy obec, splnil podmínky nařízené zákonem o požární  ochraně.

Zbývá už jen poděkovat zastupitelstvu obce za vstřícnost při schvalování rozpočtu a starostovi obce za ochotu a komunikaci s dotčenými úřady.

 

Mistrovství ČR dorostu v hasičském sportu v Třebíči

se zúčastnila naše dorostenka Petra Mejvaldová, která se do Třebíče kvalifikovala 2. místem v krajském kole v červnu v Zákupech. Mistrovství se konalo ve dnech 4. a 5. července. Petra nastoupila k první disciplíně, kterou byl běh na 100 překážek, ještě před polednem. Ze 41 dívek obsadila pěkné 22. místo. Druhou disciplínou byl požární dvojboj, ten už se za velice bouřlivé atmosféry, která na stadionu panovala, tak nepovedl. Tím pro nás sobotní program skončil. V neděli už Petru čekal pouze test, který všechna děvčata napsala bez chyby a pořadím nijak nezamíchal.

Petra tedy skončila celkově na 29. místě v kategorii jednotlivkyň v ČR. Liberecký kraj ještě reprezentovaly dvě dorostenky z SDH Jilemnice, které obsadily 8. a 30. místo.

Umístění na soutěžích nepřikládáme největší význam, ale už samotný postup na mistrovství ČR je pro náš sbor historickým úspěchem. Důležité je, že se naše děvčata podporují jak na okresní, krajské, tak republikové soutěži, a přestože postoupila jedna, měla vždy doprovod svých „soupeřek“, za co jim všem patří velký dík. Reprezentovaly sbor, obec, kraj, a to v dnešní době není u mládeže běžné. Budeme se těšit na výkon v dalším ročníku, kde už nebudeme úplnými nováčky.

Josef John, velitel

 

Tábor mladých hasičů

Tento rok jsme s dětmi vyrazili do Dolních Rejdic. Měli jsme k dispozici opět celou chalupu, kde se o nás personál vzorně staral. Táboru se zúčastnilo 8 starších dětí, 17 mladších a 6 vedoucích. Tento rok jelo vedoucích o něco více než rok loňský z důvodů toho, že obě skupiny dětí měly různé výlety přizpůsobené jejich věku.

Na chalupu jsme přijeli v pondělí 29.6. v dopoledních hodinách. Hned po obědě starší děti odjely na výlet na Jizerku a pro mladší jsme připravili soutěže v okolí. Pro starší děti byl pak ve večerních hodinách ještě připravený program. V úterý jsme podnikli celodenní výlet. Starší děti do Harrachova, kde absolvovaly překážky v lanovém centru a podnikly pěší výlet a mladší do Bozkovských jeskyní a Roztok u Semil, kde navštívily mlýn. Ve středu se starší také vydaly do Bozkovských jeskyní a do Roztok a mladší pouze do Jablonce nad Nisou do bazénu, protože nám počasí příliš nepřálo. Večer si starší děti jely zahrát bowling do nedalekých Příchovic. Čtvrtek opět propršel, takže jsme se s dětmi vydali do Liberce do Babylonu, kde si děti zařádily v bazénech, na tobogánech a v lunaparku. V pátek se nám bohužel opět nepodařilo uskutečnit naplánovaný program, a tak jsme se odpoledne ještě jeli vykoupat do bazénu do Jablonce. Večer jsme si všichni opekli buřty, děti nám zahrály divadlo, zatancovaly si na diskotéce a pak už jsme se připravovali na odjezd domů. V sobotu ráno jsme dobalili vše potřebné a vydali se zpátky k našim domovům.

Tento rok nám počasí opravdu nepřálo, ale i tak hodnotím tento tábor za velmi vydařený a myslím si, že se líbil nejen nám vedoucím, ale i samotným dětem, a že se budeme všichni těšit, jaké překvapení nám přinese tábor v tom následujícím roce.

Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

 

 Jiná sdělení      

 

Cestujete každý den za prací nebo do školy? Zkuste to s IDOLem!

Léto se s námi pomalu loučí. Pro všechny školou povinné nadešel čas školních povinností. Rodičům skončily dovolené. Většině z nás opět nastaly každodenní povinnosti. Výjimkou není ani cestování.

Nový integrovaný systém IDOL přináší nové možnosti a ulehčení v dopravě. Novým pomocníkem IDOLu je bezkontaktní čipová karta opuscard, která umožňuje cestování různými dopravními prostředky v Libereckém kraji a to bez papírových jízdenek. Majitel takové karty ušetří peníze a navíc se používáním karty zapojuje do „Benefitprogramu“, který přináší další bonusy v podobě slev a dárkových kupónů.

Změny zaznamenaly také tarifní podmínky, které nabízí různé výhody dle kategorií. Studenti jistě přivítají kategorii „STUDENT 15-26“, která se týká všech studentů ve věku 15 – 26 let. Pro lepší představu si uveďme příklad. Bude-li student cestovat každý den do školy z Frýdlantu do Liberce, zaplatí za jednu jízdu 24 korun, což je 48 korun denně a 1008 korun měsíčně. Pokud ale využije 30-ti denní kupón „STUDENT 15-26“, zaplatí za měsíční cestování pouze 792 korun a navíc může neomezeně cestovat i ve volný čas a o víkendu. Samozřejmostí je možnost využívání MHD v Liberci po celých třicet dnů platnosti jízdenky. Podmínkou využití této slevy je zřízení opuscard a také žákovské průkazky pro kategorii 15-26 se jménem a fotografií studenta. Tu musí mít student při cestování u sebe. Průkazku lze zřídit v informačních a předprodejních kancelářích dopravců zapojených v IDOLu.

Obdobných výhod může využívat i žák základní školy, který jezdí ještě levněji s tarifem žák -15, tento zaplatí za třicetidenní jízdenku mezi Frýdlantem a Libercem pouze 396,- Kč a samozřejmě i tento může s třicetidenní jízdenkou cestovat i v sobotu a v neděli.

Výhod IDOLu může využívat i zaměstnanec cestující do práce z Frýdlantu do Liberce. Tento zaplatí za třicetidenní jízdenku IDOL nahranou na opuscard pouze 960 korun, oproti kupování jednotlivých jízdenek ušetří přibližně 380,- Kč. A to už se vyplatí !

Pokud Vás IDOL zaujal, získejte více informací na www.iidol.cz a pořiďte si vlastní opuscard!

 

 

 

Z Rodinného kalendáře Nového lidu na rok 1931

- Nikde na světě neslyšíte lidi tolik reptat a stěžovat si jako u nás: to je ta nekuráž a ještě něco horšího. Já si myslím, že každý takový nespokojený člověk má nerad své povolání, proto nadává na politiku, na poměry a na celý svět. Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebářství, je nešťastný a otrávený člověk. (Masaryk)

- Které jsou podmínky lidského štěstí. O tom praví Tolstoj ve své úvaze „V čem záleží pravé lidské štěstí“: Jedna z prvních podmínek, všemi uznaná, je nerušenost svazku, jenž spojuje člověka s přírodou, totiž se slunečním světlem, svěžím vzduchem, nivami, rostlinami a živočichy. Všude a vždycky pokládali lidé nedostatek těchto statků za neštěstí. Nejživěji to pociťuje vězeň. Jiná podmínka štěstí je práce, práce sympatická a volná, pak práce tělesná, která přivodí chuť k jídlu, a hluboký občerstvující spánek. Rodina je třetí nevyhnutelná podmínka štěstí. Čím vyšší kdo zaujímá postavení ve světě, tím méně zná toto štěstí. Většina lidí vznešeného světa jsou cizoložníci, kteří jsouce si dobře vědomi té příčiny, odstrkují radost vlastního krbu. Čtvrtá podmínka štěstí je svobodný a přátelský styk se všemi lidmi. Ale i tu jsou lidé z vyšší společnosti zbaveni této podstatné podmínky štěstí. Čím více stoupáme, tím užší kroužek přátel, kdežto sedlákovi a jeho ženě je přístupno celé lidstvo. Konečně pátá podmínka je zdraví a lehká smrt.

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou - barokní zámek nechal postavit František Ferdinand Kinský v letech 1721 - 1723 podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho z Prahy. Stavbu provedl stavitel František Maxmilián Kaňka.

Zámek byl určen k reprezentaci významného šlechtického rodu a tomu bylo přizpůsobeno i vnitřní zařízení a uspořádání interiéru. Osobité řešení a dokonalé provedení z něj činí jedno z vrcholných děl české zámecké architektury. Do ústředního kruhového prostoru pronikají tři čtvercová nároží křídel a mezi ně je vložen oválný útvar hlavního schodiště. Reprezentační sál je vysoký 14 metrů prostupujíce dvě poschodí a je nahoře uzavřen kopulí s galerií a balustrádou. Každé křídlo má tři salonky v patrech otevřené do centrálního sálu. Toto nevšední řešení tvoří souhru místností bez použití chodeb.

Park a zahrada okolo zámku jsou upraveny tak, aby budova byla výrazně zdůrazněna.

Zahrada, park a zámek jsou veřejnosti přístupné. Základem expozice jsou sbírky rodu Kinských.

 

Robert Řemínek

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

 

 

 

 

Čas  je pojem relativní a den může mít hodnotu pěti minut anebo  šedesáti dvou  hodin, což záleží na tom, co v něm prožijeme. (Miroslav Horníček)

 

 

 

Martinice v Krkonoších 24. 8.  2009

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

Obec Martinice