Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 2009 prosinec 6/XIX.

PROSINEC  2009   Číslo 6   Ročník XIX.


 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

            Rada obce na svých jednáních odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku na pořádání oslav 110. výročí otevření železniční trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou ve výši 5.000,- Kč a schválila provedení dočerpání vody do parních lokomotiv jednotkou místního Sboru dobrovolných hasičů. O historii místní železnice se dočtete něco málo podrobností uvnitř tohoto čísla, článek ze samotných oslav bude uveden v dalším čísle Martinického zpravodaje.

            V uplynulém období bylo opět rozhodnuto o povolení kácení několika vzrostlých stromů na základě doporučení komise životního prostředí, bylo rozhodnuto o pořízení elektromateriálu pro provedení oprav několika částí místního veřejného osvětlení v souvislosti s prováděnými rekonstrukcemi rozvodů ČEZ Distribuce. Rada obce odsouhlasila projektovou dokumentaci pro vybudování domovní čistírny odpadních vod pro čp. 81 – Šabatovi a schválila nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp. 163 paní Radce Jezdinské (na dobu určitou). Byla provedena a odsouhlasena cenová kalkulace na publikaci „Martinice v běhu času“, byla potvrzena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro umístění betonového sloupu na obecní parcele 424/7 pro firmu ČEZ Distribuce.

            Byl aktualizován a odsouhlasen rozpočet pro podání žádosti na dotaci na zateplení budovy základní školy a odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice (naproti prodejně) v aktuální výzvě MAS „Přiďte pobejt!“ Jilemnice. Obě tyto akce, pokud budou z dotačních programů podpořeny, je nutno předfinancovat z vlastních zdrojů nebo z úvěru a teprve po jejich realizaci a provedených kontrolách je možno požádat o proplacení dotace.

            Jako každým rokem bylo naplánováno také provedení inventur majetku obce k 31.12.2009 a ustanovena hlavní inventarizační komise.          

 

            Veřejné jednání zastupitelstva obce proběhne dne 16. 12. 2009, tedy až po uzávěrce tohoto čísla Martinického zpravodaje. Nemohu Vám tedy aktuálně poskytnout odsouhlasené usnesení zastupitelstva. 

             

            V listopadu bylo zřízeno na obecním úřadě (s využitím 85% dotace Ministerstva vnitra) pracoviště CzechPOINT. Jedná se o nejpohodlnější způsob, jak z jednoho místa komunikovat s úřady a institucemi. CzechPOINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

CzechPOINT vydává tyto ověřené výpisy:

Katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví (podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, podle čísla parcely, částečné výpisy), obchodní rejstřík: úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni, živnostenský rejstřík, rejstřík trestů, insolvenční rejstřík, bodový systém řidičů, seznam kvalifikovaných dodavatelů, zřízení datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů (z listinné do elektronické a z elektronické do listinné).

Správní poplatky: CzechPOINT není učen k nahlížení do registrů (!!), ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze. Správní poplatky jsou stanoveny takto: Výpis z rejstříku trestů – 50,- Kč, ostatní výpisy – 100,- Kč/první stranu, 50,- Kč další strany.           

Úřední hodiny:  Středa     13:00 - 16:30   

Žadatelům bude v rámci provozních možností vyhověno i v neúředních dnech. Doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu.

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ  

 

Obecní úřad bude uzavřen ve čtvrtek 31. prosince 2009.

 

Fond rozvoje bydlení

Majitelům domů a bytů připomínáme, že začátkem roku 2010 bude již podvanácté vyhlášeno výběrové řízení pro poskytování půjček z FRB na opravy a modernizaci bytového fondu.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: vestavba bytu do půdního prostoru, půdní nástavba bytů na ploché střechy, oprava střechy domu, rekonstrukce vytápění domu (přechod na LTO, PB, el.en., nízkoemisní zplynovací kotle na uhlí nebo dřevo), dodatečná izolace domu proti spodní vodě, obnova fasády domu, zateplení obvodového pláště domu, vybudování ČOV nebo septiku ke stávajícímu domu, vybudování WC, koupelny nebo sprchy v bytě, kde není. Novou vyhláškou, která je v platnosti od letošního roku, došlo k prodloužení lhůt splatnosti půjček na 6 let, k navýšení úroků na 6% a u některých druhů půjček ke zvýšení horní hranice půjčené částky.

Upozorňujeme však, že na některé stavební činnosti musí být vydáno řádné povolení nebo ohlášení. Bližší informace obdržíte na OÚ.

 

 

Zprávy komisí 

 

Kulturní a sociální komise

 

Vítání dětí do života,

V pátek 6. listopadu proběhlo na obecním úřadě v pořadí již třetí vítání dětí v tomto roce. Místostarosta obce ing. Jan Jindra společně s členkami KSK přivítal mezi martinické občany tyto holčičky:

Kobrlovou Elišku, Jirsovou Terezu, Maternovou Lenku a Hrkelovou Kateřinu.  

Děkujeme paním učitelkám a dětem z mateřské a základní školy za pásmo básniček a písniček, které si pro tuto slavnostní událost připravily. 

 

 

 

Šikulky a kutilové

Ve druhé polovině listopadu proběhla v prostorách obecního úřadu výstava tvorby martinických šikulů. Své výrobky zapůjčilo 33 žen, 6 mužů a kroužek dovedných rukou ze ZŠ. Sešlo se více než 600 krásných výrobků nejrůznějších technik: - pletené, šité, batikované, malované oděvy, - háčkované, pletené, vyšívané dečky, ubrusy, obrázky a dekorace, - háčkované a síťované záclony, - paličkované obrázky a ozdoby, - malované obrazy a talíře, - košíky pletené z proutí, pedigu i papírových ruliček, - polštáře vyšívané i šité technikou patchvork, - zdobení ubrouskovou technikou, - figurky z kovu, keramiky a modelovací hmoty, - kovářské výrobky, - zdobené vánoční perníčky,svícen, - fotografie přírodních úkazů,  ale i cukrářských výrobků (dorty), - šperky odlité z kovu. A také bylo možno slyšet, jak se hraje na didgeridoo. Bylo toho dost k obdivování i k inspiraci! Jsem velice potěšena, že jsou v Martinicích tak šikovní lidé.

Výstavu shlédlo 373 místních i přespolních návštěvníků. Na dobrovolném vstupném se vybralo 5 990,-- Kč, za což vám patří dík.

Myslím, že se výstava vydařila, což potvrzují i zápisy v knize návštěv.

Přihlásily se také zájemkyně o síťování, frivolitky aj.  Pokusíme se tedy zorganizovat ukázky nějakých technik.

Chtěla bych moc poděkovat všem, co se podíleli na přípravě a realizaci výstavy!

Veliký obdiv a poděkování šikulům s přáním: "Ať se daří v další tvorbě!"                        

-LeH-

Vložit dle místa jedno foto, které vyjde lépe: č. 31-31A, 26-26A, 28-28A nebo 33-33A.

 

110 let železniční tratě Martinice v Krk. – Rokytnice n. Jiz.

 

  Dne 7. prosince uplynulo již 110 let od zahájení provozu na lokální trati z Martinic do Rokytnice nad Jizerou. Třebaže historie trati je známá z různých článků či publikací, stručně si ji připomeňme.

  Výstavbě této železnice předcházelo rychlé pronikání průmyslu a jeho mohutný rozvoj do oblasti Krkonoš. I zde se přecházelo ke strojové velkovýrobě a vznikaly první továrny. Toto vyžadovalo rychlý a spolehlivý přísun surovin a odvoz místních výrobků. Nízká úroveň formanské dopravy již nevyhovovala požadavkům doby.

  O vybudování železnice na jihozápadě Krkonoš se uvažovalo téměř ihned po zprovoznění hlavních tratí jako Pardubice – Liberec nebo Velký Osek – Poříčí u Trutnova. A tak v průběhu osmdesátých a devadesátých let předminulého století dostalo několik firem povolení ke stavbě. Nic se však ještě neuskutečnilo. Až ke konci století, přesně 29. srpna 1898 obdržela skupina podnikatelů v čele s Janem, hrabětem z Harrachu koncesi pro místní dráhu ze stanice Jilemnice (dnes Martinice v Krkonoších) do Rokytnice s případným pokračováním do Horního Polubného nebo do Nového Světa.

   Podmínky stanovené koncesí byly poměrně tvrdé – koncesionáři byli povinni do dvou a půl roku uvést dráhu do provozu a po celou dobu trvání koncese, tj. 90 let, udržovat provoz. Rozpočet na stavbu činil 4 880 000,-- K a potřebné finanční krytí zajistilo ustanovení akciové „Společnosti místní dráhy Jilemnice-Rokytnice“. Záruku dopravy jistého počtu vagonů zabezpečily v největší míře firmy Gerl, Mohr a syn, Linke a Stumpe, Palme a hlavně hrabě Harrach. Veškeré stavební práce byly svěřeny firmě „Gross and company“ ve Vídni, která s vlastní stavbou začala 10. října 1898. Na stavbě bylo zaměstnáno na 2 000 dělníků různorodých národností – Chorvatů, Srbů, Italů, Poláků, Rusů, Rumunů a samozřejmě Čechů. Denní mzda činila až 2,80 K při 14-ti hodinové pracovní době, zedníci měli denně 4,-- K. V tunelu u Hradska se pracovalo v nepřetržitých směnách.

  Přestože trať vede obtížným terénem, stavba pokračovala velmi rychle. Již na jaře 1899 byl proražen tunel a koncem října se začalo s pokládkou kolejí. Těch bylo položeno asi 5 100 ks na cca 33 000 pražcích. Podle koncesních podmínek měla mít místní dráha vlastní vozový park o 4 lokomotivách, 14 osobních, 5 služebních a 24 nákladních vozech. V lokomotivce ve Floridsdorfu byly zakoupeny tři lokomotivy řady 314.4, každá za 50 000,-- K. Dne 6. listopadu 1899 dojel do Jablonce nad Jizerou první pracovní vlak a ke slavnostnímu zahájení provozu došlo 7. prosince.

  Celá trať měří 20,426 km a Martinice v Krkonoších jsou s nadmořskou výškou 480,805 m nejvýše položenou stanicí na této trati. Naopak nejníže položenou je zastávka Horní Sytová se 389,524 m. Rozdíl mezi počáteční a konečnou stanicí je 23 výškových metrů. Zprovoznění železnice bezesporu přispělo k rozkvětu západních Krkonoš, pro některé živnostníky to ale znamenalo úpadek. Především to byla četná povoznictví a vše, co s povoznictvím souviselo – kováři, sedláři, koláři apod. Mnoho povoznictví téměř zaniklo. Nemohlo totiž konkurovat rozvíjející se železniční dopravě.

  Od zahájení provozu zde jezdily tři páry smíšených vlaků denně. Ve dvacátých letech minulého století začal objem přepravy vzrůstat a počet vlaků dosáhl pět párů osobních a jeden pár nákladních. S rozmachem turistiky a lyžování v našich horách se zvyšoval i počet cestujících. Od roku 1924 byly zavedeny lyžařské vlaky z Prahy do Martinic a některé vozy pokračovaly až do Rokytnice. V tradici těchto vlaků se pokračovalo ještě v roce 1956. Velkými změnami prošel provoz v roce 1938. Lyžařská frekvence téměř úplně zmizela, provoz na trati se však zvýšil dovážením stavebního materiálu na urychleně budovaná pohraniční opevnění.  Pak ale přišly události v Mnichově a zabrání československého pohraničí Německem. Vnucená státní hranice přetnula trať v km 10,4 a celní kontroly probíhaly ve stanicích v Sytové a Poniklé. Nová státní hranice probíhala i mezi Martinicemi a Kunčicemi a na tomto úseku byla doprava zcela zastavena 8. 10. 1938. Posléze byla obnovena pouze pro nákladní dopravu. Martinice se tak staly dispoziční stanicí pro traťový úsek Martinice-Stará Paka a Martinice-Sytová. V květnu 1945 vypravilo ředitelství drah v Hradci Králové vlak s českými zaměstnanci a včlenilo tak trať zpět do správy ČSD.

  Na počátku provozu měla místní dráha k dispozici tři lokomotivy řady 314.4, které představovaly spolehlivé stroje pro náročné tratě a jezdily na zdejší lokálce více než padesát let! Tento rekord zde již žádná řada lokomotiv zřejmě nepřekoná. Až v roce 1950 zde byla osobní přeprava motorizována. Parní trakci v nákladní dopravě mají mnozí z nás ještě v živé paměti, neboť ta zde vydržela až do roku 1977, kdy byla také nahrazena motorovými lokomotivami.

  A jak si stojí naše lokálka v současnosti? Při pohledu do jízdního řádu seznáme, že osobní vlaky končí povětšinou v Jablonci nad Jizerou, do dva kilometry vzdálené Rokytnice zajíždí pouze jeden vlak denně. I nákladní přeprava podlehla kamionové lobby, nyní se přepravuje hlavně kalamitní dřevo.  

  Nepodléhejme však skepsi. Přejme lokálce v této nelehké době, která nepřeje železniční dopravě, ještě mnoho let provozu, tuny přepraveného nákladu a davy spokojených cestujících malebnými zákoutími Jizery a podhůřím Krkonoš.  

Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika    

 

Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí

paní Miloslavě Vyhlasové                     90 let

paní Boženě Podzimkové                     80 let

paní Juliáně Pochopové                       75 let

 

Úmrtí

29.10. 2009 - Jaroslav Jirsa (1923)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

 

Školství                               

 

Listopad a prosinec v základní škole

V listopadu bylo ukončeno první čtvrtletí školního roku 2009/10. Rodiče byli seznámeni s prospěchem a chováním svých dětí na rodičovské schůzce 19. 11.

Z důvodu výpadku elektrického proudu v naší obci bylo 18. 11. v ZŠ vyhlášeno mimořádné ředitelské volno.

V listopadu byl ukončen plavecký výcvik.

Šestice našich školaček vystoupila s kulturním pásmem na vítání dětí do života (6. 11.).

Děti z misijního klubka č. 99 se rozjely 27. 11. do Špindlerova Mlýna, kde předaly své dárky pro chudobné děti z Afriky národnímu řediteli misijních děl v ČR panu J. Šlégrovi. Tři noví členové, žáci 1. třídy, zde složili svůj misijní slib a obdrželi misijní šátky. Letos se rozhodlo malým afričánkům pomáhat celkem 17 dětí.

Po celý listopad jsme se pilně připravovali na nadcházející vánoční svátky. V hodinách hudební výchovy jsme nacvičovali koledy, se kterými jsme vystoupili 29. 11. u budovy OÚ na „Zpívání o prvním adventu“. V hodinách literární výchovy jsme nacvičovali program „České Vánoce“, se kterým vystupujeme 11. 12. v jilemnickém Dětském centru a 18. 12. v KD na „Vánočním posezení“.

Na divadelní představení Bylo nás pět jsme se vydali se žáky 4. a 5. třídy do Jilemnice. V Jilemnici jsme také navštívili místní hasiče, kteří pro nás připravili zajímavou exkurzi. Obě akce se dětem velmi líbily.

Tři čerti s Mikulášem a andělem přišli za našimi školáky v pátek 4. 12. Tradičně se zajímali především o jejich chování. Každý žák byl obdarován balíčkem ovoce a malou sladkostí.

Školní výtvarné soutěžení se v listopadu neslo v duchu „Duchů a dušiček“. Doplnily je „Princezny a tanečnice“ a „Vlaky a vláčky“. Prosincová témata byla ryze vánoční: „Mikuláš, čert a anděl“, „Betlém“ a „Vánoce“.

I letos jsme se zapojili do dobrovolné finanční sbírky na konto Adventních televizních koncertů. Víme, že výtěžek je vždy věnován na dobrou věc a pomůže mnoha potřebným a nemocným lidem.

Poslední školní prosincový týden je dětem zpestřen mnoha zajímavými tradičními akcemi. Děti už se těší na návštěvu lesa spojenou s prostíráním tabule pro lesní zvěř u krmelce. Do Jilemnice se rozjedeme 15. 12., kde na děti čeká kulturní vystoupení „Putování za vánoční hvězdou“. Také se těšíme do místní MŠ, kde si  s malými kamarády zazpíváme koledy a děti si zde mohou pohrát s vánočními dárky a zavzpomínat si na školkovská léta. Nejvíce se však děti těší na páteční vánoční besídku (18. 12.), při které se navzájem obdarují dárečky a pomlsají si na vánočním cukroví, které napekly se svými maminkami a babičkami.

Dva dny před vánočními prázdninami bylo vyhlášeno ředitelské volno (21.-22. 12.). Do školních lavic se děti vrací 4. 1. 2010.

Za celý kolektiv se s Vámi loučím přáním z našeho vánočního pásma „Naše české Vánoce“.

            Máme radost nejvíce, že naše české tradice

            nezrušil nám děda Mráz ani slavný Santa Claus.

            Popřejem si, co jsme tady...

            štěstí, lásku, pevné zdraví,

            spokojený nový rok,

            rovný, pevný každý krok.

            -RP-

 

 

Kultura 

 

Adventní zpívání 2009           

            Letos již po deváté jsme se sešli při příležitosti první adventní neděle u budovy obecního úřadu na slavnostním rozsvícení vánočního stromku. Letošní, pořád ještě podzimní počasí, souběžně otevřená výstava „Šikulek a kutilů“ na obecním úřadě a předvánoční atmosféra tentokrát přilákala opět trochu víc martinických, ale i přespolních návštěvníků.

            Adventní čas s sebou přináší právě takovéto možnosti setkávání se v předvánočním čase, natolik poznamenaném sháněním dárků, příprav svátků vánočních a Silvestra. Paní Pavlousková nás seznámila s některými zvyky a obyčeji, které se váží k adventnímu času, mnozí jsme měli možnost ochutnat i kousíček tradičního pečiva, které upekly děti ve škole. Děti z naší základní školy s doprovodem paní Ivy Nálevkové a pod vedením paní Renaty Pavlatové nám zazpívaly vánoční písně a koledy. Mnozí jsme zpívali s nimi, a právě takovéto chvíle k tomuto období patří – chvíle strávené spolu s rodinou, se sousedy, s přáteli.  Nakonec byl slavnostně rozsvícen náš letošní vánoční stromek, doufejme, že se dočká sněhové nadílky a pořádného zimního počasí. Mnozí ještě zůstali na sklenku čaje nebo grogu, popovídali si a poté jsme se jistě s dobrým pocitem rozešli do svých domovů.

            Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří jste přišli a i všem, kteří jste setkání připravovali a zajistili. 

    -LM-

 

„Martinice v běhu času“

Autoři a tvůrci úspěšné jarní výstavy dobových fotografií a dokumentů – pan Petr Štefan, kronikář obce pan Josef Ullrich ml. a paní Milada Štefanová, přes celé léto pokračovali ve výběru charakteristických snímků a podkladů ze shromážděných materiálů. Nebyla to práce jednoduchá vytvořit přehledný a jasný systém prezentace, jasně definovat jednotlivé snímky a seřadit poskytnuté fotografické unikáty. K některým budovám se sešlo hned několik snímků, autoři diskutovali o tom, který se použije, rozhodovali o tom, zdali starší snímek v horší technické kvalitě, ale s ojedinělým obsahem, je vhodnější než profesionální fotografie bez výrazu. Po dokončení výběru zůstalo 156 fotografií a dokumentů, které byly předány ke grafickému zpracování.  

Pro samotné technické zpracování a vydání publikace byla dohodnuta spolupráce s firmou Intertisk - Karel Ulvr z Jilemnice, která zpracovává již delší čas i náš Martinický zpravodaj. Pan Ulvr připravil několik variant, byly uskutečněny vzájemné schůzky pro výběr motivů a popisků. Některé snímky byly znovu naskenovány, pro tisk byla většina podkladů digitálně upravena. Vzniklá publikace tak v dobovém hávu nabízí prohlídku charakteristických míst obce a nechává nahlédnout do zaniklé krásy martinických zákoutí a starých roubenek. Nebylo vůbec jednoduché vybrat jednotnou formu pro prezentaci různě kvalitních podkladů, ať se jedná o černobílé fotografie, fotografie retušované nebo různé původní fotomontáže.  

Myšlenka zachování výstavy tak byla uskutečněna! „Martinice v běhu času“ vznikly především díky perfektnímu nápadu výše uvedených autorů, díky ochotě Vás pamětníků a majitelů dobových snímků a dokumentů tyto věci poskytnout, a tím vlastně pomoci celý nápad uskutečnit. Sledoval jsem práci autorů z povzdálí, každému z nich bych chtěl za jejich nadšení a poctivou práci poděkovat. Myslím si, že nám všem v dnešní uspěchané době dovolili na chvíli zpomalit, zavzpomínat a popřemýšlet nad minulostí, nad mnohdy těžkým životem našich předků v našem krásném Podkrkonoší.

Publikace je pro zájemce o koupi připravena na obecním úřadě.

                                                                                                                  -LM-                         

 

Informace Obecní knihovny Martinice

V roce 2010 bude knihovna poprvé otevřena ve čtvrtek 14. ledna a poté každý  druhý čtvrtek v pravidelnou provozní dobu od 15.30 do 18.00 hodin.

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

- ODCHÁZENÍ, Klicperovo divadlo Hradec Králové, hra Václava Havla - Čt 14.1. 2010, 19.30 hod.

- MAŠKARNÍ BÁL, Hudební divadlo pro děti Brno, pestrý program pro děti plný her a odměn - Ne 24.1., 14.30 hod.

- KALEIDOSKOP taneční skupiny PAUL DANCE - Út 2.2., 19.30 hod.

- LOUPEŽNÍCI na Chlumu, divadelní představení - Čt 11.2., 19.30 hod.

- POUTNÍCI, koncert ve stylu bluegrassu a country - Čt 18.2., 19.30 hod.

- ZLATOVLÁSKA, Divadlo Pohádka - Ne 21.2., 14.30 hod.

- EVA a VAŠEK, koncert - Po 22.2., 18.00 hod.

 

Tradiční vánoční KONCERT v kostele sv. Vavřince - vystoupí pěvkyně Z. Kloubová, na flétnu zahraje K. Součková, na varhany R. Hanuš, zazní česká i světová vánoční hudba - Po 28.12., 17.00 hod.

 

KINO 70 Jilemnice: Hlad (28.12), Lištičky (30.12.).

„FESTIVAL Česko-Polského filmu Jilemnice-Karpacz“ - Den cvoka (20.2., 13.10 hod.), Hlídač č. 47 (20.2., 15.10 hod.), Šrámy (20.2., 18.15 hod.).

 

Klub Betanie

„Imigrace - nebezpečí nebo šance?“ - vliv přistěhovalectví na evropskou společnost. Hostem pořadu bude Dr. Malcolm Haslett, redaktor zahraničního oddělení BBC - So 9. 1. 2010, 19.00 hod., zasedací sál radnice Jilemnice. 

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Česká krajka 19. a 20. století ze sbírek Muzea krajky ve Vamberku - výstava potrvá do 28. února 2010.

Provoz muzea o Vánocích: do 23.12.  pravidelný provoz, 24.-26.12.  zavřeno, od 27.-30.12.  8.00-12.00 a 13.00-16.00 hod., 31.12.  8.00-12.00 hod., 1.1.2010  zavřeno, od 2.1.  pravidelný provoz.

 

 

Sport

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

            V minulém čísle jsem článek ukončila přáním brzkého roztání sněhu, abychom mohli dokončit stavbu přístřešku u stánku s občerstvením. Sníh skutečně zmizel a stavba se chýlí k závěru. Doufám ale, že moje přání nezavinilo tuto poněkud nevánoční atmosféru.

Dotace, které dostáváme pravidelně každý rok, se čím dál tím více snižují. Dle informací z valné hromady Okresního sdružení tělovýchovy a sportu Semily to dokonce vypadá tak, že v příštím roce již žádné ani nebudou. Přesto se naštěstí občas objeví i jiné zdroje. Jedním z takových neplánovaných zdrojů byla dotace z Krajského fotbalového svazu Liberec. Museli jsme poměrně na rychlo vymyslet, jak ji využijeme, protože čerpání bylo účelově a časově omezené. Hned po novém roce se tedy pustíme do rekonstrukce sprch v kabinách fotbalistů. Jejich stav bych označila za havarijní, ale díky financím jsme opravu nemohli provést.  Nyní máme základní stavební materiál nakoupen, a tak jen zbývá se vrhnout do tohoto nemalého úkolu. Samozřejmě nás to bude stát ještě další nemalé investice do vodoinstalace, vytápění, úprav elektro a vybavení.

Areál naší TJ není malý, a tak je pořád co opravovat. Doufáme jen, že i v příštích letech se bude dařit a vždy se najde nějaká ta dotace a areál budeme moci postupně vylepšovat.

            Touto dobou se vždy množí dotazy na provoz kluziště. Takže pro všechny nedočkavce: kluziště je v rámci možností připraveno a teď jen chybí, aby udeřil pořádný mráz.

A ještě jeden malý návrat k podzimní části fotbalu. Zde jsou slíbené výsledky družstva našich mužů:

 

 

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Sokol Stružinec

13

8

3

2

40: 17

27

2.

Jiskra Libštát

13

7

4

2

32: 17

25

3.

FK Košťálov B

13

8

0

5

43: 21

24

4.

Sokol Martinice

13

7

2

4

41: 31

23

5.

FC Ingeo Lomnice B

13

7

1

5

40: 29

22

6.

Sokol Nová Ves

13

6

3

4

38: 18

21

7.

TJ Vysoké

13

6

3

4

25: 26

21

8.

Sokol Kruh

13

6

2

5

39: 35

20

9.

Sokol Mříčná

13

6

1

6

29: 33

19

10.

Sokol Zálesní Lhota

13

5

1

7

33: 44

16

11.

Sokol Dolní Branná B

13

4

1

8

24: 36

13

12.

Sokol Roztoky

13

3

3

7

16: 39

12

13.

Sokol Horní Branná B

13

3

1

9

27: 55

10

14.

SK Jívan Bělá

13

2

1

10

18: 44

7

 

K výsledkům je snad třeba jenom dodat, že se našemu mužstvu celý podzim dařilo. Bohužel, nevyšly jim poslední tři zápasy, což je sesadilo z čela tabulky a přezimují na 4. místě. Ovšem mužstvo stále trénuje a o čelo tabulky bude opět bojovat, neboť si dalo za cíl vybojovat jeden z pohárů, nejlépe však pro přeborníka okresu.

Za naši TJ přeji všem hezké vánoční svátky a mnoho štěstí v roce 2010. 

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

Vydařený podzim mládežnických mužstev byl ukončen oslavou

Trenéři  David Svoboda, Honza Šír, Láďa Míč a Vláďa Brož zhodnotili na  svém zasedání v prostorách  U Braunů  výkony a výsledky  obou mládežnických mužstev včetně jednotlivců. Čtveřice trenérů se zabývala také plánem pro jarní sezónu. Na základě návrhu rodičů se trenéři rozhodli uspořádat pro děti a rodiče slavnostní zakončení podzimu 2009. 

Ve čtvrtek 26.11.2009 se v prostorách klubovny TJ Sokol uskutečnila rozlučka s fotbalovým podzimem 2009 pro děti. Během cca 60 minut jsme si shrnuli naše plusy a zápory. Kapitáni si zasoutěžili ve vědomostech o odehraných zápasech a o svém mužstvu. Vyhlásili jsme výsledky ankety o nejlepšího fotbalistu podzimu v obou kategoriích. Děti jsme seznámili s tím, co je čeká a nemine. Na závěr jsme bouchli 6 lahví dětského šampusu a z plna hrdla jsme si zakřičeli: „MARTINICE DOBRÁ VESNICE!!!!!“

Téhož dne, ale 30 minut po skončení akce, bylo zahájeno v příjemném prostředí restaurace U Braunů posezení pro rodiče. Nápad zorganizovat toto setkání se ujal, neboť se k Braunům dostavilo celkem 28 dospěláků včetně trenérů.  Minisouboj v počtu účastníků obou akcí tak skončil krásnou remízou a kdo přišel, tak se snad i trochu pobavil fotbalovými i všedními historkami z našeho života.     

 

Anketa (trenérů+rodičů)      Anketa hráčů           Celkové výsledky - mladší 

1. Vojta Šolc                      1.Vojta Šolc                        1. Vojta Šolc        50 bodů

2. Daniel Cejnar                  2. Honza Mitrus        2. Daniel Cejnar  40 bodů

3. Pája Brožová                               3. Daniel Cejnar     3. Honza Mitrus   28 bodů        

Anketa (trenérů+rodičů)       Anketa hráčů                      Celkové výsledky - starší

1. Luboš Typlt                    1. Vláďa Zuzánek    1. Petr Lukeš       39 bodů

2. Petr Lukeš                      2. Petr Lukeš          2. Vl. Zuzánek      38 bodů

3. Vláďa Zuzánek                3. Luboš Typlt        3. Luboš Typlt     35 bodů

 

Tabulka  – PODZIM 2009 – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

1. SK Studenec                        7 7 0 0 66:    9  21  (   9)

2. Jiskra Libštát                        8 5 1 2 41:  19  16  (   4)

3. SK Semily                7 5 0 2 28:    9  15  (   6)

4. Sokol Martinice       8 4 1 3 21:  21  13  (   1)

5. Sokol Rovensko       8 4 0 4 45:  19  12  (   0)

6. Sokol Stružinec        6 3 0 3 25:  10    9  (   0)

7. Sokol Nová Ves       7 2 2 3 30:  25    8  ( - 1)

8. Sokol Bozkov           6 0 0 6   0:  70    0  ( - 9)

9. TJ Vysoké                7 0 0 7   1:  75    0  (-12)

 

Tabulka – PODZIM 2009 – STARŠÍ PŘÍPRAVKA

1. Jiskra Libštát                        9 8 0 1 46:  13 24  (   6)

2. SK Jilemnice            7 6 0 1 30:    4 18  (   6)

3. FC Ingeo Lomnice     8 4 2 2 36:  15 14  (   5)

4. FK Pěnčín - Turnov   7 4 0 3 26:  15 12  (   0)

5. Sokol Martinice       7 3 1 3 19:  20 10  (   7)

6. SK Semily                5 3 0 2 23:  16   9  (   0)

7. FK Sedmihorky         6 2 0 4 11:  25   6  (   0)

8. Sokol Jablonec        5 1 0 4   4:  21   3  ( - 3)

9. Spartak Rokytnice    7 1 0 6 15:  55   3  ( - 6)

10. Sokol Horní Branná 7 0 1 6   9:  35   1  (-17)

Vláďa Brož

 

 

Tradiční kufrování s Krakonošem aneb Jilemnice plná lampiónů

pořádá v neděli 27.12. od 13.30 hod. na Masarykově náměstí Orientační klub OK Jilemnice. Budou připraveny tratě vhodné pro maminky a tatínky s kořárky i bez, začátečníky, pokročilé jakož i pro zdatné borce.

 

 

Hasiči                   

SDH Martinice pořádá v sobotu 9. 1. 2010 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Martinice v Krkonoších Valnou hromadu, na kterou všechny členy srdečně zvu. Na této slavnostní schůzi proběhnou volby výboru našeho sboru na další 5ti leté období. Taktéž bude zvolena delegace pro volbu okrskových a okresních hasičských zástupců. Stejně tak jako v minulých letech se budou vybírat členské příspěvky ve výši 50,-- a 20,-- Kč. Věřím, že se zúčastníte v hojném počtu.

Dále bych chtěl všechny příznivce tance pozvat na tradiční Hasičský bál, který se uskuteční v sobotu 20. února od 20.00 hodin v KD Martinice. Na plese zahraje kapela Pegas.

Pokud to sněhové podmínky dovolí, budou hasiči opět provozovat LYŽAŘSKÝ VLEK nad nádražím ČD na kopci „Hůra“, a to za stejných podmínek jako v minulých letech, tj. každou sobotu a neděli od 9.00 do 16.00 hodin.

Všem členkám, členům a příznivcům našeho sboru děkuji za všechnu pomoc při akcích v roce 2009. Dále všem přeji hezké Vánoce a v novém roce stálé zdraví a spokojenost. Ať se Vám daří co nejlépe.

Bohumil Ducháček, starosta SDH

 

Činnost mladých hasičů

Tréninky na podzimní kolo Plamenu jsme zahájili hned první školní týden. Opět nás čekalo i několik soutěží v požárním útoku.

            12. září jsme jako každým rokem vyrazili na 2. kolo Podkrkonošského poháru, který se konal v nedaleké Nedaříži.  Zúčastnili jsme se zde se třemi družstvy – 1 starším a 2 mladšími. Starší družstvo obsadilo 4. místo, mladší A 6. místo a mladší B  8. místo.

            Letos jsme zkusili štěstí i v Kundraticích, kde jsme se 20. 9. také zúčastnili soutěže v požárním útoku s jedním starším družstvem. Setkali jsme se zde s jinými družstvy, než na která jsme zvyklá z okolních soutěží, a to se také odrazilo na výsledku. Obsadili jsme 2. místo.

Musím podotknout, že celé družstvo starších dětí se nyní skládá pouze z dívek, a tím pádem měří své síly s družstvy, kde převládají většinou chlapci.

            Po této soutěži jsme už veškeré síly věnovali přípravám na Plamen. 10. října jsme jeli za našimi kamarády hasiči z Horních Štěpanic, kteří pro nás každým rokem připravují branný závod a my jim na oplátku umožňujeme trénovat na našich překážkách na jaře a společně proti sobě  závodíme, abychom tím zpestřili naše tréninky. Všechny děti si vyzkoušely všechny disciplíny, které trénovaly  a mohly se přesvědčit, zda jsou dobře připraveny na hlavní závod, nebo zda je potřeba ještě něco doladit. Tentokrát jsme s sebou vzali i dorostenky, aby si zkusily branný závod alespoň uběhnout, vzhledem k tomu, že mají jiné disciplíny než ostatní děti.

            Jelikož přes týden napadlo hodně sněhu, všichni jsme doufali, že Plamen 17. 10. v Čisté bude odložen. Bohužel se tak nestalo, a tak musely děti běhat v čepicích, rukavicích a zimních botách. Samotný závod byl pro všechny kategorie zkrácen na pouhý 1 km a stanoviště s disciplínami byly pod přístřešky. Jako zázemí pro děti pořadatelé využili místní sokolovny. Závodu jsme se zúčastnili s 2 mladšími, 2 staršími družstvy a 4 dorostenkami, které běhají jako jednotlivci.

Mladší družstvo A nasbíralo celkem 12 trestných bodů (9 tb. za střelbu a 3 tb. za špatně uvázaný uzel) a obsadilo 4. místo z 25 družstev. Mladší „B“, které se skládalo většinou z nováčků, nasbíralo celkem 33 trestných bodů a obsadilo 19. místo.

Starší družstvo A obdrželo 3 tb. na střelbě a 3 tb. na uzlování a obsadilo 4. místo, starší „B“ pouze 5 tb. na střelbě a obsadilo krásné 3. místo z 32 družstev.

Starší družstvo

U závodu dorostenců byl jako každým rokem problém s naměřením azimutů na trati. Ten problém však nebyl na straně závodníků, ale pořadatelů, proto se stalo, že někteří zabloudili nebo nenašli dané stanoviště. Nakonec se zástupci Okresního sdružení hasičů domluvili, že nebudou počítat čas strávený na trati, ale budou se počítat pouze trestné body na stanovištích. Proto se na 1. místech umístilo hned 6 dorostenek. Mezi nimi i Danča Hájková, Péťa Mejvaldová a Hanka Maternová. Díky tomuto poněkud nespravedlivému hodnocení  se Anička Gazdová umístila až na 7. místě i přes to, že měla jeden z lepších uběhnutých časů.  Bohužel ale získala 1 trestný bod na střelbě. I když se k časům nepřihlíželo, z děvčat měla nejlepší čas 13.56 min. Danča Hájková, a to i vzhledem k jejímu zranění, kdy uklouzla na kamenité cestě a zranila si koleno. Jsem moc ráda, že i za těchto nepříznivých podmínek se všechny děti opravdu snažily a daly do tohoto závodu všechny své síly a že máme tak nakročeno k dobrým výsledkům i v jarním kole.

 

Celý rok 2009 slavnostně zakončíme 19. 12. předvánoční besídkou v hasičárně.

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří v mé dočasné nepřítomnosti pomáhali s vedením dětí a s přípravami na závody.

Všem přeji, aby nám všem nový rok 2010 přinesl opět spoustu nových zážitků, úspěchů a radosti jako tomu bylo doposud.

Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

 

Podkozákovská hasičská liga

Naše družstvo mužů se  již třetím rokem zúčastňuje Podkozákovské hasičské ligy, a tak  bych vás chtěl  seznámit s tímto hasičským sportem. Podstatou tohoto sportu je „požární útok“, tzn. co nejrychleji po odstartování uběhnout 85 m s rozvinutými hadicemi a v co nejkratší době nastříkat vodu do elektronických terčů. Voda je poháněná upraveným motorovým čerpadlem PS12. Soutěžní družstvo se skládá ze 7 členů, které plní dané úkoly. Pro tento požární sport je nutné mít speciální hadice, savice, sací koš, proudnice, ale nejvíce záleží na výkonu motorového čerpadla a samozřejmě na fyzických předpokladech soutěžících.

Soutěže probíhaly v jedenácti obcích, my jsme se zúčastnili pouze osmi.

 

 

Obec

pořadí

náš dosažený čas

Vesec

18.

18:53 s

Mříčná

21.

18:36 s

Peřimov

16.

18:35 s

Košťálov

21.

18:68 s

Podmoklice

32.

Neplatný pokus

Nouzov

13.

16:73 s

Benešov u Semil

20.

17:31 s

Bozkov

20.

17:44 s

 

Naše družstvo v těchto soutěžích dosáhlo nejlepšího času 16:73 sekund. Pro nás je to velmi dobrý výsledek, ale stále je co zlepšovat. Rekordního času v této lize 13:82 s dosáhly Jinolice. Pro srovnání uvádím časy vrcholových sportovců, kteří na 100 m běhu dosahují časů okolo 10 s. A to neběží s hadicemi a nemíří na terč. Úroveň této soutěže se rok od roku zlepšuje.  

 

 

 

Rok

nejlepší čas muži

nejlepší čas ženy

2005

16:49

21:73

2007

13:91

17:76

2009

13:82

16:65

 

Vítězem ligy se stali hasiči z Libuně, na 2. místě Jinolice a na 3. místě Kosmonosy. Celkem se ligy v tomto roce zúčastnilo 76 družstev mužů a 30 družstev žen. My jsme obsadili 40. místo.

Co je to vlastně Podkozákovská liga?

Podkozákovská hasičská liga je seriálem soutěží v požárním útoku na 2B a sklopné elektronické terče. Pořadatele jednotlivých soutěží najdete zejména na Semilsku, ale díky velké popularitě se již rozšířila za hranice okresu. Z původních pěti pořadatelů se s rozvojem popularity dopracovala až k jedenácti soutěžím pro rok 2009. Začátky byly opravdu sparťanské, ale dnes se již jedná o ligu na vysoké úrovni a to nejen pořadatelské, ale zejména sportovní.

Veškeré dění včetně fotografií naleznete na internetových stránkách http://podkozakovskaliga.cz

Členové družstva Martinic

Členové našeho družstva jsou: Kučera Jiří, Kučera Jan, Litera Radek, Adámek Štěpán, Musil Jiří, Nyklíček Josef, Materna Zdeněk ml., Kynčl Pavel, Materna Leoš. Všem děkuji a doufám, že příští rok se nám podaří překonat náš osobní rekord.

Na závěr děkuji také všem občanům Martinic za toleranci hluku při trénování.

Leoš Materma

 

Poděkování

Konec roku 2009 se přiblížil a mojí povinností je poděkovat na prvním místě všem členům výjezdové jednotky za obětavou a únavnou práci, bez které by jednotka ani samotní hasiči Martinice nefungovali. Ne menší dík patří i ostatním členům SDH, vedení obce, ale i nečlenům a také přespolním, bez kterých by se nám letos nepodařilo tolik akcí zorganizovat - ať jsou to soutěže, práce s mládeží, oslava 120 let SDH, čištění kanálů, provoz lyžařského vleku a nebo zásah po větrné smršti 23. 7. a mnoho různých, na čas tak náročných, činností.

Příjemný zbytek roku starého a všechno nejlepší v roce 2010 přeje Josef John, velitel SDH.

 

 

 Jiná sdělení            do rámečku

 

Provozní doba o vánočních svátcích v místním Konzumu

Čt                  24.12.                 7.30 - 11.00 hodin

Pá,So, Ne      25.-27.12.            ZAVŘENO

Po-St            28.-30.12.            7.30 - 17.00 hodin        

Čt                  31.12.                 7.30 - 11.00 hodin

Pá-Ne              1.- 3.   1.           ZAVŘENO

 

Něco pro zasmání z rodinného kalendáře Český hasič na rok 1918

- Soudce: „Obžalovaný, přiznáváte se?“ Obžalovaný: „Nikoli, řeč mého obhájce mne úplně přesvědčila o mé nevině.“

- Malý Pepík vypráví ve škole, že jeho otec dostal včera nové zuby, celý chrup. „A co budete dělat se starými?“ ptá se ho spolužák. „Ach,“ odpovídá Pepík smutně, „jak znám maminku, dá mně je předělat a musím je donosit!“

- „Čím bys chtěl být, Jendo?“ ptá se otec. Jenda: „Cukrářem, tatínku.“ Otec: „Cukrářem? A proč?“ Jenda: „Vždyť se učíme, že děti mají oslazovat rodičům stáří.“

- Paní X: „Na té fotografii nevypadám nijak přirozeně.“ Její manžel: „Což jsem tě neupozorňoval, aby ses netvářila přívětivě?“

 

 

Předplatné Martinického zpravodaje

na rok 2010 si lze zajistit na obecním úřadě v ceně 90,-- Kč. Zpravodaj budete moci zakoupit i v místním Konzumu, na Poště a na OÚ v ceně 15,-- Kč za jeden výtisk. Vychází 6x do roka koncem každého sudého měsíce.

Poděkování patří všem dopisovatelům za příspěvky a věříme, že se budeme na stránkách zpravodaje s jejich články setkávat i nadále. Rádi přivítáme nové dopisovatele, kteří se s námi podělí o své zážitky či zajímavé novinky.

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Žďár nad Sázavou - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře  - je vrcholným dílem Jana Santiniho, předního barokního stavitele v Čechách. Kostel byl vysvěcen v roce 1722. Byl vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy, obklopuje ho desetistěn ochozů, do něhož jsou vloženy střídavě čtyřboké brány a pětiboké kaple.

Kostel je zcela mimořádným dílem ve středoevropské architektuře.

Robert Řemínek

(Poznámka redakce: Poutní kostel je národní kulturní památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví UNESCO.)

 

Obrázek umístit buď na poslední stránku Zpravodaje nebo přímo pod text, ale s nadpisem Žďár nad Sázavou - poustní koustel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Text ke kresbě:  Žďár nad Sázavou - poustní koustel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

 

 

 

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není! Čtenářům zpravodaje přejeme hezké Vánoce.

 

 

 

Dělej ostatním radost! Zjistíš, že radost působí radost. (F.T. Vischer)

 

 

Martinice v Krkonoších 11. 12.  2009

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

 

Titulní stránka: zkuste dát foto „úvodní stránka - Ježíšek na cestě“ bez textu. Jenom jestli ještě půjdou upravit směrovky - do Martinic a do Roztok, aby byly nápisy lépe vidět.

Pokud se vám to nebude zdát, tak bychom prosili, zda byste tam něco nedal s vánočním motivem. Díky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Martinice