Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2005 > Říjen 2005 Číslo 5 Ročník XV.

Říjen 2005 Číslo 5 Ročník XV.

Základní škola slavila 120. narozeniny

Podzim budiž pochválen - tedy alespoň doposud. Poupravený výrok klasika na dosavadní průběh podzimu určitě "sedí". Slunečné a teplé počasí prodloužilo houbařskou sezónu, ale i když nic nenajdete, nevadí. Procházka podzimním lesem patří k nejkrásnějším. Pohled na nádherně vybarvené listí stromů Vám uchová "slunce v duši" na dlouhou dobu. Pokud jste tedy na procházce v lese ještě nebyli, pak pospěšte a využijte krásné dny. Nebudou, nebudou!

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

Zastupitelstvo obce se koncem září sešlo na svém třetím zasedání v tomto roce. Na programu jednání byly změny rozpočtu obce v roce 2005, závěrečný účet SMO Krkonoše za rok 2004 a stejný dokument Jilemnicka - svazku obcí. Schváleno bylo vytvoření Eurofondu SMO Krkonoše a rozpočet JSO na rok 2005. Projednány byly informace o možnostech kompostování bioodpadu, na vědomí ZO vzalo zprávu letopisecké komise o zápisu do obecní kroniky za rok 2002 a informaci o ukončení mandátu člena ZO Radka Pěničky. Na červnovém jednání ZO byl vznesen požadavek na předložení informací o možnosti získat dotaci na zakoupení nového požárního vozidla. Pan Josef John seznámil členy ZO s nabídkou požárních vozidel, z nichž nejlépe, v poměru užitná hodnota / cena, vychází vozidlo Gazelle ruského výrobce GAZ. O podmínkách přidělení grantu bude jednáno s HZS LK.

Rada obce schválila zprostředkovatelskou smlouvu s firmou Reality Krkonoše na prodej stavebních pozemků v "Dolcích" a konečné znění smluv na prodej těchto pozemků.  V současné době jsou připraveny a schváleny dvě smlouvy, na  jeden pozemek se dále hledá kupec.  Dále bylo schváleno vykoupení dalšího podílu na místní komunikaci ppč.1148/2, smlouva s firmou HNH na opravu komunikace pod nádražím, zadání opravy a rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě pod nádražím, pokácení některých stromů kolem silnice II/293 v úseku křižovatka Roztoky - křižovatka Zálesní Lhota a termín konání ekumenické bohoslužby na hřbitově. RO dále jednala o dopravní situaci v okolí kapličky a především před Kulturním domem. Zde se jedná o doplnění vodorovného značení na silnici II/293 o souvislou podélnou čáru, aby bylo znemožněno předjíždění ve stoupání od přejezdu a před KD v okolí přechodu pro chodce. Projednány byly návrhy na změnu jízdních řádů ČSAD na příští rok, návrh na změnu pásma hygienické ochrany v okolí vodárny a nabídka pí Paulů na odprodej podílů na místních komunikacích. Na závěr zpráv ještě pozvání na příští jednání zastupitelstva koncem prosince. Přesný termín bude opět na plakátech.

 

 

ing. Jan Jindra, starosta

 


Zprávy OÚ

 

Poplatek za odpad na rok 2006

Připomínáme, že poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/01 "O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce" a č. 1/04 "O poplatku za komunální odpad" je splatný v měsíci listopadu tohoto roku na obecním úřadě.

 

Co s bioodpadem?

Již z názvu vyplývá, že se jedná o odpad rostlinného nebo živočišného původu. Možná, že si řeknete, že se Vás tento problém netýká, ale i tráva je bioodpadem. A o tu jde především. Na vesnici ještě před několika roky nebyl s trávou problém. Postarali se o ni králíci, kozy, ovce či krávy. Téměř v každé chalupě byl některý z těchto konzumentů. Dnes je situace zcela jiná a téměř každý majitel zahrady řeší problém, "kam s ní". Východiskem je kompostování, nejlépe na vlastním pozemku, popřípadě odvoz posekané trávy do centrální kompostárny. Právě centrální kompostárny jsou řešením pro města a větší aglomerace. Svazek obcí Jilemnicko se tímto problémem zabývá a připravuje tzv. pilotní projekt s cílem získat dotaci na nákup příslušné techniky a "rozjezd" projektu. Proběhlo již několik jednání s firmou ing. Karbusického z Vítkovic, majitele Hucul farmy a firmy CMC Náměšť nad Oslavou, se kterou spolupracuje na kompostování bioodpadu.  Posekaná tráva se bude ukládat do speciálních nádob, které budou vyváženy podobně jako popelnice. Na několika místech regionu budou vytvořeny kompostovací plochy, kam se bude tráva svážet. Zde bude zakryta folií a speciálními stroji provzdušňována. Výsledkem je kvalitní kompost, jehož prodej zajistí financování odvozu i technologických úprav. Kompost je použitelný jako hnojivo, k rekultivacím a především k navracení organické hmoty do půdy,  která dnes v oblastech intenzivně zemědělsky obdělávaných chybí. Do vlastního projektu se mohou zapojit obce, které budou mít zájem o řešení této problematiky. Zatím se jedná o Jilemnici, Roztoky, Studenec, Kruh, Čistá, Bukovina, Benecko a město Rokytnice. V KD v Jilemnici se uskuteční 22. listopadu přednáška pro občany Jilemnicka na toto téma i s praktickými ukázkami z již fungujících kompostáren (viz pozvánka). Pokud Vás tato problematika zajímá, určitě se přijďte podívat.  

Jilemnicko – svazek obcí, Vás zve na seminář

ZPRACOVÁNÍ BIOMASY NA JILEMNICKU

   22.11.2005 ve Společenském domě JILM začátek v 1600 hodin

přednášející: Ing. Hejátková – CNC, a. s. Náměšť nad Oslavou

     Program:               1) Důvody zpracování biomasy

                                   2) Možnosti a návrhy řešení

                                   3) Možnosti financování

 

Třídění odpadů - stále je co zlepšovat

Jistě jste zaznamenali, že se v  naší obci postupně objevily nové kontejnery.  Jedná se o postupnou snahu zdokonalovat třídění odpadu. Zelený zvon je určen pro sběr skla a žlutý pro sběr PET lahví.

Proč třídit?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění  ukládá i zákon o odpadech a mnozí z nás si neuvědomují, že  poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec a  následně obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů vy občané vytřídíte, tím více peněz obec obdrží.

V době vydání naší vyhlášky o odpadech jsme  na těchto stránkách mohli najít zásady správného třídění odpadu. Snad neuškodí trochu si tyto věci zopakovat. Tak tedy:

JAK kontejnery správně používat?

Do kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré obalové sklo a tabulové sklo.

Nikdy ne drátosklo, zrcadla, ale ani keramiku, nebo porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů. Zatím není třeba třídit sklo na čiré a barevné.

Do kontejnerů na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů.

Do kontejnerů NEPATŘÍ nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné plasty.

Třídění odpadu zůstává palčivým problémem i nadále a lze jen doufat, že se úroveň bude neustále zvyšovat. Pro nejbližší období chystáme další rozšíření třídění odpadu. U bývalé hasičské zbrojnice (naproti samoobsluhy) bude přistaven další  kontejner – modrý – na papír, do kterého patří noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.

Rozhodně však do něho NEPATŘÍ papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, nápojové kartony. V kontejnerech by měl skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý,mastný, nebo od bláta.

Nově bude zavedeno též třídění  směsných plastů (tj.ostatních umělých hmot mimo PET lahve) a obalů Tetrapac. Dva druhy sběrných pytlů budou za drobný manipulační poplatek k dostání na obecním úřadě. Jelikož Martinice nemají speciální sběrný dvůr, bude svoz těchto surovin organizován ze sběrných míst po vyhlášení termínu, tedy podobně, jak to dosud funguje u nebezpečného odpadu. Podle předběžné kalkulace by zde prodej surovin získaných sběrem směsných plastů a Tetrapac zhruba zaplatil manipulační náklady. Drobný poplatek za pytle nebude tedy hradit likvidaci odpadních látek, ale slouží výhradně proti zneužívání.

            Zavedení novinek  v třídění odpadu  bude včas oznámeno na úřední desce či jiným způsobem.

Prosíme dodržujte pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to co do nich nepatří, pak veškeré třídění nebude k ničemu, odpad se bude muset spálit ve spalovně a nakonec se ještě prodraží.

Miloš Růžička

 

 

VČE, a.s., člen skupiny ČEZ, PP služebna Semily

upozorňuje, že v úterý 8. 11. 2005 v době od 8.00 do 12.00 hodin bude v naší obci přerušena dodávka elektrické energie z důvodu opravy sloupu vysokého napětí.

Dále oznamuje, že dojde k pokácení a okleštění stromoví v rozsahu nezbytně nutném pro plynulý a bezpečný provoz stávajících vedení NN, VN a trafostanic, pokud tak neučiní vlastník či uživatel pozemků.

Proto vlastníky a uživatele pozemků žádáme, aby do 30. 11. 2005 odstranily stromoví a větve, které by mohly ohrožovat elektrická zařízení.

Pokud tak nebude učiněno, dojde k prořezům ze strany výše uvedené organizace v lokalitě obce Martinice v Krkonoších v době vegetačního klidu od 1. 12. 2005 do 31. 3. 2006.

Bližší informace v případě potřeby poskytnou zaměstnanci VČE, a.s., služebny Semily, tlf. 481 622 522.

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

zařízení Centra sociálních služeb Libereckého kraje, p.o. zahájila činnost 3. 10. 2005 v Jilemnici, v budově dialýzy, Dolení ul. 332.

S čím se na nás můžete obracet? Například: - s potřebou řešit nebo zlepšit své vztahy v partnerství nebo manželství, - minimalizovat konflikty jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi, - s potřebou řešit rozvodové nebo po rozvodové situace, - s pocity osamělosti a bezmoci, - s vážnými osobními problémy, které se váží na prožívání stavu nezaměstnanosti, mezigeneračními konflikty atp. Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba:    PONDĚLÍ     8.00 - 12.00   12.30 - 17.00 hodin

Mobil:                  731 926 891

 

Charita Jilemnice - Občanská poradna

Poradnu naleznete v budově Střední průmyslové školy textilní, v 1. poschodí vpravo.

S čím Vám pomůžeme: - obdrželi jste rozhodnutí úřadu, které se Vám nelíbí a nevíte, jak napsat odvolání, - neumíte si napsat žádost, - máte zdravotní problémy a nevíte, kde získat kompenzační pomůcky a jaké jsou možnosti sociální pomoci - nezvládáte péči o nemocného člena rodiny a nevíte, kde žádat o pomoc jak odbornou, tak finanční, - máte v rodině problém a alkoholem a drogami, - nevíte, jak napsat závěť, - trpíte sousedskými spory, - trpíte šikanou na pracovišti apod.

Služba je anonymní se zárukou úplné diskrétnosti a zcela bezplatná.

Provozní doba:           STŘEDA           13.00 - 16.30 hodin

Telefon:           481 540 467                  e-mail: charita.jil@quick.cz               

 

Diakonie ČCE - středisko Světlo

rozšiřuje nabídky svých služeb o komplex služeb rané péče. Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných bezplatně dětem (0-7 let) se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Jaké služby poskytujeme: - návštěvy v rodinách, - podpora psychomotorického vývoje dítěte, - aktuální nabídka didaktických a stimulačních pomůcek, hraček, literatury, - sociálně-právní poradenství, podpora při jednání s úřady, - společná setkávání rodičů, - spolupráce s odborníky, - pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení.

Provozní doba:           PONDĚLÍ - PÁTEK       7.00 - 16.00 hodin

Adresa: Diakonie ČCE - středisko Světlo, Palackého 926, 543 01 Vrchlabí

Tel., fax: 499 423 566, M. Sobotková 776 260 244        

e-mail:    ranapece.svetlo@diakoniecce.cz       

 

Nová střecha na budově obecního úřadu

Oprava střech OÚMožná, že jste koncem měsíce září zaznamenali stavební ruch na budově obecního úřadu. Jednalo se o výměnu střešní krytiny a možná Vás napadlo, proč se mění 5 let stará krytina a kde a kdo udělal chybu. Zde je tedy odpověď - chybu udělal výrobce střešní krytiny. Krytina totiž začala praskat, a proto jsme tento stav reklamovali u dodavatele stavby. Dodavatel - Stavební společnost Martinice v Krk., reklamaci postoupil výrobci a ten ji uznal. Výrobce tedy zaplatil novou krytinu včetně montážních prací. Prý už je kvalitní a určitě vydrží. Chceme tomu věřit, ale na střechu se stejně občas podíváme.

-jj-

 

 

Zprávy komisí

 

Kulturní a sociální komise

 

Vítání dětí do života

Vítání občánků podzimV letošním roce v pořadí již druhé Vítání dětí proběhlo v pátek 23. září 2005 v zasedací místnosti obecního úřadu. Pan starosta společně s členkami KSK mezi martinické občany přivítal těchto pět dětí: Andreu Kubátovou, Šárku Bőnischovou, Jiřího Hlaváčka, Anežku Ottovou a Tomáše Buryánka.

Pásmo básniček a písniček již tradičně připravily paní učitelky s dětmi z mateřské a základní školy, za což jim děkujeme.  Další foto ZDE.

  Foto: D. Hašková

 

 

Co se o nás psalo 

 

V průběhu roku vyšlo na stránkách Deníku Pojizeří několik novinových článků týkajících se problematiky naší obce. Několik jich vybírám.

V pátek 11. března se v článku "Úbytek dětí dopadá na školy v Pojizeří" psalo: Dětí se v Česku rodí stále málo. Tento fakt výrazně ovlivňuje i systém školství. Platí neúprosné pravidlo, nebudou-li děti, nebudou ani školy. V Pojizeří mají největší komplikace s úbytkem dětí malé obecní školy, ale populační krize doléhá i na školy ve městech. Dnes je jasné, že k 1. září končí škola v Kruhu, podobný osud by mohl čekat i další obecní malotřídky. Některé z velkých městských škol zase v příštím školním roce otevřou méně prvních tříd, než bylo zvykem. "Existence školy je pro obec nesmírně důležitá. Jen díky ní získají mladí lidé k obci vztah. Kdyby hned od malička jezdili jinam, brali by obec zřejmě pouze jako místo k přespání. Bohužel mi připadá, že stát dělá vše pro to, aby venkovské školy zlikvidoval", řekl starosta Martinic Jan Jindra.

V článku "Renovovanou zvonici představí již v sobotu", který vyšel v úterý 14. června, se píše: Na sobotu připravují v Martinicích velkou slávu. Po rekonstrukci zde bude slavnostně požehnána zvonice sv. Jana Nepomuckého. "Akce je načasována na 160. výročí zbudování zvonice," podotkl Jan Jindra, starosta Martinic. Jak dále řekl, obci se podařilo v loňském roce získat finanční prostředky na obnovu zvonice, ta byla opatřena i novým zvonem. "Zcela jistě se jedná o největší investici do památek v novodobé historii obce," zdůraznil Jan Jindra. Jak upozornil, slavnostní mše bude celebrována biskupem královéhradeckým Mons. Josefem Kajnekem, mše začne ve 13.45 hodin. Při mši se představí i Svatovavřinecký chrámový sbor z Jilemnice. Obec pamatuje i na doprovodný program, ten bude probíhat od 15 do 17 hodin. V prostorách obecního úřadu bude výstavka o historii obce, svůj program nabídne i tamní základní škola.

Ve středu 7. září vyšel článek "Opuštěný bytový dům po řadu let chátrá" týkající se domu na křižovatce. Cituji: Přímo vedle křižovatky silnice vedoucí od Jilemnice na Studenec, na samém okraji obce Martinice, stojí roky opuštěný bytový dům. Jeho stav se stále zhoršuje. "Jde o objekt, který na sklonku minulého režimu přestavoval pro své potřeby podnik státních lesů. Vedle bytů jsou v suterénu i velké prostory pro garáže a dílny," říká starosta Martinic Jan Jindra. Po roce 1990 byl objekt, tehdy čerstvě renovovaný, vydán v restituci původním vlastníkům. Obec staronové majitele několikrát oslovila se zájmem dům vykoupit pro své potřeby. "Měli jsme s budovou řadu plánů, jak by šla využít. Například mohla sloužit, vedle bydlení, jako sídlo mikroregionu. Bohužel finanční požadavky stávajících vlastníků byly mimo naši ekonomickou realitu," říká starosta Martinic. Aktuálně je dům stále opuštěný. Za posledních více než deset let značně zchátral. Zničeny byly instalace topení a další důležité technologie. "Podle posledních zpráv, které máme, mají snad vlastníci zájemce, který hodlá objekt odkoupit. Bylo by to jen dobré, protože se z něj pomalu stává ostuda pro naši obec," uzavřel starosta Martinic Jan Jindra.

Posledním článkem dnešního výběru se dostaneme ještě k nedávnému výročí školy. Vyšel v pondělí 3. října pod názvem "Škola slavila kulaté narozeniny". Píše se v něm: Netradičně v sobotu byla škola v Martinicích plná lidí. Důvod tohoto shromáždění byl jasný, škola oslavovala 120. výročí své existence. "Připravili jsme s dětmi kulturní pásmo složené z hudebních vystoupení a recitace. Velký zájem je i o příležitostné výstavky," řekla ředitelka školy Bohumila Karlová. Výstavky byly několikerého zaměření. "Expozice přibližuje historii školy v dobových kronikách a v mnoha fotografiích. Umění současných i minulých žáků ukazuje výstava výtvarných prací," dodala ředitelka školy. Výstavu fotografií z minulosti školy bylo možné uskutečnit díky pochopení bývalých absolventů, ti své cenné památky škole zapůjčili. Oslavu školy si nemohl nechat ujít ani starosta Martinic Jan Jindra. "Vždy se říkalo, že v každé správné obci musí být kostel, hospoda a škola. Určitě je škola pro obec nesmírně důležitá, díky ní si děti vytvářejí silné pouto k obci, berou ji pak jako skutečný domov," připomíná starosta Martinic. V nejbližších letech se martinická škola o budoucnost nemusí obávat. Zatím jsou požadované počty žáků naplněny a tak by tomu mělo být i v dalších letech.

Josef Ullrich ml., kronikář

 

                                                                

Společenská kronika

 

Sňatek

Miroslava Rychtrová  -  Miloslav Rychtr, oba Martinice v Krkonoších

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Otílii Jirsové                                   97 let

panu Jaroslavu Horáčkovi                       80 let

paní Lidmile Haklové                             70 let

paní Ludmile Tryznové                           70 let

 

 

Zlatá svatba

V měsíci listopadu oslaví 50. výročí svatby manželé Zdenka a Václav Horáčkovi, ke kterému upřímně blahopřejeme.

 

V následujícím dušičkovém čase uctíme památku našich zesnulých

společnou ekumenickou modlitbou

za účasti představitelů

Římskokatolické církve a Československé církve husitské, a to

ve  středu 2. listopadu 2005 v 15.00 hodin

na místním hřbitově.

 

 

Setkání u kapličky

Připomínáme, že další setkání se uskuteční v neděli 6. listopadu ve 14.30 hodin. Páter Paclík ze Studence zde bude vysluhovat mši svatou.

 

 

Školství

 

Informace mateřské školy

Když nám skončily letní prázdniny a děti se koncem srpna vracely do své školky, čekalo je tady velké překvapení. Vymalovaná hala, šatna, schodiště, jídelna, umývárna i záchodky. To ale nebylo jediné překvapení, které děti potěšilo. Úplně novou výzdobu v podobě pohádkových postaviček nebo zvířátka či klauna mohly děti obdivovat při cestě po schodech rovnou do herny. Věřte, že i přesto, že takovéto překvapení bývá velmi náročné, stojí za tu práci. Protože vidět rozzářená dětská očička hned na začátku školního roku, nám dává sílu a chuť až do konce školního roku.

Letos naši školičku bude navštěvovat 25 dětí, takže mají paní učitelky, ale i paní kuchařky o práci postaráno.

V září nám opět začal plavecký výcvik v bazénu v Jilemnici. Je zde velmi znát, kdo z dětí se již v loňském roce plavání zúčastnil. Děti si zde pohrají, učí se správnou techniku plavání a hlavně se už většina dětí zbavila strachu z vody.

To však není jediná akce, které jsme se už od září zúčastnili. V září jsme spolu s některými dětmi nacvičili básničky a písničky, které jsme předvedli při vítání občánků na OÚ. Dále jsme se zúčastnili v říjnu hraného divadelního představení v kulturním středisku v Jilemnici "Kocourek Modroočko". Toto představení se dětem velmi líbilo, mohly si zde také zazpívat známé písničky od Marka Ebena.

V brzké době se rádi zase nějakého představení zúčastníme. I v mateřské škole mají děti dostatek prostoru ke hře a v didaktických činnostech i k poznání nového, v praktických činnostech si prohlubují své dovednosti a učí se ohleduplnosti s ohledem na druhé.

Vzhledem k tomu, že nám letošní podzim dopřává hodně sluníčka, pobýváme s dětmi denně venku, a to nejen na zahrádce, ale také na vycházkách a v lese, kde sbíráme různé přírodniny a kaštany. Z některých vytváříme různé výrobky, ze zbylých kaštanů připravujeme potravu pro zimní období, kdy je odnášíme zvířátkům do krmelců do lesa.

Se skončenými prázdninami nám naše děti povyrostly a máme tu nové předškoláky. Letos od září probíhá ve školce opět předškolní příprava těchto dětí a jednou týdně grafomotorické cvičení pro předškoláky. Také nám vzrostl zájem o hraní na flétničku, takže v něm i v tomto roce pokračujeme.

I přes zatím krásné podzimní počasí se brzy začneme s dětmi připravovat na nácvik vánoční besídky, protože nám čas velmi rychle utíká a my ho přes veškerou snahu nemůžeme zbrzdit, ani zastavit.

Kolektiv mateřské školy

 

 

Září a říjen v základní škole

Školní rok 2005/06 se rozběhl ve čtvrtek 1. září. Odstartovalo ho slavnostní zahájení, které proběhlo za účasti hostů - pana starosty ing. Jindry, paní Štefanové (členky KSK) a rodičů nových prvňáčků.

Hned druhý den (2.9.) jsme se vydali do jilemnického kina. Film, který byl dětem promítnut, se jmenoval Závodník Proužek. Hlavními hrdiny byla zvířátka. Z výchovného hlediska poučoval film děti o tom, že chceme-li něčeho dosáhnout, potřebujeme k tomu hlavně pevnou vůli a značné úsilí.

Ve druhém zářijovém týdnu začal žákům 3. a 4. třídy povinný plavecký výcvik. Zaplacením kurzovného umožnili rodiče plavání i dalším dětem, kterým není výcvik hrazen (na úhradě povinného plavání se podílí stát a obec). Letos tak z celkového počtu 24 dětí jezdí do jilemnického bazénu 22 "plaváčků". V deseti lekcích se učí základům plaveckých stylů - prsa, znak a kraul, skokům do vody, potápění a různým hrám ve vodě.

V letošním školním roce mohou děti pracovat v pěti zájmových kroužcích, které jim škola nabízí. Jsou to: Angličtina pro děti ze 2. a 3. ročníků, Jóga pro děti, Keramický výtvarný kroužek, Informatika pro děti ze 4. a 5. ročníků a Náboženství.

Několik žáků a žákyň z naší školy vystoupilo se svým kulturním pásmem při Vítání dětí do života (23.9.).

Nejvýznamnější akcí tohoto období se stala oslava 120. výročí otevření budovy místní školy. Jelikož si tyto kulaté narozeniny naší školičky vyžádaly více času na přípravu oslav, bylo dne 30. 9. vyhlášeno ředitelské volno. Paní učitelky a některé děti připravovaly výstavku z pamětních fotografií bývalých žáků, výstavku výtvarných a slohových prací současných žáků a výstavku "úspěšných" bývalých žáků, kteří se prezentovali svými výtvarnými díly či cenami z různých soutěží. Slavnostní "Den otevřených dveří" připadl na sobotu 1. října. Oslavy byly zahájeny kulturním pásmem v podání současných žáků, bývalé paní učitelky Ivy Nálevkové a její dcery. S krátkým projevem vystoupil pan starosta ing. Jindra. Gratulantů přišlo hodně! Sešlo se nás asi kolem 150 návštěvníků z řad bývalých i současných pedagogů, žáků a dalších příznivců martinické školy. Touto cestou děkujeme všem, kteří nám zapůjčili své fotografie. Jedině díky nim mohla vzniknout výstavka, o kterou byl největší zájem. Nejstarší fotografie byly z roku 1924.

Žáci 4. třídy se 3. 10. vypravili do Vysokého n. J. na dopravní hřiště, kde je čekala teoretická i praktická výuka s dopravní tématikou.

Školní atletické závody byly pro děti uspořádány 7. 10. na místním hřišti. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Matěj Ott, Jakub Dufek, Barbora Šafránková, Martin Pavlíček a Lenka Pavlousková.

Mezi další akce, kterých se naši žáci zúčastnili v měsíci říjnu, patřila návštěva "Hvězdárny" v Hradci Králové (19.10.), divadelní představení "Mé tělo, můj hrad" (20.10.), ve kterém bylo vynikající formou dětem objasněno fungování těla, přejídání, kouření, alkoholismus a drogové nebezpečí. Na tento pořad jsme vyjeli vlakem se 2.-5. třídou až do Mladé Boleslavi. Dále jsme shlédli taneční vystoupení skupiny Paul Dance v Jilemnici (25.10.).

Zájemci o školní výtvarné soutěže si vybírali z témat: "Můj nejoblíbenější obrázek", "Princezna", "Auto", "Drak", "Módní odívání" a "Duše, dušičky a duchové".

Nádherné podzimní počasí umožňuje dětem , aby se s chutí zapojily do sběru kaštanů pro lesní zvěř, který každoročně naše škola organizuje.

Říjen končí pro naše školáčky velmi příjemně. Čekají na ně podzimní prázdniny (26.-27.10.). Se státním svátkem 28. 10. a víkendem to pro ně znamená celých pět dní odpočinku.

                                               Renata Pavlatová

 

Ještě jednou 120 let základní školy

Několika fotografiemi bychom chtěli přiblížit tuto zdařilou akci těm, kteří se jí nemohli zúčastnit. Potěšila nás účast a zájem jak bývalých žáků, z nichž nejstarším byl pan Miloslav Říha, tak i účast bývalých pedagogů, kteří na své účinkování na zdejší škole rádi vzpomínají. V předchozím článku zaznělo poděkování všem, kteří zapůjčili své školní fotografie. Já bych v tomto příspěvku chtěl poděkovat všem organizátorům, především tedy učitelkám základní školy, všem účinkujícím - dětem ZŠ, Ivě Nálevkové mladší a starší, a "vystavovatelům"- Ing. Marcele Bucharové, Daně Gregové (Bukovské), Daniele Haškové, Martinu Horáčkovi a RNDr. Romanu Jirsovi.

Velmi nás potěšil dopis bývalé ředitelky ZŠ paní Anny Prchlíkové, kterým se s námi podělila o své dojmy ze setkání. Text tohoto dopisu přetiskujeme a věřím, že potěší i všechny bývalé žáčky i spolupracovníky  paní ředitelky.

-jj-

 

1. říjen letošního roku byl pro martinickou školu dnem velice významným. Oslavila totiž 120 let od svého otevření. Byla jsem na tuto oslavu osobně pozvána a velice jsem se těšila, až opět po dlouhých sedmi letech překročím práh mé školy.

Ano, mé školy - do které jsem tak ráda chodila. Vzpomínám s radostí na hodné, milé a pilné žáčky, které jsem dnes již ani nepoznávala, přátelské a milé paní učitelky a vstřícné rodiče. Potěšilo mne, že škola je stále prozářena sluníčkem, dobrou náladou a krásnou výzdobou. A hlavně tomu stále vévodí překrásný pohled na siluetu Kotelních jam, Míseček a Černé hory. Tento pohled mne vždy nabíjel velice pozitivní energií a přinášel dobrou náladu a sluníčkovou pohodu v duši.

Byla jsem nadšena novými lavicemi a vybavením učeben, protože vím, že obstarat dostatek finančních prostředků pro školu je pro obecní úřad velice náročné a obtížné.

Chtěla bych tou cestou poděkovat všem, kteří připravovali tak důstojnou oslavu, milé přijetí a výborné pohoštění. Velmi mne dojalo kulturní vystoupení současných i bývalých žáčků.

Přeji martinické škole hodně úspěchů, stále hodné a trpělivé paní učitelky, výborné a pilné děti a všem slunce v duši.

Anna Prchlíková

 Fotogalerie oslav je ZDE.

 

Kultura

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici

27.10.-6.11.                - ARTE VIVA - Festival česko-německé kultury

První víkend (27.10.-30.10.) nese název Krkonošský jazz aneb kolébka lyžování naplněna jazzovou hudbou a druhý víkend (3.11.-6.11.) Duchovní hudba minulosti a dneška.

Pá 28.10., 20.00 hod. - KONCERT lektorů v sále Kina 70

So 29.10., 18.00 hod. - KONCERT účastníků a společenský večer

Ne 30.10., 12.00 hod. - KOMORNÍ KONCERT v interiéru hrobky Harrachů

                                      v Horní Branné

   4.11., 20.45 hod. - PŘEDNÁŠKA dirigenta Wolfganga Behrenda o

                                     životě a díle Arva Pärta

So   5.11., 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ VEČER s tancem

Ne   6.11., 16.00 hod. - SYMF. KONCERT Arte viva v kostele sv. Vavřince,

                                      zazní skladby J. Brahmse, S. Barbera, A. Pärta

 

Út  15.11., 19.00 hod. - GUATEMALA, přednáška Toma Tetíka o životě    

                                      obyčejných lidí a zvycích země v Jižní Americe

Ne 20.11., 14.30 hod. - JAK SE NAŠEL MEDVĚD, pohádku uvádí   

                                      divadelní společnost Carpe Diem

Út  22.11., 19.30 hod. - LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST, komedie. Účinkují:

                                      M. Bočanová, I. Andrlová, Z. Mahdal, L. Benešová,.

So 26.11., 20.00 hod. - JILEMNICKÉ ROCKOVÁNÍ, představí se skupiny:    

                                     V.H.S., Svrab, D.V.C., Koneckonců, KPK, ..

Po 28.11., 20.00 hod. - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, barevný podzimní večer módních inspirací pro dámy nejen štíhlé, ale i plnoštíhlé. Módní večer také nabídne ukázku východního cvičení TAI ČI. Pořadatel: TS Paul Dance.

 

So 12.11., 10.00 hod. - SQUARE DANCE, taneční skupina EL Dorado pořádá kurz velmi populárního moderního country tance (SPŠT Jilemnice). Inf. a přihlášky: e-mail: eldorado@email.cz nebo na mob. 608 654501.

St 16..11., 18.00 hod. - ZÁKLADY MASÁŽÍ, seznámení se základními technikami masáží v domácím prostředí. Přihlášky a bližší informace: e-mail: tom tetik@yahoo.com, mob. 777 690 979

 

Připravujeme:

4.12.      -  Adventní koncert, na kterém vystoupí chlapecký sbor    

                      Bonifantes z Pardubic.

3.  1. 2006  -  ŠVESTKA, představení Divadla Járy Cimrmana, předprodej

                      vstupenek bude zahájen 10.11. 2005.

 

Galerie V Kotelně

Výstava kreseb a maleb studentů jilemnického gymnázia  "Jak zvláštní - vidět …"

 

Foyer KINA

Miloslav Švorc - výstava kreseb lidových pranostik.

 

KINO 70 Jilemnice - výběr:  Pád Třetí říše (6.11.), Štěstí (9.11.),  Metropolis (FK 10.11.), Doblba (13. a 14.11.), Putování tučňáků (15.11.), Babička vypráví pohádku (22.11.), Říše vlků (4.12.), Romance pro křídlovku (FK 8.12.), Hrubeš a Mareš kamarádi do deště (12.12.), Vánoční stromeček (22.12.), Legenda o Zorovi (26.12.), Do hlubiny (29.12.).

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Výstava "Krakonoš v literatuře" - byla uspořádána ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jelení Hoře v souvislosti s prvním polským vydáním pohádek Marie Kubátové. Na výstavě najdete řadu knih, ilustrací, řezeb a upomínkových předmětů, potrvá do 20. listopadu.

 

Tradiční Vánoční jarmark v Jilemnici se bude konat v sobotu 10. 12. 2005.

 

 

Sport

 

Informace TJ SOKOL Martinice

Ani jsme se nestihly pořádně rozkoukat a podzimní část fotbalové sezóny je pomalu za námi.     

Žáci přezimují na hezkém druhém místě. Mají 18 bodů stejně jako první Poniklá a třetí Studenec. V sobotu 15. 10. se žáci sešli a společně s trenéry zhodnotili své snažení. Odměnou za dobré výkony jim byl zmrzlinový pohár. Pokud bude přát počasí, mají v plánu ještě několik tréninků. Přípravu na jarní část zahájí začátkem nového roku opět na jilemnické „umělce„ eventuelně v tělocvičně na II. základní škole.

Muži končí podzimní část 5. 11. na domácím hřišti  a soupeřem jim bude sousední Studenec. Úvodní část sezóny se jim vydařila, ale nyní se poněkud trápí, což potvrzují neustálé remízy. Doufejme, že se smůla zlomí a opět se našemu týmu začne dařit. I oni stejně jako žáci zahájí přípravu na jaro ihned po Novém roce.

Začátkem září se také opět rozeběhlo cvičení dětí a žen. Hodiny aerobiku probíhají v tělocvičně v kabinách TJ dvakrát týdně v tyto termíny:

Ženy    -  pondělí a čtvrtek od 19.00 hodin

Děti      -  pondělí a středa  od 16.00 a od 17.00 hodin

Děti se opět vrhly do přípravy vystoupení a pokud by Vás napadlo, kde by ho mohli uplatnit, rádi si vyslechneme Vaše nápady. Každoročně se snažíme vyjet v rámci karnevalů a podobných akcí do sousedních vesnic, ale snažíme se zavítat  i na  další nová místa. Naším přáním je zviditelnit práci s dětmi a ukázat, že  i na malých vesnicích je možné s dětmi něco dokázat. Přesto že naše možnosti jsou vzhledem k financím a malé tělocvičně omezené, počet dětí na hodinách cvičení rozhodně neklesá a v letošním roce jich je 26.

Poslední zpráva je z naší zářijové výborové schůze. Po dlouhé diskusi bylo jednohlasně rozhodnuto, že pro nezájem veřejnosti nebudeme pořádat sportovní ples. Doufáme, že si k nám cestu najdete v rámci  sportovních  i jiných akcí, které naše TJ pořádá v průběhu celého roku. 

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

 

 

Cestování

 

K prameni řeky Jilemky

 

Autor úspěšného článku

V tištěné podobě zde vyšlo pokračování článku pana Šoustala. V internetovém čísle vyšel v plném znění. 

                                              

Jiná sdělení            

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o II. Evropských a V. celopolských závodech koňských stříkaček v Cichowu v Polsku. O těchto závodech byl otisknut článek s fotografiemi (i naší historické stříkačky a členů sboru) také v časopisu Hasičská a záchranářská Alarm revue č. 5/05.

Členové našeho sboru se zúčastnili 95. výročí založení přátelského SDH Horní Štěpanice spojeného s dálkovou dopravou vody historickou i současnou technickou. Oslava se konala v sobotu 24. září v Horních Štěpanicích v areálu "Dupárna" a dále asi o 100 m výše, kde se soutěžilo se současnými stroji, převážně se stříkačkami PS-8. S tímto sborem nás pojí již dlouholeté velmi dobré vztahy tradující se do doby aktivního působení našeho bývalého člena výboru bratra Václava Šimůnka, jehož zeť Josef Erlebach je současným hornoštěpanickým velitelem hasičů. Oslavy jsme se účastnili s naší historickou stříkačkou, kterou na místo konání dopravil vlastním traktorem Ivo John. Stříkačka se představila již tradičně bezvadným provozem, obsluhována členy našeho sboru a řízená velitelem Josefem Johnem a za velkého zájmu všech přítomných. Obdrželi jsme zvláštní diplom a poděkování místního sboru. Celá oslava proběhla ve velmi příjemném prostředí, za pěkného počasí a při poslechu country kapely Port Artur. Guláš uvařil Josef Erlebach dobrý, což platí i o ostatním občerstvení. Tuto akci připravil místní hasičský sbor po všech stránkách tradičně velmi dobře.

V sobotu 1. října ve 14.00 hodin jsme se také zúčastnili slavnostního předání nového požárního auta Tatra 815 sousednímu hasičskému sboru ve Studenci spojeného s výstavou hasičské techniky a ukázkou požárního útoku zakončeného zásahem s použitím pěny. Předání byl přítomen  pracovník Krajského úřadu Liberec, za jehož přispění bylo toto auto v ceně přes 2 mil. Kč pořízeno. Dále byli přítomni představitelé Hasičského záchranného sboru Liberec, Okresního sdružení hasičů Semily a okolní hasičské sbory. K poslechu na této oslavě hrál Vrchlabský dixieland.

B. Ducháček

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Kostel Všech svatých v Lázních BělohradKostel Všech svatých - Lázně Bělohrad - původně to byla nová ves, pak v roce 1550 byla postavena nová tvrz Bělohrad. V roce 1885 byly založeny lázně a postavena budova Anenských lázní. Významnou stavební dominantou je zámek a nepřehlédnutelnou církevní památkou barokní kostel Všech svatých. Postaven byl v letech 1689 - 1700 na místě gotické svatyně zaniklé ve třicetileté válce. Kostel s vysokou věží je podélná budova doplněná sanktusovou věží a nad kněžištěm malou kopulkou. Stěny vně člení lisénový rám, uvnitř lisény a pilastry. Kostel byl v interiéru vyzdoben za účasti J. Kramolína.

Budova kostela je v tamní krajině významnou dominantou.

                                   Robert Řemínek

 

Martinice v Krkonoších 21. 10.  2005

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk R. Friede, Roprachtice, tlf. 481 593163.

 

Obec Martinice