Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Archiv úřední desky za roky 2007 - 2009

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto  Dokument
16.2.2007   dokumenty k problematice studní a odpadních vod - historické studny, nakládání s vodami, individuální zásobování domácností pitnou vodou,
2.4.2007 20.4. 2007 OZV 1/07 Požární řád Obce Martinice v Krkonoších
2.4.2007 20.4. 2007 OZV 2/07 o zrušení některých OZV Obce Martinice v Krkonoších
21.4.2008   Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
29.4.2008   Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - žádost, metodický pokyn krajského úřadu Liberec - kácení dřevin
10.6.2008 25.6.2008 OBEC Martinice v Krkonoších - závěrečný účet 2007
16.12.2008 2.1.2009 OZV 1/08 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/01 „O poplatku za komunální odpad“ ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/04
16.12.2008 2.1.2009 OZV 2/08 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 3/01 „O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce“.
26.8.2009   OZV č. 1/09 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství , Příloha č. 1 OZV 01/09
8.6.2009 24.6.2009 OBEC Martinice v Krkonoších - závěrečný účet 2008, Rekapitulace příjmů, výdajů a financování 
29.12.2009   Obchodní veřejná soutěž - pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR v obci a kat. území Martinice v Krkonoších
10.2.2010   Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení  - výběrové řízení FRB na rok 2010  
15.2.2010 8.3.2010 Oznámení o projednání Návrhu zadání územního plánu Martinice v Krkonoších
17.2.2010   Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje - Závěr zjišťovacího řízení dle § 10d zákona č. 100/2001 Sb.
2.3.2010   Oznámení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy zařizovacího souboru Harrachovsko - Nařízení Rady města Jilemnice č. 1/2010 - pro vlastníky lesů na dotčeném území (katastrální území v KRNAPu)
9.3.2010   Územní řízení a stavební řízení - ČEZ Distribuce kabelizace Dolení konec - pozvání k ústnímu jednání a oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení
10.3.2010   Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy ČR týkající se vakcinace hospodářských zvířat (skot,ovce,kozy) proti katarální horečce ovcí 2010/875/SVS - nařízení SVS
12.3.2010   SMO Jilemnicko - závěrečný účet 2009, návrh rozpočtu 2010
17.3.2010   Zveřejnění záměru obce  prodat z majetku obce pozemky.
17.3.2010   Závěrečný účet Obce Martinice v Krkonoších za rok 2009 včetně rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace 

 

 

 

 

Obec Martinice