Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2005 > Prosinec 2005 Číslo 6 Ročník XV.

Prosinec 2005 Číslo 6 Ročník XV.

Okna

Klidné vánoční svátky a výhled do nového roku plný radostného očekávání přejí zastupitelé a zaměstnanci Obce Martinice v Krkonoších.

 

 

"Tak jestlipak jste byli hodní?" Touto větou obvykle zahajuje Mikuláš výslech malých hříšníků, ale i těch hodných človíčků, kteří opravdu, ale opravdu hodní byli a vůbec nezlobili. Na Mikuláše si zase rok počkáme, ale hodní můžeme být už nyní. Nejen na sebe a své blízké, slušně se můžeme chovat i ke svým sousedům, známým i neznámým. Zkuste to! Vánoční svátky jsou příležitostí k začátku a pokračovat můžete celý příští rok. Hodně štěstí v plnění tohoto náročného úkolu!

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO

 

I dnešní vydání, letos již poslední vydání Martinického zpravodaje zahájíme informacemi z jednání rady a zastupitelstva obce. Rada se v uplynulém období sešla celkem čtyřikrát a do konce roku ji čeká ještě jedno zasedání, které se ovšem uskuteční po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje. Na pořadu jednání rady bylo schválení několika smluv – smlouvy s pojišťovnou Generali na pojištění majetku obce. Pojišťovna byla vybrána ve výběrovém řízení prostřednictvím zprostředkovatelské agentury. Další smlouvy se týkaly pořízení změny č.2 územního plánu obce – na zpracování změny s ing. arch. Blažkovou a s majitelem pozemků, jichž se změna týká, na úhradu pořizovacích nákladů. S firmou Eko-kom byla uzavřena smlouva o zpětném odběru a využití odpadů z obalů. Schválena byla nabídka firmy Doupovec na provedení zahradnických úprav na místním hřbitově, dále byl schválen termín provedení inventury majetku obce, složení hlavní inventarizační komise, termín konání mimořádného jednání zastupitelstva obce a další termín běžného, prosincového jednání. Rada rovněž schválila vnitřní účetní předpis obce, zřídila školskou radu a jmenovala zástupce obce v této instituci, kterým se stal pan Leoš Mejvald.  Dále byla projednána změna dopravního značení v okolí kapličky a u kulturního domu, informace správce toků Lesů ČR o kácení břehových porostů kolem potoka pod Ducháčovi a návrh na změnu podmínek hospodaření v ochranném pásmu vodního zdroje Ma-1 podle posudku zpracovaného  firmou Hydrogeo Praha. Změna, kterou umožnila novela zákona o vodách a o kterou požádala obec, se týká možnosti stavět v ochranném pásmu stavby, související s čištěním a odváděním odpadních vod. Návrh nyní posuzuje Odbor životního prostředí MÚ Jilemnice a pokud bude vydáno kladné rozhodnutí, bude možné v lokalitě nad nádražím provést výstavbu nových septiků, kanalizace a s tím i vodovodu.

Zastupitelstvo obce se sešlo k mimořádnému veřejnému zasedání začátkem listopadu. Na pořadu jednání byl jediný bod - změna územního plánu, která se týká pouze dvou pozemků v lokalitě nad čp. 56 (bývalý dům Kynčlových). Majitel pozemků zde plánuje výstavbu rodinného domu a proto požádal o změnu kategorie pozemku na "obytné území malých sídel". Další jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí dne 19.prosince od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu a tímto Vás zvu k účasti na ovlivňování věcí veřejných.

 


Zprávy OÚ 

 

Obecní úřad bude ve dnech 27., 29. a 30. prosince 2005 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

 

 

Fond rozvoje bydlení

Majitelům domů a bytů připomínáme, že začátkem roku 2006 bude již poosmé vyhlášeno výběrové řízení pro poskytování půjček z FRB na opravy a modernizaci bytového fondu.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: vestavba bytu do půdního prostoru, půdní nástavba bytů na ploché střechy, oprava střechy domu, rekonstrukce vytápění domu (přechod na LTO, PB, el.en.), dodatečná izolace domu proti spodní vodě, obnova fasády domu, zateplení obvodového pláště domu, vybudování ČOV nebo septiku ke stávajícímu domu, vybudování WC, koupelny nebo sprchy v bytě, kde není.

Upozorňujeme však, že na tyto stavební činnosti  musí být vydáno řádné stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby, stavebních úprav či udržovacích prací. Půjčky jsou poskytovány se 4 až 5 procentním úrokem a s dobou splatnosti 4 až 5 let. Bližší informace obdržíte na OÚ.

 

Třídění odpadů do barevných pytlů

 

V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o připravovaném sběru plastových obalů a obalů Tetra Pak. Pytle na tento odpad jsou již k dispozici na obecním úřadu, oranžové obdržíte zdarma, žluté jsou za 3,-Kč. Pro oživení ještě jednou připomínáme, k čemu jsou pytle určeny a co se v nich objevit nesmí.

Žluté pytle: Patří sem - veškeré kelímky od jogurtů,másel, salátů  apod., láhve a kanystry od drogerie, pastové hračky, kbelíky, apod.,prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů.

Nepatří sem - znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a potravin

Oranžové pytle: Patří sem - Nápojový karton (Tetra Pak) = krabice od džusů, mléka, vína  atd., nápojové krabice bez hliníkové vrstvy.

Nepatří sem - ostatní papírové krabice

Termín odvozu bude v předstihu uveřejněn na vývěskách.

 

Požár v kontejneruDvěmi málo kvalitními fotografiemi (z mobilního telefonu) se vracíme ke sběru komunálního odpadu do velkoobjemových kontejnerů. Někdo se zřejmě domnívá, že obci ušetří peníze, když odpad v kontejneru zapálí. Opak je pravdou. Pokud by požár včas neuhasili hasiči z Jilemnice, vznikla by obci škoda za několik desítek tisíc korun. Protože však škoda není velká a v okolí ohořely "pouze" stromy, upustila od vyšetřování i Policie ČR. Kontejner po požáruNad požárem by se kromě "pomocníka" měli zamyslet i ti, kteří sem odpad odkládají. Myslíte, že by mohl požár vzniknout, kdyby v kontejneru bylo jen to, co tam patří? Hořelo totiž dřevo, papír, větve, pneumatiky a pak samozřejmě i umělé hmoty.

 

 

 

 

Poradenské centrum pro venkov

Od ledna 2006 začíná v Jilemnici působit nové poradenské centrum, jehož cílem je poskytovat služby v těchto základních oblastech:

1.   Péče o krajinu

2.       Ekozemědělství, podpora a prezentace místních produktů a řemesel

3.       Zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů místních komunit a regionů

4.       Informování o chráněných krajinných oblastech kraje a Krkonošském národním parku

Klienty centra jsou ti, kteří působí na krajinu a životní prostředí (zemědělci), malí a střední podnikatelé v místní produkci, orgány veřejné správy (města a obce), nestátní neziskové organizace včetně svazků obcí a místních skupin LEADER, neformální lokální iniciativy a obyvatelé venkova.

Poradenské centrum v Jilemnici zřídila Společnost pro Jizerské hory o.p.s. Liberec z peněz programu MŽP, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Spolu s Jilemnici nabízí obdobné služby dalších pět poradenských středisek - Dubá, Česká Lípa, Frýdlant, Smržovka, Turnov. Partnery našeho centra jsou město Jilemnice, Správa Krkonošského národního parku a Liberecký kraj.

 

Středisko nabízí poradenství v těchto základních okruzích:

- podpora údržby luk a pastvin zejména cestou extensivního chovu skotu, 

ovcí a koz

- pomoc s přípravou optimálního hospodářského plánu zemědělců hospodařících v NP

- propagace zásad správné zemědělské praxe

- podpora ekologického zemědělství

- zvyšování druhového a prostorového bohatství nelesní krajiny

- efektivní zpracování a využití biomasy

- pěstování léčivých a aromatických rostlin

- poradenství v oboru včelařství

- využití genofondu místních ovocných stromů a keřů

- obnova veřejných prostranství včetně zeleně v obcích a okolí za účasti veřejnosti

- inventarizace prvků kulturního, historického a přírodního dědictví, jejich uplatnění pro rozvoj venkova

- uchování a rozšíření prostupnosti krajiny zejména sítí zvykových cest a účelových míst

- vzdělání a osvěta v oblasti péče o krajinný ráz

- podpora využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie

- rozvoj agroturistiky a šetrné turistiky

- budování sítě cyklostezek, stezek pro pěší a koně, zejména s ohledem na místní obyvatelstvo

- obnova tradičních řemesel a produktů

- sdružování výrobců, zpracovatelů a spotřebitelů na místní úrovni

- vznik a obnova místních trhů a prodeje „ze dvora“

- usnadnění přístupu občanů k informacím a službám ve výše daných oblastech, podpora spolupráce a výměny zkušeností

Adresa centra: Valdštejnská 41, 514 01 Jilemnice (proti supermarketu NORMA, 1. patro)

Telefon:           481 540 841

Úřední den:     PONDĚLÍ         8.00 – 17.00 hod.

Zdeňka Flousková, mobil 774 678029, Hana Machová, mobil 774 678028

 

Nové dopravní značení u kapličky.

V krátké době se jedná o druhou změnu, která snad již vyhoví našemu původnímu požadavku - zklidnit dopravu. Přestože Policie obdržela od obce dostatek informací, včetně fotodokumentace, bylo vydáno rozhodnutí na osazení dopravních značek, které naopak dopravu zrychlilo. Značka hlavní silnice směrem od Kracíkových již zdálky "vyzývala" k bezstarostné jízdě. Po stížnostech majitelů okolních domů bylo vyvoláno nové jednání, tentokrát již za účasti Policie ČR přímo na místě. Bylo konstatováno, že původní návrh obce - ponechat křižovatku bez rozlišení přednosti v jízdě, tedy "pravidlo pravé ruky", je přijatelný. Ve směru od Kracíkových bude instalována značka A3 "Křižovatka" a navíc bylo uloženo instalovat do křižovatky zrcadlo tak, aby z obou směrů (od Kracíkových i od Bucharů) bylo vidět za roh garáže pana Pochopa. POZOR - znamená to, že při jízdě ve směru od Kracíkových musíte dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava od Bucharů.

Po mnoha urgencích byla vyznačena plná čára v okolí kulturního domu a doplněna vodorovnými značkami "Pozor děti". Jednali jsme také o vyznačení přechodu pro chodce před KD, který chce Policie ČR již delší dobu zrušit, protože neodpovídá požadavkům vyhlášky. Přechod bude nutné posunout o cca 5m směrem k autobusové zastávce tak, aby se dostal mimo osu místních komunikací ("branku" a vedle KD). K tomu je ale nutné upravit přístup na chodník u čekárny tak, aby nebylo nutné nejprve vstoupit na hlavní silnici a pak teprve na přechod. Vstoupili jsme do jednání s majitelem sousedního pozemku a věříme, že nám vyjde vstříc a tuto úpravu budeme moci bezy realizovat.

 

 

Zahradnické úpravy na hřbitově

Co se děje na hřbitově? Už jste to viděli? Tam to vypadá! Podobné komentáře slýcháme v poslední době. Co se tedy opravdu děje? Zahradnická firma pokračuje v realizaci úprav na místním hřbitově podle projektu zpracovaného v roce 1997. Tato část prací je nejvíce vidět, protože dochází k odkácení větších i menší stromů v blízkosti hrobových míst. Zároveň je prováděna nová výsadba dřevin v takové vzdálenosti od hrobů, aby nebyly v budoucnu poškozovány. Současný vzhled působí dojmem prázdnoty, ale věřím, že až se na jaře nové dřeviny probudí k životu, zaplní prázdný prostor a vrátí tomuto místu klidnou a důstojnou atmosféru.

 

 

Zprávy komisí                    

 

Kulturní a sociální komise

 

Vánoční posezení

Zveme všechny občany na Vánoční posezení, které se už tradičně bude konat v KD Martinice v Krkonoších v neděli 18. prosince od 14.00 hod. S vánočním pásmem básniček a koled se Vám představí děti z mateřské a základní školy a s tanečním vystoupením děti sportovního oddílu TJ Sokol Martinice. Budete si i moci zakoupit drobné dárky, které pro Vás vyrobily děti ZŠ.

Již páté adventní zpívání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listujeme v obecní kronice - Adresář okresu jilemnického z roku 1913

 

Pro dnešní listování vybírám z Adresáře okresu Jilemnice z roku 1913 vše, co se týká Martinic. Veškeré údaje zahrnují i osadu Rovnáčov, která byla tehdy nedílnou součástí obce.

Rozloha 404 ha 06 a 41 m2, starosta Hašek Hynek, počet obyvatel 1 069, domů 152.

Řídící učitel Mejsnar František, učitelé Holub Otakar a Kabelík Otakar.

Spolky: Tělocvičná jednota sokol, Sbor dobrovolný hasičů, Český klub velocipedistů, Spolek divadelních ochotníků Klicpera, Odbor zemské jednoty zřízenců drah, Odbor Národní jednoty Severočeské pro Martinice a okolí, Ústřední sdružení dělnictva textilního v Náchodě odbočka Martinice.

Majitelé domů: čp. 1 - Kovář Josef, 2 - Ottová Anna, 3 - Holec Jan, 4 - Jech Josef, 5 - Jebavý Josef, 6 - Jebavý František, 7 - Horáček František, 8 - Jebavý Josef, 9 - Horáček Josef, 10 - Jindřišek Josef, 11 - Buchar Josef, 12 - Hamáčková Anna, 13 - Buchar Josef, 14 – Čivrný Jan, 15 – Hašek Antonín, 16, 17 není, 18 – Fišera František, 19 – Horáček Ladislav, 20 – Hrubý Oldřich, 21 – Hašek Hynek, 22 – Hamáčková Františka, 23 – Hašková Marie, 24 – Kupka Josef, 25 – Malý Jan a Marie, 26 – Rumler František, 27 – Bedrníková Barbora, 28 – Hašek Hynek ml., 29 – Valšová Marie, 30 – Panýrová Emílie, 31 – Hamáček Petr, 32 – Hašek Rudolf, 33 – Hamáček Hynek, 34 – Čermák Antonín, 35 – Vancl Josef, 36 – Hanuš Čeněk, 37 – Albrecht Pavel, 38 – Novotný Josef, 39 – Bedrník František, 40 – Slavík Arnošt, 41 – Hovorková Anna, 42 – Jebavý Antonín, 43 – Ducháč Josef, 44 – Hamáček Jan, 45 – Hampl František, 46 – Jebavý František, 47 – Valeš Jan, 48 – Krafková Anna, 49 – Bedrník Rudolf, 51, 52, 53 a 54 není, 50 – Václavů Františka, 55 – Kovářová Vilemína, 56 – Šír Václav, 57 – J. O. hrabě z Harrachů, 58 není, 59 – Valešová Anna, 60 – Řehořková Anna, 61 – Říha Antonín, 62 – Bedrník Antonín, 63 – Petrák František, 64 – Mikáska Josef, 65 – Jech Jan, 66 – Hamáčková Marie, 67 – Čivrný Antonín, 68 není, 69 – Bucharová Marie, 70 – Obec, 71 – Votoček Antonín, 72 – Bayerlová Viktorie, 73 – Kobrle Josef, 74 – Jirsa František, 75 – Jirouš Josef, 76 – Ryšavý František, 77 – Hamrský Jan, 78 – Bukovský Josef, 79 – Jirsa Josef, 80 – Ott Jos. ml., 81 – Ottová Marie, 82 – Jebavý Josef, 83 – Bedrník Jaroslav, 84 – Hašek Hynek, 85 – Ryšavý Hynek, 86 – Ottová Anna, 87 – Šonský Josef, 88 – Buchar Josef, 89 není, 90 – Nepolský Karel, 91 – Návesník Josef, 92 – Hamáčková Marie, 93, 94, 95, 96 – Státní dráha, 97 – Bedrníková Anna, 98 – Bukovský Josef, 99 – Jirouš Jan, 100 – Jebavý František, 101 – Kovář Jan, 102 – Říhová Anežka, 103 – Hašek Josef, 104 – Horáček Jan, 105 – Kasprová Marie, 106 – Hanuš Čeněk, 107 – Státní dráha, 108 – Horáček Jan, 109 – Koníček František, 110 – Tauchman František, 111 – Horáček František, 112 – Bachtíková Marie, 113 – Jebavý Antonín, 114 – Horáček František, 115 , 116 není, 117 – Kobrle Jan, 118 – Berauer Emil, 119 – Novotná Pavlína, 120 – Bedrník Čeněk, 121 – Kaspr Ludvík, 122 – Horáčková Františka, 123 – Valeš Josef, 124 – Crhová Marie, 125 – Horáček Jiří, 126 – Jirouš Hynek, 127 – Ott Josef, 128 – Řehořek Josef, 129 – Bedrník Čeněk, 130 – Volech Josef, 131 – Lerchová Marie, 132 – Bedrník Josef, 133 – Volech Jan, 134 – Bedrník Josef, 135 – Hampl Josef, 136 – Bedrník František, 137 – Horáček František, 138 – Jebavý Josef, 139 není, 140 – Pospíšil. Jan.

Majitelé domů na Rovnáčově: čp. 1 – Hamáček Vilém, 2 – Borůvková Anežka, 3 – Borůvka Josef, 4 – Tomáš Josef, 5 – Hylmar Josef, 6 – Jebavý František, 7 – Čech František, 8 – Čech Jan, 9 není, 10 – Marek Josef, 11 – Mejsnar Ferdinand, 12 – Šubrtová Aloisie.

(Vysvětlení: domy čp. 16, 17, 51, 52, 53, 54, 58 byly zbořeny v souvislosti se stavbou železnice do Staré Paky. Čp. 68 bylo zbořeno při stavbě školy, později jím byla škola označena, čp. 89 nebylo postaveno, později tímto čp. označen jiný dům, čp. 115 a 116 jsou tovární budovy. Čp. 139 byla později označena nově postavená pekárna p. Šonského za jeho hospodou – nyní KD, později odebráno a označený jiný dům. Čísly popisnými domů, jež byly zbourány se stavbou dráhy, byly později označovány jiné novostavby, čp. 16 nese nyní hasičská zbrojnice.)

Závěrem ještě počty domácích užitkových zvířat:  koně 25 ks, hovězí dobytek (včetně buvolů) 266 ks, kozy 129 ks, prasata 14 ks, úly 19 ks, slepice 784 ks, husy 19 ks, kachny 20 ks, jiná drůbež 25 ks.

Pro srovnání okolní obce:

Branná – 273 domů, 2 189 obyvatel, 66 koní, 798 ks hovězího dobytka,

Studenec – 309 domů, 1 892 obyvatel, 34 koní, 521 ks hovězího dobytka,

Lhota Zálesní – 191 domů, 1 136 obyvatel, 30 koní, 457 ks hov. dobytka,

Roztoky – 230 domů, 1 580 obyvatel, 70 koní, 682 ks hovězího dobytka,

Jilemnice – 396 domů, 3 832 obyvatel, 93 koní, 298 ks hovězího dobytka.

Josef Ullrich ml., kronikář

                                               

Společenská kronika

 

Sňatek

Lenka Bucharová, Martinice v Krkonoších  -  Pavel Setunský, Vrchlabí

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

 

Narození

23. 11. - Václav Svatý

28. 11. - Veronika Kuříková

29. 11. - Kamila Budinová

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

 

Životní jubilea – blahopřejeme

panu Antonínu Spanilému                      91 let

paní Marii Fialové                                  80 let

paní Zdence Horáčkové                         70 let

 

 

Diamantová svatba

V měsíci lednu 2006 oslaví 60. výročí svatby manželé Věra a Rudolf Horáčkovi, ke kterému upřímně blahopřejeme.

 

 

Úmrtí

20. 10. 2005 -  Jiřina Kovářová (1938)

  2. 11. 2005 -  Eva Hubáčková (1947)

  7. 11. 2005 -  Ludmila Trejbalová (1927)

 

 

Školství

 

Listopad a prosinec v základní škole

Listopad, třetí měsíc školního roku, tradičně prověřuje děti z nabytých znalostí probraného učiva. Končí první čtvrtletí, které je spojené s informacemi o prospěchu a chování. Právě proto je listopad oproti jiným měsícům chudší na organizování různých akcí. Jedinou akcí, do které jsme se zapojili, byl charitativní projekt „Čokoládová hvězdička radosti“, který vyhlásila společnost NESTLÉ Česko s.r.o. V hodinách výtvarné výchovy děti vytvářely obrázky s vánoční tématikou. Touto akcí jsme pomohli dětem z dětských domovů.

Ve druhé polovině listopadu k nám pomalu vcházely Vánoce. Nastalo tradiční nacvičování koled, se kterými vystupujeme hned první adventní neděli u budovy OÚ (27.11.). Letos jsme zpívání koled obohatili vánočním příběhem o narození Ježíška.

Začátkem prosince (2.12.) se do naší školičky přišli opět po roce podívat Mikuláš s čerty a andělem. Kontrolovali stav chování našich dětí. Některé z nich musely slíbit, že se určitě polepší. Všechny byly obdarovány balíčkem plným ovoce a drobných sladkostí. Školu navštívil Mikuláš s doprovodem

Čert má nejraději drbání na hřbetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro „mokré“ diplomy si děti „doplavaly“ na poslední lekci plaveckého výcviku (5.12.).

Další návštěvou, kterou jsme u nás ve škole 6. 12. přivítali, byla paní Mgr. Marie Šetřilová z Katechetického centra v Hradci Králové s programem „Poselství křesťanských svátků – Vánoce“.

Za milými kamarády do jilemnického Dětského centra jsme se rozjeli 9. 12. Letos jsme pro ně nacvičili hranou pohádku „Proč byl u jesliček oslík a volek“. Dramatizaci nacvičili žáci a žákyně ze 4. a 5. třídy a některé postavy si zahrály i děti z nižších ročníků. S pomocí svých rodičů si všichni učinkující vytvořili velmi pěkné a nápadité kostýmy.  S touto pohádkou se chystáme i do místní MŠ. Jilemnické děti i naše martinické „školkáčky“ obdarujeme papírovými betlémky.

Velmi se už těšíme na divadelní představení královehradeckého loutkového souboru „Drak“. Rozjedeme se na něj 13. 12. do Jablonce n. Jizerou. Čeká na nás pohádka s vánočním názvem „Štědrej večer nastal aneb anděl páně zlámal sáně“.

Potěšit své spoluobčany se chystáme 18. 12. Zveme je do KD na „Vánoční posezení“. Nácvik pásma nebývá pro některé děti příjemnou záležitostí. Avšak právě tak se děti učí, že nic není zadarmo. Chceme-li něco dokázat, musíme i něco obětovat a často překonávat i sami sebe.

Z dalších charitativních projektů, do kterých jsme se zapojili, byla akce Slůně. Zakoupením magnetek s rozvrhem a obrázky slůňat jsme přispěli na přístroj, který bude sloužit k výzkumu leukémie. Cena přístroje je cca 1 milion Kč. Tradiční sbírka na konto televizních Adventních koncertů proběhla v naší školičce i letos. Výtěžek poputuje k nemocným a potřebným lidem.

Listopadové výtvarné soutěže byly vyhlášeny na téma: „Hrad“, „Klobouky a čepice“ a „Mikuláš, čert a anděl“. V prosinci se kreslily „Oblíbené večerníčky“, „Vánoce“, „Stromečky“ a „Betlémy“. 

V posledním předvánočním týdnu se určitě vydáme do lesa za zvířátky s připravenými dobrůtkami. Nejvíce se těšíme na vánoční besídku s výměnou dárků. Na čtvrtek 22. 12. Bylo vyhlášeno ředitelské volno.

Milí spoluobčané, přijměte od dětí a všech pracovníků školy přání radostného prožití vánočních svátků, v roce 2006 ať Vás provází pevné zdraví, mnoho radosti a spokojenosti.

                                               Renata Pavlatová

 

 

Kultura

 

Informace Obecní knihovny

Do Obecní knihovny už Vánoce dorazily a nadělovaly hlavně těm nejmenším.

Od Václava Čtvrtka máme hned dva nové tituly: Pohádky z  pařezové chaloupky - Křemílek a Vochomůrka a Vodník  Čepeček. Dále překrásně ilustrovanou knihu O čarodějnici Hermíně. Pár dívčích románů: Láska se zakazuje, od Věry Řeháčkové -To všechno spískala Katka a další. Pro zvídavé kluky máme děsivé dějiny: Temní rytíři a ošumělé hrady, Děsivou architekturu a Děsivé lidské tělo. Pro dospělé čtenáře i čtenářky je připraveno také mnoho zajímavých titulů. Jen se zvednout ze židlí a zabloudit do knihovny vždy ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.

V prosinci bude otevřeno 15. 12. a 23. 12., ve čtvrtek 29. 12. bude knihovna uzavřena.

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v Novém roce.

Miloslava Musilová, knihovnice

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici

Út  27.12., 17.00 hod. - vánoční koncert "Jásejte nebesa" v kostele sv. Vavřince. Vystoupí umělci špičkových kvalit. Zaposloucháme se do vánoční hudby světových a českých mistrů (J:J. Ryba, A. Michna z Otradovic, F.X. Brixi a dal., na závěr zazní nejznámější české a evropské vánoční koledy.

Út    3.  1. 2006  -  ŠVESTKA, představení Divadla Járy Cimrmana

Čt  19.  1. 2006  -  BROUCI, koncert kapely revival Beatles

 

Galerie V Kotelně

Retrospektiva - Milena Zrnová - výstava keramiky, textilu batiky. Expozice je doplněna fotografiemi syna Štěpána Zrny, bude přístupna do 3. 1. 2006.

 

KINO 70 Jilemnice - výběr: Vánoční stromeček (22.12.), Legenda o Zorovi (26.12.), Anděl Páně (28.12.), Strašpytlík (10.1.), Harry Potter a Ohnivý oceán (14. a 15.1.), Lovci dinosaurů (17.1.).

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Výstava "Zvony, zvonky a rolničky" - potrvá do 28. února 2006.

Otevírací doba o Vánocích: 24.-26.12. zavřeno, 27.-30.12. otevřeno 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod., 31. 12. 8.00 - 12.00 hod., 1 .1 2006 zavřeno. Poté opět pravidelný provoz.

 

Mír jejich duši

Pokud Vám tato tři slova nic neříkají, pak vězte, že je to název filmu. A pokud jste příznivci filmů, které spíše pohladí a vyloudí úsměv, pak jste našli ten správný. Přidám-li k tomu, že jde o film, hraný ochotníky z blízkého okolí, kterým Paseky nad Jizerou bezesporu jsou, že zde uvidíte známou krajinu a určitě i známé lidičky, že režisérem je Pavel Štingl, nenechte si tento jedinečný téměř dokument ujít!! A jako pozvánku k televizi předkládám dopis pana režiséra, adresovaný obyvatelům Pasek nad Jizerou:

Milí Pasečáci a ostatní přátelé podkrkonošského filmového ochotničení,

po roce bloudění mezi filmovými kluby se náš společný film připravuje k premiéře v České televizi. Měl by se vysílat v pěkném vánočním čase. Vzhledem k rytmu prázdninové obrazovky jsme se v ČT domluvili, že náš film pustíme rozdělený po kapitolách dva večery po sobě.

Pokud se tedy nic nezmění, tak by se „Mír jejich duši“ měl objevit na
ČT-II 27. a 28. prosince 2005, vždy v osm hodin večer.

Dejte prosím vědět každému, kdo má zájem o shlédnutí této filmařské zvláštnosti, mějte se pěkně a užijte si vánoce.

Pavel Štingl

 -jj-

Vánoční test

Předkládáme Vám test, aby jste si mohli prověřit, co víte o Vánocích. A nezapomeňte, že Vánoce mají být hlavně odpočinutím a zastavením v dnešní uspěchané době. 

 

1.       Co znamená latinské slovo „advent“?

a) svátek, b) světlo, c) věnec, d) příchod

2.       Jakým skutkem získal sv. Mikuláš, který se narodil kolem roku 250 

      n.l.,    pověst o své dobrotivosti?

a) rád hlídal děti a hrál si s nimi, b) založil tzv. „mikulášskou“ školu, kam mohly chodit i děti z chudých rodin, c) svými penězi vykoupil tři dcery jednoho kupce z nevěstince, d) bohatým bral a chudým dával

3.       Z jakých dob se do dnešních dnů dochovala víra (původně staré

      pohanské rituály) ve zlaté prasátko, magie jmelí, pálení purpury a 

      příprava obřadního pečiva?

a) z období osídlování české kotliny kmeny Čechů a Lechů, b) z doby husitů, c) z doby Vikingů, d) z doby Keltů

4.       V jaké přírodní události vlastně tkví prastará podstata oslav vánočních svátků?

a) v objevení komety na nebi, b) v návratu souhvězdí Orion na oblohu, c) v kalendářním začátku jara, d) v zimním slunovratu

5.       Z čeho se skládal tradiční český vánoční pokrm „muzika“?

a) z uzeného masa, čočky, cibule a česneku, b) z krup a hub zapečených v troubě, c) z roztavených kousků čokolády smíchaných s krupicí a skořicí, d) z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a meruněk, které se rozvařily a okořenily

6.       Proč se říká starému českému vánočnímu jídlu černý kuba?

a) podle trošky popela, který se do jídla přisypal, aby se zajistilo zdraví strávníků, b) podle černého chleba, který se k pokrmu přikusoval, c) podle hřibů modráků, které se do kuby přidávají, d) podle slaniny vyškvařené dočerna, která je součástí tohoto jídla

7.       Jak je nazýván malý přenosný betlém, se kterým obcházely děti stavení?

a) „Ježíškovo doupátko“, b) „škatulkový“, c) „skříňkový“, d) „tahací“

8.       Kdy a kde se v Praze údajně poprvé objevil nazdobený vánoční stromeček?

a) 1780 u lakomé Barky v Dejvicích, b) 1812 u režiséra Leibicha v Libni, c) 1850 u hraběte Chotka na Vinohradech, d) 1883 na nádvoří Pražského hradu

9.       Co je to myrha, kterou přinesli tři králové Ježíškovi?

a) sušené mleté listy eukalyptu smíchané s olivovým olejem, b) drcené plody hřebíčkovníku smíchané s ptačím trusem, c) sušená vonná pryskyřice z myrhovníku, d) med smíchaný se skořicí a dalším kořením

10.   Se kterým městem je spojen osud Jakuba Jana Ryby, známého autora České mše vánoční?

a) Rožnov pod Radhoštěm, b) Rožmitál pod Třemšínem, c) Rabštejn nad Střelou, d) Ralsko

 

Výsledky:

1. d), 2. c), 3. d), 4. d) .. symbolizuje ho světlo a zapalování svíček, 5. d) .. ,přecedily přes pláténko, přidala se lžíce povidel, hrozinky, vlašské ořechy a nastrouhaný perník.. vše se povařilo a muzika se podávala horká na dřevěných miskách. Ještě na počátku 20. stol. nechyběla na žádném štědrovečerním stole. 6. c) .. a zbarvují pokrm dočerna, 7. c) , 8. b) , 9. c), 10. b) Jakub Jan Ryba žil v letech 1765-1815. Rybova mše je obdobou jesličkové hry přenesená na strukturu mše, zasazená do prostředí českého venkova a co více – v českém jazyce! Brzy po svém vzniku vzbudila velký ohlas a stala se symbolem českých Vánoc. Rybův život byl pravým opakem této radostné a krásné skladby – po celý život narážel na neporozumění vrchnosti, ve své učitelské práci měl dlouhé spory s místním farářem. Také ho mučila krutá nemoc. Ten osudný den byl zřejmě nevyhnutelný… neodolal slovům svého oblíbeného Seneky: abych dobře umřel, musím umřít rád… a na okraji lesa nedaleko  Rožmitálu si podřezal žíly. Zbylo po něm sedm dětí a manželka Anna. 

 

 

Sport                     

Informace TJ SOKOL Martinice

Vzhledem k tomu, že zimní měsíce jsou v naší TJ poněkud klidnější, bude i náš příspěvek do zpravodaje velmi stručný.

Určitě Vás zajímá,  jak to tuto zimu bude s naším kluzištěm. Loňská zima nám příliš nepřála a přes veškeré snažení se příliš nebruslilo. Přiznám se, že jsme si pohrávali i s myšlenkou kluziště neprovozovat. Vždyť zimy jsou stále teplejší a provoz dražší a dražší. A ani toho volného času a ochotných lidí není moc. Ale po dlouhých úvahách jsme od toho upustili. Takže pokud nám bude přát zima,  ledové plochy se dočkáte.

Novinkou pro dlouhé zimní měsíce je stůl na stolní tenis umístěný v naší klubovně. Poplatek za použití je 5 Kč na osobu. Jestliže se rozhodnete využít tuto možnost, doporučuji předem si ping-pong rezervovat. Stačí zatelefonovat na tato čísla: 481 544109, 728 019407, 602 347881. 

Za Sokol Martinice Vám přejeme, aby jste nalezli kousek klidu v tom zběsilém vánočním shonu a úsměv na tvářích Vašich blízkých.

Báječné prožití vánočních svátků a úspěšný a šťastný rok 2006.

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

Povídání o fotbale s Petrem Buryánkem ml.

Většinou, když čteme o slavných lidech,  probudí se v nás malý kousek závisti. Bylo by asi pro každého fajn nemuset počítat každou korunu a vstávat brzo ráno do práce. Jenže cesta ke slávě není vždy jednoduchá. Většinou je potřeba velký talent v daném oboru, velká kupa poctivé práce a hlavně štěstí být ve správnou chvíli na správném místě. Myslím, že sen  většiny malých kluků je být slavným fotbalistou. Je to sen, který se v Čechách dědí doslova z táty na syna. A právě u nás v Martinicích je jeden, který se tou složitou cestou za svým snem vydal. Je jím Petr Buryánek ml., v součastné době záložník extraligového dorostu Slovanu Liberec. To, co pro něj toto rozhodnutí znamená, se Vám pokusíme přiblížit krátkým rozhovorem.

Teď hraješ nejvyšší dorosteneckou soutěž, ale jaké byly Tvé začátky ?

Fotbal jsem začal hrát v šesti letech za minižáky u nás v Martinicích a v 10 letech jsem přestoupil do Jilemnice.Tady se mi díky trenérům podařilo svůj talent rozvinout, což mi otevřelo bránu do velkého fotbalového světa.

Pokus se  srovnat náročnost  v Jilemnici s požadavky, které jsou na Tebe kladeny v Liberci.

Liberec je pro mne bezpochyby náročnější. Zde trénuji 5x týdně, často i dvoufázově.

Moc volného času Ti tedy nezbývá. Jsi ale na střední škole, jak se Ti to daří skloubit ?

Samozřejmě že mám upravený plán, ale vzhledem k tomu, že tu nejsem rozhodně jediný fotbalista,  škola  se nám snaží vycházet vstříc. Učit se ale musím. Takže se dá říct, že můj normální den je škola, trénink, učení a odpočinek. Na nic jiného mi už čas nezbývá.

Nelituješ toho? Přeci jen kluci v Tvém věku mívají i jiné zájmy? 

Rozhodně nelituji. Fotbal je u mě na prvním místě. Neříkám, že občas nezapochybuji, ale myslím, že v tomhle mám prostě jasno.

Za žáky se Ti dařilo, ale teď jsi v dorostu. Jak se Ti daří nyní?

Musím říct, že skok to pro mě byl velký. Ale rozhodně jsem se neztratil. Jsem spokojený.

Je snadné si vydobýt stálé místo v sestavě?

Určitě ne. Vlastně o to místo musím bojovat neustále. Nejde zaváhat, pokud to chci někam dotáhnout.

A kam to chceš dotáhnout? Jaký je tvůj největší vzor?

Mým vzorem je Pavel Nedvěd. Takže bych se rád dostal do naší nejvyšší fotbalové soutěže a samozřejmě ještě dál.

Můžeš něco  vzkázat těm malým klukům, co mají stejný sen?

Nebát se a překousnout všechno, co po nich trenéři v žákovských kategoriích chtějí, protože to je základ pro jakýkoliv další postup.

Co máš před sebou v nejbližších dnech?

Hned po Vánocích nám začne zimní příprava. Budeme trénovat fyzičku až do začátku soutěže.

Jsou v tvém životě lidé, kterým chceš poděkovat  za to, že se Ti daří uskutečnit si svůj sen?

Každopádně děkuji trenérům v Jilemnici, kteří mě pro přestup do dorostu výborně připravili.

Ale hlavní dík patří rodičům. Bez jejich podpory bych nebyl tam, kde jsem. Doufám, že je nezklamu a že jim to všechno  budu moct jednou vynahradit. 

Díky za rozhovor. Přejeme Ti hodně štěstí a doufáme, že se Ti vše podaří právě tak, jak si přeješ.

-pv-ov-

 

Cestování

 

K prameni řeky Jilemky

 

V posledním letošním tištěném zpravodaji vyšla poslední část seriálu o putování k prameni řeky Jilemky, který jsme ve 4.čísle internetovíého vydání vydali celý. Nezbývá než autorovi poděkovat za poučné vyprávění a budiž to výzvou k aktivnímu způsobu života i pro další spoluobčany.

U pramene

"Tam jsme také zatloukli kůlek s dřevěnou tabulkou s vypáleným nápisem „Pramen řeky Jilemky, LP 2005“. "

 

Sepsal na jaře 2005 Vladimír Šoustal

Čerpáno z publikací: J. Ambrož – Jilemnice, J. Luštinec – Jilemnice, 500 let obce Martinice.

 

           

                                  

Jiná sdělení               

Informace Sboru dobrovolných hasičů

V první řadě zveme všechny členy a příznivce našeho sboru v sobotu 7. ledna 2006 od 16.00 hod. do zasedací místnosti OÚ na Valnou hromadu. Zároveň se při této příležitosti budou vybírat členské příspěvky za rok 2005 ve výši 50,-- Kč a 20,-- Kč od studentů a důchodců. Nezapomeňte si vzít s sebou členské průkazky SDH.

Dále zveme všechny občany na Hasičský bál, který se bude konat v sobotu 18. února 2006 od 20.00 hod. v KD Martinice. K tanci a poslechu již tradičně zahraje kapela GRADACE z Horních Štěpanic.

Pokud sněhové podmínky dovolí, bude lyžařský vlek na kopci „Hůra“ v provozu v sobotu, v neděli a ve dnech zimních prázdnin od 9.00 do 16.30 hodin. V platnosti zůstávají dopolední (9.00 - 12.30 hod.) a odpolední (12.30 - 16.30 hod.) permanentky: pro dospělé za 120,-- Kč a pro děti za 90,-- Kč. I nadále si lze zakoupit permanentku na 10 jízd v ceně 60,-- Kč pro dospělého a za stejnou cenu na 20 jízd pro dítě do 15ti let.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu na všech našich akcích. 

Bohumil Ducháček, starosta SDH

 

 

Provozní doba o vánočních svátcích v místním Konzumu

So        24.12.               Štědrý den        7.30 - 11.00 hodin

Ne, Po  25., 26.12.                                ZAVŘENO

Út-Pá    27. -30.12.                                7.30 - 17.00 hodin

So        31.12.               Silvestr             7.30 - 11.00 hodin

Ne          1.  1.              Nový rok           ZAVŘENO

 

 

Z pod tovární střechy

Někdy kolem roku 1967 se ukázalo, že dodávky páry ze společné uhelné kotelny AZV a Kabla v zimních měsících váznou, a tak se v Kablu postavil malý kotel na tekutá paliva pro výpomoc v zimních kalamitních údobích. Tím bylo vytápění na několik let k všeobecné spokojenosti vyřešeno. Bohužel, koncem čtvrté topné sezóny se začala propadat klenuť topeniště a studené období se tak tak dojelo. Útvar energetiky se obrátil na dodavatele vyzdívky a ten slíbil provést opravu. Jenomže sliby – chyby, přešla dovolená, hlásil se podzim a přes veškeré urgence byla klenuť topeniště stále propadlá. Vedoucí energetiky se osobně rozjel sjednat nápravu, ale vrátil se značně roztrpčen. Firma provádějící vyzdívky mu sice slíbila brzkou opravu, ale zároveň si řekla o značnou finanční částku „na ruku“. To vedoucí odmítl.

V rohu kotelny byly srovnány ohnivzdorné tvárnice – zůstatek z původní vyzdívky. Usoudilo se, že by mohly na opravu klenutě stačit, ale stavební četa neměla vhodného zedníka. Vzpomnělo se na Roberta Plecháče. Ten prošel mnoha stavbami, kopal studny a do Kabla nastoupil od Uranových dolů, když svoje aktivity v Krkonoších ukončily. Robert Plecháč byl výborným řemeslníkem, uměl si se vším poradit a byl také známý svou větou: „Já, než položím vercajk a jdu domů, musím za sebou vidět kus poctivý práce.“ Robert byl už několik let v důchodu, ale ještě pracoval jako školník ve škole v Podhůří. Takhle koncem týdne jsme mu vzkázali a v pondělí ráno už Robert v bílých zednických pracovních šatech, jak staří zedníci pracovávali, okukoval v kotelně propadlou klenuť. „S placením si nedělejte starosti, mě nemůžete proplatit, já už mám podepsanou smlouvu se školou, ale že jste si na mě vzpomněli a vždy jsme spolu dobře vycházeli, uděláme to grátis,“ pravil Robert energetikovi. Jen si vyžádal jednoho pomocníka, v truhlárně si nechal udělat šablonu a dal se do práce. Koncem týdne se už topeniště pyšnilo novou klenbou a mohlo se začít s vysoušením. Tahle nová klenba vydržela řadu let až do výstavby nové velké mazutové kotelny a energetika stála lahev zednického „šňapsu“.

-Tš-

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Kostel sv. Jakuba Většího v Kopidlně

Kostel sv. Jakuba Většího v KopidlněVes s tvrzí se poprvé připomíná v roce 1322, od začátku 16. století je městem. Po roce 1533 byl na místě tvrze postaven zámek. V letech 1704-05 byl postaven barokní kostel sv. Jakuba Většího, pravděpodobně podle projektu J. B. Santiniho. Původní barokní fara z roku 1705 byla restaurována v letech 1803-04. Hřbitovní kaple sv. Moniky je novorenesanční stavba z roku 1857 s oltářem od Suchardy.

                                   Robert Řemínek

 

 

 

 

 

 

 

 

Předplatné Martinického zpravodaje

na rok 2006 si lze zajistit na obecním úřadě v ceně 42,-- Kč. I nadále si pak budete moci Zpravodaj zakoupit v místním Konzumu, na místní Poště a na OÚ v ceně 7,-- Kč za jeden výtisk. Vychází 6x do roka koncem každého sudého měsíce.

Všem dopisovatelům děkujeme za příspěvky, fotografie a panu R. Řemínkovi za jeho kresby. Rádi přivítáme nové dopisovatele, kteří se s námi podělí o své zážitky a zajímavé zprávy. 

 

 

Tvé štěstí je v tobě - Phil Bosmans

Ze všech energií na světě

může tě učinit šťastným pouze jediná:

energie srdce.

Štěstí má začátek v hloubi tvého srdce,

a ty je dáváš dál,

když lidé jsou s tebou rádi,

když se u tebe dobře cítí,

když zůstáváš laskavý tam, kde jiní jsou nelaskaví,

když pomáháš, kde nikdo nepomůže,

když jsi spokojený tam, kde si druzí kladou požadavky,

když se směješ, kde jiní jsou zamračení,

když dovedeš odpouštět, jestliže ti lidé ubližují.

Tvé štěstí je v tobě.

Řeknou: Takový snílek!

Protože stále věříš v lidi, v život a tedy i v to,

že všechno může být jiné.

Tvé štěstí je v tobě.

Lidské štěstí není produkt vědy a techniky.

Lidské štěstí znamená milovat a být milován.

Závisí také na tolika krásných věcech,

které jsou zdarma.

 

 

 

Martinice v Krkonoších 9. 12.  2005

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk R. Friede, Roprachtice, tlf. 481 593163.

 

Obec Martinice