Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2006 > Únor 2006 Číslo 1 Ročník XVI.

Únor 2006 Číslo 1 Ročník XVI.

Masopustní průvod dětí přišel starostu požádat o povolení

Sníh, sníh, sníh. Asi nejčastěji používané slovo posledních týdnů. Zpočátku se nám pohádkově zasněžená krajina líbila. Ale v pohádkách se často bojuje a jde i o život. Stejně je tomu  tak i v naší zimní pohádce. Počáteční nadšení vystřídal každodenní boj se sněhem. Už to nejsou pouze náklady na zimní údržbu komunikací, jsou to i poničené střechy, zborcené domy a zmařené životy. V pohádkách však vždycky zvítězí dobro nad zlem (snad kromě pohádek Járy Cimrmana), takže vydržme, jaro nám již táhne na pomoc. Ostatně užijme si ještě trochu chladu, čeká nás totiž hodně horký, volební rok.

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

Jako obvykle, první letošní zprávy z rady a zastupitelstva patří závěru loňského roku. Dne 19. prosince jednalo zastupitelstvo i rada obce. ZO schválilo změny rozpočtu obce v roce 2005 a hospodaření obce podle rozpočtového provizoria v I.čtvrtletí roku 2006. Schválen byl dodatek č.2 zřizovací listiny příspěvkové organizace "Základní škola Martinice v Krkonoších, okres Semily" a zároveň i nový název školy na "Základní škola a mateřská škola Martinice v Krkonoších" s platností od 1.9.2006. Pokud Vám připadá, že zastupitelé a obecní úřad nemá co dělat, proto si vymýšlí … , mýlíte se. Smysl zákona, podle kterého je nutné postupovat, aby naše škola nebyla vyřazena ze sítě škol, znají snad jen ministerští úřadníci. Snad. ZO vzalo na vědomí informaci o investičních akcích, realizovaných v roce 2005 a informaci o přípravě žádosti o dotaci na zakoupení nového hasičského auta. Zabývalo se i návrhem na modernizaci vybavení školní družiny.

Rada obce na svém posledním loňském zasedání schválila dodatek pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali, dále volební řád školské rady, žádost o povolení hudebních produkcí v KD v roce 2006 a cenu pytlů na tříděný odpad. V souladu se školským zákonem zřídila školskou radu při základní škole a stanovila počet jejich členů na tři. Současně jmenovala pana Leoše Mejvalda členem školské rady za Obec Martinice v Krkonoších. RO vzala na vědomí informaci o pokračování zahradnických úprav na hřbitově, informaci o problémech při parkování na místních komunikacích v zimním období a návrh na systém odvozu pytlů s tříděným odpadem. V letošním roce rada schválila smlouvu s Libereckým krajem na zajištění dopravní obslužnosti, dodatek smlouvy s Městskou knihovnou v Semilech o nákupu nových knih pro Obecní knihovnu, smlouvu s hudební skupinou Sonet na hudební vystoupení na Sousedském bálu a smlouvu s firmou Ekobus na umístění reklamy na www stránky obce. Dále bylo projednáno a schváleno několik žádostí o pokácení stromů, schválena byla cena stočného pro ČOV pod "kasárnami" a vyhlášeno bylo výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení obce. Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2004/2005, zprávu o hospodaření Kulturní a sociální komise a o její činnosti, informaci o změně otevírací doby v Obecní knihovně a informaci o prodeji posledního pozemku v lokalitě "Dolce". Průběžně se rada zabývala i přípravou Sousedského bálu a Dětského diskokarnevalu, které se uskuteční 4.a 5.března.

Zastupitelstvo obce se sejde k jednání 20.března a připomínám, že zasedání je veřejné, tedy zúčastnit se můžete i Vy!

 


Zprávy OÚ

                                                                                                         

Fond rozvoje bydlení

Obecní úřad Martinice v Krkonoších vyhlašuje v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/01 „O vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce“ výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2006. Lhůta pro podání žádosti je stanovena do 17 3. 2006. Formuláře žádosti spolu s doplňujícími informacemi obdrží žadatel na OÚ. Podmínky výběrového řízení jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ a internetových stránkách obce www.martinicevkrk.cz

 

                       

Co se o nás píše …

V časopise Krkonoše – Jizerské hory č. 1/2006 byl otisknut zajímavý článek „Koleje vrostlé do údolí“ o železniční trati Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou. Časopis si můžete zapůjčit v místní knihovně. 

 

Třídění odpadů do barevných pytlů - vysvětlení

Do všech domácností byl rozeslán leták s informacemi o sběru některých odpadů do barevných pytlů. Vysvětlení se týká oranžových pytlů na nápojové kartony. V textu letáku je uvedeno, že do těchto pytlů patří "krabice od džusů, mléka, vína atd., nápojové krabice bez hliníkové vrstvy". Tímto bylo myšleno, že do pytlů patří také krabice bez hliníkové vrstvy (např. od acidofilního mléka), nikoliv to, že by se měla hliníková vrstva z krabic odstraňovat. 

 

Kolik nás „martiničáků“ je?

Opět tu máme po roce trochu statistiky. K 1. 1. 2005 měla naše obec 559 obyvatel, během roku se narodilo 6 dětí (4 dívky, 2 chlapci), 28 občanů se přistěhovalo, 10 odstěhovalo a 12 občanů zemřelo. Oproti roku 2004 nás v loňském roce tedy přibylo a k 31. 12. 2005 bylo v Martinicích k trvalému pobytu přihlášeno 571 obyvatel.

                                                                                              -mš-

 

Tříkrálová sbírka 2006 - poděkování

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2006. Výtěžek sbírky ve Vaší obci Martinice činil 8 725,-- Kč a byl odeslán na ústředí Sdružení České katolické charity v Praze 1.

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s činností, které zajišťují:

-          FCH Studenec – Charitní ošetřovatelská služba (nákup zdravotních pomůcek na zapůjčení imobilním pacientům),

-          Diecézní charita Hradec Králové (projekty na pomoc lidem v nouzi),

-          SČKCH (pomoc v zahraničí – v oblastech postižených přírodními katastrofami).

Děkujeme za štědrost a za důvěru. Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

                                   Za FCH Studenec Heda Jiranová

Foto: Petr Štefan ml.

 

Poznámka redakční rady: Tříkrálová sbírka byla v naší obci poprvé uspořádána v roce 2001 a s potěšením můžeme napsat, že každý rok se podařilo vybrat o něco vyšší částku. Pro informaci uvádíme, kolik jste v daném roce darovali: 2001 – 4 433,50 Kč, 2002 – 4 718,-- Kč, 2003 – 5 177,-- Kč, 2004 – 5 439,-- Kč, 2005 – 8 665,-- Kč, 2006 – 8 725,-- Kč. Zázemí našli koledníci v letošním roce u paní Ludmily Bucharové. Tuto roli převzala po své mamince paní Ludmile Trejbalové a myslíme si, že ji zvládla velmi dobře. Doufáme jen, že v tom bude i nadále pokračovat. Ještě jednou všem dárcům, koledníkům i paní Bucharové velký dík. 

 

 

Zpráva Policie ČR, Obvodního oddělení v Jilemnici o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2005

Za uplynulý kalendářní rok došlo dle statistických údajů Policie ČR na území obce Martinice v Krkonoších ke spáchání celkem 6 trestných činů, z toho 5 z nich bylo proti majetku a 1 na úseku věcí veřejných. Objasnit se podařily 2 trestné činy, jeden z nich byl odložen s tím, že se o trestný čin nejedná.

Dále bylo v daném období na území obce evidováno 12 přestupků, z toho 9 proti majetku, 2 proti občanskému soužití, v jednom případě se jednalo o dopravní nehodu vyšetřovanou OOP Jilemnice.

Bylo zde spácháno i několik dopravních přestupků a dopravních nehod, které však nelze v dané chvíli přesně vyčíslit, neboť tyto byly řešeny dalšími složkami Policie ČR, zejména službou dopravního inspektorátu a skupinou dopravních nehod. 

Jedním z největších problémů, které se snaží řešit jak policie, tak i obecní úřad, je pořádání pravidelných diskoték v místním KD, a to zejména chování účastníků po jejich skončení. I v roce 2005 bylo ze strany Policie ČR uskutečněno několik tzv. „akcí“, zaměřených na chování účastníků po skončení diskotéky a požívání alkoholických nápojů před jízdou, z výsledků však nejsou známy přesné údaje. Pravdou je, že problémů, co se týče narušování veřejného pořádku při a po ukončení těchto akcí, ubývá.  

Závěrem lze konstatovat, že co se týče bezpečnostní situace v obci, tato je vzhledem k nápadu trestné činnosti na stejné úrovni. Je však třeba dále rozvíjet spolupráci Policie ČR s obecním úřadem a případnou problematiku tak s předstihem řešit. (redakčně zkráceno)                                

Zpracoval: pprap. Láska             

kpt.Jaroslav Brož, vedoucí OOP Jilemnice

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

se budou konat v pátek 2. června a v sobotu 3. června 2006.

 

 

Listujeme v obecní kronice – stalo se před …       

50ti lety:

-          dlouhá a krutá zima vyvrcholila obdobím velkých arktických mrazů, kdy teploměr klesl často i přes 30 stupňů pod nulu. Vlaky jezdily s několikahodinovým zpožděním a značná část stromoví vzala za své. Léto bylo zase deštivé a chladné s malým počtem slunečných dnů. Přes tak nepříznivý čas úroda zrnin, okopanin i píce byla dosti dobrá a vše se dostalo včas pod střechu. Nadprůměrná byla úroda jablek, mnoho jich zůstalo neočesáno a zmrzlo.

-         dokončena byla výstavba protipožární nádrže, započatá před dvěma lety. Náročná stavba neprobíhala lehce z důvodu stálého sesouvání půdy v rozbahněném terénu. Na stavbě nádrže se zpracovalo 90 q cementu, velké množství písku a kamene. Členy spolku na ní bylo odpracováno na 2 000 brigádnických hodin. Hlavní zásluhu na výstavbě a uskutečnění tohoto díla měli Antonín Buchar, čp. 141 a Václav Jirsa, zedník, čp. 168.

 

25ti lety:

-          dnem 1. ledna došlo k připojení obce Zálesní Lhota ke střediskové obci Studenec, takže se tímto dnem rozšířila působnost střediskové obce na tři původně samostatné obce.

-          25. května odpoledne proběhl na nádvoří školy sběr starého papíru a textilu. Celkem bylo odevzdáno 3 981 kg papíru a 1 160 kg textilu a současně proplaceno za odevzdaný materiál 4 107,-- Kčs. Při přejímání odevzdaných surovin podnikem Sběrné suroviny bylo zjištěno, že někteří občané v touze utržit co nejvíce nebo zbavit se nepořádku zamíchali do sběru piliny, kusy dřeva, kameny či cihly.

-          letošním rokem započala meliorace pozemků „Na rybníce“. Tomu předcházelo vykácení porostu podél potoka od hráze bývalého rybníka až po hráz nynějšího rybníka pod nádražím. Dřevo bylo prodáno zájemcům za úhradu 10,-- Kčs za 1 prm s podmínkou odstranění roští. V tělese staré hráze byl zbudován nový most, který nahradil starý zřícený pískovcový most klenutý. Následovalo odstranění pařezů po pokácených stromech a úprava břehů potoka až k hrázi rybníka pod nádražím. Při stavbě nové propustě přes silnici do Lhoty došlo po dobu prací k dočasné uzávěrce této silnice. Byly též vyhloubeny příkopy pro svod povrchových vod podél lesa a podél parcel patřících k obytným budovám. Byly hloubeny a zatrubněny odvodňovací kanály. V závěru prací došlo k hloubení a pokládání drenážních pálených rour. Celou akci zajišťoval podnik Agro Lomnice nad Popelkou. V listopadu ještě pokračovaly meliorační práce na pozemcích pod závodem Kolora 14.

-          v dubnu bylo započato s výstavbou druhého činžovního domu n. p. Kolora, závodu 14 Martinice v „Dolcích“. Do konce roku se stavbařům pod vedením Bohumila Jirouše podařilo budovu v hrubé stavbě zastřešit.

-          během roku byly omítnuty přístavba přísálí a nástavba Kulturního domu a mateřské školy. Do provozu byla dána též autobusová zastávka naproti KD.

Josef Ullrich, kronikář

o

Společenská kronika

 

Narození

16. 1. –  Lucie Maternová

Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Marii Jirsové                                  93 let

paní Žofii Lízrové                                   93 let

panu Ottu Hodkovi                                80 let

 

Úmrtí

21. 12. 2005  -  Věra Rybářová (1927) 

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství

 

Zápis do Mateřské školy Martinice pro školní rok 2006/2007

Ve čtvrtek 9. 3. 2006 od 10.00 do 12.00 hod. se koná v budově MŠ zápis do mateřské školy.

Zaměstnanci a děti se na Vás těší!

 

 

Leden a únor v místní základní škole

Letos si „paní Zima“ dala na své vládě opravdu záležet. Připravila nám výborné sněhové podmínky, které jsme využili k lyžařskému výcviku našich žáků. Své lyžařské dovednosti si mohli změřit při školních běžeckých závodech (17. 1.).  Vítězi ve svých kategoriích se stali: Ivan Mitrus (2.tř.), Barbora Šafránková (3.tř.), Jan Ott (4.tř.) a Hana Kynčlová (5.tř.).

Tradičně se i letos zúčastnili naši školáci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, kterou pro naši obec organizuje Farní charita Studenec. I letos se na obchůzku po Martinicích vydaly tři skupinky dětí složené z dobrovolníků. Pochvalu za ochotu pomáhat si zaslouží: Ivan Mitrus (2.tř.), Veronika Hájková (2.tř.), Barbora Šafránková (3.tř.), Jakub Dufek (3.tř.), Lenka Ottová (4.tř.), Jan Ott (4.tř.), Martin Pavlíček (4.tř.), Ondřej Dufek (5.tř.) a Klaudie Flajšrová (5.tř.). Skupinky Baltazarů, Kašparů a Melicharů doprovázeli Martin Czirok, Aleš Kobrle a Petr Štefan.

Za všechny děti děkujeme všem, kdo se starají o místní kluziště. Díky jim jsme si mohli s chutí zabruslit na pěkném a bezpečném ledě.

Pololetní vysvědčení byla rozdána 31. 1. Jednodenní pololetní prázdniny proběhly v pátek 3. 2.

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 6. 2. Už tedy víme, že v září zasedne do školních lavic 7 nových prvňáčků: Martin Ducháček, Daniel Hrdlička, Tomáš Kiš, Jana Pavlíčková, Pavlína Šabatová, Jiří Šafránek a Luboš Typlt.

V pondělí 13. 2. jsme se vydali do Jilemnice na divadelní představení: „Jak si princezna vzala draka.“ Dětem se pohádka velmi líbila. I v těchto měsících byly pro děti vyhlášeny školní výtvarné soutěže. V lednu se kreslilo na téma: „Sněhová královna“, „Sněhuláci“, a „Rolby, pluhy a sněžné skútry“. V únoru děti kreslily na téma: „Olympijské hry“, „Karneval“ a „Dinosauři“.  

Po celý únor nás doprovázela masopustní nálada. Školičku jsme si vyzdobili rozpustilými barevnými maskami a maškarami. V hodinách výtvarné výchovy si každý vyrobil škrabošku na „Masopustní rej“ (21. 2.). Naučili jsme se plno masopustních básniček a povídali jsme si o historii a původu této nejdelší veselice v roce.

Ke konci února proběhly gymnastické školní závody (20. 2. a 23. 2.). Děti soutěžily v sestavách na žíněnkách, lavičkách, žebřinách a v přeskoku přes švédskou bednu.

Jarní prázdniny připadnou na 27. 2. – 3. 3. Přejeme všem dětem, aby si je ve zdraví užily na čerstvém vzduchu při sportování.                                     

            Renata Pavlatová

 

Děkujeme všem, kdo se s námi zapojili do vánoční dobrovolné sbírky adventních koncertů. Celková částka, kterou jsme odeslali na příslušné konto, činila 3 240,-- Kč.

 

 

Kultura

 

Změna provozní doby v knihovně

Knihovna je otevřena každý sudý čtvrtek (1x za čtrnáct dní) v době od 15.30 do 18.00 hodin.

 

Sousedský bál č.13

Bude třináctka šťastné či nešťastné číslo pro náš Bál? To uvidíme až 4.března 2006, což je termín konání bálu.  Tentokrát byla porušena tradice tří plesů v naší obci a došlo i na přesuny v termínech. Změna bude i v hudbě, kdy po úspěšné skupině Geny ze Rtyně v Podkrkonoší se letos představí skupina SONET z Košťálova. Tradiční zůstane vystoupení taneční skupiny Paul Dance z Jilemnice, kde možná účinkují i Vaše děti, vnuci nebo sousedi. Přijďte se na ně podívat a třeba se i dobře pobavíte. Za odměnu pak můžete v neděli 5.března potěšit své ratolesti a vnoučata účastí na Dětském diskokarnevalu. Zde snad není třeba zvláštního vysvětlování, stačí konstatovat, že o program se dětem postarají Petra a Josef Vanclovi a sportovně taneční skupina dětí TJ Sokol Martinice v Krkonoších. Neseďte doma u bedny a "Přiďte pobejt"!

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici

 

12. ročník Festivalu BŘEZEN – měsíc divadla

   3.3.,19.30 hod. -  HRDÝ BUDŹES, DS Vicena Ústí n. Orlicí

St    8.3.,19.30 hod. -  VELKÁ ZEBRA, hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová aj.

Ne 12.3.,14.30 hod. -  POHÁDKY Z KRAKONOŠOVY ZAHRÁDKY, DS

                                   J.K. Tyla Lomnice n. Popelkou  

Po 13.3.,19.30 hod. -  NEBE NA ZEMI, DS J.K. Tyla Hořice v Podkrkonoší

Čt 16.3., 19.30 hod. -  REALITY SHOW, Divadlo Bolka Polívky a Divadelní

                                   společnost Frída, hrají: M. Trnavský, R. Novák aj.

Po 20.3.,19.30 hod. -  LHÁŘ, DS MěKS Červený Kostelec

So 25.3.,19.30 hod. -  NĚKDO TO RÁD HORKÉ, DS Kolár Police n. Metují

Po 27.3.,19.30 hod. -  REVIZOR, Divadlo V Roztocké Jilemnice

Čt 30.3.,19.30 hod. -  SVĚTEM MUZIKÁLU – nás provedou mladí zpěváci a tanečníci z divadla Perplex Brno (Jesus Chris Superstar, Vlasy, Pomáda)

Abonentní vstupenky v ceně 500,-- Kč, důchodci a studenti 280,-- Kč možno zakoupit v Informačním středisku (tlf. 481 541008) nebo v kanceláři SD Jilm (tlf. 481 544070).

 

Taneční kurz pro pokročilé a začátečníky

budeme zahajovat v pátek 24.3. v 18.00 hod. (pokročilí) a ve 20.30 hod.

(začátečníci). Přihlášky v kanceláři SD Jilm (tlf. 481 544070).

 

Filozofie života

Přednáška V. Gajdoše – škola ATIA v pondělí 6.3. a 20.3. od 19.00 hod.

 

Reiki

V sobotu 11.3. (9.00-15.00 hod.) použití Reiki v životě a praktická cvičení.

V pátek 17.3. (15.30-20.00 hod.) a v sobotu 18.3. (9.00-16.00 hod.) dvoudenní seminář Reiki I. stupně. Přihlášky na tlf. 777 690979.

 

Připravujeme na duben:

So 15.4. – Velikonoční pohádka, Divadélko Romaneto

So 22.4. – Rockové jaro (KPK, Soumrak Band, Na starý kolena)

 

KINO 70 Jilemnice - výběr: Želary (5.3.), Sladký život (FK 8.3.), Jak básníci neztrácejí naději (15. a 16.3.), Amores Peros (FK 21.3.), Pán prstenů: Návrat krále (23. a 24.3.).

 

 

Sport                        

 
Informace TJ SOKOL Martinice

Není to tak dlouho, co jsme si přáli veselé Vánoce a jaro nám už zase klepe na dveře. I když hromady sněhu kolem tomu zatím nenasvědčují. Přes veškeré obavy nám mrazivé počasí nakonec umožnilo udělat led, a tak se v letošním roce bruslilo poměrně dlouho. O pololetních prázdninách jsme využili ledovou plochu pro děti. Připravili jsme řadu soutěží a hromadu odměn. I přes velmi mrazivé počasí se dětí sešlo asi 30 a opravdu se velmi snažily. Nyní se pokoušíme led udržet ještě na jarní prázdniny, ale obleva a slunce tomu moc nepřeje. Proto prosím všechny návštěvníky našeho kluziště, aby nepodceňovali kvalitu ledu a byli opatrní. Rozměklý led u mantinelů snadno způsobí pád.

27.1. 2006 proběhla výroční členská schůze – valná hromada. Hlavním bodem jednání byl program na rok 2006. Naší snahou je zachovat veškeré akce pořádané naší TJ,  a tak vypadl pouze turnaj žáků.

 

Plán činnosti na rok 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Termín

Akce

průběžně

Cvičení ASPV – děti a ženy v současném rozsahu

průběžně

Účast v soutěži v kopané

30.4.

Pálení Čarodějnic

13-14.5.

Martinická pouť

červen

Malování na asfalt

23-25.6.

Výlet s dětmi do přírody

14.7.

Vystoupení děvčat na Krakonošových letních podvečerech  v Jilemnici

29.7.

Turnaj v kopané mužů „Martinický memoriál“

5.8.

Turnaj v nohejbale „BALDACHÝN“

12.8.

Turnaj ve volejbale dvojic „O pohár starosty obce“

19.8.

Turnaj v Petanque

27.8.

Dětský den

průběžně

Údržba areálu

 

 

S jarem se samozřejmě rozeběhne i fotbalová sezóna. A my se těšíme na Vaší podporu nejen při domácích zápasech, protože fotbal bez fanoušků není fotbal. A zde jsou pro Vás rozpisy:  

 

Okresní přebor - ŽÁCI

15.  4.   sobota    9.30    Bozkov             - Sokol MARTINICE (venku)

22.  4.   sobota  14.30    MARTINICE      - Vysoké n. J.           (doma)

29.  4.   sobota  14.30    Poniklá             - MARTINICE

  6.  5.  sobota  14.30    MARTINICE      - Jablonec n. J.

13.  5.   sobota  14.30    MARTINICE      - Víchová n. J.

21.  5.   neděle  12.30    Benecko           - MARTINICE

27.  5.   sobota  14.30    MARTINICE      - Studenec

 

Okresní přebor - MUŽI

  1.  4.  sobota  16.30    S. MARTINICE  - Bozkov           (doma)

  8.  4.  sobota  16.30    Tatobity            - MARTINICE   (venku)          

15.  4.   sobota  16.30    MARTINICE      - Košťálov B                    

22.  4.   sobota  17.00    Bělá u St. Paky - MARTINICE

29.  4.   sobota  17.00    MARTINICE      - Rokytnice n. J.

  7.  5.  neděle  17.00    Horní Branná     - MARTINICE

13.  5.   sobota  17.00    MARTINICE      - Nová Ves B

20.  5.   sobota  17.00    Kruh                 - MARTINICE

27.  5.   sobota  17.00    MARTINICE      - Víchová B

31.  5.   středa   17.00    Studenec          - MARTINICE

  3.  6.  sobota  17.00    Roztoky            - MARTINICE

10.  6.   sobota  17.00    MARTINICE      - Mírová B

17.  6.   sobota  17.00    Poniklá             - MARTINICE

 

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

Cestování              

 

V minulých číslech Zpravodaje jsme společně s panem Vladimírem Šoustalem putovali v blízkém okolí - z Hrabačova do Zálesní Lhoty k prameni řeky Jilemky. Tentokrát se s Marcelou a Václavem Műllerovými vydáme o trochu dále, a to do Egypta.

 

Egypt

Už je tomu dva roky, co jsme s taťkou navštívili Egypt. Zemi, která se rozkládá mezi Středozemním a Rudým mořem na pomezí Afriky a Asie. Egypt je, jak se říkalo, darem Nilu. Jeho úrodné náplavy umožnily vznik jedné z nejstarších civilizací světa a také největší koncentrací obyvatel na světě. Egypt je co do počtu obyvatel druhý největší stát na africkém kontinentu, ale téměř všichni lidé žijí na úzkém pásu země zavlažovaném Nilem, kde je velká hustota obyvatelstva. Je to jediná část země, kde je půda natolik úrodná, že ji lze obdělávat, ale pokrývá jen necelých šest procent celkové rozlohy Egypta. Egypt začal přitahovat turisty jako první země na světě. Již před více než 2000 lety sem přijížděli řečtí a římští cestovatelé, aby se obdivovali starobylým chrámům a hrobkám.

Egypt je republikou v čele s prezidentem. Úředním jazykem je arabština, státním náboženstvím je islám. Měnou je egyptská libra (LE = Kč 4-5,--).

Většinu země zaujímají pouštní pustiny. Převážná část země má vnitrozemské suché a horké pouštní klima. Léta (květen až říjen) jsou beze srážek s teplotami dosahujícími 50 stupňů Celsia. V zimě klesá  v pouštích teplota pod bod mrazu. V průměru prší jen 7 dnů v roce, a to v zimním období. Na jaře vítr vanoucí ze Sahary přináší horko, prach a písečné bouře. Pouze severní pobřeží má mírnější středomořské klima.

Naše cesta začala příletem do města Hurghada, letoviska ležícího na pobřeží Rudého moře. Před vstupem do země je třeba si zařídit  egyptské vízum. Ukázalo se, že to nebude vůbec žádný problém, protože stačilo zakoupit si na letišti pouze známku za 15 USD, kterou nám nalepili do pasu. Zde na letišti jsem se už setkala s prvním smlouváním cen. Je sice pravda, že mě překvapilo místo, kde všude se dá o cenách smlouvat, ale proč ne. Takže pokud budete chtít navštívit letištní WC, určitě se dostanete do podobné situace. Platit v přepočtu Kč 50,-- za návštěvu, to mi opravdu po 4,5hod. letu přišlo trochu moc. Takže jsem pouze dala najevo obsluze, co si o jejích cenách myslím a šla pryč. Záchodový vydřiduch ještě na mě volal, ať se vrátím, že se domluvíme, ale známe to…

První dopoledne strávené v Hurghadě bylo pouze odpočinkové. Náš hotel byl  vzdálen 50 m od soukromé hotelové pláže. Na veřejné pláže tu turisté nechodí, zřejmě z bezpečnostních důvodů. Egypt je země, kde vás pořád někdo hlídá. V hotelech je spousta policistů, kteří vás stále kontrolují, musíte procházet přes detektory, aby bylo vidět, jestli nemáte u sebe nějaké pochybné nebezpečné věci. Pro nás to byla  věc docela nezvyklá, nikde jsme se s tím nesetkali. Ale Egypťané určitě vědí, proč taková bezpečnostní opatření dělají. V 11 hodin jsme měli odjíždět autobusem na 600 km a 7 hodin dlouhou cestu do Káhiry. Autobus měl pravidelné hodinové zpoždění, což není v arabských zemích vůbec žádný div. Arabové mají na vše dost času. Nejprve jsme po 20 km zastavili na parkovišti, kde se hromadily i ostatní autobusy s turisty z Hurghady, kteří jeli do Káhiry nebo do Alexandrie. Zde na nás už čekala armáda jako doprovod. Do každého autobusu nastoupili dva ozbrojení vojáci. Jeden voják se samopalem hlídal na konci autobusu a jeden u řidiče. Cestující  v autobuse si museli ze zadních sedadel přesednout na jiná místa, aby nepřišli o život, kdyby se náhodou zezadu do našeho autobusu střílelo. Armáda každý zájezd, který jede do vzdálenějšího místa, doprovází z důvodu bezpečnosti. Celkem nás jelo asi 20 autobusů. Do Káhiry jsme přijeli už za tmy. Cestou jsme ještě chtěli tankovat benzín, ale řidič autobusu zapomněl, kterou cestou se jede k benzínové pumpě. Dvě hodiny jsme hledali tu správnou, ale nakonec jsme ji přece jenom našli.

Cestou po dálnici mnoho cestujících zarazilo, že auta tu v noci běžně nesvítí světly, jako je tomu jinde na světě. Prostě jezdí po tmě. Náš autobus taky nesvítil, jen občas probliknul, když jsme chtěli předjíždět jiné auto.

Autorka článku před Chufuovou pyramidou

 

Druhý den ráno odjíždíme do Gízy na prohlídku pyramid. Jsou jedním ze symbolů Egypta a prvním divem antického světa. První pyramidou a zároveň největší hrobkou faraonů je pyramida faraona Chufua (známého pod řeckou podobou jména Cheops). Původní výška je 146,5 m a čtvercová podstava má délku stěny 230 metrů. V pyramidě by měly být 2,3 miliony kvádrů o průměrné váze 2,5 tuny. Jihozápadně od Cheopsovy pyramidy je  pyramida mladšího Cheopsova syna Rachefa. Je vysoká 143,5 metrů, čtvercová podstava má délku stěny 215 metrů. Poslední pyramidou je pyramida faraona Menkaurea. Jeho pyramida je nejmenší ze tří královských, vysoká byla pouhých 65,5 metrů. Čtvercová základna pyramidy má hrany o délce 105 metrů. Tato pyramida je návštěvníkům přístupná. Chodba dovnitř je velice úzká, musí se lézt téměř po kolenou. Ale když se tam vešel můj táta, vlezl by tam každý velký chlap. K vidění je zde zbytek hrobky. Po prohlídce pyramid nás čekala návštěva Sfingy. Ční do výšky 20 m, její lví tělo je dlouhé 73,5 m, hlava je lidská.  Byla vytesána v prostoru lomů, ve kterých se  těžil kámen na stavbu pyramidy. Mezi jejími tlapami se nachází stéla s nápisem Thutmose IV., ve které je popsán jeho sen: Ještě jako mladý princ, jen s nepatrnými vyhlídkami na zisk trůnu, lovil v okolí dnešní Gízy. Unaven po lovu usnul ve stínu Sfingy a ta k němu promluvila. Přislíbila mu trůn faraonů pod podmínkou, že ji osvobodí od nánosů písku. Thutmose tak učinil a opravdu se stal faraonem. Sfinga byla i v dalších letech zaváta pískem, a to se podepsalo na jejím stavu, krk je značně erodován a hrozí odpadnutí hlavy.

Po překrásné prohlídce pyramid a Sfingy se vydáváme do Káhiry na prohlídku výroby papyrusových svitků. Papyrus se zde ručně zpracovává a ručně se na něj malují výjevy z egyptské historie. Ceny za papyrusové svitky jsou neméně zajímavé.

V Egyptologickém muzeu jsme strávili zbytek odpoledne. Muzeum je opravdu rozsáhlé, nemohli jsme si ho řádně prohlédnout, nebyl na to dostatek času. Průvodkyně nás honila z jedné místnosti do druhé, v každé bylo tak přeplněno návštěvníky, že jsme museli i 20 minut čekat, než jsme se dostali k některým muzejním skvostům. Dlouhé tlačenice nejsou nic pro nás, a proto se vydáváme na prohlídku sami. Všude jsou uvedeny jmenovky a názvy předmětů v angličtině, takže nám nic nebrání v klidu si muzeum prohlédnout bez zbytečných zástupů turistů.

Káhira je hlavním městem Egypta. Leží na východním břehu Nilu. Uvádí se, že má až 20 miliónů obyvatel, což ji řadí na 1. nejlidnatější město v Africe i ve světě. Za návštěvu rozhodně stojí Alabastrová Mešita Muhammeda Alího. Dokončena byla v roce 1857. Je dobrou kopií Modré Mešity v Istanbulu. Vnitřní prostory jsou vykládané alabastrem a osvětleny stylovými lampami. Nachází se zde hrobka Muhammada Alího.  Po prohlídce mešity odjíždíme na Bazar, největší trh v Egyptě. Arabové nás u stánků doslova pronásledovali jenom proto, abychom si něco koupili. Chvílemi to bylo člověku až nepříjemné. Přece jsme se ale rozhodli pro nákup malé sošky boha Anubise. Původní cena 40 LE byla pro nás absolutně nepřijatelná. Navrhujeme tedy 15 LE, prodavač se chytá za hlavu, za srdce, chceme prý ožebračit jeho rodinu… Nedáváme se přemluvit, jdeme pryč. Prodavač na nás volá, ať se vrátíme. Vracíme se, snižuje cenu na 30 LE. My na to, že je to moc, nechceme přidat. Odcházíme podruhé, vracíme se potřetí a soška je naše za naši cenu. Po vyčerpávajícím obchodu se odebíráme do kavárny a objednáváme si čaj a gyros. Gyros ale stále nenesou, přestože už musíme jít na autobus. Zvedáme se k odchodu, ale gyros zrovna přinášejí. Cpeme v rychlosti gyros do pusy, bramborové placky bereme do ruky a hurá pryč z přeplněného Bazaru.

Před odjezdem na daleký jih Egypta ještě musíme navštívit pyramidový komplex v Sakkáře, asi 20 km jižně od Káhiry. Vstup je povolen do dvou pyramid: Džoserovy pyramidy a Tetiho pyramidy. Džoserovu pyramidu nechal postavit faraon 3. dynastie Džoser a patří mezi nejstarší vystavěnou pyramidu. Stavba prošla několika fázemi. Nejprve byla postavena čtvercová kamenná mastaba, která byla dvakrát rozšířena. Později došlo k přestavbě na čtyřstupňovou pyramidu, jež byla rozšířena a změněna na šestistupňovou, vysokou 60 m. Kolem komplexu byla kamenná zeď 277x544 m s hlubokým suchým příkopem 750x600 m, širokým 40 m.

                                                                                              -mm-

 

 

 

Jiná sdělení                            

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů

V sobotu 7.1. 2006 se v zasedací místnosti OÚ konala Valná hromada SDH Martinice s následujícím programem: 1) Zpráva o činnosti sboru za rok 2005, 2) Zpráva velitele, 3) Pokladní zpráva, 4) Zpráva revizní komise, 5) Diskuse, 6) Schválení plánu činnosti na rok 2006.

Bylo konstatováno, že náš sbor má v současné době 79 členů, z toho 20 žen. Byla uctěna památka 3 členů, kteří sbor v minulém roce opustili. Byli to: bratr Josef Kupka, br. Karel Šalda a br. Karel Hakl. Dále se hovořilo o práci výboru a akcích, kterých jsme se účastnili. Ve zprávě velitele se probíral stav a další zamýšlené zlepšování provozu lyžařského vleku na kopci „Hůra“. Pokladní podala zevrubnou zprávu o finančním hospodaření sboru. V diskusi mimo jiné vystoupili delegáti ze 3 okolních sborů, starosta TJ SOKOL Martinice a starosta Obce Martinice v Krk. Dále byl schválen plán činnosti na tento rok, jímž se bude naše práce řídit. Po malém občerstvení schůze pokračovala prohlížením obrazové dokumentace z některých akcí, jichž se sbor během roku 2005 zúčastnil.

Členové našeho sboru se dále také účastnili Valných hromad SDH v Kruhu a Roztokách u Jilemnice.

V sobotu 18. 2. 2006 se v KD Martinice konal Hasičský bál. Jeho hodnocení necháme na samotných „plesajících“. Chtěli bychom však poděkovat všem sponzorům za ceny, které věnovali do tomboly a všem, kteří se přišli pobavit a zatancovat si.    

Bohumil Ducháček, starosta SDH

 

Z pod tovární střechy

Robusní postava Josefa Bíla jakoby předurčovala těžkou práci, kterou v nádvorní četě dlouhá léta vykonával. Když už se mu na obzoru začal rýsovat starobní důchod, začal mít potíže se srdcem a brzy nato odešel do invalidního důchodu. Měl slíbenou operaci, ale nejprve musel něco udělat se svojí váhou. V tu dobu docházel do závodní jídelny na obědy a také si zamiloval foukací harmoniku. Občas přišel z oběda i na dílnu, aby několika melodiemi potěšil bývalé spolupracovníky.

Nedlouho po otevření západních hranic se závodní autobus Kabla plný důchodců (s trochou valut v kapse) rozjel jižním směrem na několikadenní výlet. První den jsme navštívili některé pamětihodnosti na Moravě a přenocovali v kempu poblíž rakouských hranic. Brzy ráno přejel náš autobus hranici a zamířil na Salcburk. Tam jsme dojeli ještě dopoledne a shodou okolností ve městě byly nějaké mozartovské slavnosti. Město bylo vyzdobené a na ulicích vyhrávaly skupinky hudebníků různé barvy pleti. Počasí nám přálo, ale po prohlídce jsme uvítali pootevřené dveře výstavného kostela, kde v poloprázdných lavicích jsme ulevovali unaveným nohám. Kolem kostelních stěn se pohybovaly skupinky turistů obdivujících sochařskou a malířskou výzdobu chrámu a průvodci polohlasně v různých řečech poučovali své „ovečky“. I při polohlasném projevu byla znát nevšední akustika chrámu. Najednou se začalo ozývat: „Pane Bíl, zahrajte! Pepo, zahraj!“ Ten se ošíval, v kostele ještě nehrál, ale pak se vysunul z lavice a první tóny Schumannova „Snění“ se rozletěly pod kamennou kopulí. Polohlasný hovor ustal, kroky se zastavily, tváře se obrátily k muzikantovi. U chrámových dveří se utvořil hrozen příchozích, kteří stanuli v údivu. Poslední tón podmanivé skladby opustil jazýček harmoniky a zanikl i s ozvěnou v prostoru. Nastalo ticho. Pepa Bíl se zasunul do lavice a v tom se od chámových dveří ozval nesmělý potlesk. A to se už roztleskali všichni přítomní. Slova obdivu v různých jazycích se sesypaly na hlavu „našeho“ muzikanta. Ten byl z toho celý nesvůj, ale my jsme na něho byli hrdí. Pak se řekne obyčejná foukací harmonika. No, ona tak docela obyčejná nebyla. Byla to „hohnerka“ a hrál na ni mistr.

Bohužel, operace se Pepa Bíl nedočkal. Krátce po nabytí starobního důchodu ho jeho srdce zradilo nadobro.

-Tš-

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad Frýdštejn byl založen někdy ve 13. století jako převážně dřevěná stavba. Kamenný hrad, jak jej známe, vznikl ve 14. století. Poslední zmínka o hradě je v roce 1540, kdy byl připojen k českodubskému panství. Později se již měnil ve zříceninu, které se až v roce 1892 ujal Okrašlovací spolek v Turnově. Potom jej koupil Klub českých turistů, který hrad také zajistil před dalším chátráním. Od roku 1953 je hrad v majetku obce Frýdštejn.

S opravou hradu byl také spojen archeologický průzkum.

Nejstarší částí je věž, palác a horní opevnění. Později vznikla jeho spodní část s druhou věží, se studní a nově byl upraven i vstup s branou a mostem. Horní hrad tvoří věž, palác, skalní světničky a hradební zeď. Níže je položena jeho mladší část s druhou věží, s fragmenty budov a vstupní brána s mostem.

Frýdštejn, postavený na skalních blocích a útesech, svojí vysokou polohou je výraznou dominantou okolní krajiny a především údolí řeky Jizery s obcí a hradem Malá Skála.

Dle Z. Fišery se jedná o významný skalní hrad, který také uvádí ve své knize „Skalní hrady zemí koruny české.“  

Robert Řemínek

 

Martinice v Krkonoších 20. 2.  2006

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk R. Friede, Roprachtice, tlf. 481 593163.

 

 

 

 

Foto na titulní stránce: Masopustní průvod dětí přišel starostu požádat o povolení "projíti obcí a činiti taškařice".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Martinice