Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2006 > Duben 2006 Číslo 2 Ročník XVI.

Duben 2006 Číslo 2 Ročník XIV.

Děti se rozloučili s paní Zimou

Konečně jsme se dočkali. Jaro je tady! Po dlouhých měsících opět vidíme barevný svět, ne pouze ten bílo - černý. Avšak i kdyby jaro nepřišlo, barvy se nám do života přece jen vrátily. Převládající barva je však růžová, ale nemůžeme si stěžovat ani na nedostatek zelené. Těmito barvičkami nás ve svých projevech obrazových, písemných, hlasových i všech dalších zahrnují politici všech možných i nemožných stran a hnutí. Především ti osvědčení nás přesvědčují, že právě oni jsou těmi vyvolenými, kteří dovedou své stádečko, tedy nás, k lepším zítřkům. Budeme jim opět věřit? Určitě přijďte k volbám, ale na svém volebním lístku zkuste dát možnost "osvědčit se" zase jiným.

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO

 

Dnešní zprávy zahájím informací z jednání zastupitelstva obce. Nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu obce na rok 2006. Příjmy se letos očekávají ve výši 4.804.500,-Kč a výdaje 5.652.500,-Kč. Rozdíl je 848.000,-Kč je vyrovnán ve třídě financování, tj. zůstatky z minulého období. Podrobný rozpočet je na jiném místě Zpravodaje. Dále ZO schválilo hospodaření obce za rok 2005 s přebytkem 938.758,-Kč, seznam investičních akcí na rok 2006, rozpočtový výhled na roky 2007 až 2008 a odměňování neuvolněných členů ZO. Jednou z největších investičních akcí v letošním roce je nákup nového hasičského auta v hodnotě 860.000,-Kč za předpokladu získání finanční podpory z Libereckého kraje. Schválen byl podnět k pořízení změny č.3 územního plánu obce.

Rada obce projednávala několik žádostí o vyjádření ke stavbě nebo opravě rodinných domků, schválila smlouvu s Úřadem práce v Semilech o vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací, finanční podporu pro organizaci zdravotně postižených v Jilemnici a zakoupení nového křovinořezu pro potřeby obce. Dále se RO vyjadřovala ke změně územního plánu města Jilemnice, jednala o žádosti TJ Sokol Martinice v Krk. o finanční podporu na opravu nemovitého majetku, o závěrech z požární kontroly obce a přijala opatření k odstranění nedostatků. Projednána byla zpráva o hygienické kontrole v kuchyni školní jídelny. Po provozní stránce nebyly shledány žádné závady, ale prostorové uspořádání ani vybavení kuchyně neodpovídá současným požadavkům. Na úpravy bude nutno vyčlenit z rozpočtu obce další finanční prostředky. Rada vzala na vědomí informaci o vyúčtování Sousedského bálu, informaci o sběru nebezpečného odpadu a rozhodnutí o snížení odběru podzemní vody z vrtu Ma-1. K tomuto kroku bylo nutné přistoupit s ohledem na placení vysokých záloh na poplatek za odebranou vodu.

ing.Jan Jindra, starosta


Zprávy OÚ   

 

SBĚR  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU

proběhne:                   v neděli 14. 5. 2006

u Samoobsluhy:            od 9.35 do   9.45 hod.

u Kulturního domu         od 9.50 do 10.00 hod.

Do nebezpečného odpadu můžete odevzdat: autobaterie, zbytky barev, plechovky od barev, motorový olej, výbojky, zářivky, lednice, televizory, staré léky… POZOR!!! Nebezpečný odpad je nutno předat osobně a mohou ho odevzdat občané a majitelé nemovitostí v obci Martinice v Krkonoších! Neplatí pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby!

 

Informace o ptačí chřipce pro veřejnost

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka (přesnější je chřipka ptáků) je virové onemocnění postihující ptáky, především migrující vodní ptactvo.

Přenos ptačí chřipky

K přenosu obecně dochází především trusem nemocných ptáků.

Lidé se mohou infikovat pouze velmi těsným kontaktem s infikovanými či uhynulými ptáky nebo s jejich výkaly či peřím.

Virus je ničen záhřevem nad 70°C za několik sekund.

Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka.

Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Příznaky ptačí chřipky u drůbeže

Drůbež je otupělá, má načepýřené peří, je netečná, odmítá se pohybovat.

Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo zvířata nepřijímají krmivo vůbec. Rovněž snáška se výrazně snižuje, nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata mají příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).

V závislosti na stupni patogenity daného ptačího kmene (tj. na jeho schopnosti vyvolat onemocnění) může v nakaženém chovu dojít až ke 100% úhynu. 

Nebezpečí pro člověka

Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení mizivá. Je třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými a uhynulými ptáky, stejně tak s jejich exkrety (trus, peří, kontaminovaná podestýlka atd.). 

Zásady ochrany před nákazou:

- chránit se kontaktu s uhynulými ptáky

- nedotýkat se ptačích výkalů

- informovat o nálezu  většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu

- poučit děti, aby se nedotýkaly mrtvých opeřenců a nehrály si s drůbeží

- dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání a převlékání po kontaktu s drůbeží)

 -při zahraničních cestách do rizikových oblastí  postižených  ptačí chřipkou dbát na základní 

  cestovatelské zásady, to je:

- vodu pouze z originálních obalů,

- konzumovat pouze tepelně opracované potraviny,

- zmrzlinu pouze z originálních obalů,

- vyhýbat se trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici.

 

Co dělat v případě, že máte u svého drůbežího hejna podezření na infekční chorobu?

Informujte ihned veterinárního lékaře nebo veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa. Řiďte se přesně podle instrukcí veterinárního lékaře.

 

Další informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz a Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

proběhnou v pátek 2. 6. 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. 6. 2006 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místností bude v naší obci zasedací místnost v budově obecního úřadu.

Připomínáme, že hlasování bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb (do úterý 30.5.), ve dnech voleb může lístky obdržet i ve volební místnosti. Volič hlasuje tak, že v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou.

Přejeme Vám šťastnou volbu při hlasování.

-mš-

 

Zprávy komisí

 

Kulturní a sociální komise

 

Vítání dětí do života

V pátek 7. dubna 2006 místostarosta obce, pan Leoš Mejvald, společně s členkami KSK přivítal mezi martinické občany tyto děti: Kamilu Budinovou, Veroniku Kuříkovou, Lucii Maternovou a Václava Svatého.

Paním učitelkám a dětem z mateřské a základní školy děkujeme za pásmo básniček a písniček, které si pro tuto slavnostní chvíli připravily.

Vítání dìtí

 

 

Pálení čarodějnic

se uskuteční v neděli 30. dubna 2006 v areálu TJ Sokol. Lampiónový průvod s „Čarodějnicí“ vyrazí od základní školy ve 20.00 hodin, občerstvení bude zajištěno ve stánku TJ. Všechny děti, jejich rodiče i prarodiče jsou srdečně zváni.

 

 

Finanční výbor

 

Hospodaření obce v roce 2005 a schválený rozpočet na rok 2006

upr.rozp.2005

skut.2005

rozp.2006
Příjmy v tis. Kč      

Daňové příjmy celkem

3 695,0

3 646,5

3 625,0

Poplatky

71,0

75,5

77,5

Dotace

241,1

224,5

83,5

Převody z fondů

133,0

132,9 

125,0

Převod z hosp. činnosti

390,0

323,4

220,0

Čištění odpadních vod

20,0

7,8

44,0

Školství

3,0

3,6 

3,0

Knihovna    

1,0

1,3

1,0

Zpravodaj

5,0

5,2

5,0

KD

25,0

27,7

0,0

Kulturní a soc. komise

12,5

12,6

10,0

Tělovýchovná činnost

2,2

2,5

2,5

Bytové hospodářství

91,5

98,8

95,5

Veřejné osvětlení

0,0

0,9

4,0

Pohřebnictví

2,0

0,0

2,0

Územní plánování

0,0

9,0

0,0

Sběr kom. odpadů

116,0

127,7

123,5

Požární ochrana

0,0

0,4

0,0

Místní správa

29,4

40,5

43,0

Příjmy z fin. operací

19,0

15,6

19,5

Ostatní činnost

 

0,5

0,0

Kapit. příjmy z prodeje pozemků

610,0

610,0

320,0

       

Příjmy celkem: 

5 466,7 

5 366,9  

4 804,5

       
Výdaje v tis. Kč      
Komunikace – běžné výdaje

832,0

779,4

483,0

                   -  kapit.  výdaje

15,0

7,3

30,0

Dopravní obslužnost

51,0

50,7

50,5

Pitná voda    – kapit. výdaje

200,0

0,0

75,0

Čištění odp. vod – běžné výdaje

33,0

40,9

41,5

                        - kapit.  výdaje

452,0

239,5

616,0

Příspěvek PO (ZŠ + MŠ) - na provoz

609,0

609,0

640,0

                                    - kapit.  výdaje

0,0

0,0

70,0

Za děti v ZŠ Jilem. a Studenec

 84,0

78,9

80,0

Knihovna

14,0

14,0

16,0

Kronika

9,5

8,6

9,5

Obnova památek – zvonice b.v.

31,3

30,5

20,5

                         -  kapit.  výdaje

51,2

51,2

0,0

Zpravodaj

9,5

      9,0

    10,5

KD

0,0

0,6

0,0

Kulturní a soc. komise  

     25,0

16,2

23,0

Tělovýchovná činnost

14,0

13,5

79,5

Bytové hospodářství

180,4

179,2

95,5

Veřejné osvětlení

89,0

88,1

75,0

Pohřebnictví – běžné v.

116,0

98,9

    37,0

                  -  kapit.  výdaje

280,0

0,0

  373,0

Kom.služby, úz.rozvoj - běžné v.

93,0

87,6

46,5

                                 - kapit. výdaje

446,6

244,5

394,5

Sběr nebezp. odpadů

37,0

37,0

35,0

Sběr komun. odpadů

185,0

180,4

185,0

Veřejná zeleň – běžné v.

55,2

55,2

39,5

                     - kapit. výdaje

115,3

0,0

0,0

Soc. péče a pomoc st. občanům

20,0

15,4

20,0

Požární ochrana – běžné v.

45,0

45,0

40,0

                         - kapit. výdaje

0,0

0,0

560,0

Místní správa, zastupitelstvo

1 336,6

1 265,9

1 356,5

Fin. operace, FRB

181,0

162,7

150,0

       

Výdaje celkem:

5 610,6

4 409,2

5 652,5

Financování

+143,9

-957,7 

+ 848,0

 

Míry dříve a nyní    

 

Do dnešního Zpravodaje jsem připravil soupis měr. Část z nich se dnes ještě používá, názvy starších jednotek známe již jen z křížovek či starých filmů.

 

 

Míry délkové:  milimetr (značka mm)

centimetr (cm)   = 10 mm

decimetr (dm)    = 10 cm = 100 mm

metr (m)           = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

kilometr (km)     = 1 000 m

                        anglický yard    =  0,9144 m

                        anglická míle     = 1 609,3 m

                        zeměpisná míle = 7 420,4 m

                        mořská míle      = 1 855,2 m

                        sáh délkový       = 1,8965 m

                        palec (coul)       = 2,54 cm

                        stopa                = 30,48 cm

                        loket český       = 59,4 cm

                        loket vídeňský   = 77 cm

                        pěst                  = 10,5 cm

 

Míry plošné:   

milimetr čtvereční (mm2)

centimetr čtv. (cm2) = 100 mm2

decimetr čtv.  (dm2) = 100 cm2

metr čtv. (m2)          =100 dm2 = 0,01 a = 0,0001 ha = 0,278036 čtv. sáhu

ar (a)                      = 100 m2 = 0,01 ha = 27,80 čtv. Sáhu

hektar (ha)              = 100 a = 10 000 m2 = 1,7377 kat. jitra = 3 475 korců = 5,2125                       měr  = 2780,36 čtv. Sáhu

kilometr čtv. (km2)   = 100 ha = 10 000 a = 1 000 000 m2

sáh čtvereční           = 36 čtv. stop = 3,596652 m2

čtvrtce                    = 50 čtv. sáhů = 0,01799 ha

věrtel                      = 200 čtv. sáhů = 0,071933 ha

míra                       = 533 čtv. sáhů = 2/3 korce = 1/3 jitra = 0,1918213 ha

korec (strych)          = 800 čtv. sáhů = 1 a 1/2 míry = 1/2 jitra = 0,28773 ha

jitro katastrální        = 1 600 čtv. sáhů = 3 míry = 2 korce = 0,575464 ha

jitro uherské            = 1 200 čtv. sáhů = 0,4315981 ha

lán                         = 60 korců = 17,26392 ha

 

Míry prostorové:

centimetr krychlový (cm3) = 1 000 mm3

decimetr krychlový  (dm3) = 1 000 cm3 = 1 litr

metr krychlový (m3)           = 1 000 dm3 = 10 hl

kilometr krychlový (km3)   = 1 000 mil. m3

litr (l)                               = 1 dm3 = 0,001 m3

hektolitr (hl)                     = 100 litrů = 0,1 m3

vědro                               = 40 mázů = 56,5879 litrů

máz                                = 2 pinty = 4 žejdlíky = 1,414724 litru

pinta                               = 0,707362 litru

žejdlík                          = 0,3543 litru

měřice                           = 61,487 litru

Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika

 

Sňatek

Ing. Marcela Bucharová, Martinice v Krkonoších  -  Ing. Petr Spilka, Vítkovice v Krkonoších

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

Narození

17. 3.  – Tomáš Seidl

Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme

panu Miloslavu Říhovi                92 let

paní Zdeňce Bedrníkové            70 let

 

Diamantová svatba

V měsíci červnu oslaví 60. výročí svatby manželé Eva a Jaroslav Jirsovi, ke kterému upřímně blahopřejeme.

 

Úmrtí

23. 2.. 2006 – Libuše Svobodová (1927)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

 

Školství

 

Březen a duben v místní základní škole

Velmi vydařenou akcí, která proběhla v naší škole 13. 3., byla beseda o myslivosti s panem Stanislavem Lukešem. U dětí vzbudila velký zájem a rozšířila jejich znalosti o nejznámějších zvířatech, žijících v martinických lesích. Vyprávění a ukázky mysliveckých trofejí upoutaly nejenom pány kluky. I děvčata byla zvědavá a pan Lukeš byl zasypán spoustou dotazů. Touto cestou ještě jednou panu Lukešovi moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci, která u dětí rozvíjí kladný vztah k přírodě.

S krátkým kulturním pásmem vystoupilo pět našich školáků na "Vítání dětí do života" (7.4.).

Nejočekávanější akcí (vzhledem k délce trvání letošní dlouhé zimy) bylo vynášení Moreny z naší vesnice. A tak jsme 12. 4. s definitivní platností ukončili vládu paní Zimy. U rybníka byla zapálena a vhozena do vody.

Upálení Moreny

Jaro jsme přivítali společně s dětmi z mateřské školy pásmem veselých básniček a písniček.

Po velikonočních prázdninách (18. 4.) jsme v místní MŠ zhlédli loutkové divadelní představení "O Smolíčkovi". Starší děti mohly opět "okoukat" profesionální dramatický výkon pana Losa, který zahrál celou pohádku zcela sám.

Svátek "Dne Země" jsme oslavili tradičním úklidem přírody. Uklízeli jsme příkopy a úsek lesa za autobusovou zastávkou. Děti si už zvykly, že odpadků a harampádí mají vždy plné pytle a tašky.

Pro děti, které rády kreslí, byly opět vyhlášeny výtvarné soutěže. V březnu se kreslilo na téma "Roboti a robotky", "Ostrov snů", "Lodě" a "Kniha". Dubnová témata byla inspirována Velikonocemi, vynášením Mořeny a pálením čarodějnic. Dále děti kreslily na téma "Kosmické lodě a rakety".

"Cesta proti násilí" je název další akce, kterou jsme vybraly z nabídky akcí na měsíc duben. Její program je sestaven jako prevence šikany a agrese v 1.-5. třídách ZŠ. Autorka a realizátorka této akce Mgr. Irena Kubíková čerpala ze své 20ti leté praxe s dětmi a mládeží. "Cesta proti násilí", které většina dnešních dětí bere jako zcela normální a běžný jev, je velmi aktuální a nutná.  Akce proběhla v naší škole 27. 4.

V dubnu bylo ukončeno třetí čtvrtletí školního roku 2005/06. Na pedagogické radě (18. 4.) bylo uděleno 7 pochval a 7 výchovných opatření.

O prospěchu a chování svých ratolestí byli rodiče informováni na SRPŠ 19. dubna. 

Renata Pavlatová

 

 

Kultura

 

Setkání u kapličky

- první v letošním roce proběhlo na Velikonoční pondělí v 11.00 hodin. Na další setkání Vás zve studenecký páter Paclík každou první neděli v měsíci ve 14.30 hodin, tj. 7. května, 4. června, …

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici

 

So13.5.,14.30 hod. – DLOUHÝ, ŠIROKI a BYSTROOKÝ - loutková 

                                   pohádka Divadla Piškot Praha

Út 30.5.,19.30 hod. – SCREAMERS – travestie show

 

KINO 70 Jilemnice – výběr: Jak se krotí krokodýli (14.5.), Bambi 2 (18.5.), Dita Saxová (FK 25.5.)

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Výstava Podkrkonoší objektivem ing. Josefa Voříška aneb prázdniny v Košťálově v roce 1941 – potrvá do 8. května 2006. Jedná se o soubor fotografií nejčastěji z Košťálova a blízkého okolí.

 

Májový jarmark v Jilemnici se bude konat v sobotu 20. května.

 

 

 

Sport

 
Informace TJ SOKOL Martinice

Přestože dlouhá zima a velké množství sněhu zapříčinily to, že fotbalové soutěže začaly o dva týdny déle, než se předpokládalo, koloběh zápasů už je v plném proudu. Bohužel, přeložené zápasy budou sehrány vždy ve středu, což je nepříznivé pro všechny zúčastněné. I když se jedná o všední dny, doufáme, že si uděláte čas a přijdete naše fotbalisty podpořit.

Muži:   10.5. doma s Bozkovem a 17.5. v Tatobitech  od 17.00 

                      hod. (středy)

Žáci:      8.5. v Bozkově od 10.00 hod. (pondělí)

Myslím, že každý z nás se na letošní příchod jara velmi těšil a jeho příchod pro nás všechny znamená také kupu práce. Ačkoliv všudy přítomné mokro komplikuje jarní úpravu areálu, fotbalové i nohejbalové hřiště jsou již opět připraveny k využití. Takže už záleží jen na Vás, kdy si přijdete zasportovat.

30. 4. (neděle) se jako každoročně chystá pálení čarodějnic. Lampiónový průvod doputuje opět do našeho areálu a my tu pro Vás chystáme pořádnou hranici, malý ohňostroj a posezení s přáteli. Stánek s občerstvením bude otevřen od 19.00 hodin.

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

Cestování 

 

Egypt - pokračování z minulého čísla Zpravodaje. Oproti tištěné verzi jsme však již napřed.

Po prohlídce přijíždíme večer zpět do hotelu. Další cestování nás čeká ve 23.30 hod., kdy budeme odjíždět autobusem na vlakové nádraží, odkud odcestujeme až na daleký jih do Asuánu. Vlak přijíždí do stanice v 0.45 hod. Každý obdržel místenku do vlaku. Celý náš zájezd byl rozdělen do 3 vagónů. V našem vagónu jsme byli pouze 4 osoby z celého zájezdu. Naštěstí jsme tu měli i průvodkyni. Vlak byl zařízen velice pohodlně, vypadalo to tu trochu jako v letadle, alespoň rozmístěním sedadel a jídelních stolečků. Před námi byla 13-ti hodinová cesta a klimatizace běžela naplno. Po hodině už mi byla zima a zábly mě nohy, přestože jsem měla vyšší boty. Ve vlaku obsluha roznášela teplý čaj nebo kávu, ale příliš nás to nezahřálo. Po celou dobu jízdy procházeli vlakem vojáci se samopaly. Průvodkyně se snažila vyřešit problém stále foukající klimatizace, ale s neúspěchem. Takže nám nezbývalo nic jiného, než se zabalit do všeho možného, co jsme měli s sebou. Ale málo platné, nastydla jsem z toho stejně. Kromě klimatizace, vojáků se samopaly, byla i návštěva WC v 1. třídě opravdovým zážitkem na celý život. Ale člověku opravdu nezbývá během 13-ti hodinové cesty nic jiného. V Asuánu jsme vystoupili a dál jsme v cestě pokračovali lodí na malý ostrůvek, kde byl náš hotel. Před večeří jsme ještě podnikli malý výlet na ostrov Elefantina (1,5 km x 0,5 km). V minulosti  býval ostrov důležitým místem obchodu se slonovinou a sloužil jako výchozí bod expedic do Núbie. Kameny u pobřeží ostrova svým tvarem také připomínají slony. Na ostrově se nachází 2 muzea a zbytky Chnumova chrámu.

Druhý den vstáváme ve 3 hodiny ráno. Rychle snídáme a vydáváme se autobusem do 290 km vzdáleného Abú Simbel.

Abú Simbel

Chrámy v Abú Simbelu patří mezi nejznámější turistické atrakce v Egyptě. Nechal je vybudovat Ramesse II. během 13. století před n. l. a nachází se na západním břehu Nilu, asi 40 km severně od hranic Egypta se Súdánem a 290 km jižně od Asuánu. Od roku 1960 byly oba chrámy ohrožovány stoupající vodou Nilu v souvislosti se stavbou Asuánské přehrady, proto bylo rozhodnuto o jejich přesunu. Celkové náklady na přesun obou chrámů činily 36 milionů USD. Během let 1964-1968 bylo přesunuto 1042 bloků o celkové váze 255 tisíc tun z Velkého chrámu a 55 tisíc tun z menšího chrámu o 65 m výše a 180 m dále od původní polohy. Průčelí Velkého chrámu, vysokému 30 m a širokému 35 m, vévodí čtyři sedící, přes 20 m vysoké sochy Ramesse II., mezi jejichž nohama stojí sochy dalších členů královské rodiny – princezny, prince Amonherchopešefa, královny Nefertari a královské matky.  Za vstupní částí se nachází velká pilířová síň, bohatě zdobená reliéfy s částečně zachovanými barvami. Z pilířové síně se vchází do osmi bočních komor, které původně sloužily jako sklady pro potřeby chrámového kultu. Celý chrám zasahuje 63 m hluboko do skály. Malý chrám se nachází severně od Velkého chrámu a byl zasvěcen bohyni Hathor a také choti Ramesse II. – Nefertari. Chrám zasahuje do hloubky 23 m. 12m vysoké a 28 m široké průčelí napodobuje tvarem pylon. V průčelí jsou ve skále vysekané niky, v nichž stojí 10 metrů vysoké sochy panovníka a jeho manželky. Vnitřní prostory chrámu tvoří síň se šesti pilíři s hlavicí v podobě Hathořiny hlavy.

Po prohlídce chrámů jsme se vydali  na tříhodinovou cestu autobusem přes rozlehlou poušť zpět do Asuánu. Žádné velké duny cestou vidět nebyly, ale měli jsme jedinečnou možnost spatřit Fata Morgánu. Už vím, jak to vypadá, když jedete nebo jdete pouští a vidíte v dálce vodu, ba přímo jezera vody a přesto ve skutečnosti je to pouze klam.

                                                                                              -mm-

 

 

 

Jiná sdělení                                             

 

Krkonošské cyklobusy

Krkonošemi budou od 3. června 2006 opět projíždět cykloturistické autobusy vybavené pro přepravu kol. V červnu během víkendů, o letních prázdninách (v červenci a srpnu) denně, v září každý čtvrtek, sobotu a neděli.

Z východu na západ, z jihu na sever – tam i zpět

Pravidelné linky cyklobusů během dne projedou tam a zpět celé Krkonoše. Na „páteřní“ trasu navazují další autobusové i vlakové přípoje. Pravidelně v obou směrech (ráno po sedmé hodině) vyjíždí a večer (kolem půl páté) se vrací zase zpět páteřní linka: z Harrachova, přes Rokytnici,  Benecko, Vrchlabí, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou a na Pomezní Boudy.

Na „páteřní“ trasu navazují přestupové autobusy: z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna a dále nově až na Špindlerovu boudu, z Jilemnice - Hrabačova do Vítkovic a na Horní Mísečky. Východní část Krkonoš-Žacléř je připojena spojem do Trutnova. Z Trutnova můžete využít novou přímou linku upravenou pro přepravu kol až na Pomezní boudy.

Krkonošské cyklobusy navazují i na podobnou síť v Českém ráji. Stačí ráno v Jilemnici - Hrabačově přestoupit a pokračovat na Železný Brod nebo Turnov.

Na autobusy v některých případech navazují vlakové spoje: Hostinné-Trutnov, Hostinné–Kunčice–Vrchlabí. Do Krkonošských cyklobusů můžete nastoupit i v Kořenově, kde je přípoj vlaku z Jizerských hor. Za jízdní kolo je v cyklobusu příplatek 10 Kč.Ceny jízdenek jsou dle běžného tarifu dopravce. Na trase Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda je jízdné jako u normálních autobusů, tedy v ceně 40 Kč.

Novinkou léta 2006 pro příznivce výletů na kolech je přímé spojení cyklobusem z Trutnova na Pomezní Boudy a z Vrchlabí na Špindlerovu boudu. Vydejte se ráno autobusem okolo 9 hodin z Trutnova na Pomezní Boudy, odkud můžete poznávat krásu Rýchor nebo historii Žacléře.

Využijte i další novinku. Ranní cyklobus z Vrchlabí k hraničnímu přechodu na Špindlerovu boudu a udělejte si výlet do Polska. Přes Szklarskou Porebu se dostanete do Harrachova, nebo druhou stranou přes Karpacz na Pomezní Boudy. Z obou míst je možné využít večer k dopravě zpět Krkonošské cyklobusy.

Podrobné jízdní řády naleznete na plakátech a kapesních jízdních řádech, které pro vás budou připraveny zdarma v infocentrech a na www.ergis.cz/krkonose.

Vydavatelství COT media v rámci 4. ročníku soutěže „Náš kraj 2005“ ocenilo 3. místem v kategorii Nejlepší turistický produkt ČR Krkonošské cyklobusy Svazku měst a obcí Krkonoše.

V rámci tohoto projektu, jehož celková hodnota činí 1.150.000 Kč, bylo v loňské letní sezóně 2005 krkonošskými cyklobusy najeto 37.000 kilometrů, přepraveno téměř třicet tisíc osob a tři tisíce kol.

Možnosti použít pravidelné autobusové a navazující vlakové spoje k cyklistickému výletu tak využilo téměř dvojnásobné množství lidí než v premiérovém roce 2004. Kolik to bude v roce 2006?

Zkušenosti ukázaly opodstatněnost provozu. Dlouhodobě je zvažována možnost rozšíření cyklobusů do Polska, kde Svazek Krkonoše hledá partnerskou organizaci.

Kromě Svazku Krkonoše je projekt podporovaný Královehradeckým i Libereckým krajem a Městem Trutnov.

Zpracovala: D. Palátková

 Reklama

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Zámek ve Stránově (pozn. redakce: cca 12 km od Mladé Boleslavi)  - předchůdcem zámku byla gotická tvrz z doby kolem roku 1429. Před rokem 1460 ji koupil Jaroš ze Svojovic, aby na jejím místě postavil pozdně gotický hrad. Dispozice hradu byla komponována na půdoryse lichoběžníku. Nejvýznamnější částí hradu je šestiboká věž z lomového zdiva mimořádné šíře. Za Adama z Biberštejna a jeho následovníka Michala z Chlumu došlo v letech 1593 - 1600 k přestavbě hradu v renesanční zámek. Za Adama Lisovského v polovině 17. století byla jižní zeď prolomena arkádou a severní i západní palác zvýšeny o patro. V roce 1864 koupila Stránov Marie z Valdštejna a v letech 1890-94 na její žádost provedl architekt J. Schulz přestavbu a modernizaci zámku. Dnešní stav zámku je výsledkem této zdařilé přestavby.

Robert Řemínek

 

Zámek ve Stránovì.

 

 

 

 

 

Martinice v Krkonoších 21. 4.  2006

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk R. Friede, Roprachtice, tlf. 481 593163.

 

 

 

  

 

 

Obec Martinice