Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2006 > Srpen 2006 Číslo 4 Ročník XVI.

Srpen 2006 Číslo 4 Ročník XVI.

Nové hasièské auto - GAZelle AMC kombi 4x4

Dva měsíce od vydání minulého Zpravodaje utekly jako voda, mnohé se změnilo, ale některé záležitosti ne a ne jít na svět. Tak třeba vláda. Po téměř třech měsících hašteření nemáme vládu žádnou, ale máme dva premiéry. Jeden tvrdí, že vládu sestaví, druhý, že vládnout nebude. A určitě ani  Maxipes Fík si ve svých divokých snech nedovedl představit černo - červenou vládní koalici. Jedinou jistotou tedy zůstává, že se blíží podzim. Važme si alespoň toho a nekažme si zdraví a zbytek léta sledováním nedůstojných politických tahanic. Na horách je fakt hezky.

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

Zprávy tentokrát zahájíme informací z jednání zastupitelstva obce, které proběhlo koncem června. Zastupitelstvo schválilo zprávu o kontrole hospodaření obce s výhradami a závěrečný účet obce za rok 2005, použití nerozděleného zisku z hospodářské činnosti za rok 2005 v hlavní činnosti obce, hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Martinice v Krkonoších za rok 2005 ve výši 28484,01 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn v poměru 80% : 20% a dodatečné převedení pohledávky KTP Quantum na podrozvahový účet k datu 29.6.2005 ve výši 993 552,70 Kč. Z administrativních záležitostí  bylo dále schváleno rozpočtové opatření č.1 na letošní rok a pro nadcházející komunální volby stanoven počet členů zastupitelstva na 15. Zastupitelstvo dále schválilo vykoupení části pozemku ppč. 285/1 a zřizovací listinu SDH Martinice v Krkonoších.

Rada obce se zabývala především dokončením probíhajících oprav obecního majetku - oprava schodiště a opěrné zdi u základní školy, úpravy školní kuchyně s instalací nových pracovních stolů a stavba nové čekárny u hřiště. Obě akce, týkající se školy, se podařilo v průběhu prázdnin realizovat a provoz školy ani školky nebude nijak narušen. Po několika urgencích bylo obnoveno vodorovné dopravní značení (plná čára) nad železničním přejezdem směrem na Studenec. Bylo také jednáno o úpravě přístupu na autobusovou zastávku u Kulturního domu a následném posunutí přechodu pro chodce, zatím bez kladného výsledku. Schválena byla smlouva s firmou HNH na opravu cesty pod kluzištěm s realizací ještě v tomto roce a smlouva s firmou Elitronic na dodávku elektronického zařízení na dálkové sledování výšky hladiny vody ve vodojemech.  Rada projednala návrh na zhotovení konceptu jednotné kanalizace v obci,  informaci o uspořádání dalšího koncertu u kapličky, zabývala se provozem Mateřské školy v době prázdnin a návrhy na úpravu okolí Obecního úřadu.

 

 

ing.Jan Jindra, starosta


Zprávy OÚ

 

 

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

Komunální volby a volby do Senátu Parlamentu ČR, volebního obvodu č. 35 Jablonec nad Nisou se budou v naší obci konat ve stejném termínu, a to v pátek 20. 10. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. 10. od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Do Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších volíme 15 členů.

Ke komunálním volbám pro informaci uvádíme možné způsoby hlasování: volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být voleno.

1. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem v rámečku před jménem kandidáta toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoli ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Maximálně tolik kandidátů, kolik je voleno členů zastupitelstva obce. Pokud by volič označil tímto způsobem více kandidátů, než kolik je voleno členů ZO, je hlas neplatný.

2. Volič může označit na hlasovaím lístku křížkem v rámečku v záhlaví sloupce s kandidáty nejvýše jednu volební stranu a zároveň může (nemusí) označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, v libovolných sloupcích ostatnívh volebních stran. Takto volí přednostně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva, a to v pořadí, ve kterém jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci (k případnému označení jednotlivých kandidátů v rámci takto označené strany se nepřihlíží). Pokud by volič označil více než jednu volební stranu, je hlas neplatný.

Podrobný návod bude přiložen k volebním lístkům a bude k dispozici i ve volební místnosti.

-mš-

 

Památný strom

Rozhodnutím Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí byla 8. července 1999 v naší obci u čp. 124 (p. Eva Dudlová) vyhlášena lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) za “Památný strom“. V době vyhlášení měl strom ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene 240 cm a byl vysoký 19 m. V srpnu 2001 byla lípa ošetřena odbornou firmou. Začátkem letošního roku byla označena štítkem Památný strom. a na základě žádosti MěÚ Jilemnice byla 1. srpna odbornou firmou opět ošetřena, a to z prostředků Ministerstva životního prostředí Programu péče o krajinu.

A co se lípě velkolisté dozvíme v botanickém herbáři? Je to  až 40 m vysoký, listnatý, opadavý strom. Kůra v mládí hladká a šedá, později popraskaná. Listy střídavé, řapíkaté, srdčité, pilovité, 7 až 12 cm dlouhé. Květy po 3 až 5, 5četné, světle žluté až světle žlutozelené, stopkaté, ke stopce přírostlý bledě zelený, blanitý listen, tyčinky delší než korunní lístky. Plody 6 až 10 mm dlouhé, oplodí dřevnaté, nesmáčknutelné. Kvete v červnu. 

V ČR lípa roste roztroušeně od nížin po pahorkatiny, ve vyšších polohách jen ojediněle. Celkově roste ve střední, zýpadní a jihovýchodní Evropě, na severu po Dánsko, na východě po západní Ukrajinu, na jihu až po jižní Itálii, izolovaně pak na jihu Švédska, v Malé Asii a na Kavkaze.

Sbírá se květ včetně blanitého listenu ihned po rozkvětu za suchého počasí. Suší se co možná nejrychleji za teplot do 40 °C. Působí potopudně, močopudně, žlučopudně a protikřečově. Užívá se zejména při nachlazení, horečkách, při nemocech v oblasti trávicího a močového ústrojí nebo při špatné funkci žlučníku. Podává se obvykle ve formě čaje (1/2 čajové lžičky na šálek, denně 2 až 3 šálky), častěji se však míchá do směsí.

Z měkkého a lehkého lipového dřeva se vyrábějí bedny, tužky, překližky, rýsovací prkna apod., je to také dřevo velmi vhodné pro práce řezbářské. Z lipového lýka se v minulosi vyráběly střevíce, rohože nebo nádoby na obilí.

Lípa velkolistá vyžaduje vlhčí, výživné, hluboké, humózní, hlinité, zásadité půdy, stanoviště by mělo být spíše slunné. Špatně snáží městské či jinak znečištěné oblasti a nedostatek vlhkosti. Protože z našich lip kvete jako první, bývá citlivá na jarní mrazíky. Množí se převážně semeny, která si udržují klíčivost po dobu 2 let.

 

Máme opět autobusovou čekárnu

Snad bude mít delší životnost než její předchůdkyně. Stavbu zahájil pan Miloš Holec v sobotu 12. srpna a takhle vypadala v "nedbalkách". Až bude celá oblečená, včetně střechy, bude jí to určitě slušet.

Èekárna ve výstavbì - sedící truhláø Holec

 

Co se o nás píše...

Článek „V Martinicích pod širým nebem“ o koncertu u kapličky (11. 6.) jste si mohli přečíst v časopise Krkonoše-Jizerské hory č. 7/2006.  V Deníku Pojizeří byl 24. července zase otisknut článek „Martiničtí dali hasičům nový vůz“.

 

Zprávy komisí 

 

Kulturní a sociální komise

 

Krvavý román

V pátek 20. října pořádáme zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou na tuto zpěvohru od Ladislava Horáčka v podání DS J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá.

A co o hře píší sami divadelníci: Vážení diváci, vězte, že kus,  jejž uvidíte, jest zbaven veškeré rozvláčnosti, psychologických rozborů duší a jiných otravných vlastností, jimiž moderní divadlo zatěžuje rozum diváků a pod záminkou takzvaného uměleckého přístupu nutí svého posluchače k myšlení. Uměleckých přístupů a jiných navýsost obtěžujících hovadin je naše zpěvohra zcela prosta. Budete-li hledati v díle nějaký smysl či souvislosti, nebo dokonce poučení mravní, vězte, že jste na cestě, jež nikam nevede. Zbavte se tedy představy, že jste obecenstvo inteligentní a nechte se unášet svými nejnižšími pudy.

Cena:  70,-- Kč. Odjezd: v 18.45 hodin od KD se zastávkolu na autobusové zastávce u TJ Sokol. Závazné přihlášky současně se zaplacením zájezdu přijímá obecní úřad DO ÚTERÝ 19. ZÁŘÍ 2006. Neseďte doma u „bedny“ a pojeďte s námi!

 

 

Listujeme v obecní kronice - meliorace luk „Na rybníku“

Letos uplynulo 25 let od provedení meliorace luk Na rybníku. Celá akce neproběhla zrovna hladce a plynule. Tehdejší kronikář obce o této události poznamenal:

„Až do roku 1980 se vinul od hráze rybníka zelenými lukami až k bývalému mlýnu čp. 57 klikatý potok s břehy zarostlými olšovím, vrbami a osikami. Louky močálovité s nízkými sklizněmi, obhospodařované od roku 1972 JZD Studenec, čekaly od tohoto roku na melioraci. Melioračním pracem předcházelo vykácení porostu podél potoka od hráze bývalého „Velkého“ rybníka až po hráz nynějšího rybníka pod nádražím. S kácením porostu bylo započato 7. dubna a 23. dubna v odpoledních hodinách byla provedena dražba dřeva zájemcům z obce za úhradu 10,-- Kčs/1 m3 dřeva s podmínkou odstranění klestu. 12. června pracovník Povodí Labe ze závodu Jablonec nad Nisou částky za palivové dřevo od 18ti občanů vyinkasoval. Během této doby byly naváženy na příští pracoviště drenážky. 10. června se do meliorovaného prostoru nastěhovala mechanizace. To již bylo JZD Studenec nuceno pokosit louky na prostranství podél hráze, kde bylo započato s budováním nového mostu, náhradou za zřícený pískovcový most klenutý. Protože se sekáním luk bylo započato pozdě, přišlo při zahájení prací mnoho zeleného krmiva nazmar. Mechanizační prostředky jezdily tráva, netráva. K senoseči na lukách “Na rybníku“ došlo teprve 22. a 23. června a ke svozu sena 1. a 2. července. K pokládání mostních panelů došlo 9. července. Vše probíhalo za účasti velmi malého počtu pracovníků a za pomoci mechanizačních prostředků, jejichž výkony občané a zvláště děti zpovzdálí pozorně sledovali. Následovalo odstraňování pařezů po pokácených stromech a veškerém porostu na březích potoka a úprava jeho břehů a napřimování potoka až k hrázi rybníka pod nádražím. Přes silnici k Zálesní Lhotě byl vybudován též nový most panelový. Při stavbě této propustě došlo po dobu prací k dočasné uzávěrce silnice. Potok tak byl po celé této délce zregulován a na jeho toku ponechán pouze betonový mostek za rodinným domkem čp. 53 (Holubcovi), vybudovaný v roce 1946 jako první akce členů místní organizace KSČ v době mimopracovní a zdarma. (Zbytky koryta původního potoka jsou dosud patrné v místě bývalé skládky pod “Lukšinkou“, koryto je však stále zaváženo domovním odpadem i přes letitý zákaz obecního úřadu. Je zde k vidění i původní betonová lávka přes potok, vybudovaná patrně ve stejné době jako mostek u čp. 53. Je však propadlá, železné prvnky z okrajů lávky někdo ukradl. - pozn. autora) Během letních měsíců byly hloubeny příkopy pro svod povrchových vod podél lesa a na druhé straně podél parcel patřících k obytným budovám. Byly hloubeny a zatrubněny odvodňovací kanály. V závěru prací došlo k hloubení a pokládání drenážních pálených rour. Při hloubení příkopu pro svod povrchových vod pod obytnými budovami čp. 53, 54, 159, 154, 155, 156 a 157 došlo prováděcím podnikem k narušení majetkoprávních vztahů tím, že příkop přes 1 metr hluboký a kolem 2 metrů široký byl veden po parcelách, které nebyly předány do užívání JZD a jsou ve vlastnictví majitelů rodinných domků. Na základě jejich písemných připomínek ze 17. srpna radě MNV ve Studenci bylo vyvoláno na 26. srpna jednání, jehož výsledkem bylo vyhloubení další trasy a položení trub pro kanalizaci, do níž budou svedeny odpadní vody z budov shora uvedených. Výpustní šachtice si musejí dotyční občané za přispění MNV vybudovat sami. Položení kanalizace skončilo 26. října za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek s nepatrným, na některých místech obráceným spádem kanalizačních rour, zkrátka nekvalitně. Zahrnutí kanalizace musejí pak občané provést sami. Do 15. listopadu bylyl ještě na této kanalizační trase vybudovány dvě šachtice u čp. 154 a 155. Takový byl výsledek porušení práv občanů nezodpovědností pracovníků podniku. Podle názoru občanů bylo vyhloubení velkého příkopu pro svod povrchových vod neuvážené a byla tím zbytečně odejmuta půda k obhospodařování. (Pokračování příště)

Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika

 

 

Narození

3. 8. 2006  -  Kristýna Čapková

Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme

panu Františku Poledníkovi        85 let

paní Aleně Šoustalové               70 let

panu Jiřímu Máslovi                   70 let

 

Zlatá svatba

V měsíci září oslaví 50. výročí svatby manželé Alena a Jaroslav Hájkovi, ke kterému upřímně blahopřejeme.

 

 

Školství

 

Základní a mateřská škola o prázdninách

I o prázdninách bylo u nás rušno. Děti vystřídali páni řemeslníci. V červenci a srpnu se v budovách ZŠ a MŠ pilně pracovalo.

V MŠ se jednalo především o malování ložnice, učebny, herny, umývárny a WC. Ve školní jídelně došlo k předělání rozvodu vody, byly vybudovány nové odpady, dále byla provedena úprava v elektrických rozvodech. Kuchyň byla vybavena novými policemi na nádobí a nerezovými stoly se dřezy pro zpracování potravin. Na zem bylo položeno nové linoleum a stěny byly obloženy praktickými obklady. Tyto úpravy jsme byli nuceni provést především z důvodů platnosti nové legislativy o hygieně potravin.

Kuchynì

Na zahradě u MŠ byl opraven zahradní nábytek, který už nebyl ve vyhovujícím stavu. Děti se mohou těšit na tři zcela nová pružinová houpadla. Za opravu starého nábytku a instalaci houpadel děkujeme panu L. Mejvaldovi.

Před ZŠ došlo k renovaci tarasu a přístupové cesty do budovy včetně schodiště. Ve třídách byla nainstalována nová umyvadla s pákovými bateriemi. Stěny za umyvadly byly obloženy novými kachličkami. V jedné třídě došlo k demontáži staré, již nevyhovující tabule. Místo ní byla provedena montáž moderní smaltované pylonové tabule.

Na školní zahradě budou zabudovány dvě nové vahadlové houpačky. Ty nejvíce ocení děti, které budou navštěvovat školní družinu.

Prázdniny se pomalu chýlí k závěru a za dveřmi už nedočkavě stojí nový školní rok 2006/07. Jeho zahájení připadne na pondělí 4. září. Touto cestou zveme všechny příznivce naší malé školičky, aby se k nám v tento významný den připojili. Zahájení začne v 8.00 hodin. Přivítáme 8 nových žáků - prvňáčků: Martina Ducháčka, Daniela Hrdličku, Tomáše Kiše, Josefa Kořínka, Janu Pavlíčkovou, Pavlínu Šabatovou, Jiřího Šafránka a Luboše Typlta.

Pět dětí poprvé usedne do školních lavic ve II. ZŠ v Jilemnici. Jsou to naši bývalí „páťáci“ Ondřej Dufek, Klaudie Flajšrová, Hana Kynčlová, Martina Lukešová a Lenka Pavlousková. Přejeme jim, aby se jim na nové škole líbilo a dosahovali tam pěkných výsledků.

Ve školním roce 2006/07 bude naši školu navštěvovat 27 žáků. Výuka bude probíhat ve dvou třídách. Žáky 1. a 2. ročníků povede třídní učitelka (zároveň ředitelka) paní Bohumila Karlová. Třídní učitelkou žáků 3., 4. a 5. ročníku bude paní učitelka Dagmar Pavlousková. Pedagogický sbor doplní vychovatelka ŠD paní Renata Pavlatová. O výchovu a předškolní vzdělávání v MŠ se postarají paní učitelky Radka Šimůnková a Marcela Dittrichová. Školnice paní Martina Šolcová a Hana Ullrichová budou pečovat o pořádek v ZŠ a MŠ. O zdravé a chutné obědy se nám všem postarají vedoucí školní jídelny paní H. Ullrichová, kuchařka Jaroslava Braunová a pomáhat jí bude Martina Šolcová. Topiči v zimním období zůstávají pan Josef Pochop a Milan Hrkel.

Na brzkou shledanou s našimi školáky se už všichni velmi těšíme!

Za celý kolektiv Renata Pavlatová

 

 

Kultura

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici

Čt  14.9., 19.30 hod.  -  BRONTOSAUŘI REVIVAL, koncert F. Nedvěda                                          ml. se skupinou

Ne 24.9., 14.30 hod.  -  POHÁDKA pro malá kůzlátka, divadélko Piky Praha

Čt  28.9., 17.00 hod. -  SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT k poctě sv. Václava v podání pěveckého sboru Camponotus Jilemnice v kostele sv. Vavřince

So 30.9., 19.30 hod.  -  LUPENEC, hra na motivy lidové pověsti z Benecka v podání DS Žalý při TJ Sokol Benecko. Napsal M. Gerstner, režie Z. Karásek

Čt    5.10., 19.30 hod.  -  koncert skupiny NEŘEŽ

Čt  12.10., 19.30 hod.  -  REVIZOR, derniéra, Divadlo v Roztocké Jilemnice

Ne 15.10., 14.30 hod.  -  KRAKONOŠ aneb dary pána hor, pohádka pro děti v podání Divadla z Půdy

Čt  26.10., 19.30 hod.  -  MOTÝLI, love story plná humoru a nečekaných poznání. Hrají: V. Kotek, K. Jandová, V. Zawadská, R. Trsťan.

 

Klub Betanie

Po 25.  9., 18.30 hod. - ODKAZ DUCHOVNÍ HUDBY SLAVNÝCH MISTRŮ, setkání s paní Z. Kloubovou, sopranistkou světového formátu, na klavír bude umělkyni doprovázet H. Suchardová-Weiser. 

Po 9.10., 18.30 hod. - ISLÁM V DNEŠNÍM SVĚTĚ, PhDr. Z. Vojtíšek, odborný asistent Husitské teologické fakulty UK v Praze.

 

Nabídka kurzů a kroužků: Kurz taneční a společenské výchovy, Německý jazyk - začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, Hravá němčina pro předškolní děti, Anglický jazyk - začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, Hravá angličtina pro předškolní děti, Ruský jazyk - začátečníci, pokročilí, Orientální tanec - začátečníci, pokročilí, děti, TAI-ČI - začátečníci, pokročilí, Veselé pískání pro děti od 5 let, Dramatická výchova pro děti od 6 do 10 let, Divadelní kroužek pro děti od 10 do 15 let, Přírodovědný kroužek pro děti od 6 let, Dětský Hip hop pro děti od 5 do 15 let..

Informace a přihlášky na tlf.: 481 54 40 70. 

 

Dny evropského dědictví v Jilemnici

Během této celoevropské akce budou v sobotu 9. 9. také v Jilemnici zpřístupněny některé památky, a to radnice čp. 82 (věž vč. hodinového stroje, obřadní síň, 10.00-16.00 hod.), zámek čp. 75 (muzeum, kostel sv. Vavřince a Zvědavá ulička, 9.00-16.00), spořitelna čp. 140 (vestibul, půdní prostory,..., 10.00-16.00) a jilemnické věže (věž radnice, spořitelny a školy čp. 288, 10.00-16.00). Národní téma pro rok 2006 bylo vybráno „Otisk slavných jmen - historické objekty, v nichž žili slavní lidé.“

V úterý 12. 9. - vycházka s průvodcem po pamětních deskách. Sraz v 16.00 hod. před muzeem, lze dohodnout též jiný termín.

Pořadatel: Město Jilemnice, tlf. 481 565135 (ing. Pohůnková)

 

Jilemnická poznávání

na téma Za zajímavostmi a pověstmi Jilemnicka (5. ročník). Každoroční akce, která má za cíl podpořit cestovní ruch v mikroregionu Jilemnicko se uskuteční v sobotu 16. září.

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Pojďte si s námi hrát - výstava stavebnic a technických hraček, především historické stavebnice firmy Merkur včetně funkčního kolejiště, potrvá do 30. září 2006.

 

Krakonošovy letní podvečery

Již podruhé pořádal Svazek obcí Jilemnicko přehlídku kulturních počinů členských obcí, tentokrát doplněnou výtvarnou dětskou soutěží "O nejkrásnějšího Krakonoše". V průběhu čtyř dnů představily některé obce svůj kulturní život i lidová řemesla. V pátek 14. července se na programu podílela i naše obec, a to dvěma tanečními vystoupeními dětí TJ Sokol Martinice v Krkonoších pod vedením Petry Vanclové. Pomalu mizející řemesla, mezi která patří i pletení košíků, připomněly Petra Pohůnková a Miloslava Jindrová. Úspěch měl Krakonoš dětí ze Základní školy. V konkurenci mnohem větších škol byl vyhodnocen jako třetí nejkrásnější. Dětem ze ZŠ blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za představení Martinic jako "živé" obce.

 

 

Sport 

 

Starostův pohár po desáté

V sobotu 12. 8.2006 se konal již X .ročník volejbalového turnaje dvojic „O pohár starosty obce“. Za nádherného počasí se sešel rekordní počet 11-ti týmů z Martinic a blízkého i vzdálenějšího okolí. Pořadatelé zvolili systém hry každý s každým ve dvou základních skupinách, z nichž vítězové hráli s druhým postupujícím o finále. Z finálového zápasu vyšel vítězně tým Mrákotin ve složení Lenka Nováková (Jilemnice) a Radek Kmínek (Benešov). Tito borci si konečně po dlouhé sérii druhých a třetích míst odvezli pohár a další hodnotné ceny. Dalšími na bedně byl tým Česneků (Pavel Böhm, Petr Stuchlík z Jablonce n. N) a třetí v pořadí se umístil tradiční účastník turnaje tým ARNY (Luboš Holubec, Jiří Blažek z Valteřic a Lánova).

Tradiční cena o nejlépe umístěný tým domácích se letos dostala do rukou smíšenému páru Mazlíčků (Jana Vanclová a Pepa Buryánek), kteří podali několik excelentních výkonů, zejména pod sítí.

V průběhu turnaje se poněkud aprílově střídalo teplé, slunečné počasí s podzimně zataženým a chladným. Nic to však neubralo kvalitě a svižnému tempu.

Na závěr se sluší poděkovat všem účastníkům, kteří si byli navzájem férovými protihráči a slušnými fanoušky a pořadatelům za chuť a čas udělat něco dobrého pro zdraví a pobavení svých spoluobčanů.

Za organizační tým turnaje:

Petr Pěnička, Ing., ředitel turnaje

Tøi nejúspìšnìjší týmy, v popøedí vytrvalejší polovina týmu Mazlíèci.

 

Informace TJ SOKOL Martinice

První prázdninovou akcí byl v sobotu 29. 7. jako vždy fotbalový turnaj doprovázený návštěvou z Martinic u Holešova. Pět mužstev již od rána bojovalo o umístění a konečné pořadí je následující:

1.  Martinice u Holešova

2.  Martinice v Krkonoších

3.  Podhůří

4.  Zálesní Lhota

5.  Dolní Branná

Tak jako většina našich akcí je i tato velmi závislá na přízni počasí. Když jsme ráno spatřili zamračené nebe, do smíchu nám rozhodně nebylo. Přípravy zabraly hodně času a vše mohlo přijít na zmar. Štěstí se ale přiklonilo tentokrát na naši stranu a slunečný den přešel v krásnou teplou noc. Protože letos máme kulaté výročí družby s “Martiňáky“ - 30 let konání - rozhodli jsme se uspořádat taneční zábavu. K tanci hrála hudební skupina Konec Konců a myslím, že si všichni přišli na své. Hrubým odhadem bylo na zábavě přes 300 lidí, a to jsme tu opravdu dlouho neměli. Tato akce nebyla náročná jen na přípravu, ale i v jejím průběhu jsme se měli co otáčet. Chtěla bych tímto poděkovat všem pořadatelům . Dík patří také panu Milanu Holubcovi, který pro nás připravil a  celý den rožnil prase a také pánům Jaroslavu Kynčlovi a Zdeňku Ottovi, kteří z 80 kilogramů brambor upekli pro všechny mlsné bramboráky.   

 

I na další akci nám přízeň počasí zůstala také nakloněna, a tak  již 9. ročník nohejbalového turnaje trojic „Baldachýn“ mohl řádně proběhnout (5.8.). Klání se zúčastnilo sedm trojic, které si to rozdaly systémem každý s každým. O první tři místa svedly tvrdý boj místní týmy.

Výsledková listina:

1.  Huhu prafátka (Horáček Martin, Svoboda David,  Lukeš Stanislav)

2.  Inkognito (Vašek Otakar, Vanclová Petra , Buryánek Petr st.)

3.  Skeťáci (Šolc Petr,  Buryánek Josef, Vancl Josef)

4.  Mrkves Team,  5.  HŠNT Ždírnice,  6. Jimy Team,  7.  Bublající bahno.

 

Neděle 20. 8. patřila tradičnímu  turnaji v petanque. Ačkoliv nás ráno zatažená obloha pěkně vystrašila, déšť se nakonec nekonal a 8. ročník tohoto turnaje provázela výborná nálada.

Kdo je blíž k

Loňský obhájce titulu Viktor Šebek z Jilemnice své kvality potvrdil a opět zvítězil. Nejúspěšnějším manželským párem jsou manželé Buryánkovi a nejlepším hráčem v kategorii do 14 let je pro tento rok Petr Jirouš. Krásné na této hře je,  že se může zapojit každý. Nezáleží na tom, zda jste pilně trénovali, ale hlavně na štěstí a také na chuti se pobavit. Systémem každý každým bylo odehráno 276 zápasů. A zde jsou kompletní výsledky turnaje:.

1.  Šebek Viktor

2.  Buryánek Petr st.

3.  Matoušek Václav

4. Jirouš Pavel,  5. Svoboda David,  6. Svoboda Jaroslav,  7. Vancl Josef,  8. Šimůnek Daniel,  9. Vašek Otakar,  10. Fidler Tomáš,  11. Morávek Václav,  12. Vancl Jiří,  13. Flídr Daniel,  14. Černíková Lenka,  15. Buryánek Lukáš,  16. Hubáček Josef,  17. Buryánková Martina,  18. Vanclová Petra,  19. Jirouš Petr,  20. Svobodová Dáša,  21. Šimůnek Jaroslav,  22. Šimůnek Zdeněk,  23. Vanclová Michaela,  24. Marks Jiří.

 

V srpnu se také rozeběhly fotbalové soutěže. Jenom připomínám, že tuto sezónu zahájily týmy mužů a dorostenců. Pro všechny spřízněné duše jsou zde rozpisy podzimní části.

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

DOROST

19.  8.   sobota  14.45    Prosečné          - MARTINICE           (venku) !5 : 1!

26.  8.   sobota  14.00    MARTINICE      - Rtyně v P.              (doma)  !0 : 5!

  2.  9.  sobota  14.30    Studenec          - MARTINICE

  3.  9.   neděle  14.45    Pilníkov                        - MARTINICE

  9.  9.  sobota  14.00    MARTINICE      - Mladé Buky

23.  9.   sobota  14.15    Svoboda n. Ú.   - MARTINICE

28.. 9.   čtvrtek  14.15    MARTINICE      - Studenec

30.  9.   sobota  13.00    Rudník              - MARTINICE

  7.10.   sobota  13.00    MARTINICE      - Lánov

14.10.   sobota  13.00    MARTINICE      - Pilníkov

15.10.   neděle  13.00    Lánov               - MARTINICE

22.10.   neděle  12.30    MARTINICE      - Prosečné

28.10.   sobota  12.15    Rtyně v P.         - MARTINICE

 

MUŽI

12.  8.   sobota  17.00    MARTINICE      - Rokytnice n.J.        (doma)  !1 : 6!

19.  8.   sobota  16.00    Kruh                 - MARTINICE           (venku) !4 : 2!

26.  8.   sobota  17.00    Tatobity                        - MARTINICE                         !3 : 2!

  2.  9.  sobota  17.00    MARTINICE      - Poniklá

  9.  9.  sobota  17.00    Roztoky u J.     - MARTINICE

16.  9.   sobota  16.30    MARTINICE      - Víchová n.J. B

24.  9.   neděle  16.30    Horní Branná     - MARTINICE

30.  9.   sobota  16.30    MARTINICE      - Bělá u St. Paky

  8.10.   neděle  16.00    Jilemnice          - MARTINICE

14.10.   sobota  16.00    MARTINICE      - Libštát

22.10.   neděle  15.30    Košťálov B        - MARTINICE

28.10.   sobota  15.30    MARTINICE      - Stružinec

  5.11.   neděle  14.00    Lomnice n.P.    - MARTINICE

 

 

Po stopách řídícího učitele Jana Buchara

KČT Jilemnice pořádá v sobotu 9. září tuto pěší i cykloturistickou akci, která je zaměřena v rámci dnů evropské turistiky na „pochodování s rodinami“. Startuje se od Autoklubu Krakonoš v Jilemnici od 6.30 do 10.00 hodin

 

 

Cestování  

 

Egypt - pokračování z minulého čísla Zpravodaje

Z Asuánu nás čekala cesta lodí po Nilu zpět na sever země. Lodě byly obrovské, o několika patrech s restaurací, bazénem a lehátky na palubě. My jsme byli ubytováni přímo u lodních motorů. Loď plula i v noci, takže se nedalo vůbec spát, protože motory dělaly velký rámus. Už jsme se vždy těšili na ráno, až budeme zastavovat na prohlídku památek a neuslyšíme ten rámus.

První zastávka nás čekala u ostrova Philae. Na ostrov jsme se dostali menší lodí, která sloužila k přepravě turistů. Na ostrově se nachází chrám, který sem byl původně převezen z jiné části země, protože byl každoročně zaplavován nilskými záplavami s velkým množstvím bahna. Ty částečně poškozovaly barevné malby chrámu.

Další zastávka lodí nás čekala v Kom Ombo, které se nachází asi 45 km severně od Asuánu. Nejstarší archeologické nálezy chrámu pocházejí ze Střední říše. Do chrámu se vstupuje zdvojeným portálem. Za portálem se nachází nádvoří, lemované ze třech stran 16 sloupy s reliéfní  výzdobou s doby císaře Tiberia. Jižně od chrámu je v malé kapli bohyně Hathory „muzeum“ s mumiemi krokodýlů. Chrám byl také značně poškozen zemětřesením před 10 lety.

Před návštěvou města Edfu (106 km severně od Asuánu) nás čeká chvilkový odpočinek na lodi. Vydáváme se vyzkoušet bazén a vychutnáváme si plavbu po Nilu z paluby lodi. Na prohlídku chrámu v Edfu vyjíždíme na koňské drožce. Chrám pochází z ptolemaiovské doby a je jediným chrámem, u něhož je znám počátek (23. 8. 237 př. n. l. – položen základní kámen) a konec stavby (10. 9. 142 př. n. l. - vysvěcení). Výzdoba vnějších stěn byla dokončena až v roce 57.

Po návratu si musíme před vstupem na loď vydesinfikovat ruce a vypít nápoj proti úplavici (alespoň tak nám to bylo řečeno průvodcem). Na lodi měli strach, abychom nezanesli nějakou infekci. Dnes máme jít na večeři oblečeni v nějakém místním kroji, takže celý podvečer byly lodní půjčovny kostýmů přeplněné zákazníky. Opravdu jsme na večeři potkaly velice zvláštní a rafinované kostýmy. Po večeři se konal na místním baru karneval. Dlouho jsme se nezdrželi, protože přes kuřácké dýmy za chvilku nebylo nic vidět.

Přes noc doplouváme do Luxoru (215 km od Asuánu), který je po Káhiře druhou nejdůležitější památkovou rezervací Egypta. Chrámové komplexy a stovky reprezentativních hrobek svědčí o zašlé slávě tisícebranných Théb. Staroegyptský název pro sídlo ležící na místě dnešního Luxoru bylo Veset. Ještě před vystoupením z lodi vzniká menší problém. Parkujeme jako šestá loď od břehu, takže nám nezbývá nic jiného, než projít skrz pět lodí. Všude je velká spousta lidí, kteří se také chystají na prohlídku Luxoru. Už jsme skoro u východu, ale zjišťujeme, že není přistaven můstek ke břehu tak, abychom mohli bezpečně vystoupit. Pro nás se to sice nezdálo jako nějaký problém, ale pro Araby to byl problém skoro neřešitelný. Uklidňovali nás, že do 5 minut bude všechno zařízeno. Ale skutečnost byla taková, že jsme museli čekat 45 minut. Nejdříve se museli Arabové téměř 25 minut radit, jak můstek připevnit. Takže se radili a nikdo nic nedělal. Po poradě se jeden Arab ujal práce na příštích 17 minut a ostatní se na něho dívali a radili. Naši chlapi to už nevydrželi a chtěli jim pomoci, ale se zlou je vyhnali. Vše ale dobře dopadlo, nakonec přidali ruce k dílu i ostatní radilové a za 3 minuty bylo po problému. Autobus s průvodcem už na nás netrpělivě čekal. Byla v něm jako tradičně rozbitá sedadla, takže 4 lidé se nemohli opřít, aby nepadalo opěradlo na cestující za nimi. Opravy a údržby autobusu tady asi nikoho tak moc nezajímají. Po 10 minutách jízdy měl autobus poruchu, praskl řemen. Řidič nás ujišťoval, že do minuty bude vše opraveno. Po zkušenostech s lodním můstkem mu nevěříme ani slovo. Vystupujeme a čekáme, co se bude dít. Řidič vytahuje asi 50 řemenů a my cestující uzavíráme sázky na to, jestli najde ten správný. Během 10 minut u našeho autobusu zastavuje auto vojáků se samopaly. Bylo nám vysvětleno, že tu jsou pro naši ochranu, aby se nám nic nepřihodilo. Během čekání sledujeme domorodce, kteří nás tu míjí. Jeden jede na oslovi, další si tu vyšel na procházku se svými 4 manželkami. Kousek od silnice pracují domorodci na polích. Pokud nějaký domorodec při procházení kolem autobusu zpomalí nebo se zastaví, vojáci ho hned samopaly popohánějí, aby zrychlil a šel dál. Po 50 minutách řidič končí opravu autobusu, armáda odjíždí a my nastupujeme a jedeme dál. Rozhodně ale nikdo netušil, že pojedeme pouze 15 minut a budeme opravovat znovu. Kdoví, co řidiči zase kde prasklo. Už nás ani nepřekvapuje, že opět je přivolána armáda kvůli naší bezpečnosti. Jenom nás překvapuje, s jakou rychlostí se objeví na tom správném místě. Vystoupit z autobusu nám ale není dovoleno. Není tu tak přehledný terén a určitě se vojáci bojí, aby na nás někde někdo nevybafl. Tentokrát to je ale pouze malá 20 minutová oprava. Konečně odjíždíme se značným zpožděním.

Téměř v centru dnešního Luxoru, poblíž nilského břehu, stojí chrám Jižní harém. Počátky chrámu spadají do Střední říše, ale hlavní části byly postaveny v době Amenhotepa III. a Ramesse II. Chrám má rozměry zhruba 254 x 55 metrů. Římané upravili chrámovou ohradu na opevnění a používali chrámový komplex jako pevnost. Místo je velice příjemné pro romantické noční toulky tajemně nasvíceným chrámem. Po sestoupení na prostranství před pylonem se vlevo otevírá výhled na dlouhou alej sfing s lidskými tvářemi. Před pylonem stojí jenom jeden 25metrový obelisk. Druhý byl v roce 1836 odvezen do Paříže. Kdysi před pylonem Ramesse II. stálo 6 kolosálních soch, ale dodnes se dochovaly pouze hedeb stihácá a dva sedící kolosy. Podobně jako v Abú Simbelu i zde je 14metrový trůnící panovník doprovázen menšími sochami rodinných příslušníků. Na otevřeném nádvoří chrámu se nachází 2 řady s celkem 74 sloupy. Kolonáda je tvořena sedmi páry 16 metrů vysokých sloupů s otevřenými hlavicemi. Její vznik je datován do doby faraóna Tutanchamona. Tutanchamonova jména se dochovala na zdech lemujících kolonádu. Za kolonádou se nachází nejstarší část chrámu, postavená Amenhotepem III.

Luxor

-mm-

 

Jiná sdělení                                  

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů

V sobotu 15. července se náš hasičský sbor účastnil oslav 130 let založení SDH Horní Branná. Po 13. hodině se vydal slavnostní průvod hasičů v uniformách s prapory a hudbou od hasičské zbrojnice do zámecké zahrady, kde oslava probíhala a kde bylo možné shlédnout výstavu historických stříkaček a praporů zúčastněných sborů. Po krátkých projevech následovaly ukázky zásahů se starými stříkačkami proloženými vystoupením mažoretů a skupiny historického šermu z Vrchlabí. Oslava byla velmi zdařilá.

V sobotu 22. července od 13.00 hodin byla u místní hasičské zbrojnice uspořádána slavnost u příležitosti předání nového hasičského auta GAZelle AMC KOMBI 4x4 našemu sboru spojená s náborem dětí do družstva mladých hasičů. Po slavnostním zahájení a uvítání místních občanů, zástupců okolních a spřátelených hasičů předal starosta obce ing. J. Jindra klíč od nového auta starostovi sboru B. Ducháčkovi. Následoval projev starosty Okresního sdružení hasičů Semily M. Miksánka a rozloučení naší Tatry T 805, která odešla po 50 letech služby do „důchodu“.  Nové vozidlo GAZelle pořídila Obec Martinice v Krkonoších za přispění Libereckého kraje. Vestavbu do tohoto auta provedli členové místního sboru pod vedením velitele J. Johna. Oslava proběhla za pěkného počasí a značného zájmu dětí o hasičskou práci. Za úspěch této akce děkuji všem zúčastněným příznivncům a členům sboru za její přípravu.

Pro malé adepty hasièského sportu byly pøipraveny zajímavé soutìže.

V sobotu 8. srpna se na naše nové auto GAZelle přijeli podívat hasiči z Všelibic u Českého Dubu. Vozidlo jim bylo předvedeno a o zakoupení stejného auta pro svůj sbor mají vážný zájem.

V sobotu 19. srpna se družstvo mužů zúčastnilo noční soutěže v požárním útoku v Nedaříži u Horek. Soutěž byla zahájena po 21. hodině. Na start se připravilo celkem 31 požárních týmů, které byly rozděleny do tří kategorií: 1. družstva žen, 2. družstva mužů s upravenými hasičskými stříkačkami a 3. muži se stroji bez úprav. V této poslední kategorii soutěžilo i naše družstvo ve složení Hynek Hašek ml., Martin Hašek, Josef John, Jan Kučera, Jiří Kučera ml., Leoš Materna a Petr Štefan ml. Naši hasiči odstartovali kolem 23.30 hod. a útok se jim povedl. Z celkového počtu 17 družstev skončili na velmi pěkném 2. místě za Jabloncem nad Jizerou a před hasiči z Nedaříže. Za toto umístění jsme obdrželi diplom a pěkný pohár. Za úspěšnou reprezentaci sboru našemu soutěžícímu družstvu děkuji.

Za SDH Bohumil Ducháček                                                          

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad Kost

Hrad Kost

  založil Beneš z Vartemberka nedlouho před rokem 1349. Ke stavbě bylo použito mohutných pískovcových bloků, při jejichž lámání byla odstraněna úzká šíje spojující hradní skálu se stěnou údolí. Za husitských válek drželi Kost Házmburkové. Roklu 1497 koupil hrad Jan ze Šelmberka a postavil další palác. Lobkovicové, kteří získali hrad roku 1556, opevnili podhradí. V 17. století palác byl přestaven v sýpku a jeho výzdoba zničena. Bílá věž tehdy získala dnešní zastřešení. Posledními šlechtickými vlastníky jsou příslušníci italského rodu Flamini dal Borgo. Ti provedli nejnutnější záchranné práce a řadou dalších oprav hrad uvedli do dnešního stavu.

Robert Řemínek

 

Martinice v Krkonoších 28. 8.  2006

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk R. Friede, Roprachtice, tlf. 606 229 129.

 

 

 

 

 

 

 

Obec Martinice