Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2006 > Říjen 2006 Číslo 5 Ročník XVI.

Říjen 2006 Číslo 5 Ročník XVI.

Čas je veličina vskutku relativní. Dva měsíce pro člověka upoutaného na nemocniční lůžko je to doba velmi dlouhá, ale všem, kteří se podílejí na tvorbě našeho zpravodaje se naopak zdá, že  dva měsíce utekly hrozně rychle - zase už chcete příspěvek? Nakonec ho ale "rádi" dodají!

Poslední dobou mám pocit, že čas nabývá dalšího, neměřitelného rozměru. Nemohu ale najít ten správný termín pro práci - nepráci našich parlamentních poslanců a nové vlády - nevlády. Ti totiž v reálném čase několika měsíců berou reálné odměny za práci, která relativně není platná. Určitě namítnete, že tento stav není v rozporu s Ústavou, že někdo vládnout musí. S čím ale, podle mého názoru, tento stav v rozporu je,  jsou dobré mravy. I když i tato veličina je pojem velmi relativním, alespoň v naší nejvyšší politice.

Jan Jindra

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

Stejně jako v minulém vydání Zpravodaje, zahájíme i dnes tuto rubriku informacemi z jednání zastupitelstva obce. To se, ke svému poslednímu jednání za uplynulé volební období, sešlo začátkem října. Ke schválení byl předložen seznam rozpočtových změn č.2 na rok 2006, kde k nejvýraznějším položkám patřilo navýšení rozpočtu na opravu cesty pod kluzištěm a vykoupení pozemku ppč. 285/3 v lokalitě pod nádražím. Dále ZO schválilo závěrečný účet SMO Krkonoše, začlenění území obce do  Místní akční skupiny (MAS) "Přiďte pobejt" a poskytnutí úvěru ve výši 10 000,-Kč této MAS. MAS je sdružení podnikatelů, obcí a spolků na daném území. Naše obec není členem MAS, ale příslušností svého území do MAS umožní podnikatelům a dalším zájemcům získat dotace z EU. Podrobněji se o MAS dočtete na jiném místě tohoto Zpravodaje. Odsouhlaseno bylo zvýšení nájmu v obecních bytech v souladu se zákonem 107/2006 Sb..

Rada obce projednala dokončení opravy schodiště a opěrné zdi u ZŠ a schválila navýšení rozpočtu na tuto akci v souvislosti s vybudováním nové dešťové kanalizace z přední části budovy, schválila možnost parkovat vozidlo Volkswagen v majetku SDH Martinice v hasičské zbrojnici a pronájem nebytového prostoru v čp. 163 na dobu 1 rok. Schválila vzor nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa a cenu služeb, souvisejících s tímto pronájmem, smlouvu se SMO Krkonoše na úpravu běžeckých tratí v okolí Martinic, smlouvu s Libereckým krajem na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2007 a dvě žádosti o pokácení stromů. Dále se rada zabývala přípravou stavby kanalizačního řadu H5 na křižovatce u čp. 105 (Bujárkovi) - zde je již vydáno stavební povolení s nabytím právní moci, čekáme na jednání zastupitelstva kraje, které by mělo rozhodnout o přidělení dotace. Projednán byl návrh firmy Marius Pedersen na změnu systému odvozu komunálního odpadu. Požadavkem firmy je opustit známkový systém odvozu a přejít na paušální platby za odvoz s tím, že bude stanoveno množství odpadů, které jednotlivec v průměru vyprodukuje a podle toho budou přiděleny popelnice s různým objemem. Jednání ještě nejsou uzavřena, ale jedno je jisté - pokud uhájíme známkový systém odvozu, budou známky na popelnice výrazně dražší.

Protože v příštím čísle Zpravodaje si přečtete zprávy již od nově zvolené rady, chtěl bych závěrem poděkovat všem členům současné rady obce za jejich práci v uplynulých čtyřech letech, jmenovitě dr. Bohuslavu Jiřičkovi, Leoši Mejvaldovi, ing.Miloslavu Pavlouskovi a ing. Petru Pěničkovi.

 

ing.Jan Jindra, starosta

 

Zprávy OÚ

 

Jak jsme volili v komunálních volbách.

Voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 20. a 21. 10. 2006, se zúčastnilo 59,24 % voličů naší obce. Z celkového počtu 471 osob zapsaných ve výpisu ze seznamu voličů přišlo volit 279 občanů a bylo odevzdáno 264 platných hlasovacích lístků s 2646-ti platnými hlasy. Ze 4 volebních stran s 19-ti kandidáty bylo zvoleno těchto 15 členů Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších v pořadí dle přidělených mandátů a s těmito počty hlasů:

  1.       Jindra Jan                                            211 hlasů

  2.       Mejvald Leoš                                        209

  3.       Materna Leoš                                       196

  4.       Pavlousek Miloslav                                161

  5.       Vancl Josef                                          142

  6.       Pěnička Petr                                        153

  7.       Ducháček Bohumil                                142

  8.       Buryánek Petr                                      133

  9.       Hašková Lenka                                     138

10.       Růžička Miloš                                      120

11.       Vanclová Petra                                     116

12.       Kučera Jiří                                            139

13.       Ullrich Josef ml.                                    197

14.       Oždian Petr                                          109

15.       Buryánková Martina                                60

Mandáty pro jednotlivé volební strany jsou přidělovány dle vypočtených podílů dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

 

Na Ustavujícím zasedání ZO dne 31. 10. 2006 byli tajným hlasováním zvoleni:

starostou obce                        Leoše Mejvalda (15 hlasy)

místostarostou                        ing. Jana Jindru (14 hlasy)

členy Rady obce                                 ing. Josefa Vancla (8 hlasy)

                                                           ing. Petra Pěničku (12 hlasy)

                                                           pan Leoš Materna(9 hlasy)

předsedou:

Finančního výboru                              ing. Petra Pěničku (13 hlasy)

Kontrolního výboru                             pan Bohumil Ducháček (8 hlasy)

           

 

Jak jsme volili ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, volebním obvodu č. 35 Jablonec nad Nisou v naší obci

V 1. kole voleb bylo do výpisu ze stálého seznamu voličů zapsáno 471 osob. Volit přišlo 259 občanů - tj. 54,99 %, kteří odevzdali  238 úředních obálek a 185 platných hlasů sedmi kandidátům v tomto pořadí:                                                                                                                         počet hlasů

1.  RNDr. Jiří Čeřovský                          (ODS)                          56

2.  prof. MUDr. Zbyněk Vobořil DrSc.      (Nestraníci)                   52         

3.  PhDr. Věra Picková                          (KSČM                         26

4.  Mgr. Imrich Bugár                            (ČSSD)                        25

5.  Mgr. Soňa Paukrtová  (Strana pro otevřenou spol.)                 22

6.  Ing. Zdeněk Joukl                             (DU ČR, ....)                   2

7.  Karel Kolář                 (Klub sociálně dem. orientace)               2

 

Pro informaci uvádíme: ve vol. obvodu č. 35 Jablonec n. N. bylo ve výpisech ze stálých a zvláštních seznamů  voličů  celkem zapsáno  110 542  občanů, vydáno bylo 50 647 úředních obálek, odevzdáno 49 276 obálek a 45 814 platných hlasů. Do 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR postoupil Jří Čeřovský s 16 783 hlasy - 36,63 % a Soňa Paukrtová s 13 662 hlasy - 29,82 %.

               

2. kolo voleb se konalo 27. a 28. 10. 2006. Do výpisu ze stálého seznamu voličů bylo zapsáno 471 osob. Volit přišlo 79 občanů - tj. 16,81 %, kteří odevzdali  79 úředních obálek a 79 platných hlasů., a to následovně:

RNDr. Jiří Čeřovský (ODS)                                            40 hlasů

Mgr. Soňa Paukrtová (Strana pro otevřenou spol.)           39 hlasů

 

Za volební obvod č. 35 Jablonec nad Nisou byla senátorkou zvolena Mgr. Soňa Paukrtová 52,94 % hlasů.

M. Štefanová, zapisovatelka OVK

 

 

Placení poplatků za odpady

Podle obecně závazné vyhlášky se v listopadu vybírají poplatky za likvidaci komunálního odpadu na příští rok. Vzhledem k tomu, že se vyjednává o možné změně systému a je možné, že se bude muset změnit i vyhláška, pozastavuje obecní úřad vybírání poplatků až do vyřešení situace.

Nové informace budou zveřejněny na úřední desce a pravděpodobně i formou letáku prostřednictvím pošty.

-jj-

 

Chtěli byste ovlivňovat rozvoj území, ve kterém žijete?
Nevíte, jak k tomu přispět?

Zveme Vás do občanského sdružení „Přijďte pobejt“, které na Jilemnicku působí už delší dobu. Někteří ho možná již znáte pod názvem MASka (Místní Akční Skupina). V tomto sdružení se pravidelně scházejí lidé, kteří hledají cesty, jak uskutečnit své podnikatelské plány a zároveň společně přispět k rozvoji našeho venkovského regionu např. i za pomoci evropských peněz - což právě toto sdružení umožňuje.

Členem sdružení se mohou stát soukromé osoby, malí a střední podnikatelé, spolky, neziskové organizace i jednotlivé obce. V současné době nabírá sdružení „Přijďte pobejt“ nový dech: z financí, které získalo od Ministerstva zemědělství, se připravuje výhledová koncepce rozvoje regionu (strategie), do které by měly být začleněny všechny plány a nápady zdejších aktivních subjektů. Koncem září proběhla první společná schůzka s odborným lektorem, kde se současní členové občanského sdružení dozvěděli vše o pravidlech fungování MAS, další říjnový seminář bude věnován možnostem získávání financí v příštích letech. Na tento podzim je ještě plánována exkurze do místa působnosti jiného občanského sdružení, které úspěšně pracuje delší dobu a jehož členové již finance z Evropských fondů (LEADER +) čerpají. Zároveň se v Jilemnici rozjíždí činnost pracovních skupinek, připravujících podklady pro společnou koncepci (strategii) rozvoje zájmového území. To v současnosti zahrnuje Jilemnicko, Vysoké, Paseky a Rokytnici nad Jizerou. Máte-li nápady a chuť něco ovlivnit, či změnit ve svém okolí, máte-li plán, jak zvelebit svůj podnik a hledáte způsob a prostředky, připojte se k nám. Naše činnost se dotýká těchto tématických okruhů:

1) Péče o krajinu a životní prostředí

 - rozvoj zemědělství a jeho diverzifikace

 - ochrana přírodního bohatství

 - využití přírodního potenciálu krajiny

2) Podpora regionálních podnikatelských aktivit

 - podpora malých a středních místních firem

 - propagace, značení místních produktů

3) Sport a cestovní ruch

 - zviditelnění mikroregionu a jeho propagace

 - trvalé zlepšování podmínek pro sportovní a společenské aktivity

 - posílení ekonomického přínosu cestovního ruchu v regionu

 - zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení

4) Rozvoj lidských zdrojů

 - vytváření rovnocenných podmínek a možností pro obyvatelstvo v jednotlivých obcích v oblasti vzdělávání

 - péče o kulturní dědictví

 - podpora volnočasových aktivit pro děti i dospělé

 - spolupráce a partnerství ve všech oblastech

5) Rozvoj obcí

 - všeobecné posílení atraktivity venkova jako místa pro život a rekreaci

- stabilizace obyvatelstva se zvláštním zřetelem na mladé lidi, vytvoření příznivých sociálních a kulturních podmínek pro každodenní život

- technická a dopravní infrastruktura

 

Přihlášku a podrobné informace naleznete na webových stránkách:

www.masprijdtepobejt.cz (tvoří se) nebo www.prvo.cz

Můžete kontaktovat také Věru Noskovou (manažerka sdružení)

e-mail: vera.noskova@seznam.cz, tel.: 605 557 126

Těšíme se na Vás a  Vaše nápady.

 

 

Zprávy komisí  

 

Kulturní a sociální komise

 

Humanitární sbírka

Ve dnech 5. a 12. října proběhla v naší obci sbírka ošacení, lůžkovin, apod. pro humanitární potřeby Občanského sdružení Diakonie Broumov. Akce byla velice úspěšná! Nákladní automobil ani vše najednou nepobral.

Všem, kteří přispěli do této sbírky, moc děkujeme a těšíme se na další případnou spolupráci.

-LeH-

Ošacení a další vìci pøipravené k odvozu

 

 

Listujeme v obecní kronice - meliorace luk „Na rybníku“

Pokračování z minulého čísla Zpravodaje

Do 10. listopadu se podařilo provádějícímu podniku Agro Lomnice nad Popelkou zahrnout drenážní rýhy jen na jižní straně potoka, kde také JZD již 13. a 14. listopadu provedlo přeorávku částečně již zmrzlých a zasněžených pozemků. Za potokem k lesu zůstaly meliorační práce nedokončeny. V listopadu pak pokračovaly ještě meliorační práce na pozemcích pod závodem Kolora 14. Přejezdy těžkých mechanismů a naložených nákladních aut zanechaly na našich slabě asfaltovaných cestách nesmazatelné stopy.

Vlekle prováděné meliorační práce a výzva redakce týdeníku Rozvoj v č. 10, aby čtenáři pomohli odstraňovat nedostatky kolem sebe tím, že o nich napíší do těchto novin, se staly podnětem k napsání dopisu, jehož některé části redaktorka Eva Loučková uveřejnila v Rozvoji ze dne 26. 5. 1982. Článek nese název „Po stopách jednoho dopisu - Dílo Jilemka“ a je založen k dokumentaci kroniky. Kladným přínosem bylo, že prováděcí podnik okamžitě zahájil dokončovací a nápravné práce. JZD již 10. května započalo se zarovnáváním rýh a orbou zmeliorovaných luk, které byly 7. července letecky popráškovány a koncem druhé červencové dekády osety směskou s ovsem. V té době byly opraveny i břehy svodných příkopů a proveden jejich osev. Letecké přihnojení následovalo ještě 6. srpna. 21. září sklízelo JZD první slabou úrodu, směsku na siláž. Ihned po sklizni byly louky povápněny a v první říjnové dekádě provedena hluboká orba. K dobudování rozdělané kanalizace, kterou si občané právem vynutili, došlo v měsíci květnu po dodání cementu a písku místním národním výborem. Občany však stále tíží otázka rozorání dlouhodobě užívané cesty od čp. 53 (Holubcovi) k lesu.

Meliorací pozemků „Na rybníku“ zmizela také jedna z lokalit zde hojného vstavače kukačky, který je u nás na vyhynutí (Pozn. autora článku - ještě před pěti lety jsem nalezl asi osm jedinců přísně chráněné rostliny vstavače kukačky na louce pod bývalým mlýnem. Louku však majitel léta neudržuje, zarůstá plevelem a kde je vstavačům konec.).

Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika

 

 

Narození

7.   9. 2006  -  Matyáš Motyčka

8. 10. 2006  -  Lucie Knittelová

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Otílii Jirsové                       98 let

paní Anně Skalské                    80 let

paní Ludmile Řemínkové            75 let

panu Jánu Mihalovi                    70 let

 

Úmrtí

2. 10. 2006  -  Jiří Máslo (1936)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství  

Informace mateřské školy

A opět začal nový školní rok. V našem smíšeném oddělení jsme přivítali 24 dětí, a to zejména 3letých, které si teprve zvykají na kolektiv dětí a můžou se zároveň od nich něco přiučit.

Letos jsme využili krásného „babího léta“ k vycházkám do přírody, kde s dětmi sbíráme přírodniny pro naše výrobky a děti se učí poznávat přírodní zákonitosti.

Zahájili jsme plavecký výcvik v bazénu v Jilemnici, kde se děti seznamují s vodou formou předvádění zvířátek, foukání brčkem do vody, jízdou na skluzavce a hrou s pěnovými podložkami.

Krásné počasí nás  láká na naši zahrádku za školkou, kde děti mají dostatek prostoru k míčovým hrám, velké pískoviště a využíváme i skluzavku a opravený kolotoč a houpačky. Také máme na zahrádce bohatou úrodu jablek, které jsme s dětmi sesbírali paním kuchařkám, které nám připravují vždy chutný oběd.

Ve třídě mají děti možnost si pohrát v dětských koutcích, a to v kuchyňce, obchůdku, domečku a vybrat si z různých stavebnic a společenských her. Děti se během dne zapojují do výtvarných, hudebních, dramatických, pohybových a jazykových aktivit, což je rámcem předškolního vzdělávání.

Nový školský zákon nám také přinesl plno změn. Rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, mohou děti dávat do školky  na 4 hodiny denně a platí 2/3 úplaty za MŠ. Mnozí rodiče toho již využívají. Nadále budeme navštěvovat divadelní představení, kde se děti učí kulturnímu chování, budeme se zúčastňovat s dětmi různých soutěží a spolupracovat se Základní školou Martinice při různých akcích.

S přáním krásného „babího léta“ a úspěšného školního roku pro nás pro všechny zdraví

kolektiv mateřské školy

 

Září a říjen v místní škole.

Slavnostní zahájení školního roku 2006-07 proběhlo 4. 9. v budově školy. Tradičně přišel pozdravit děti i vyučující pan starosta ing. Jindra. Dalšími hosty byli rodiče prvňáčků a za komisi KSK rozdala novým školáčkům drobné dárky paní Štefanová.

Hned druhý den (5.9.) jsme se rozjeli do Jilemnice na filmové představení Za plotem. Hlavními hrdiny filmu byla zvířátka. Příběh upozorňoval děti na to, aby nebyly příliš důvěřivé a vybíraly si správné kamarády. Špatná volba by je mohla zavést třeba i k trestné činnosti. Ne každý, který se k nám chová jako kamarád, to s námi myslí upřímně!

Ve druhém zářijovém týdnu začal žákům 3.-4. tříd zdarma povinný plavecký výcvik. I letos jezdí do jilemnického bazénu i děti z nižších a vyšších tříd, kterým plavecké lekce hradí rodiče. Děti se naučí plavat různými styly (prsa, kraul, znak), skákat do vody a potápět se, na konci každé lekce si zahrají různé hry ve vodě.

Na výuku dopravní výchovy se vypravili žáci ze 3. a 4. třídy do Košťálova na dopravní hřiště. Pro upevnění získaných dovedností bude tato akce zopakována ještě na jaře.

Na divadelní představení Jak šel Honza do světa (5.10.) jsme se vydali do mateřské školy. Společně s martinickými a lhoteckými „školkáčky“ jsme zhlédli loutkovou pohádku, kterou dětem zahrál jediný herec pan Los z Liberce. Malé diváky upoutal svým profesionálním výkonem, kulisami a molitanovými loutkami.

Zdatnost našich školáků prověřily školní atletické závody (10.10). Děti soutěžily v pěti disciplínách: šplhu, skoku do dálky, běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a běhu na 300 m. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Josef Kořínek (1.tř.), Ivan Mitrus (3.tř.), Lenka Ottová (5.tř.) a Martin Pavlíček (5.tř.).

I v říjnu jsme se vypravili do Jilemnice. Čekala nás další akce. Tentokrát to bylo taneční vystoupení skupiny Paul Dance. Pestrý kaleidoskop tanečků a světelných efektů nám přinesl hluboký kulturní zážitek.

I v letošním školním roce budeme u dětí podporovat a rozvíjet výtvarné činnosti. Každý měsíc mohou děti kreslit na různá témata. V září kreslily zeleninové, houbové a ovocné skřítky a vozidla se čtyřmi koly. V říjnu si mohly vybrat z témat: „Draci“, „Rakety a letadla“ a „Podzim“.

V novém školním roce nabízíme dětem tyto zájmové kroužky: „Angličtina“ (1.-2.tř.), „Jóga pro děti“, „Výtvarně-keramický“ a „Informatika“ (4.-5.tř.).

Většina dětí se zapojila do sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, který v tomto podzimním čase každoročně naše škola pořádá.

Velký zájem dětí vyvolala beseda s martinickými občany - pány Šoustalem a Tomášem (5.10.), kteří si s námi zavzpomínali na léta strávená v martinické školičce. Počáteční obavy, co budou dětem vypravovat a zda jejich vyprávění děti zaujme, rázem zmizely. Oba byli zasypáni spoustou zvědavých dotazů, na které někdy nestačili ani odpovídat.

Ze zajímavostí, které se děti dozvěděly:

Ráno začínalo vyučování modlitbou. Ve třídách byl veliký počet dětí. V roce 1938 bylo ve škole tolik žáků, že se do budovy nevešli. Někteří museli docházet do náhradních prostor, které byly k vyučování pronajaty. V zimě se neprotahovaly cesty a děti se brodily do školy v hlubokém sněhu, většina jich dojížděla na lyžích. Ve škole nebyla šatna. V obuvi, ve které děti do školy přišly (v teplejším období chodily i bosy), seděly celé vyučování. Ve škole nebyla ani tělocvična. Žáci cvičili ve třídách a vzhledem k jejich velkému počtu to bylo cvičení pouze na jednom místě - pohyby rukou a nohou. Neexistovala ani školní jídelna. Některé děti docházely na oběd domů, ostatní chodily na polévku na statek k Horáčkům (u místní samoobsluhy čp. 19). Do školy se chodilo i v sobotu. Po vyučování odcházely děti rovnou domů. Většinou doma pomáhaly s prací. Na hraní moc času nezbývalo. Školní družina také neexistovala. V zimě se topilo v každé třídě v kamnech. Děti si vždy dobře rozmyslely, zda budou či nebudou zlobit, protože pan učitel byl velmi přísný a vyžadoval od dětí velkou kázeň. Na školní výlety se chodilo pěšky do blízkého okolí Martinic. Starší žáci, kteří pokračovali ve vyučování v Jilemnici, používali také dopravu “po svých“. Zkrátka žádné dnešní dítko by neměnilo současné pohodlí za podmínky, které měli pánové Šoustal a Tomáš, když byli malými chlapci. Ještě jednou jim mnohokrát děkujeme a moc se těšíme na jejich další slíbenou návštěvu, při které si i společně zazpíváme.  

Renata Pavlatová

Vzpomínání pana Tomáše a Šoustala na svá školní léta 1Vzpomínání pana Tomáše a Šoustala na svá školní léta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura 

 

Koncert u kapličky

Ačkoliv v programu pěveckého sboru Satori byly i písně duchovní, přesto nám nebylo vyšší mocí dopřáno, aby se koncert uskutečnil. Deštivé počasí nás pronásledovalo celou neděli 1. října, do poslední chvíle jsme doufali, že koncert uskutečníme, ale po poledni jsme vystoupení zrušili. Chceme však, aby naši spoluobčané nepřišli o kvalitní vystoupení ponikelského souboru a budeme se snažit vystoupení směřovat do adventního času.

O konání koncertu Vás budeme včas informovat.

dr. Bohuslav Jiřička

 

Krvavý román v ochotnickém provedení

„Volte hlavou! Při výběru kandidátů myslete!…“ a obdobné rady voličům od chytrých hlav nás doprovázely volební kampaní až téměř do volební místnosti. Také jsem v pátek 20. října odpoledne, spolu s dalšími sousedy, zavítal na obecní úřad. Pro mnohé z nás měl tento den příjemné pokračování v podobě zájezdu do divadla ve Vysokém nad Jizerou. A zde, na rozdíl od volebních rétorů, najednou vystoupil před oponu konferenciér se žádostí „vypněte si mozek a mobilní telefony“.  Celá zpěvohra Josefa Váchala Krvavý román vskutku potvrzovala nutnost držeti se udělených rad. V devíti dějstvích nás muzikál zavedl do množství nezávislých či krkolomně souvisejících zápletek jarmarečního charakteru. Rychle se měnící a záměrně povrchní děj má punc laciné literatury konce 19. století, kterou Váchal svým dílkem parodoval.  Dnešní podoba hry mi ale připomněla úroveň současných zdrojů senzačních zpráv typu Blesk, Aha či Reflex. Palcové titulky dnešních bulvárů by do Krvavého románu určitě zapadly. Takže, pane Váchale, za století nic nového pod sluncem.

            Přiznám se, že jsem po přečtení nebývale podrobného popisu hry v programu pojal určitou nedůvěru  -  kam jsem se to vlastně dostal? Zápal ochotníků, nápadité skloubení dějů s rádoby okázalými vstupy vypravěče a zejména výběr melodií pro zpěvohru si ale získaly velké sympatie obecenstva. S klavírním doprovodem se v bláznivém sledu střídaly úryvky skladeb všech žánrů, od Prodané nevěsty přes Beatles až po Kalinku sovětských Alexandrovců. Každý herec střídal až čtyři role úmyslně protichůdné charakteristiky. To vše vyvolalo spontánní reakce – smích a potlesk publika a myslím, že málokdo z diváků považoval tento večer za zkažený.

            Představení se uskutečnilo v rámci 37. festivalu ochotnických scén Krakonošův divadelní podzim.  Uvedla ho Divadelní společnost J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá. Náš autobusový zájezd uspořádala kulturní a sociální  komise obce.  Paní Lence Haškové patří dík za zorganizování kulturní akce a přání,  aby příště měla stejné štěstí při volbě programu.

                                                                                  Miloš Růžička

 

Poznámka redakce: Na návrh odborné poroty XXXVII. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém n. J. Krakonošova divadelního podzimu 2006 byla Divadelní společnosti J.J. Kolár z Poniklé za inscenaci hry Ladislava Horáčka Krvavý román udělena čestná uznání za herecký výkon J. Řehořkovi a T. Hájkovi a dále ceny  za návrh kulis a herecký výkon J. Urikovi a za režii P. Plichtovi.

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici

Ne 19.11., 14.30 hod. - KAŠPÁRKOVY POHÁDKY, pohádka pro děti v podání Divadýlka PIKI PIKI

Čt   23.11., 19.30 hod.  - komedie TANEC MEZI VEJCI. Hrají: Z. Hefortová, I. Vyskočil, S. Nálepková, Anife Ismet Hassan-Vyskočilová,..

Út 28.11., 19.30 hod. - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA taneční skupiny Paul Dance Jilemnice.

Čt 30.11., 19.30 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT - komorní soubor Barocco sempre giovane a houslisté Václav Hudeček a Markéta Janoušková.

Po  4.12., 19.30 hod. - BOHUŠ MATUŠ, recitál. Klavírní doprovod Radim Linhart, host programu Mojmír Maděrič.

So 16.12., 19.30 - JILEMNICKÉ ROCKOVÁNÍ, vystoupí skupiny D.V.C., Fénix, Svrab a Halodrn.

 

ARTE VIVA 2006 - Mezinárodní festival hudby a tance - Společenský dům Jilm - 1. - 5. 11. a 8. - 12. 11. 2006

První z víkendů nese název Hudbou k lepším zítřkům a zúčastní se ho žáci ZUŠ Jilemnice a Vrchlabí za ČR, dále žáci hudebních škol z německého Eisenachu a litevského města Akmene. Druhý víkend se jmenuje Ve víru tance a zúčastní se ho žáci tanečního oddělení ZUŠ Jilemnice a členové taneční skupiny Paul Dance při SD Jilm za ČR. Ze zahraničí přijedou členové tanečních skupin z anglického města Ely a z německých Drážďan.

 

Klub Betanie

Čt 16.11., 18.30 hod. -  MÁM RÁD ANIMOVANÝ FILM? Přednáší Prof. FAMU p. Dutka, přednáška bude doplněna ukázkami animovaných filmů.

 

Filosofie života - po 13.11. a 27.11., 19.00 hod., přednáší V. Gajdoš

Odezírání z očí - Irisdiagnostika - st 15.11., 18.00 hod., beseda na téma Oko, odraz toho jak jsem žil a žiju, praktická ukázka oční diagnostiky, přednáší V. Juliš.

 

Galerie V Kotelně

Výstava výtvarných prací žáků jilemnické ZUŠ s názvem Tajemná řeč hudby a tance ( v rámci festivalu ARTE VIVA)

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Adolf Absolon - Známková a grafická tvorba - ilustrace, návrhy poštovních známek a volná tvorba, výstava potrvá do 24. 11. 2006.

 

Tradiční Vánoční jarmak s ohňostrojem se bude konat v Jilemnici v sobotu 9. 12. 2006 od 8.30 do 17.00 hodin. 

 

 

Sport 

 

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Léto skončilo a všechny sportovní i jiné akce jsou za námi .

Podzim je vždy ve znamení fotbalu. Pokud sledujete výsledky, určitě jste zaznamenali, že týmu mužů se nevede. Samozřejmě to tak nechtějí nechat a všichni doufáme, že jaro smůlu prolomí. Tým dorostu, který nastoupil do soutěže v trutnovském okrese, nám ostudu rozhodně nedělá. Ačkoliv jsou kluci v této soutěži nováčkem a řada z nich ještě patří do žákovské kategorie, přezimují uprostřed výsledkové tabulky. Pomalu se nám také formuje tým minižáků pod vedením pana Vladislava Brože. Už mají za sebou dvě přátelská utkání se Studencem. Držíme jim palce, aby jim nadšení vydrželo, vždyť fotbal do Martinic neodmyslitelně patří.

V září a říjnu se také rozeběhly pravidelné hodiny aerobiku pro děti a ženy:

Děti mladší      - středa           16.00 hod.

Děti starší        - pondělí         17.30 hod.

                           středa           17.00 hod.

Ženy                - pondělí          19.00 hod.

                          čtvrtek           19.00 hod.

V srpnu nás čekalo jedno velké rozhodnutí. Opět jsme postavili kandidátku do komunálních voleb. Sedm našich členů kandidovalo a 5 z nich bude v příštích čtyřech letech členy Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších. Děkujeme všem voličům za hlasy a doufáme, že Vás nezklameme.

S blížící se zimou přibývá dotazů, zda polorozebrané kluziště bude funkční.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci časově i finančně náročnější, nechceme nic slibovat, ale pokusíme se kluziště zprovoznit.

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

 

Cestování 

 

Egypt - četli jste již v minulém čísle elektronického vydání Zpravodaje.

 

Jiná sdělení                                  

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů.

Činnost s mladými hasiči jsme po dlouhých dvaceti letech zahájili 18. 8. 2006 v 17.  hod. u hasičské zbrojnice.

Seznámili jsme zde děti se všemi činnostmi a aktivitami, které je čekají tento rok a rok následující. Bohužel, jelikož byly stále ještě prázdniny, sešlo se zde pouze 6 dětí. Tento stav přetrvával téměř celý srpen, ale se začátkem školního roku se přihlašovaly další děti a nynější stav je 15 dětí: 5 v kategorii starších (11 – 15 let) a 10 v kategorii mladších (6 – 11 let).

9. 9. 2006 jsme se zúčastnili Podkrkonošského poháru v požárním útoku, který se uskutečnil v Nedaříži. I když jsme měli na nácvik velmi málo času, trénovali jsme pouze 3 odpoledne, skončilo naše družstvo starších dětí na krásném 6. místě ze 14. družstev. Jako začátečníci měřili své síly s přeborníky v okresních a krajských kolech. Jmenovitě to byli: Jan Ott, Michaela Vanclová, Barbora Šafránková, Daniela Hájková, Hana Maternová, Petra Mejvaldová a Lenka Ottová.

Hlavním úkolem, nás vedoucích, bylo připravit děti na podzimní kolo hry PLAMEN, konkrétně na závod hasičské všestrannosti. Je to branný závod, kde se plní různé disciplíny jako střelba ze vzduchovky, uzlování, základy topografie, překonávání překážky na vodorovném laně, základy zdravovědy a požární ochrana.

Aby si děti mohly vše dobře vyzkoušet a zvládnout bez problému trať i disciplíny, zúčastnili jsme se třídenního soustředění, které se konalo 6. – 8. října na Pecce. Soustředění se zúčastnilo 14 dětí a dva vedoucí. V sobotu jsme si trať všichni prošli a vyzkoušeli si jednotlivé úkoly na stanovištích. Odpoledne potom na děti čekal závod jednotlivců. Všichni si vedli výborně! V neděli dopoledne si děti vyzkoušely závod po pěticích, který je bude čekat o týden později v Benešově. I když nám počasí příliš nepřálo, zhodnotili jsme tuto akci jako velmi přínosnou jak pro děti, tak pro vedoucí.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem dětem za to, že nám dokázaly, že chtějí dosáhnout co nejlepších výsledků. Přesvědčily nás také, že umí táhnout za jeden provaz a dokážou si pomáhat.

Vyvrcholením celého našeho snažení byly závody hasičské všestrannosti, které se uskutečnily 14. 10. 2006 v Benešově u Semil. Zúčastnili jsme se se třemi družstvy. Jedno v kategorii starších dětí - Daniela Hájková, Hana Maternová, Petra Mejvaldová, Michaela Vanclová a Jan Ott a 2 družstva v kategorii mladších. Mladší A - Lenka Ottová, Veronika Hájková, Barbora Šafránková, Lukáš Jech, Petr Lukeš a mladší B - Matěj Ott, Martin Mejvald, Ivan Mitrus, Jiří Šafránek a Petr Oždian. Družstvo starších se umístilo na 14. místě ze 46 družstev. Družstvo mladších A se umístilo na 11. místě  a družstvo mladších B na 16. místě z 28 družstev.

Vhledem k tomu, že bylo na místě nahlášeno 93 družstev a vyhlášení výsledků bude až v jarním kole hry PLAMEN, odjeli jsme hned po obědě domů. Cestou jsme se za odměnu zastavili v Jilemnici v cukrárně.

Všem družstvům gratulujeme a přejeme si, aby v jarním kole byla stejně tak úspěšná jako v tom podzimním, a abychom všichni zažili spoustu nezapomenutelných zážitků.

                                    Vedoucí MH Pavlína Maternová a Jiří Kučera

 

 

Mateřské centrum Rodinka v Jilemnici

Milé maminky,

víte, že Mateřské centrum Rodinka v Jilemnici je tu už čtvrtým rokem i pro vás?

Přijdˇte se svými dětmi do bývalé textilní školy, kde je pro Vás vybavena herna a programy pro děti i dospělé. Ve středu od 9 do 11 hodin je to BABY-KLUB pro matky a děti do 1,5 roku a v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin je to ŠKOLIČKA pro rodiče s dětmi do čtyř let. Vstupné je jednotlivé  15 Kč pro rodinu. Více se dozvíte na www.materskecentrum.jilemnicko.cz  nebo tel. 732 560 420

 

 

Rybníček

Ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století jsme vždy počátkem zimy začínali s bruslením na tzv. „rybníčku“ v dolní části sokolské paseky. Sousedil s dráhou a loukou Hamáčkových. Při podzimních deštích byl napájen vodou až ze státní silnice tamější propusti, kterou jsme jako kluci prolézali. Po naplnění měl zhruba 25 kroků na délku a 15 kroků na šířku. Přes léto byl vyschlý, zarostlý travou. Jeho plochu jsme rok co rok zvětšovali. Buď to odnesl nějaký smrček, nebo se drnová hrázka trochu posunula, případné vyvýšeniny se zkopávaly. Každým rokem jsme netrpělivě čekali, kdy mráz konečně dovolí vyrazit na „kolumbuskách“ nebo „šlejfkách“ na zamrzlý rybníček. Bylo tam vždy hejno mládeže, hrál se hokej, často jen se zahnutými klacky. Ten, co neměl brusle, býval v bráně, ale většinou se hrálo na babu. Hloubka vody byla nejvýše po kolena, takže při propadnutí se celá nepříjemnost skončila zmácháním. Na javorecký rybník nebo na Slané bahno jsme chodívali, až když několik dní řádně mrzlo na sucho. Tam byl panečku jiný rozeběh. Po takové bruslařské neděli ale hodně bolívaly nohy. Bruslařské radovánky skončily napadáním sněhu. Z půdy se snesly lyže, odstranily se „šponovací“ výstuže a podle bot se upravovalo vázání, většinou řemínkové. Na rybníček jsme se vraceli až při jarním tání. To se jezdilo na krách a o namáchání ve studené vodě nebylo nouze. Po potůčcích napájených jarní vodou jsme provázeli různé plechovky až do Jilemky a někdy ještě dál. Zkázy našeho rybníčku měly na svědomí myši, které se v mimořádném teplém létě nastěhovaly do hráze a my jsme na podzim jen s hrůzou zírali, jak voda děravou hrází utíká. Některé záplaty, které jsme zoufale dělali, nebyly noc platné. A tak stále se zmenšující rybníček k našemu zármutku nakonec osiřel.

                                                                       -Tš

 

 

 

Za komunistů se špatně nežilo,

v létě bylo vedro v zimě sněžilo …..

To zpívá Jarek Nohavica v jedné své písničce. Možná, že to inspirovalo i autora následujícího článku, aby se na tento častý postesk milovníků starých přádků, podíval podrobněji. Došel k velmi zajímavým zjištěním, jak se nám opravdu žilo. Ke srovnání, jak dobře bylo tenkrát a jak špatně je nyní, použil oficiální statistické údaje z roku 1965 a 2003. A výsledek? Přečtěte si následující článek, který jsme s laskavým svolením autora, převzali ze Studeneckého zpravodaje:

 

Mléko za necelé dvě koruny, máslo za deset, hovězí za 24 korun, pivo za korunu čtyřicet, kino za šest. Jó, to byly časy! Také si to občas řeknete, když v obchodě prakticky „za nic“ necháte pětistovku a taška ani není plná? Ale bylo opravdu kdysi, za bolševika, tak levně, jak se nám to dnes jeví? Pohled na ceny z roku 1965 je až nostalgicky úsměvný: kilo chleba za 2,60, mouka 3,20, kilo eidamu 19, litr bílého vína za 17… To se to tenkrát žilo, říkáte si možná.

Jenže! Průměrný měsíční plat byl tehdy pouhých 1493 korun hrubého, zatímco v roce 2003, ze kterého jsou zatím poslední kompletní statistické údaje, už 16 917 Kč a letos už průměrná mzda v Česku přeskočila hranici 18 tisíc.

A tak jsme vzali kalkulačku a počítali. Postup byl vcelku jednoduchý. Průměrný plat byl v roce 2003 více než jedenáctkrát (přesně 11,3×) vyšší než před čtyřiceti lety. Stejným číslem jsme proto vynásobili tehdejší ceny.

A? Tak to je šok! Kilo kávy v roce 1965 stálo 180 korun, což po přepočtení k dnešnímu průměrnému platu odpovídá 2040 korunám! Ve skutečnosti je to ale pouhých 67,50! Takže tehdejší ceny by dnes vypadaly v obchodech takto: Chléb 29,50 Kč (skutečná cena je 15,60), mouka 36 Kč (skutečná 9), eidam 215 Kč (skutečná 109), litr bílého vína 193 Kč (skutečná 61,50). Ještě stále si myslíte, jak bylo tenkrát úžasně levně?

A to nemluvíme o tom neuvěřitelně „širokém“ výběru… Možná už si to ani nepamatujete, mladší to nezažili: Jogurtů nebylo padesát druhů – dva byl tehdy úspěch. Kvalitní maso bylo nedostatkové zboží, taková šunka také nebyla úplně každý den. A banány, dámské vložky nebo toaletní papír se daly sehnat jen „pod pultem“.

„Ale pivo bylo – a určitě bylo i levnější!“, namítnete možná. Jenže čísla mluví jasně: tehdy stálo lahvové pivo 1,40, dnes by tedy vyšlo na 16 korun. V obchodech ho přitom v průměru pořídíte o polovinu levněji. Ani rum nebyl nikterak levný. V roce 1975 jste flašku koupili za 65 korun, což odpovídá 477 Kč. Za tuhle sumu už dnes pořídíte hodně, ale hodně kvalitní whisky.

Drahý oblek, levnější košile. Vydejme se ale z Jednot do obchodů s textilem.

Jak dopadlo srovnání tady? Dámský zimní vlněný plášť stál před čtyřiceti lety 440 korun. To je po přepočtu na dnešní poměry 4986 Kč. Ve skutečnosti je cena o 400 korun nižší. Košile s dlouhým rukávem vyšla na 40 korun, což by nyní činilo 453 Kč. Tady poprvé by byla cena nižší. V obchodě totiž košili pořídíte v průměru za 512 Kč. Zato punčochy stály 18 korun, což je po přepočtu 203 Kč. Jenže v obchodě je pořídíte o více než 170 korun levněji. I tehdejší cena pánského obleku 1060 korun se po přepočtu nejeví tak skvěle – vychází na 12 011 Kč. V reálu jej koupíte za 5080 korun – a když jsou slevy, tak třeba i za necelé dva tisíce.

Kdo má židli, ten bydlí, říkalo se. A tak se podívejme, kolik stálo vybavení domácnosti. Kuchyni jste v roce 1965 pořídili za 2474 Kč (a ani jste neměli žádnou práci s výběrem…). Po přepočtu je to 28 033. Skutečná průměrná cena v obchodech ale je 16 456. Plotýnkový sporák stál 2880 korun, což je dnešních 32 633 Kč. V obchodě přitom v současnosti za kombinovaný čtyřplotýnkový spotřebič vydáte jen něco málo přes deset tisíc. Velmi podobné je to s chladničkou. Tehdy stála 2400 korun a měla objem 60 litrů. To je po přepočítání 27 194 Kč. Pořádnou chladničku o objemu 220 litrů teď ale koupíte už za devět tisíc. Ještě zajímavější výsledek dostaneme u televize. Tehdy vyšla černobílá na 3800 korun, tedy dnešních 43 057 Kč. Dnes velkou barevnou televizi koupíte v průměru za 8312 Kč. Mimochodem, barevnou televizi jste si v roce 1985 mohli pořídit za 15 200 korun. Po přepočtu k současným platům by její cena činila skoro 90 tisíc!

Poněkud těžké je porovnávat nájemné, informace jsou neúplné. V roce 1985 jste ale za bydlení ve 2+kk platili 358 korun, což je po přepočtu 2100 Kč. V roce 2003 ale činil nájem za obecní byt 3+kk ve skutečnosti 1818 (bez poplatků).

Z domova nyní vyrazme do autosalónu. Tedy vlastně do Mototechny. Zapomeňte na dnešní velké prostorné showroomy plné skla, nejrůznější modely, akční nabídky – a okamžité dodání. Na auta se tehdy v pořadnících čekalo týdny, měsíce a někdy i roky. A mnohdy jste ještě museli šéfovi Mototechny něco šoupnout „bokem“. Ale nekupte to, když „embéčko“, tedy Škoda 1000 MB, stálo jen 45 600! Jenže po přepočtu se vám poněkud protáčejí panenky. Cena totiž vychází na neuvěřitelných 516 688 Kč! Za to dnes v pohodě koupíte Mercedes typu A! Nebo dvě průměrně vybavené fabie s nejslabším motorem. A můžete s nimi okamžitě odjet. Mimochodem, benzín v roce 1965 stál 2,40 (speciál), což je po přepočtu 27,19. V roce 2003 přitom průměrná cena naturalu činila 24,13 (pravda, dnes je to skoro 30 korun). Takže ani ten benzin nebyl tenkrát levnější. Nemluvě o tom, že tehdejší auta zpravidla měla mnohem větší „žízeň“.

A když na výlet, tak do hotelu. Dvoulůžkový pokoj bez koupelny stál v hotelu „B“ 38 korun, tedy „dnešních“ 431 Kč. Nyní za stejné peníze pořídíte pokoj s kompletním sociálním zařízením. Ještě stále máte pocit, že tehdy bylo tak levně?

 

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Zámek Hrubá Skála

Hrubá Skála

Hrad Skálu postavil Hynek z Valdštejna, uváděný roku 1353 jako pán na Skále. Hrad postavený na dvou útesech zcela spoléhal na přirozenou přírodní ochranu. Původní podoba však není známa. Další majitelé Zajícové z Házmburka a Svojanovští z Boskovic rozšířili území hradu. Později hrad získali Smiřičtí, kteří jej renesančně přestavovali. Po třicetileté válce měl být zbořen, práce se však naštěstí omezily na pouhé zasypání příkopu. V roce 1821 hrad koupil Jan Lexa z Aehrenthalu. Novošlechtici Aehrenthalové přestavěli Hrubou Skálu v romantizujícím novogotickém slohu, čímž utrpěly autentické renesanční části. Z původního hradu zachovala se věž a k ní přilehlá budova a některé spodní části zámku. 

Robert Řemínek

 

Martinice v Krkonoších 27. 10.  2006

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk R. Friede, Roprachtice, tlf. 606 229 129.

 

Obec Martinice