Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2006 > Prosinec 2006 Číslo 6 Ročník XVI.

Prosinec 2006 Číslo 6 Ročník XVI.

 Tak jsou tady Vánoce!

Mohly být svátky klidu a pokoje, společných setkání s příbuznými a přáteli, časem bilancování úspěchů nás samotných i celé společnosti. "My jsme řekli NE!"

Jakkoliv se člověk snaží uniknout ze spárů politických tahanic - a že se přetahují už dost dlouho, jakkoliv se snažíme nepodlehnout vánočnímu shonu a masáži reklam v čemkoliv a na cokoliv, přesto všechno ještě není ani sníh - co to tam N.A.H.O.Ř.E. dělají !?!

V tomto předvánočním čase, kdy už máme za sebou Barborky, Mikuláše s andělem a čerty, před sebou naopak pečení cukroví, gruntování od podlahy a Ježíška s jeho dárky, můžeme všichni popřemýšlet o tom, co bychom v tom příštím roce chtěli dokázat, na čem pracovat a co udělat lépe. Každý z nás má nějaké přání, které se může změnit v příjemnou skutečnost. Tak nechť je těchto splněných přání pod stromečkem, ale i v celém nadcházejícím roce, co nejvíc.


Zprávy ze zasedání RO a ZO

Ani v tomto čísle Zpravodaje nesmí chybět pár řádků o tom, čím jsme se na jednáních rady a zastupitelstva v listopadu a prosinci zabývali. Předem si ale dovolím malé odbočení od "věcí veřejných". Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle Zpravodaje, došlo k výměně na postu starosty obce. Po čtyřech volebních obdobích, a vlastně od samého počátku samostatného bytí Obce Martinice v Krkonoších, odešel z postu starosty pan ing. Jan Jindra. Chtěl bych touto cestou panu Jindrovi poděkovat za práci, kterou odvedl pro naši obec a pro nás všechny, kteří zde žijeme. Nebudu zde vyjmenovávat vše, co pod jeho rukama vyrostlo, vidíme to všichni skoro na každém "kroku".

A nyní k tomu, co se dělo na podzim. Rada obce schválila smlouvu s firmou KrVaK. s.r.o. Horní Branná na stavbu kanalizace H5 (u Bujárkových), schválila termín uskutečnění Sousedského bálu v termínu 3.3.2007 a dohodu se Sdružením hasičů ČMS - Okresním sdružením Semily v oblasti dobrovolné požární ochrany. Dále rada obce schválila cenu palivového dřeva (300 Kč/prm) u stromů určených k prodeji přihlášeným občanům obce, zabývala se stavem prací na opravě místní komunikace pod kluzištěm a dále převodem spoluvlastnických podílů na parcelách 1148/1 a 1148/2. Rada obce schválila předsedu Komise životního prostředí - ing.Miloše Růžičku a předsedkyni Kulturní a sociální komise - Lenku Haškovou. Rada jednala o způsobu zajištění provedení inventur majetku obce k 31.12. 2006, o stavu finančních prostředků příspěvkové org. Základní škola a mateřská škola Martinice v Krkonoších a RO nadále vyvíjela úsilí k možnému zachování známkového svozu komunálního odpadu v naší obci. Podrobnosti si přečtete na dalším místě ve zpravodaji v samostatném článku.

Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo rozpočtovou změnu č. 3/06, nutnou pro další fungování jednotlivých rozpočtových kapitol, schválilo rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2007, nové členy Letopisecké komise pana Jiřího Tomáše a pana Vladimíra Šoustala, doplnění Programu obnovy venkova o akci výstavba veřejného osvětlení v lokalitě "Pod nádražím" a Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Zabývali jsme se také obecně závaznými vyhláškami (OZV), které v obci platí. V příštím roce zrušíme OZV číslo 10/96 o čistotě a pořádku v obci, protože již byla nahrazena OZV 1/02 o veřejném pořádku na území obce. Dále zrušíme OZV 9/95 o cenách pozemků ve vlastnictví obce, protože v současné době jsou veškeré převody nemovitého majetku prováděny na základě znaleckých posudků nebo za cenu stanovenou dohodou. Nutných změn musí dostát také "Požární řád obce", hlavně v důsledku ubývajících ohlašoven požárů (majitelé ruší pevné linky).

Leoš Mejvald, starosta

 

Zprávy OÚ

Obecní úřad bude ve čtvrtek 28. prosince 2006 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.


Vyvážení popelnic

o 2. vánočním svátku v úterý 26. 12. 2006 proběhne tak jako každé jiné úterý v roce.


Svoz komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce se na svém jednání 13.12. 2006 zabývalo způsobem svozu komunálního odpadu z naší obce a způsobem platby občanů. Po vzrušené debatě bylo rozhodnuto, že v obci bude i nadále zachován známkový systém svozu komunálního odpadu.

Cena známky bude na základě předloženého ceníku svozové firmy Marius Pedersen a.s. 50 Kč. Základní sazba poplatku za komunální odpad je obecně závaznou vyhláškou č.1/06 ze dne 13.12. 2006 stanovena na 300,- Kč za osobu a rok, snížená sazba potom 80,- Kč za osobu a rok. Snížená sazba bude použita v případě, že občan odebere v roce 2007 minimálně 2 kusy známek na popelnici nebo 2 kusy pytlů pro směsný komunální odpad. Známky na popelnice a pytle o objemu 110 litrů pro směsný komunální odpad jsou i nadále k dispozici na OÚ Martinice, kde je možno i nadále zakoupit pytle na směsné plasty (3 Kč/kus) a získat pytle na obaly Tetra-Pack (zdarma). I nadále budou k dispozici pro tříděný odpad kontejnery na PET lahve, papír a barevné sklo.

Poplatek za komunální odpad v roce 2007 můžete platit v měsících leden - únor, pro další kalendářní rok 2008 potom bude zachován původní listopadový termín roku 2007. Stávající nepoužité známky v hodnotě 46 Kč budete moci odevzdat do 10.1. 2007 na OÚ Martinice, budou Vám vyměněny za nové s doplatkem 4,- Kč.

-ml-


Zimní údržba obecních komunikací

Ačkoliv si letos zima dává načas a o sněhu se nám může zatím jenom zdát, přesto bychom chtěli hlavně motorizované občany Martinic v Krkonoších upozornit na problém se stáním vozidel podél místních komunikací. Pluhování nám bude tuto zimu opět provádět pan Hamáček Josef a Hamáček Vladimír z firmy ZETKA Strážník a.s. Studenec. Různě zaparkovaná auta, ať už podél místních komunikací nebo v místech, která slouží k umístění vypluhovaného sněhu, brání v úklidu komunikací a veřejných prostranství. Žádáme Vás, aby jste vozidla parkovali na vlastních pozemcích nebo vhodně v místech, kde nebudou překážet pluhování. Předejdeme tak navzájem možným úhonám na Vašem majetku a dohadům o tom, proč někde "zase" není vypluhováno. Děkujeme.

-ml-

Fond rozvoje bydlení

Majitelům domů a bytů připomínáme, že začátkem roku 2007 bude již podeváté vyhlášeno výběrové řízení pro poskytování půjček z FRB na opravy a modernizaci bytového fondu.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: vestavba bytu do půdního prostoru, půdní nástavba bytů na ploché střechy, oprava střechy domu, rekonstrukce vytápění domu (přechod na LTO, PB, el.en.), dodatečná izolace domu proti spodní vodě, obnova fasády domu, zateplení obvodového pláště domu, vybudování ČOV nebo septiku ke stávajícímu domu, vybudování WC, koupelny nebo sprchy v bytě, kde není.

Upozorňujeme však, že na tyto stavební činnosti musí být vydáno řádné stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby, stavebních úprav či udržovacích prací. Půjčky jsou poskytovány se 4 až 5 procentním úrokem a s dobou splatnosti 4 až 5 let. Bližší informace obdržíte na OÚ.Informace ČEZ - Distribuční služby, s.r.o.

Na základě § 25 odst. 4h) zákona č. 458/2000 Sb. a § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Ochranné pásmo u napětí:

- od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m od krajního vodiče na obě strany

- od 35 kV do 110 kV včetně je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodiče na obě strany

Bezpečná vzdálenost:

- veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

- u vedení NN (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m

- u vedení VN (22 kV) je předepsaná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m

- u vedení velmi VN (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna jen se souhlasem společnosti ČEZ-Distribuční služby, s.r.o. a za dozoru osoby jí ustanovené.

Ořez či odstranění dřevin proveďte, prosím, v termínu do 15. 1. 2007.

Upozorňujeme, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektrického rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ, přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Bližší informace Vám poskytneme na záklaznické lince ČEZ 840 840 840 nebo 840 850 860.Zprávy komisí


Kulturní a sociální komise


Vítání dětí do života

V období, kdy si připomínáme narození Ježíška, jsme si i my v naší obci připomněli narození dětí. V pátek 15. prosince přivítal pan starosta Leoš Mejvald společně s členkami KSK mezi martinické občany těchto pět dětí: Tomáše Seidla, Kristýnu Čapkovou, Matyáše Motyčku, Lucii Knittelovou a Ludmilu Buryánkovou.

Dětem z mateřské a základní školy a paním učitelkám děkujeme za pásmo básniček a písniček, které si pro tuto slavnostní chvíli připravily.Listujeme v obecní kronice - obchodní síť a řemesla v minulosti


Tímto příspěvkem bych chtěl mladou generaci seznámit a starší připomenout, jaká byla v naší obci obchodní a zásobovací síť a jaká řemesla sloužila občanům. Podle vyprávění zemřelého koláře Karla Jebavého byl první obchod některými druhy potravin a kořením v původní nepřestavěné budově čp. 42.

V domě čp. 84 byl až do roku 1950 obchod smíšeným zbožím a v jeho zadní části pekárna pana Hynka Haška, který provozoval pekařskou živnost až do roku 1942 a po něm syn Josef Hašek. Pekárna byla známá vždy čerstvými křupavými rohlíky, voňvým chlebem a jiným pečivem. Mnohým zájemcům zde pekli pouťové, posvícenské i svatební koláče. Nedaleko v domě čp. 105 (Bujárkovi) byl obchod smíšeným zbožím Anny Jägrové. V blízkosti samoobsluhy u čp. 19 (Horáčkovi) stál dům čp. 143, v němž vedla od roku 1919 obchod smíšeným zbožím vdova Marie Straníková a od roku 1931 pak Božena Straníková. Dům čp. 143 byl posléze zbořen. Obchod smíšeným zbožím, prodej lahvového piva a kuřiva poskytoval obchod v domě čp. 32 (Erbenová Marta) tehdy Rudolfa Haška, po něm Jana Haška, prodejnu konzumního družstva vedla až do roku 1956 Anna Bedrníková v domě čp. 97 (Bartoňovi). V roce 1950 byly obchody se smíšeným zbožím zrušeny a otevřeny prodejny PKD. V budově 105 zřízena prodejna mléka a mléčných výrobků.

Občerstvení bylo poskytováno v hostinci „U Hašků“, později „U Vejnarů“ v čp. 103, „U Šonských“ v čp. 87, „Na křižovatce“ v čp. 109 a v nádražní restauraci v čp. 93. V lednu 1952 se zařadil do podniku „Pohostinství“ hostinec „Na křižovatce“ u Tuláčků a v dubnu jej následoval hostinec „U Vejnarů“. Tím skončilo soukromé hospodaření místních hostinských. Nádražní restaurace se zapojila do soc. sektoru v roce 1951 a v roce 1988 byla uzavřena a zrušena. V roce 1909 vystavěl při budově čp. 87 Josef Šonský pekárnu, která sloužila až do postavení tanečního sálu v roce 1936 svými makovými preclíky. Původní budova čp. 108 (Vejnarovi) byla též provozována jako hostinec „Bílá hora“, a to až do roku 1935, kdy byl dům prodán a hostinská koncese zrušena.

Řeznické živnosti byly v obci dvě. Od roku 1914 do roku 1919 najal byt v čp. 143 (později zbouraném) Rudolf Horáček pro živnost řeznickou. V roce 1918 koupil pak dům čp. 145, v němž od roku 1914 provozovali Rudolf Rutrle a Antonín Toman živnost hrnčířskou, která následkem války zanikla. Od roku 1918 v upravené budově provozoval pak až do roku 1950 řeznickou živnost Rudolf Horáček. Druhé řeznictví bylo v letech 1901-1931 v čp. 118 (Braunovi) Emila a Pavly Berauerových. Po roce 1931 tu řezničil do roku 1950 Josef Šafařík. V čp. 118 byl později otevřen podnik Masna.

Naše obec byla daleko široko známá řemeslem kovářským a podkovářským. Nejdéle bylo toto řemeslo provozováno v domě čp. 45 (Havlíčkovi). Tato kovárna byla pravděpodobně dokladem toho, že tudy vedla zemská stezka od Nové a Staré Paky ke Branné, při které byly kovárny a jezdci i vozkové tu kovali koně. Chalupu čp. 45 držel od roku 1760 až do roku 1920 rod Hamplů, který zde provozoval kovářství. V roce 1957 byla kovárna zbořena. Toto kovářství vyrábělo též srpy-zubáky, na nichž jsou nápisy „Z Martinic“ v siluetě rybičky nebo pentličky a obličejové značky s plastickými letopočty na tvářích obličeje. 34 kusů jich přechovávají okolní muzea, 1 kus i Národní muzeum v Praze. Kovářské řemeslo provozoval též František Janata, mistr kovářský v čp. 104 (dům vedle obecního úřadu), a to až do roku 1956.

Z dalších živností se těšilo pozornosti řemeslo obuvnické. Ševci byli v obci nepostradatelní. Byla to obuvnická dílna v čp. 112 „U Bachtíků“ (dům vedle Bedrníkových starostů) a obuvníci Bedřich Soukup v čp. 10 (chalupa pod Ryšavými), Vít Vancl v čp. 17 (Jirosvá Marie), Josef Potenský v čp. 155 (p. Spanilý) později ještě v čp. 32. Obuv také opravoval i bývalý obecní hrobník Václav Bulušek.

Truhlářskému řemeslu se věnovali v dílně Josefa Václavů v čp. 50 (B. Jirouš ml.) a v dílně Miloslava Říhy, a to až do konce roku 1952. Na Nový rok 1953 přešla dílna do komunálního podniku, pak do Okresního průmyslového kombinátu a dalších v rámci reorganizací.

Nelze opomenout ani obchodníky s uhlím. Byl to především bývalý starosta obce František Bedrník čp. 48, Josef Ducháč čp. 43 a Josef Ott v čp. 80.

I řemeslo holičské mělo v obci své místo. Byl to především dlouholetý holič Josef Havlíček se svou dílnou v domě bývalého obecního úřadu v čp. 72 (Horáček Vladimír) nebo Petr Buriánek s manželkou v čp. 108 (Vejnarovi).

Nejdéle provozující živnost byla autolakovna Ant. Buchara při silnici pod čp. 141. Široko daleko bylo známé kolářství Karla Jebavého v čp. 42.

Za zmínku rovněž stojí obor vyšívání a ažurování Václava Karlů v čp. 67 (Műllerovi), Gustava Čivrného v čp. 14 (Zajíčkovi) a J. Křapky v čp. 165 (Olga Jirsová).

Obrubováním kapesníků se zabývali manželé Pospíšilovi v čp. 140 (p. Cermanová).

Ani v zásobování zeleninou a ovocem nebyla obec opomíjena. Tímto obchodem se zabýval Josef Volech v původní budově čp. 99 a J. Buchar v čp. 63 (u rybníka).

Také určitou dobu se zabýval živností cukrářskou František Buchar ještě v původní budově čp. 143.

Josef Ullrich ml., kronikářSpolečenská kronika

Životní jubilea – blahopřejeme

panu Antonínu Spanilému 92 let

paní Danušce Buďárkové 75 letŠkolství

Listopad a prosinec v místní škole

Třetí měsíc školního roku prověřil naše žáčky a žákyně z nabytých vědomostí prvního čtvrtletí. Na pedagogické radě byla věnována pozornost i chování. Bylo uděleno celkem 12 pochval a 9 výchovných opatření.

Děvčata a chlapci se za přispění rodičů zapojili do dobročinné akce FONDU SIDUS. Cílem projektu, při kterém si mohli zakoupit gumové náramky a magnetické hvězdičky, bylo peněžně pomoci dětem s onkologickými onemocněními. Peníze putují za malými pacienty do Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě.

Velký ohlas u dětí si získal výukový program „O hadech“ (28.11.). Dozvěděly se mnoho zajímavostí ze života těchto živočichů. Každý si mohl předvedené hady i pohladit. Tak se vyvrátily nesmyslné pověry, že hadi jsou slizcí. Mnohé děti po skončení besedy přehodnotily svůj názor a vztah k plazům.

Měsíc listopad v nás otevírá vrátka k vánoční atmosféře. Je to měsíc přípravný. Začínáme nacvičovat koledy. Starším dětem stačí jen zalovit v paměti a koledy jsou zakrátko připomenuty. Zato naše prvňáčky čeká veliký kus práce. Do 1. adventní neděle se jich musí naučit rovných třináct. Alespoň tolik se jich zpívalo 3. 12. u OÚ před rozsvícením vánočního stromu.

V hodinách pracovního vyučování jsou naopak vytížené starší děti. Pod jejich rukama vznikají různé drobné dárečky, přáníčka a výrobky k prodeji v KD. Dárečky podarujeme naše kamarády v Dětském centru v Jilemnici a malé děti v místní MŠ.

Listopadové výtvarné soutěže byly vyhlášeny na téma: „Duchové a dušičky“, „Deštník“ a „Mikuláš, čert a anděl“. V prosinci se kreslily Vánoce, vánoční stromečky a betlémy. Sešlo se i plno pěkných obrázků s vánočními kapry.

Své znalosti z oblasti hudební výchovy jsme si jeli prohloubit do jilemnické ZUŠ na výchovný koncert (4.12.). Vyslechli jsme ukázky lidových písní hraných různými hudebními nástroji v provedení místních žáků.

Prosinec nám připomíná, že Vánoce jsou už opravdu za dveřmi. Jen příroda to ještě nějak nezaznamenala a na sníh je zatím velmi skoupá. Naštěstí čerti s Mikulášem a andělem se neřídí podle počasí, ale podle kalendáře. Do naší školičky sice zavítali až 6. 12., ale zato v plné parádě. Převaha čertů naznačovala, že zlobivých a neposlušných dětí přibývá. Všechny však daly slib, že se určitě polepší. Tak ať jim to vydrží co nejdéle!

Za kamarády z Dětského centra jsme se do Jilemnice vydali v úterý 12.12. Naším cílem je bylo potěšit. Zahráli jsme jim vánoční pohádku, zazpívali koledy, nejmaldší děti přednesly své básničky. Velkou radost měli naši hostitelé i z darovaných sněhuláčků. Po společném pohrání si jsme navštívili jilemnické muzeum. Se zatajeným dechem a rozzářenýma očima jsme sledovali pohybující se figurky Metelkova betlému. Zaujala nás i výstava “Za vůní perníku“.

Přivítat do života nejmeší občánky jsme přišli na OÚ 15.12. Tradičně jsme zde vystoupili s pásmem básniček.

Vyvrcholení našeho předvánočního shonu připadlo na 3. adventní neděli (17.12.), kdy se uskutečnilo společné posezení v KD. Věříme, že se naše snažení vyplatilo a udělalo našim spoluobčanům radost.

Ani letos nezapomínáme na nemocné a potřebné. Sbírka dobrovolných peněžních příspěvků na konto televizních Adventních koncertů probíhala v naší škole po celé čtyři týdny.

Poslední předvánoční týden na nás čekají tradiční akce. Vydáme se do lesa za zvířátky a za dětmi do místní MŠ. Vyrobíme si zvykoslovné vánoční předměty a ve čtvrtek 21.12. si rozdáme dárečky na vánoční besídce.

V pátek 22.12. bylo vyhlášeno ředitelské volno, na které navazují vánoční prázdniny. Do školních lavic se vrátíme 3.1. 2007.

Básnickou, se kterou vystoupila v KD naše žákyně Lenka Ottová (5.tř.) se s Vámi loučíme.

Za celý kolektiv Renata Pavlatová


Štědrý večer


Stromek svítí. To je záře! Na adventním věnci čtyři svíce hoří.

Září oči, září tváře. Rodina se sešla - spolu po večeři.


Sešel se rok s rokem, Přejme si dnes přání,

sešli jsme se všichni - třebas máme jiné,

u prostřeného stolu abychom se ve zdraví

nikdo nechybí. v příštím roce sešli.

Štědrost není v darech, Aby místo u stolu

především je v srdci - nezůstalo prázdné.

V srdci u člověka, Abychom vždy pro druhého

v srdcích u lidí místo v srdci našli.Kultura


Informace Obecní knihovny

Ve čtvrtek 28. 12. 2006 bude knihovna uzavřena. Od čtvrtka 11. 1. 2007 se budu těšit na čtenáře v pravidelné provozní době od 15.30 do 18.00 hodin.Chvilka poezie v listopadovém šeru

Žánr, který dnes uslyšíte jen velice omezeně v pořadech náročného diváka na rozhlasové stanici Vltava či Český rozhlas 6, a to ještě v pozdních hodinách. Česká televize své Nedělní chvilky poezie zrušila již před léty. Doba akčních hrdinů a komerčních médií nepřeje poezii a romantické próze. Tím odvážnější je rozhodnutí volného ochotnického sdružení Montalban z Jilemnice uspořádat literární pásmo prozaických a básnických textů Karla Hynka Máchy. Členové tohoto souboru jsou z našeho okolí. Jsou v studentském věku či těsně po něm. "Principál" Jiří Aubris je středoškolský pedagog z jilemnického Gymnázia a lásku k literatuře podněcuje v souboru již od září 1999. S pásmem vánoční poezie pod názvem Popelka nazaretská navštívili naši obec již v roce 2003. Letos jsme v zasedačce obecního úřadu měli možnost 3.11. zaposlouchati se do malebných odstínů našeho rodného jazyka ve "skladbách" toho nejpovolanějšího mistra - básníka Karla Hynka Máchy.

"Jako obyčejní ochotníci jsme si na Máj netroufli. Jednak ho lidé znají z nepřekonatelných podání profesionálních herců, jednak by to byl trochu anachronismus, když listopadový déšť právě buší do oken. Vybrali jsme proto pár méně známých básní, výňatky z mistrových dopisů a hlavně Márinku, která nám svým složitým textem dala dost zabrat", prozrazuje Jiří Aubris. "Cesta tramvají do školy mi trvá 20 minut. Za tu dobu jsem si vždy v hlavě přeříkal svoji pasáž v Márince…", svěřuje se po vystoupení představitel Hynka, student Tomáš Hájek. Jako lidičky z pod Žalýho nás zaujala tajemná méně známá báseň Pouť krkonošská, která byla též mottem celého pásma. Dýchla na nás atmosféra romantiky našich hor z doby, než se staly turistickou atrakcí…

Nízká účast diváků na představení v tomto neprávem zapomenutém žánru asi nepřekvapí. Zdejší vystoupení se konalo jako předpremiéra, 4.11. pak Montalban hostila Jilemnice. Jistě to pro ně bylo prestižní vystoupení, neboť členové sdružení jsou vesměs bývalými studenty právě jilemnického Gymnázia. Nyní "turné" pokračuje. V adventní době si je mohou poslechnout v Mříčné, Poniklé i jinde.

Myslím, že vystoupení bylo hodnotné a zasloužilo by si více pozornosti. Osobně oceňuji zanícení i deklamátorské výkony lidí, kteří v normálním životě mají plno jiných prozaických povinností. Vytvářejí pro nás alespoň na chvíli atmosféru klidu a pohody. Mne osobně pak podnítili, že při příští výpůjčce v knihovně se mezi tituly typu "Krvavá milenka a jiné povídky" objevila také Máchova Márinka.

Miloš Růžička

Máchův Máj

Mácha

 

 

 

 

 

 


 

Adventní zpívání

BarborkaV neděli 3.12. 2006 se uskutečnilo již šesté zpívání o 1. adventu. Setkání u příležitosti rozsvícení vánočního stromku proběhlo v poklidné, přátelské atmosféře, k dokonalosti snad chyběl jenom sníh.

Děkujeme žákům místní základní školy za připravené pásmo, učitelkám za trpělivost při nacvičování koled, paní Ivě Nálevkové za hudební doprovod, TJ SOKOL Martinice a manželům Vanclovým za spolupráci při přípravě stromku a za "voňavé" občerstvení. Děkujeme za návštěvu také Barborce, která mnohé z dětí obdarovala pamlskem.

Děkujeme také za Váš finanční příspěvek, bylo vybráno 1092 Kč, částka byla zaslána do Diakonie Broumov.

-ml-

 

 

Sbor dětí ZŠ MArtinice

Plesová sezóna 2007 - KD Martinice

10. 2. - Hasičský bál SDH Martinice

3. 3. - 14. Sousedský bál Obce Martinice v Krkonoších

4. 3. - Dětský karneval


Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

Ne 7.1., 19.30 hod. - POSEL Z LIPTÁKOVA, Divadlo Járy Cimrmana

Út 23.1., 18.00 hod. - ANTARKTIDA - Martin Mykiska, diashow fotografa,

světoběžníka, dobrodruha a novináře přibližuje polární prostředí

Pá 26.1., 19.30 hod. - PETR BENDE BAND, koncert finalisty Česko hledá SuperStar 2005

Út 20.2., 18.00 hod. - EVA a VAŠEK, Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní,....

So 24.2., 14.30 hod. - O RŮŽENCE, pohádka plná písniček, Karlovarské hudební divadlo

St 28.2., 19.30 hod. - BESÍDKA, tradiční forma představení Divadla Sklep


So 20.1., 9.00 - 17.00 hod. - Návrh účesu přes počítač + šperk dle výběru


Krkonošské muzeum v Jilemnici

Za vůní perníku - výstava perníkářských forem a perníků, potrvá do 28. 2. 2007 (výstavní síň v zámku).

Krakonoš v literatuře - výstava knih, ilustrací, vyřezávaných figur a figurek mocného pána hor, bude přístupná pouze po předchozím ohlášení (výstavní síň v čp. 1).

Provoz muzea o Vánocích: otevřeno bude denně mimo pondělí, 24. až 26. 12. zavřeno, 31. 12. od 8 do 12 hodin.Sport


Informace TJ SOKOL Martinice.

Přesto, že podzim v naší TJ bývá většinou klidný, počasí nám letos nahrálo, a tak se stihla ještě kupa práce.

Určitě jste zaznamenali, že proběhla oprava mantinelů na kluzišti. Ani my jsme nedoufali, že se nám to podaří v takovém rozsahu. Dvě třetiny jsou vyměněny a zbytek se dodělá v příštím roce. Takže teď jen aby začalo pořádně mrznout.

Také jste si jistojistě všimli, že vedle kluziště vyrostla konstrukce pro reklamní plochu. Tato plocha je v majetku Sokola a je určena k pronájmu. Bližší informace se dozvíte na internetových stránkách naší obce nebo na telefonním čísle 481 544 109 a také u členů výboru naší TJ.

Po 12 letech také dojde k změně na postu správce našeho areálu. Zhruba na přelomu března a dubna bude uvolněn byt správce včetně povinností, které s tímto místem souvisejí. Výběrem správce se bude zabývat výbor TJ dle počtu zájemců. Pokud Vás zajímají konkrétní informace, můžete se osobně zeptat přímo na hřišti či telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Za naši TJ Vám přejeme nádherné prožití vánočních svátků a úspěšný a šťastný rok 2007.

Za TJ Sokol Petra VanclováCestování

Egypt - pokračování z minulého čísla Zpravodaje

Při návštěvě Egypta rozhodně nesmíte zapomenout na Údolí králů. Skalní údolí v západním thébském masivu je vzdáleno asi 6 km vzdušnou čarou od Nilu. Po znovu sjednocení Egypta Ahmosem I. na počátku Nové říše založil jeho následník Amenhotep I. tradici pohřbívání v Údolí králů. Jeho hrobka nebyla dosud identifikována. Délka hrobek dosahuje v několika případech kolem 100 metrů. Zdaleka ne všechny hrobky z celkového počtu 62 patřily faraonům, některé byly vytesány pro vysoké úředníky. Nachází se zde slavná hrobka faraona Tutanchamona, jedna z posledních královských hrobek dosud objevená na pohřebišti. Byla nalezena v listopadu 1922 téměř nedotknutá. Hrobka se skládá ze vstupní chodby, předsíně (8x3,6 m), do níž ústí vlevo sklad a vpravo pohřební komora s oddělenou pokladnicí na pravé straně. Výzdoba hrobky není příliš rozsáhlá, zdobeny jsou pouze stěny pohřební komory. Nádherné nálezy z hrobky jsou v Egyptském muzeu v Káhiře. V Údolí králů se také nachází hrobka královny Hatšepsut, která je dlouhá 213 m a hluboká 97 m. Úplně ukryta ve skalní rozsedlině je hrobka Thutmose III.. Její výzdoba je výjimečná svým stylem. V pilířové síni je seznam 741 bohů a démonů. Hrobová komora je oválná, ve tvaru kartuše a je v ní sarkofág z červeného pískovce. Při návštěvě Údolí králů je povolen vstup pouze do 3 hrobek. Je to z důvodu ochrany památek. My jsme navštívili hrobku Tutmose II., která patřila mezi hrobky s nejobtížnějším vstupem. Další byla hrobka Ramsese III., která patří mezi nejvíce vyzdobené a Merenptahovu hrobku, kde se nachází nejzachovalejší sarkofág.

Další den nás čekala prohlídka chrámu v Karnaku, který leží 3 km severně od Luxoru. Karnak je dosud největší odkrytý chrámový komplex v Egyptě. Kromě Velkého Amonova chrámu, který má celkem deset pylonů a rozlohu asi 300x500m, k němu patří severní okrsek boha Moncua a chrámu bohyně Mut. Počátky chrámu jsou spojovány se 3. dynastií (2700-2635 př. n. l.), ale vymanění se z role provinční svatyně je spojeno s počátkem 12. dynastie (1976-1794 př. n. l.). Starší stavby byly později rozebrány a použity jako výplň rozestavěných pylonů. Nejvíce mě uchvátil Velký hypostyl, který má rozměry 52x103 m (téměř 5400 metrů čtverečných) a tuto plochu vyplňuje 134 papyroformních pískovcových sloupů. Samotná výška sloupů je 21 metrů. Chrám v Karnaku je velice rozsáhlý a není možné popsat, co všechno zde můžete vidět. Proto budeme pokračovat v cestě dál.

Před samotným odjezdem k přímořskému letovisku Hurghada nás ještě čekala povinná návštěva parfumerie a zlatnictví. Všude to probíhá stejně. Průvodce vás nažene povinně do obchodu, kde vám uvaří ochotně zelený čaj a poté vám budou prodavači nabízet své zboží. Mysleli jsme, že se nenápadně vytratíme a raději se poohlédneme po něčem dobrém k jídlu, ale marně. Byli jsme přichyceni při útěku a museli jsme se vrátit a čekat v obchodě, až se všichni nasytí nabízeného zboží a budeme moci pokračovat v cestě.

Cesta do Hurgady byla dlouhá 5 hodin. Celou cestu nás opět doprovázela armáda. Náš autobus jel v konvoji s dalšími. V autobuse jsme měli opět 2 vojáky se samopalem, jednoho vpředu a jednoho vzadu. Cestou jsme míjeli města, poušť písečnou i skalnatou. Viděli jsme krásný západ slunce nad skalnatou pouští a byla to opravdu nádhera. Do svého hotelu jsme dorazili večer, byl zrovna čas na večeři. Problém nastal se zavazadly, protože tátova cestovní taška se ztratila kdesi na hotelu. Nejspíše ji odnesli na pokoj k někomu úplně jinému. Hotel má 5 poschodí, takže jsme si dost pohledali. Ale nakonec jsem byla úspěšná a tašku našla. Ubytování nebylo moc komfortní, ale my jsme to brali tak, že když nás tam nekoušou blechy ani jiná podobná havěť, můžeme být rádi. Je pravdou, že jsme občas narazili na 2cm šváby, ale to bylo většinou na chodbách.

Čekal nás poslední týden lenošení. Při jídle mě tu zaujala taková zajímavost, ve smažených vajíčkách jsem našla poměrně dost skořápek. Že by měl někdo nedostatek vápníku a snažil se ho tak doplnit? Rudé moře je tu opravdu nádherné, velice čisté a se spoustou korálů.

Odpoledne jsme trávili také u moře a večer jsme vyráželi do města na obhlídku obchůdků se suvenýry a něčeho dobrého na zub. Obchodování s Araby je zajímavé a velice příjemně se u toho pobavíte. Zvláště když se chytají při vašich nabízených cenách za srdce. Už to vypadá, že budete muset volat první pomoc a přitom nakonec přece jenom odcházíte spokojeni, že jste koupili za svou cenu (samozřejmě za předpokladu, že jste neslevili) a oni zase spokojeni, že opět dobře prodali. Měla jsem zrovna narozeniny a taťka mi chtěl koupit jako dárek malou vázičku. Prodavač si nechtěl nechat vymluvit, že jsem jeho dcera, ale to nevadí. Domluvili jsme cenu. On ale požadoval polovinu jeho ceny. Nakonec je po našem a odcházíme se poohlédnout po něčem dobrém k jídlu. Do centra města jsme cestovali taxíkem. Cenu jsme si zapomněli předem domluvit, přestože je tu jednotná cena 1 LE (Kč 4-5,--). Ale jak už to bývá i u nás, cizincům se tu ceny za taxi automaticky zvyšují, pokud se předem na ceně nedohodnou. Byla to naše chyba, proto platíme 10x více než je obvyklé. Na zpáteční cestě si dáme pozor. Průvodkyní jsme byli upozorněni na cestování taxíkem, protože se velice často stává, že si turisté v nevědomosti sednou do taxi (soukromého), které se nepatrně liší od ostatních (bývá označeno nápisem taxi na střeše auta) a řidiči po pasažérech vyžadují neúměrné ceny. To jsem ještě netušila, že podobná zkušenost se stane i mně. Na zpáteční cestě jsme sháněli taxi, které by nás odvezlo. Pečlivě jsem si dávala pozor na jeho označení. Přijel taxík, vystoupil jeden Arab s malým klukem, který si stoupl přímo tak, že mi zastínil malým písmem napsáno taxi na předních dveřích auta. Nápis na střeše jsem neviděla, a proto jsem nic netušíc nastoupila ještě s jedním cestujícím a jeli jsme. Na ceně jsme se samozřejmě domluvili ještě před odjezdem. Všechno by se zdálo být v pořádku, ale nebylo. Už během cesty chtěl malý kluk ode mě peníze, že mi je rozmění. Prý abych měla na zaplacení. Nějak se mi to nezdálo. Peníze nosím vždy v peněžence a v ledvince, ale větší bankovky si schovávám do zadní kapsičky ledvinky tak, abych v případně krádeže peněženky nepřišla o všechno. Drobných mincí jsme měla dost, nebylo tedy třeba rozměňovat. To ale kluka neodradilo, naopak pořád na mě naléhat s penězi. Asi 500 m před začátkem města a v hluboké tmě zastavil taxík a řidič po mně chtěl 50x větší cenu než jsme se domluvili. To bylo teda silné kafe. Dohadovali jsme se dost dlouho, ale viděla jsem, že to nebude k ničemu. Ukázala jsem teda peněženku a v ní to co mi zbylo. Zdálo se jim to dost málo, už jsem si říkala, jestli mě někde nepraští a nehodí do příkopu. Ale tresty za spáchání trestného činu jsou tu veliké a doufám, že to dobře dopadne. Nakonec se spolucestujícím dáváme peníze dohromady (20x více než byla cena domluvená). On vystupuje první a já zůstávám v autě jako rukojmí. Ale protože to vypadalo, že ze mě už opravdu nic nedostanou ani po dobrém ani po zlém, nakonec mohu vystoupit i já. Ale do hotelu si musíme dojít sami a ve tmě. Nikdo už nás nikam nepoveze a i my jsme rádi, že jsme to přežili bez úhony. Takový je můj zážitek z egyptského taxi. Rozhodně nezapomenutelný!

Ale i přes tento zážitek byla dovolená v Egyptě opravdu nádherná. Věřím, že se sem ještě jednou vrátíme, protože takové kulturní památky a skvosty nenajdeme nikde na světě. I když, co se bezpečnosti týče, všude jinde jsem se opravdu cítila bezpečněji. Nikde mě nehlídali v autobuse vojáci se samopaly a nezakazovali nám chodit koupat se na veřejné pláže. Možná to bylo tím, že jsme byli v Egyptě po sezóně a lidí na plážích nebylo mnoho.

Vložit foto, které vyjde nejlépe, buď do textu nebo nakonec článku: Chrám v Karnaku Článek rozhodně nezkracovat a dát celý, abychom ho konečně dokončili.

-mm-


Jiná sdělení dvojitý rámeček


Informace Sboru dobrovolných hasičů.

Valná hromada našeho sboru se uskuteční v sobotu 6. ledna 2007 od 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ, na kterou jsou všichni členové a příznivci srdečně zváni. Připomínáme, že se při této příležitosti budou zároveň vybírat členské příspěvky za rok 2006 ve výši 50,-- Kč a 20,-- Kč od studentů a seniorů. Nezapomeňte si vzhít s sebou členské průkazky SDH. Protože Valná hromada je jednou z nemnoha významných událostí sboru, prosíme členy, aby se této schůze zúčastnili ve vycházkové uniformě.

Dále zde máme informaci pro všechny „tancechtivé“ občany. Hasičský bál se bude konat v sobotu 10. února 2007 od 20.00 hod. v KD Martinice. K tanci a poslechu tentokrát zahraje kapela PEGAS ze Mříčné.

V případě příznivých sněhových podmínek vás také srdečně zveme na lyžařský vlek na kopci „Hůra“, který bude v provozu: každou sobotu a neděli od 9 – 16 hod.

Časové jízdenky:

dopolední – dítě do 150 cm 90,-- Kč

dospělý 120,-- Kč

odpolední – dítě do 150 cm 90,-- Kč

dospělý 120,-- Kč

Jednotlivé jízdenky:

10 jízd – dospělý 60,-- Kč

20 jízd – dítě do 150 cm 60,-- Kč

!!!!!VÝHODNÁ NABÍDKA PRO ŠKOLY A SKUPINY!!!!

Nabízíme vám možnost pronájmu LV s obsluhou jakýkoliv všední den tj. pondělí – pátek za jednotnou cenu 6 500,-- Kč/den. Provozní doba je od 9 hod. – 16 hod. (popř. dle dohody).

Součástí LV je malý bufet, kde je možno se po skupinkách občerstvit. Po dohodě lze zajistit jakýkoliv druh občerstvení.

Kontaktní osoba: Pavlína Maternová, telefon: 775 172 445

e-mail: maternovi.lp@seznam.cz

Bohumil Ducháček a Pavlína MaternováOznámení Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici

Transfusní služba ČR v zájmu bezpečnosti a zdraví všech obyvatel naší země významně zkvalitňuje proces odběru a zpracování lidské krve. Vlastní proces zkvalitňování klade stále větší nároky na vybavení jednotlivých pracovišť, monitoraci výroby krve a krevních derivátů. Tyto nároky jsou tak výrazné, že již třetím rokem přesahují ekonomické možnosti naší nemocnice. Z dlohodobých tendencí transfusní služby tak logicky vyplývá snaha o centralizaci činnosti trasfusní služby do několika velkých transfusních středisek v ČR.

MMN v Jilemnici v souladu s dlouhodobými cíli rozhodla o uzavření svého transfusního oddělení ke dni 31. 12. 2006. Pro zabezpečení svých potřeb a potřeb okolních nemocnic v oblasti krve a krevních derivátů uzavřela s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze - Střešovicích smlouvu, prostřednictvím níž bude v jilemnické nemocnici provozováno tzv. ODBĚROVÉ MÍSTO. Dárci krve tak budou moci nadále darovat krev, která bude vyšetřena ve velké laboratoři ÚVN v Praze a po jejím zpracování na transfúzním oddělení a výrobě transfúzních přípravků budou tyto zase přivezeny zpět k využití a pro potřeby nemocnic v Jilemnici, Semilech či Vrchlabí.

Odběrové místo se nachází v nově rekonstruovaných prostorách samostatné budovy číslo 6 západně od dětského pavilonu. Odběrovými dny jsou nově stanoveny úterý a čtvrtek v době od 7.00 do 9.30 hodin. V 11.00 hod. bude veškerá odebraná krev odvezena do ÚVN v Praze k okamžitému dalšímu zpracování. Dárce tímto prosíme, aby dodržovali časy odběru. Pro pacienty, kteří budou využívat autotransfusi, bude tato služba poskytnuta v době od 9.30 do 10.00 hod. O dárce bude nadále pečovat jim známý, stejný zdravotnický personál. Provoz odběrového místa bude zahájen okamžitě poté, co budou jeho podmínky schváleny pracovníky Státního řadu pro kontrolu léčiv. Předpokládáme termín ve druhé dekádě ledna roku 2007.

Všem dárcům krve, kteří po dlouhá léta darovali krev ve prospěch nemocných spoluočanů, upřímně děkujeme. Věříme, že se budeme i nadále potkávat v nových prostorách a vnových podmínkách. Věříme, že spolupráce s ÚVN Praha přinese pro naše dárce i pacienty novou kvalitu.

MUDr. Jiří Kalenský, ředitel MMN v JilemniciInformace Českých drah, a.s. - GŘ, Odbor osobní dopravy a přepravy, Krajské centrum Liberec

Dne 10. prosince 2006 vstoupily v platnost nové jízdní řády veřejné železniční dopravy, provozované akciovou společností České dráhy. Pro pravidelné i náhodné zákazníky jistě přijde vhod několik informací…

Osobní doprava bude v novém jízdním řádu provozována přibližně ve stejném rozsahu, jako v jízdním řádu 2005/2006.

Jízdní řád přináší množství změn a novinek, cestujícím doporučujeme před cestou se informovat na spojení. Bližší informace o osobní přepravě lze získat na www.cd.cz – na této adrese jsou mj. k dispozici i tabulky jízdních řádů jednotlivých tratí. Dále lze informace získat na informační lince 840 112 113, příp. v osobních pokladnách železničních stanic.

Z množství změn jízdního řádu vybíráme – dle jednotlivých tratí:

Trať Liberec – Turnov – Stará Paka – Jaroměř – Pardubice (030)

V dálkové dopravě na této trati zůstávají časové polohy vlaků přibližně zachovány, dojde ale k rozšíření jejich provozu během dne. Rychlíky do Pardubic z Liberce budou odjíždět ve 4.00, 6.02 a dále ve dvouhodinových intervalech až do 20.02. Rychlíky z Pardubic do Liberce budou přijíždět v 7.58, 9.58 a dále ve dvouhodinovém intervalu až do 21.58, poslední rychlík od Pardubic dorazí do Liberce ve 23.54. Všechny tyto rychlíky jedou denně včetně všech svátků. Tyto rychlíky mají výhodné přípoje v Turnově směr Praha, v Železném Brodě směr Tanvald a ve Staré Pace ve směrech Lomnice nad Popelkou, Nová Paka – Chlumec nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Jilemnice.

Jízdní řád osobních vlaků na této trati byl přizpůsoben jízdnímu řádu rychlíků, za pozornost jistě stojí přípojové skupiny ve Staré Pace, kdy se sjíždějí a rozjíždějí vlaky všech pěti směrů. Základní kostrou jízdního řádu osobních vlaků bude dvouhodinový takt vlaků v relacích Liberec – Turnov – Stará Paka – Nová Paka a (Jablonec nad Jizerou –) Jilemnice – Stará Paka – Jaroměř. Tento systém je ve špičkách v okolí Turnova a Liberce doplněn o další vložené vlaky.

Tratě Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka – Trutnov (040), Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou (042)

Systém osobních a spěšných vlaků na trati 040 prošel zásadními změnami s cílem zajistit většině cestujících výhodnější a rychlejší spojení. Spěšné vlaky jsou vedeny ve dvouhodinovém intervalu s výhodnými přípoji ve všech přípojných stanicích tratě. Osobní vlaky na území Libereckého kraje jsou vedeny ve dvouhodinovém intervalu v relaci Jaroměř – Stará Paka – Martinice v Krkonoších – Jilemnice ( - Jablonec nad Jizerou).

Systém osobních vlaků na trati 042 nedoznal zásadních změn. Ve dvouhodinovém intervalu vždy jako přípoje od spěšných vlaků z tratě 040 jsou vedeny osobní vlaky Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Jablonec nad Jizerou, kde Liberecký kraj přislíbil zajistit navázné autobusové spoje do centra Rokytnice nad Jizerou. Osobní vlaky z Jaroměře tento systém zahušťují na hodinový zpravidla v úseku Martinice v K. – Jilemnice, ve špičkách v celém úseku až do a z Jablonce nad Jizerou.

V úseku Jablonec nad Jizerou – Rokytnice nad Jizerou bude v provozu pouze jeden pár vlaků v pracovní dny a jeden pár o víkendech, jinak je dopravní obslužnost zajištěna autobusovou dopravou.Provozní doba o vánočních svátcích v místním Konzumu

So 23.12. 7.30 - 11.00 hodin

Ne, Po, Út 24.-26.12. ZAVŘENO

St-Pá 27.-29.12. 7.30 - 17.00 hodin

So 30.12. 7.30 - 11.00 hodin

Ne, Po 31.12. a 1.1. ZAVŘENOPředplatné Martinického zpravodaje

na rok 2007 si lze zajistit na obecním úřadě v ceně 42,-- Kč. Zpravodaj budete moci zakoupit i v místním Konzumu, na místní Poště a na OÚ v ceně 7,-- Kč za jeden výtisk. Vychází 6x do roka koncem každého sudého měsíce.

Děkujeme všem, kteří do našeho časopisu přispívají a věříme, že se s jejich články budeme na stránkách Zpravodaje setkávat i nadále.K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad Bezděz - Přemysl Otakar II. rozhodl zajistit zdejší panství mocným hradem postaveným podle nejvyspělejší opevňovací techniky. Hrad vznikl v letech 1260-1278 s důkladným opevněním o síle zdí 2 m. Věž hradu vévodící celéímu kraji je vysoká 30 m. Po smrti Přemysla Otakara zde uvěznil Ota Braniborský nezletilého Václava II a jeho matku královnu Kunhutu. Koruně se hrad vrátil až v roce 1348 za Karla IV. Později význam hradu klesl a zástavní držitelé se na něm rychle střídali až do 16. století, kdy se Vartemberkové odstěhovali do zámku v Doksech. Nakonec se na hrad přestěhovali augustiáni, kteří zde zřídili klášter. Teprve romantická záliba ve středověkých památkách zapůsobila na básníka Karla Hynka Máchu a přinesla záchranu hradu, který je ojediněle zachovanou ukázkou hradního stavitelství 13. století bez významnějších přestaveb.

Dobře zachovaný hrad je jednou z nejvýznamějších památek v Čechách. Vlastní skladba hradu, jeho členění, skladba budov představují vrchol středověké architektury v Čechách.

Robert Řemínek


Martinice v Krkonoších 14. 12. 2006

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk R. Friede, Roprachtice, tlf. 606 229 129.


 

 

 

Obec Martinice