Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2007 > Únor-Duben 2007 Číslo 1 Ročník XVII.

Únor-Duben 2007 Číslo 1 Ročník XVII.

 

Nové dětské hřiště u školy

Životní události nám opět přinesly i věci nepříjemné. Ačkoliv jsme se za obecní úřad i za dosavadního tiskaře snažili dostát svému a připravit pro Vás první číslo Martinického zpravodaje v pravidelném termínu, přinášíme Vám zpravodaj až nyní jako dubnové dvoučíslo. Zpravodaj nám nyní bude zajišťovat jiný tiskař a doufáme, že ke spokojenosti nás všech. 

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO

            Rada obce se na svých jednáních v uplynulém období zabývala postupem zainvestování stavebních parcel "Pod nádražím" po vykoupení parcely 285/3 a tím i změně prostorového uspořádání pozemků, které jsou v územním plánu obce určeny k zástavbě. V současné době je projednávána žádost o vydání stavebního povolení na vybudování veřejného osvětlení v této části obce. Obec požádala o dotaci na obnovení dvou místních drobných kulturních památek - křížků u Bujárkových a u Bucharových (čp. 69). Dotaci jsme nezískali, ale v obecním rozpočtu byly na opravu vyčleněny peníze i pro případ, že dotaci nezískáme. Byla odsouhlasena nižší cena prodávaných stromů v prostoru nad Říhovými podél místní komunikace, stromy byly prodány zájemcům, v současné době jsou stromy již pokáceny. Pokud bude dále pokračovat suché období, bude výsadba provedena až příští rok. Rada obce i letos vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení, nikdo však o půjčku nepožádal.

            Rada obce dále činí kroky k legalizaci  kanalizačních řadů,  které se v obci nacházejí, aby bylo umožněno napojení jednotlivých rodinných domků na kanalizaci v souvislosti se zněním zákona 20/2004 o vodách do řádně zkolaudovaných a fungujících jednotných kanalizací. K této problematice je v tomto čísle zpravodaje uveřejněn samostatný článek.

            Obec pokračuje ve vykupování spoluvlastnických podílů na komunikaci parcelní číslo 1148/1 a 1148/2, ve vlastnictví obce je nyní víc jak 4/5 pozemku. Rada obce jednala o odstranění následků vichřice z 18. a 19. ledna tohoto roku, bylo opraveno opláštění a střecha vodojemu, budou odstraněny poškozené stromy na místním hřbitově spolu s vysokými tújemi, které ohrožují bezpečnost a poškozují blízké pomníky, je dohodnuta oprava střechy na místním úřadě. Vichřice napáchala největší škody v lese místního Sokola,  postupné odstraňování můžete sledovat sami, na internetových stránkách obce jsou umístěny některé fotografie z likvidace polomu. V lese došlo k pokácení stromů, které ohrožovaly bezpečnost provozu na trati Českých drah, hajný doporučil porazit osamocené stromy a umožnit tak výsadbu nového lesa.

            Členové rady a zastupitelstva obce  pro Vás připravili již XIV. Sousedský bál a dětský disko karneval. Výtěžek z těchto pravidelných akcí bude použit na činnost pro děti a kulturu v obci.  Ve školní zahradě vyrostlo nové dětské hřiště plné prolézaček, houpaček a nechybí ani skluzavka. Připravujeme také výměnu oken a dveří v budově místní ZŠ (zbývajících původních dřevěných). Nové houpačky byly instalovány také ve školce.

            Koncem dubna začala výstavba kanalizačního řadu H5 v prostoru křižovatky u Haškových. Protože se stavba přímo dotýká některých místních komunikací, prosíme všechny kolemjdoucí i řidiče o opatrnost a shovívavost při budování kanalizace.

            Jako každým rokem i letos jsme pro Vás přistavili kontejnery na objemný odpad. Děkuji všem, kteří pochopili princip sběru tříděného a nebezpečného odpadu, ostatní snad mohu jenom poprosit, aby třeba příště tu autobaterii nechali stát vedle kontejneru, odevzdáme ji při svozu nebezpečného odpadu. Celkem bylo odvezeno 19,4 tun odpadu.

            S ohledem na vývoj počasí a stav hladiny podzemní vody Vás žádáme o uvážlivé používání pitné vody z místního vodního zdroje.

             Na jednání zastupitelstva obce dne 30.3. 2007 byl schválen rozpočet pro naši obec na rok 2007 (konkrétní částky  jsou uvedeny na jiném místě zpravodaje), bylo schváleno hospodaření obce za rok 2006 s přebytkem 1.223.261,07 Kč, dále byl schválen rozpočtový výhled na období 2008 a 2009. Bylo schváleno znění nových obecně závazných vyhlášek obce Martinice v Krkonoších, a to Požární řád obce a vyhláška o zrušení Obecně závazných vyhlášek o cenách pozemků ve vlastnictví obce a o čistotě a pořádku v obci č.10/96. Nadále platí Obecně závazná vyhláška č. 1/01 z 27.3. 2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a Obecně závazná vyhláška č. 1/02 z 26.6. 2002 o veřejném pořádku na území obce. Dále byl schválen prodej nemovitého majetku ve vlastnictví obce, a to 1/6 nemovitosti čp. 196 v Martinicích v Krkonoších. Zastupitelstvo obce Martinice v Krkonoších se na svém jednání ztotožnilo se zněním "Petice proti diskriminaci obyvatel venkova", která napadá systém rozpočtového určení daní výhodnější pro sídla s větším počtem obyvatel oproti sídlům s menším počtem obyvatel.

            Rada a zastupitelstvo se v tomto volebním období bude zabývat i pořízením nového Územního plánu pro Martinice v Krkonoších. Samotná tvorba plánu by měla zahrnovat požadavky všech občanů žijících v obci, majitelů nemovitostí v katastru obce a firem, které zde působí. Během tohoto roku bychom chtěli shromáždit veškeré požadavky na změnu nebo úpravu oblastí v dotčeném území, veškeré požadavky na rozvoj infrastruktury, školství, služeb, odpočinkových aktivit a společenského života jak ze strany obce, tak i Vás, občanů.

Leoš Mejvald, starosta

 

 


Zprávy OÚ

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

proběhne:                     v neděli 13. 5. 2007

u Samoobsluhy:            od 9.35 do   9.45 hod.

u Kulturního domu:        od 9.50 do 10.00 hod.

Do nebezpečného odpadu můžete odevzdat: autobaterie, zbytky barev, plechovky od barev, motorový olej, olejové filtry, výbojky, zářivky, lednice, televizory, staré léky.... POZOR!!! Nebezpečný odpad je nutno předat osobně a mohou ho odevzdat občané a majitelé nemovitostí v obci Martinice v Krkonoších! Neplatí pro právnické osoby a podnikajíicí fyzické osoby!

 

 

Kolik nás „martiničáků“ je?

V prvním čísle Vás pravidelně informujeme o počtu „martiničáků“, takže tak činíme i v tomto Zpravodaji. K 1. 1. 2006 měla naše obec 571 obyvatel, během roku se narodilo 6 děti (4 dívky, 2 chlapci), 20 občanů se přistěhovalo, 20 odstěhovalo a 4 občané zemřeli. K 31. 12. 2006 bylo v Martinicích k trvalému pobytu přihlášeno 573 obyvatel.

                                                                                                        -mš-

 

Zpráva Policie ČR, Obvodního oddělení v Jilemnici o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2006

Na základě § 3 Nařízení vlády ČR č. 397 ze dne 10.6. 1992 podávám informační zprávu o stavu veřejného pořádku v obci Martinice v Krkonoších, Liberecký kraj, a to za období od 1.1. do 31.12. 2006.

Za uplynulý kalendářní rok došlo dle statistických údajů Policie ČR na území obce ke spáchání celkem 9 trestných činů, z toho 6 z nich bylo proti majetku. Objasnit se podařily pouze 4 trestné činy.

Dále bylo v daném období na území obce evidováno celkem 11 přestupků, z toho 6 proti majetku a 5 proti občanskému soužití.

V uplynulém roce zde bylo spácháno několik dopravních přestupků a dopravních nehod, které však nelze v dané chvíli přesně vyčíslit, neboť tyto byly řešeny dalšími složkami Policie ČR, zejména službou dopravního inspektorátu a skupinou dopravních nehod.

Jedním z největších problémů, které se snaží řešit jak Policie, tak i obecní úřad, je pořádání pravidelných diskoték v místním KD, a to zejména chování jejich účastníků po jejich skončení. I v roce 2006 bylo ze strany Policie ČR uskutečněno několik tzv. „akcí“ zaměřených na chování účastníků po skončení diskotéky a požívání alkoholických nápojů před jízdou. Pravdou je, že problémů, co se týče narušování veřejného přádku při a po ukončení těchto akcí, ubývá.

Závěrem lze konstatovat, že zde došlo k nárůstu majetkové trestné činnosti oproti předchozímu období, a to také opakovaným vniknutím do skladu firmy Kvinto. Přesto lze bezpečnostní situaci v obci považovat za dobrou. Stále je však třeba rozvíjet spolupráci Policie s obecním úřadem a případnou problematiku tak s předstihem řešit.

Pro lepší možnost kontaktu s Policií byla zavedena e-mail pošta, kdy naše adresa je: smopjil@mvcr.cz. Zde mohou všichni občané sdělovat své poznatky, dotazy a činit oznámení.

Tato zpráva je podána pouze jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku na území Vaší obce, ze strany Policie ČR. Těšíme se na další spolupráci, jejímž výsledkem musí být spokojení občané.

npor. Jaroslav Brož, vedoucí oddělení

 

 

Nakládání s vodami

V posledních dnech asi většina z Vás zaznamenala v médiích upozornění na to, že počínaje dnem 1.1. 2008 končí platnost povolení k odběru povrchových a podzemních  vod (studny) a platnost povolení k vypouštění odpadních vod (septiky). Pokusím se Vám trochu vysvětlit, jak se věci mají. Ale předesílám, že ani úředníci, kteří tato povolení mají na starosti, nemají úplně jasno a rozhodně to není jejich vina.

28. července 2001 vyšel zákon o vodách, kde se v § 1, odstavec 1 praví: Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.

Myslím, že z toho jasně vyplývá, co si tento zákon klade za cíl. A tak 11.12. 2003 vyšel zákon 20/2004 Sb., kterým se některá ustanovení předešlého zákona mění a hlavně se zde přesně stanovují termíny, do kdy ona výše zmíněná povolení platí.

Čl. II, odst. 2: Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. V případě, že doba, na kterou byla tato rozhodnutí udělena před dnem účinnosti tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31. prosince 2004. Ustanovení paragrafu 9 odst. 4 vodního zákona tímto bodem není dotčeno.

Takže vlastně již tři roky víme, co nás čeká. Protože se mne tato problematika profesně týká, vím, že se na tento fakt několikrát v médiích upozorňovalo. Ale varování vyznělo poněkud do ztracena. Takže co s tím teď:

 

1. Odběr  podzemních vod - studny

Jak je to právě s tou vaší studnou, je dáno způsobem využití a datem stavby:

- studna s ponorným čerpadlem musí mít povolení

- studna, z které nabíráte vodu konví či vědrem  - povolení není třeba

- používáte vodu jen k napájení zvířat či zalévání zahrádky - povolení je  

   nutné

- máte na pozemku studnu, kterou nepoužíváte - povolení není nutné

- využívá studnu na vašem pozemku někdo jiný - o povolení musí žádat on

- nezáleží na tom, či je studna vrtaná či kopaná - povolení musí být

a) pokud vlastníte studnu vybudovanou do roku 1955

- tyto studny jsou zákonem povoleny a není nutné žádat o povolení

b) studny vybudované od roku 1955 do 31.12. 2001

- pokud máte studnu z této doby, měla by být řádně povolena a toto povolení by mělo být platné i nadále. Pokud jste schopni povolení doložit, rozhodně se nemáte čeho obávat. Bohužel úředníci připouští, že v této době příslušný zákon povolování studní ukládal, ale ne vždy byl ze strany úřadů správně používán.

c) studny s povolením od 1.1. 2002

- tyto studny mají platné povolení (pouze na 10 let - na delší dobu se povolení nevydává)

› Takže, pokud máte studnu  takzvaně na černo, nikdy jste v souvislosti s ní s úřady nejednali, pak by jste měli žádat o povolení k odběru podzemní vody. Otázkou je, jak prokázat, že právě ta vaše studna povolena byla či nebyla, protože dohledat stará povolení není vždy právě jednoduché. Pokud povolení či nějakou dokumentaci  své studny nedohledáte, je i tato studna považována za stavbu nepovolenou a je nutné požádat o povolení.

 

2. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních 

DČOV - domovní čistírna odpadních vod - touto zkratkou se označuje jakékoliv zařízení k individuálnímu čištění odpadních vod z domácností.

Dle mého názoru je tento problém podstatně větší. Jakýkoliv způsob čištění odpadních vod povolený  po 31.12. 2001 je platný (opět pouze na dobu 10 let) . Problém tkví v tom, že ať už vlastníte 50 let starý septik či zařízení z 90 let, tak tyto DČOV nesplňují hodnoty přípustného znečištění vypouštěných vod, které stanoví nařízení vlády č. 61/2003.

Co to pro Vás znamená? Hodit vše za hlavu a čekat až přijde kontrola z odboru životního prostředí a uloží Vám pokutu až do výše 50 tisíc korun a nebo to vyřešit. Vím, že ve většině případů se nejedná o malou investici. Prvním krokem, který učiníte,  pokud se chcete touto cestou vydat, je to, že vyhledáte projektanta, který Vám poradí vhodné řešení. Městský úřad, odbor životního prostředí Vám může pouze poskytnou příslušné formuláře a odkázat Vás na projektanta.

Závěrem podotýkám, že nejsem právník ani odborník na tuto problematiku, pouze se Vám vlastními slovy snažím předat veškeré mě dostupné informace. Myslím, že pokud by byl větší zájem, můžeme i uspořádat schůzku na obecním úřadě a o všem si popovídat. Ovšem konkrétní řešení vypouštění odpadních vod je dané vždy místem zdroje vypouštěných vod  (rodinný dům) a místem, kam jsou tyto vody dále vypouštěny (vodní tok, kanalizace, podmok), a to již přísluší odborníkům. 

Petra Vanclová

 

 

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1.7. 1964 do 31.12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.

ŘP si můžete vyměnit na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dle místa trvalého pobytu držitele ŘP), v našem případě na Městském úřadu Jilemnice, odboru dopravy (přízemí budovy vedle kostela). Výměna je osvobozena od správního poplatku a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní. 

ŘP si vyměňte již nyní, protože předejdete dlouhému čekání na úřadu a budete mít vystaven ŘP v zákonem stanovené lhůtě.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva dopravy - www.mdcr.cz.

 

 

Poděkování Farní charity Studenec

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníků i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2007. Výtěžek sbírky ve Vaší obci Martinice činil 10 812,50 Kč a byl odeslán na ústředí Sdružení České katolické charity v Praze 1.

Finanční prostředky budou použity na:

- 65% bude využito na projekt FCH Studenec - na zakoupení pomůcek pro zapůjčení imobilním pacientům,

- 15% připadne Diecézní charitě Hradec Králové na její projekty,

- 10% na humanitární pomoc do zahraničí,

- zbývající procenta tvoří režie Tříkrálové sbírky.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Za FCH Studenec Heda Jiranová

 

Poznámka redakční rady: Částka 10 812,50 Kč je doposud největší, která byla za dobu konání sbírek věnována občany naší obce. Pro informaci uvádíme, kolik jste darovali  v loňském roce, a to 8 725,-- Kč. 

Zázemí koledníci opět našli u paní Ludmily Bucharové, za což jí děkujeme. Dále ještě jednou děkujeme všem dárcům, koledníkům a organizátorům.

 

 

Poděkování Diakonie Broumov

Chtěli bychom Vám prostřednictvím tohoto dopisu poděkovat za Vaši finanční pomoc naší organizaci, protože Váš dar ve výši 1 062,-- Kč je pro nás opravdu pomocí.

Tím, že nám takto finančně pomáháte, nás jen utvrzujete v tom, že naše práce je nepostradatelná a díky lidem, jako jste Vy, nám stoupá energie a chuť pokračovat v naší práci a pomoci tak těm nejpotřebnějším.

Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchu jak v práci, tak v osobním životě. S přáním všeho dobrého

PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

 

Poznámka redakční rady: Jak jsme již psali v minulém čísle Zpravodaje, částka 1 062,-- Kč (30,-- Kč poštovné) byla vybrána při Zpívání o prvním adventu.

Diakonie Broumov nás oslovila, abychom humanitární sbírku zopakovali. Stalo se tak ve čtvrtek 22. a 29. března 2007 a můžeme konstatovat, že se opět podařilo shromáždit dost ošacení. Snad se zase jednou dobrá věc podařila a všem dárcům děkujeme!

 

 

První rozhovor s panem starostou

Uplynulo více jak 6 měsíců od doby, kdy do funkce starosty naší obce byl zvolen pan Leoš Mejvald. Proto jsem využila této příležitosti a položila mu několik otázek.

1. V zastupitelstvo obce jsi již pracoval. Nejdříve jako člen rady a v minulém volebním období jako místostarosta. Bylo i přesto těžké rozhodnout se a přijmout kandidaturu na starostu obce?

Ano, bylo to těžké rozhodnutí. Samozřejmě jsem měl možnost získat informace o práci, úkolech a povinnostech, které jsou spojeny s funkcí starosty obce. Nicméně okamžik, kdy jsem byl poprvé osloven, byl pro mě překvapením. Člověk ale nemůže cokoliv hodnotit, aniž by si neosahal tu samu podstatu věci, nezažil pocit, že je to doopravdy. Nebudu zastírat, že jsem o možnosti mého navržení jako kandidáta na starostu nevěděl dopředu. Protože již při mém dřívějším působení na obecním úřadě jsem byl v úzkém kontaktu s bývalým starostou ing. Jindrou, očekával jsem tuto možnost, ačkoliv jsem byl vnitřně přesvědčen o tom, že ing. Jindra je vynikajícím starostou, který si za léta působení ve vedení obce vydobyl jistě u mnohých z nás obdiv, sympatie a respekt. Ale jeho rozhodnutí nekandidovat do funkce starosty bylo neměnné a já, jak jsem již říkal, jsem se těžce rozhodoval o přijetí kandidatury.

2. Jaké byly první pocity a dojmy po zvolení?

V tom momentě hlasování mně to ani nepřišlo nijak zvláštní, vždyť jsme v zasedačce tolikrát hlasovali o věcech každodenních. Vše se dostavilo až druhý den, při prvním vstoupení do budovy obecního úřadu, při prvním podpisu a prvním jednání. Převažoval pocit zodpovědnosti a snaha o pečlivé plnění věcí veřejných. Také jsem měl a stále mám dobrý pocit, že se mohu kdykoliv obrátit na svého předchůdce a na Tebe a to s jakoukoliv otázkou nebo problémem. 

3. Co Tě na práci starosty příjemně nebo naopak nepříjemně překvapilo?

Starostování je především práce s lidmi a tedy práce, ve které není nouze o překvapení. Ať už to jsou překvapení milá nebo nemilá. Mnohotvárnost věcí, které se v obci řeší, je pro mě tím příjemným. No a ta nepříjemná překvapení – ani snad ne tabulky, výkazy, hlášení - samy o sobě, ale spíše jejich množství a také poznání, co všechno o nás chce někdo jiný vědět. Jako bychom nebyli ani samosprávní. 

4. Jaké máš představy o tom, co by se v obci mohlo vylepšit,  vybudovat nebo třeba i zakázat?

Myslím, že by obci hodně pomohlo znovuotevření továrny. V současné době tam vlastně pracují dva, tři lidi z Martinic, jinak jsou zde v pronájmu firmy z okolí a obci to v podstatě nic nepřináší. Cílem obce by dále mělo být udržení provozu školy a školky a neustále se snažit zpříjemnit prostředí pro naše nejmladší občánky. Také je dle mého názoru důležitá podpora místních spolků, ať jde o hasiče, sokoly nebo nějaký jiný spolek, který třeba v budoucnu vznikne a bude "zaměstnávat" víc lidí z vesnice.

V blízké budoucnosti musíme pořídit nový územní plán obce. Doufám, že se na jeho tvorbě bude podílet co možná nejvíc dotčených obyvatel a vznikne plán, který bude kvalitní a ku prospěchu života ve vesnici. A co se týče zákazů - byl bych rád, aby si každý z nás uvědomil, co je pro vesnici důležité a prospěšné, jaké jednání se naopak v budoucnu stane třeba pro sousedy  problematickým. Ať už se jedná o stavění, sousedské vztahy nebo odpady.

5. Nestýská se Ti po bývalém zaměstnání?

Před zvolením starostou obce jsem pracoval  dvanáct let v geodetické firmě jako technik. Za to dobu člověk získá přátele a zapustí kořeny v dobrém kolektivu. Tuto práci jsem měl rád a snažil se ji dělat poctivě. Byla to také především práce s lidmi a přiznám se, že bych si rád zajel s bývalými kolegy do lesa nebo na hory něco zaměřit. 

6. A jak to všechno přijala rodina, máš v ní oporu?

Starostou je člověk v podstatě 24 hodin denně, přesto se snažím s rodinou trávit co nejvíce volného času. Myslím, že se snažíme věci uspořádat co nejlépe, i když doba přináší někdy téměř neřešitelné situace. Cítím, že doma podporu v rodině mám a za to jí patří dík.  

Panu starostovi přeji, aby mu nová práce přinášela především radost, aby řešil co nejméně problémů, dále pak pevné nervy a úsměv na tváři. Děkuji za rozhovor.

Milada Štefanová

 

 

Zprávy komisí  

 

Finanční výbor

 

Hospodaření obce v roce 2006 a schválený rozpočet na rok 2007

Příjmy v tis. Kč                        upr.rozp.2006  skut.2006         rozp.2007

Daňové příjmy celkem                    3 759,5            3 937,1             3 913,0

Poplatky                                            77,5                51,4               128,0

Dotace                                             489,0               472,4                  98,3

Převody z fondů                     125,0               125,0                  88,5

Převod z hosp. činnosti                     220,0               184,2                177,0

Silnice                                                   0,0                 0,0                   12,0

Čištění odpadních vod                          44,0                45,0                 43,0

Školství                                                3,0                  4,0                   4,0

Knihovna                                              1,0                    0,5                             0,5

Obnova míst. památek                           0,0                  1,0                   0,0

Zpravodaj                                              5,0                  4,5                   5,0

Kulturní a soc. komise                         16,0                18,6                 13,0

Ost. tělovýchovná činnost                      2,5                  2,0                   1,0

Bytové hospodářství                            95,5                91,1               100,5

Veřejné osvětlení                                   4,0                  4,0                   2,0

Pohřebnictví                                          2,0                  4,0                   1,0

Příjem z prodeje pozemků                 320,0               320,0                    0,0

Sběr kom.odpadů                             112,5               102,4                113,5

Využ. a zneškod. kom. odpadů            11,0                14,1                 20,0

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň              0,0                  0,0                   2,0

Místní správa                                    105,0               133,5                  31,2

Příjmy z fin.operací                            20,0                 31,7                 33,5

                                              

Příjmy celkem:                                        5 412,5             5 546,5             4 787,0                    

 

Výdaje v tis. Kč

Komunikace                                     925,0               727,8                 623,0

Dopravní obslužnost                            50,5                50,3                  51,5

Pitná voda                                          55,0                  0,0                135,0

Čištění odpad. vod                             540,5               162,5                 521,5

Příspěvek PO (ZŠ+ŠD+MŠ+ŠJ)        753,0                753,0                  600,0

- opravy                                185,5                185,0                    60,0

- kapitálové výdaje                                 0,0                    0,0                  200,0

Za děti v ZŠ Jilemnice a Studenec       87,0                 88,7                  98,0

Knihovna                                            16,0                13,8                  15,5

Kronika                                                9,5                  8,3                    9,5

Obnova míst. památek                         20,5                  0,5                  41,0

Zpravodaj                                            10,5                  8,6                  10,5

Kulturní a soc. komise                         23,0                21,1                  23,0

Tělovýchovná činnost                           79,5                79,3                  79,0

Bytové hospodářství                            95,5                43,3                257,5

Veřejné osvětlení                                 75,0                57,0                427,0

Pohřebnictví                                        37,0                11,2                  37,0

Územní plánování a rozvoj                    10,0                10,5                    0,0

Kom.služby a úz.rozvoj                     299,0               238,5                 632,0       

Sběr nebezp. odpadu                          21,0                20,8                  25,0

Sběr komun. odpadu                         212,5                201,6               215,0

Veřejná zeleň                                       8,5                   5,1                42,0

Soc.péče a pomoc st.obč.                   20,0                 15,4                20,0

Požární ochrana                                900,0                881,4                 75,0

Volby do Parlamentu ČR                     20,0                   9,5                  0,0

Volby do ZO a Senátu ČR                    30,0                 12,5                  0,0

Místní správa, zastupitelstvo           1 529,0             1 475,9            1 350,0

Fin. operace, FRB                             247,5                248,8               156,0                   

Výdaje celkem:                            6 260,5             5 330,4            5 704,0        

Financování                                    +848,0               -216,1             +917,0

 

 

Listujeme v obecní kronice - co se o nás psalo v roce 2006

 

V loňském roce vyšlo v Deníku Pojizeří několik článků týkajících se naší obce.

V sobotu 27. května vyšel článek pod názvem „Policie hledá svědky nehody“. Píše se v něm: V pondělí odpoledne smetla řidička Nissanu Sunny autobusovou zastávku v Martinicích. Policisté hledají svědky nehody. K nehodě došlo 22. května ve 13.20 hodin. Nissan zdemoloval zastávku poblíž martinického fotbalového hřiště. Krátce po nehodě pomáhali ze sutin zastávky řidičce posádky tří vozů. Jedním z aut byla Škoda Favorit. Řidiče těchto aut žádají policisté o svědectví, pouze tak bude možné havárii řádně vyšetřit.

V úterý 18. července se v článku „Obce modernizují školní vývařovny“ píše: Letní prázdniny využijí v Martinicích k úpravám tamní obecní základní školy. „Na základě požadavku krajské hygienické stanice musíme investovat do modernizace školní vývařovny. Jedná se například o instalaci nových pracovních ploch a dřezů,“ uvedl starosta Martinic Jan Jindra. Podle starosty by bez potřebných investic hrozilo, že hygiena nechá školní kuchyň uzavřít. „Stavební práce jsme zahájili hned na počátku prázdnin. Celá zakázka nás přijde na přibližně sto tisíc korun. Pro náš rozpočet to není malá částka,“ upozornil Jindra.

Starostové malých obcí si také stěžují, že desítky až stovky tisíc korun vložených do modernizace škol, mohou přijít vniveč. „Může se klidně stát, že do školy vložíme - na naše poměry - obrovské peníze, ale kvůli úbytku dětí nám ji stát stejně zruší,“ posteskl si Jan Jindra. Podle starosty aktuálně existence školy ohrožena není. Naopak, dětí je pro příští školní rok tolik, že obecní malotřídka nemusí žádat o výjimku.

V dalším článku, který vyšel v pondělí 24. července pod názvem „První nový hasičský vůz je v Martinicích“, se píše: Od soboty mají dobrovolní hasiči v obci Martinice na Jilemnicku k dispozici nový zásahový vůz. Jedná se o auto GAZelle kombi, jehož pořizovací hodnoty činí téměř 900 tisíc korun. „Od roku 1990 je to první zcela nové auto, které dostávají dobrovolní hasiči v Pojizeří. Je skvělé, že obec neváhala na pořízení dát nemalé prostředky,“ řekl Miroslav Miksánek, starosta Okresního sdružení dobrovolných hasičů Semily. Nové auto již Martiničtí pro své hasiče potřebovali: Dosud sbor měl k dispozici padesát let starou Tatru 805. „O auto jsme se starali dle našich sil. Stárnutí ale nejde zastavit,“ konstatoval velitel martinických hasičů Josef John. „Od Libereckého kraje jsme získali 300 tisíc korun. Zbytek byl uhrazen z rozpočtu obce. Věřím, že čas ukáže, o jak důležitou a prospěšnou investici šlo,“ konstatoval starosta Martinic Jan Jindra.

Krátký článek vyšel též ve středu 13. září pod názvem „Firma přišla o mosazné díly“. Stojí v něm: Do skladu firmy Kvinto v Martinicích se během víkendu vloupal zloděj. Nejprve vypáčil visací zámek a poté vnikl do stavební buňky, z jejíhož skladu odcizil mosazné náhradní díly k chladičům. Firmě způsobil škodu ve výši kolem 20 tisíc korun.

Po komunálních volbách 15. listopadu vyšel v DP článek „Martinice mají nového starostu“. Dozvíme se z něho: Obec Martinice má po nedávných komunálních volbách nového starostu. Jan Jindra, který stál v čele obce šestnáct let, již na post prvního muže nekandidoval. Novým starostou byl zvolen Leoš Mejvald. „Dosud jsem pracoval v geodetické firmě. Mám zájem a ambici pracovat pro dobro Martinic. Jsem rád, že Jan Jindra přijal post místostarosty. Bude mi určitě cenným rádcem,“ řekl Leoš Mejvald, nový starosta Martinic.

Aktuálním tématem, které bude řešit nové vedení obce, je zajištění likvidace domovního odpadu. Martinice jsou jednou z mála obcí, které dosud nemají zaveden paušální poplatek za odvoz a likvidaci odpadů.

 

 

Stalo se před ...

 

50ti lety:

- zima byla velice mírná, sněhu málo a koncem měsíce března začaly polní práce. Jarní měsíce zvláště duben a květen, byly velice suché, zato letní a podzimní údobí provázeno častými a hojnými dešťovými srážkami, slunečních dnů poskrovnu. V době žní a sklizně okopanin uhodilo tak nepříznivé, deštivé a k tomu studené počasí, že byla obava, jak se otavy, zrniny a brambory dostanou pod střechu. Šlo to těžce zvláště s otavou, ale pěkný a slunný říjen vše napravil a pěkný čas přál i dalším polním pracem.

- úroda obilí byla dobrá, slabá následkem sucha byla úroda pícnin, zvláště sena. Ovoce se neurodilo žádné, nejenom u nás, ale i v celé střední Evropě, neb stromoví v době květu postihlo studené počasí, sníh a mrazy. Proto nebylo na trhu ani ovoce ze zahraničí a nedostatek jablek se projevil zvláště v době vánoční, kdy prodejny prodávaly po 1-2 kusech na jedno děcko.

- v neděli 26. května konaly se volby do místních, okresních a krajských národních výborů. Ke slavnostní náladě vyhrával místní rozhlas a kapela závodu „Lenka“ ze Studence. Do volebních seznamů bylo napsáno 647 voličů, pro kandidáty hlasovalo 629, proti 6. Za zmínku stojí zaznamenat postoj dělníků ze Slovenska, cigánské národnosti, t.č. zaměstnaných u správy státních lesů. Tito projevili a měli velký zájem o to, aby se zde mohli voleb zúčastnit a také se k volbám v plném počtu, slušně ustrojeni, dostavili a manifestačně odvolili. Do ONV za obvod Martinice byl zvolen Josef Buchar, čp. 164. Do MNV byli zvoleni: Jaroslav Pavlíček, Jan Hamrský, Jaroslav Slavík, Josef Havlíček, Antonín Spanilý, František Holubec st., Jaroslav Šaroun, Josef Tichý, Emil Řezníček, Ladislav Míč, Antonín Novotný, Josef Václavík, J. Podzimková, Žofie Bedrníková, všichni za obec Martinice a Pavel Tauchman, Jindřich Šimek st., Karel Paulů za osadu Rovnáčov. Předsedou se stal Jaroslav Pavlíček, ředitel místní školy, po jehož odchodu v roce 1958 do Liberce převzal funkci Jan Hamrský, který skončil jako poslední předseda MNV samostatné obce Martinice.

 

25ti lety:

- v neděli 7. února vyburcovala siréna místní požárníky k hašení požáru v kotelně závodu Sport v Zálesní Lhotě. K požáru se sjely sbory ze Zálesní Lhoty, Jilemnice, studence a Martinic. Požár byl rychle lokalizován, přesto byla kotelna vyřazena na několik dní z provozu.

- pod kola osobního motorového vlaku, přijíždějícího od Roztok, 24. července v 18. hod. vjel na železničním přejezdu nad závodem Kolora řidič z Nové Paky s manželkou. Vlak vlekl automobil ještě asi 30 m, oba při nehodě přišli o život.

- v noci ze 14. na 15. listopadu byla vyloupena místní samoobsluha. V hotovosti bylo odcizeno na 40 tis. Kčs kromě dalšího zboží, které pak zjišťovala následnující inventura.

- v jarním obodbí pracovali někteří občané na kanalizaci v prostoru staveniště rodinných domků pod čp. 25 a na dokončení kanalizace „Na rybníce“. V květnu zarovnalo JZD hromady odpadků na skládce u hřbitova. V té době byla opravena pumpa na hřbitově, v červnu opravena obalovanou drtí cesta od křižovatky k čp. 100 a další výmoly v okolí. V říjnu zajistila místní organizace Svazu invalidů nátěr bočních stěn autobusových čekáren a v nich umístěných laviček. V KD se postaral Občanský výbor o nátěr plechových střech a okapů, o zaizolování expansní nádrže a přívodního potrubí, zabudování nového výčepního pultu, obložení stěn kuchyně novými obkladačkami, o instalaci nového dřezu a nového el. sporáku. V MŠ dokončeny práce v přízemní místnosti, položena venkovní dlažba a zabudováno oplocení před vchodem do MŠ. Okresní správa silnic opravila asfaltový povrch od bývalé pošty k železničnímu mostu do Zálesní Lhoty. Lesní stavby pokračovaly ve výstavbě manipulačního skladu za nádražím.

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Marii Jirsové                      94 let

paní Žofii Lízrové                       94 let

panu Miloslavu Říhovi                93 let

paní Věře Fleischerové              85 let

paní Zdeňce Hodkové                80 let

paní Jaroslavě Filipové               75 let

paní Aleně Hájkové                    75 let

panu Miroslavu Ryšavému          75 let

panu Jiřímu Jechovi                   70 let

paní Věře Jechové                     70 let

 

 

Zlatá svatba

V měsíci dubnu oslavili 50. výročí svatby manželé Juliána a Josef Pochopovi, ke kterému upřímně blahopřejeme.

 

 

Úmrtí

  4. 1. 2007 -  František Holubec (1924)

26. 2. 2007 -  Jaroslav Svoboda (1928)

  8. 3. 2007 -  Julie Ullrichová (1914)

  6. 4. 2007 -  Emilie Kašťáková (1922)

18. 4. 2007 -  Otilie Jirsová (1908)

Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství

 

Zápis do Mateřské školy Martinice pro školní rok 2007/2008

se konal 14. března 2007. Bylo zapsáno 9 nových dětí a tím je pro školní rok 2007/08 kapacita školky zcela naplněna. Od září ji bude navštěvovat celkem 26 dětí.  

 

 

Leden a únor v místní škole  

Ani tyto zimní měsíce nás nepotěšily štědrou sněhovou nadílkou. Mráz se také nedokázal udržet po delší dobu, abychom obuli brusle a mohli jsme si venku zasportovat. Přesto se nám podařilo vyrazit se všemi ročníky na lyže. Ti nejmenší se učili základy běžeckého stylu a také si mohli zasjezdovat na kopci za hasičárnou. Starší děti se projížděly po stopě, kterou si musely samy vyšlapat. Také jsme si připravili běžecké závodní tratě. Ty nám bohužel do druhého dne zničil noční déšť. A tak se letos pro nevyhovující sněhové podmínky školní lyžařské závody nekohnaly.

Tradičně se naši školáci zúčastnili TŘIKRÁLOVÉ SBÍRKY(6.1.), kterou organizuje Farní charita Studenec. I letos se podařilo díky ochotě devíti dobrovolníků sestavit tři skupinky, které obcházely vesnici pod dozorem starších, již zkušených koledníků.

V lednu děti z 1. a 2. třídy nacvičovaly dramatizaci pohádky „Proč psi nesnášejí kočky?“. Odpověď na tuto otázku se skrývá v závěru pohádky. Je to proto, že je kdysi kočky okradly o jejich zásoby jídla a psi jim to dodnes nemohou zapomenout. Na naši první premiéru jsme pozvali děti z maritnické MŠ. Představení spojené s plněním různých úkolů se jim líbilo. Divadlo jsme si zopakovali a zahráli ho ještě 28.2. pro děti z MŠ ze Zálesní Lhoty a z Hrabačova.

Zápis dětí do 1. třídy proběhl 6.2. v budově školy. Ke školní docházce bylo zapsáno celkem sedm dětí: Pavlína Brožová, Markéta Jeriová, Michal Mejvald, Jan Mitrus, Petr Oždian, Vojtěch Šolc a Hana Šťastná.

Norskou lidovou pohádku „Kozlík“ jsme zhlédli společně s dětmi z MŠ Martinice a Zálesní Lhoty 15.2. Loutková pohádka proložená výstupy dvou herců se dětem velmi líbila. Pojednávala o kamarádství a vztazích mezi dětmi.

K únoru patří veselí a zábava. Tu pravou masopustní jsme si i s dětmi z MŠ užili 20.2. o MASOPUSTNÍM ÚTERÝ.

Masopustní rej dětí z místní ZŠ a MŠ

Průvod masek se vydal od školy k obecnímu úřadu, kde nám dal pan starosta L. Mejvald povolení k bujarému „křepčení a veselí“. Písničky a básničky s masopustní tématikou přispěly k veselé náladě. Samozřejmě nechyběly ani jitrnice a koblížky, které nám usmažily paní kuchařky ve školní jídelně. Zavzpomínali jsme si na loňské pekáčování a lyžování v maskách, které letos nešlo díky nedostatku sněhu zrealizovat.

V lednu a únoru nacvičovaly děti v hodinách tělesné výchovy sestavy na žíněnkách, žebřinách, lavičkách a švédské bedně. Ke konci února proběhnou tradiční gymnastické závody, které jsou vyvrcholením tohoto dvouměsíčního tréninku.

I v tyto zimní měsíce se ve škole pilně kreslilo. Soutěže byly tentokrát na téma „ „Sněhulák“, „Zima“ a „Tři králové“. V únoru se na výkresech hemžily postavičky lažařů, hokejistů, krasobruslařů a karnevalových masek. Téma „Zimní sporty“ a „Masopust“ doplnili „Dinosauři“ a „Valentýnská srdíčka“.

Děti už se těší na jarní prázdniny, které budou probíhat od 5.3. do 9.3. Přejeme jim, aby si je užily ve zdraví a při pěkném počasí.

 

Březen a duben v místní škole  

I tyto dva jarní měsíce měly naše děti zpestřenou výuku různými akcemi.

V březnu 20.3. jsme se vydali do Jilemnice na divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula v nastudování herců Malého vinohradského divadla. Všem se nám Vančurův příběh v jejich podání velmi líbil. Naše dojmy, které jsme vyjádřili písemně na papír, doplněné veselými kresbičkami, předala hercům paní ředitelka Karlová jako poděkování za hezký kulturní zážitek. Prý jim naše slohové a výtvarné práce udělaly velikou radost a použijí je při získávání grantů pro další představení pro děti a mládež.

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili akce pořádané KRNAPem pod názvem DNY PRO ZEMI (28.3.). Jednalo se o jarní uhrabování luk. Po práci si děti zahrály různé hry s přírodovědnou tématikou.

Pro zpestření výuky anglického jazyka pozvala paní učitelka Pavlousková do školy paní Marcelu Spilkovou na besedu o Anglii. Ta se s námi podělila o své dojmy z pobytu v této zemi. Děti se dozvěděly plno zajímavostí o Londýně a o životě v anglických rodinách.

Na Škaredou středu (4.4.) jsme tradičně společně s dětmi z MŠ vynesli Mořenu z naší vesnice. U rybníka byla zapálena a vhozena do vody. Tak jsme ukončili vládu paní Zimy, která však letošní kralování dosti odbyla. Zbytek jarních svátků prožily děti doma o krátkých velikonočních prázdninách.

Žáci ze 4. a 5. ročníku navštívili naše hlavní město. Celodenní výlet do Prahy proběhl 18. dubna. Cílem výletu byla prohlídka výstavy Lovci mamutů v Národním muzeu a procházka po Václavském náměstí, Staroměstském náměstí, Karlově mostě a prohlídka Chrámu sv. Víta.

Den Země letos připadl na neděli, proto jsme ho společně oslavili (tradičně prací, a to sběrem odpadků) už v pátek 20.4. Čistili jsme příkopy v naší vesnici. Jako každý rok jsme nacházeli mnoho různých odpadků. Ponejvíc to byly umělohmotné a skleněné lahve, krabičky od cigaret a různé obaly od potravin. V přírodě se ocitly díky neukázněným návštěvníkům rybníka, lesa, ale i řidičům, kteří odpad odhazují přímo z okýnek u aut. Moc bychom si přáli, aby naše žáky tento úklid poučil o tom, jak je to smutné být mezi těmi, kdo takto bezohledně ničí přírodu a znečišťuje životní prostředí.

Školní březnové výtvarné soutěže byly na téma „Kniha“, „Jaro“, „Pohádkové postavy“ a „Velikonoce“. V dubnu se kreslily oblíbené čarodějnice, mláďata a obrázky s dopravní tématikou (Duben - Měsíc bezpečnosti).

V pondělí 30.4. proběhlo na školní zahradě „Slavnostní otevření dětského hřiště“, které mohlo být vybudováno díky sponzorským darům. Touto cestou děkujeme všem dárcům. Protože možnost finančního přispění stále probíhá, budou jejich jména zveřejněna v příštím čísle zpravodaje. Houpačky, horolezecké střeny a hrad se skluzavkou mohou využívat naši školáci, děti ze školní družiny, mateřské školy i ostatní zájemci. Předkládáme Vám režim dětského hřiště, který je nutný při jeho návštěvě dodržovat.

Za celý kolektiv Renata Pavlatová

 

REŽIM  DĚTSKÉHO  HŘIŠTĚ

1.     Hřiště je přístupné dětem do 15 let. Dětem, které ještě nenastoupily povinnou školní docházku, je povolen vstup a pobyt na hřišti pouze za doprovodu osoby starší 15 let.

2.     Pobyt na hřišti není veřejnosti povolen v době vyučování tělesné výchovy a v době školní družiny. 

3.     Děti z mateřské školy mají přístup povolen v doprovodu vyučujících v jakékoli denní době s vyjímkou uvedenou v bodě č. 2.

4.     Hřiště je přístupné v průběhu celého týdne s vyjímkou uvedenou v bodě č. 2.

5.     Úraz způsobený v době tělesné výchovy, školní družiny a při pobytu mateřské školy bude odškodněn pojišťovnou prostřednictvím základní školy. Ve všech ostatních případech je pohyb na hřišti a herních prvcích na vlastní nebezpečí.

6.     Odpadky se odkládají do popelnic umístěných u kotelny školy. V případě prokazatelného nedodržování pořádku bude viník pověřen úklidem hřiště a jeho blízkého okolí.

7.      V případě úmyslného a prokazatelného poškozování majetku hřiště bude viník (v případě nezletilého viníka jeho zákonný zástupce) povinen uhradit vzniklou škodu.

8.     Uživatelé hřiště jsou povinni dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních uživatelů.

9.     Zjištěné závady na herních prvcích prosíme okamžitě nahlásit v budově základní školy nebo v budově obecního úřadu či na telefonních číslech 481 544 323, 481 543 066, 607 608 243.

Režim dětského hřiště nabývá platnosti dne 30. 4. 2007.                                                                            

 

 

Kultura

 

Co je nového v knihovně?

Už několik let máme možnost navštívit knihovnu i za jiným účelem, než jsou knihy. Umožnilo nám to Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropská unie a Liberecký kraj formou projektu Internetizace knihoven v LK. Internet je možno využívat zdarma i ve dnech, když není knihovna otevřena. Stačí se dohodnout na obecním úřadě.

Za minulý rok přibylo do obecní knihovny přes 50 nových knih a k tomu máme putovní soubor ze Semil.

Těším se na nové čtenáře i ty stávající.

Nashledanou Musilová Míla

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

Ne   6.5., 14.30 hod. - O PRINCEZNĚ A POPLETOVI, loutková pohádka na motivy pohádky O hloupém Honzovi

Čt 10.5., 19.30 hod. - soubor ABBA WORLD REVIVAL, desetičlenný soubor, složený z profesionálních hudebníků, které svedl dohromady obdiv k tvorbě světoznámé švédské skupiny ABBA a nabízí originální provedení repertoáru této slavné formace. Celá produkce je dokonalou live interpretací skladeb ABBA na špičkové úrovni, včetně dokonalé image, podiové choreografie. Show je podpořena vizuálními efekty a projekcí na velkoplošná plátna.

Pá 11.5., 19.30 hod. - SLAVNOSTNÍ SYMFONICKÝ KONCERT, Krkonošské metro připravilo k 62. výročí osvobození a k 180. výročí od úmrtí Ludwiga van Beethovena společný koncert s Pěveckým sborem Antonín Dvořák z Turnova.

Čt   7.6., 19.30 hod. - HALINA PAWLOWSKÁ - „One woman show, aneb ...“ Humorné vyprávění příběhů ze života, televizního natáčení a mnoho jiných moudrých rad.

 

Májový jarmark s kulturním programem v Jilemnici se bude konat v sobotu 19. května.

 

Galerie v Kotelně

Po 14.5., 17.30 hod. - vernisáž výstavy ve vestibulu SD Jilm A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád ... Politická perzekuce 1948 - 1989. Hostem vernisáže bude emeritní biskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, zpívat bude Jan Kryl. Při této příležitosti zazní také ukázky muklovské poesie. Výstavu připravila pobočka Konfederace politických vězňů Semily-Turnov, vedená Sergejem Solovjevem a potrvá do konce června 2007.

 

Klub Betanie

Po 28.5., 18.30 hod. - Místo rodiny ve společnosti - hostem bude Rut Kolínská, držitelka ocenění Žena Evropy 2003

 

VI. Výstava výtvarné tvorby autorů Podkrkonoší v SD JILM

Na letošní výstavu přijímáme práce v oblasti volné tvorby:

skupina 1.         malba, grafika, kresba

skupina 2.         ostatní volná tvorba

Vernisáž:          15. 6. v 18.00 hod.

Výstava:           16. 6. - 28. 6. 2007        10.00 - 17.00 hod.

Podrobné informace poskytneme v kanceláři SD Jilm na tlf. 481 544 070.

 

KINO 70 Jilemnice - výběr:  Hudbu složil, slova napsal (1.5.), Poslední skotský král (4.5.), Pusinky (7.5.), Dopisy z Iwo Jimy (8.5.), Rocky Balboa (13.5.), Vratné lahve (15.5.), Past na žraloka (16.5.), Vlajky našich otců (22.5.), Obsluhoval jsem anglického krále (27.5.), Dreamgirls (29.5.), Artur a Minimojové (30.5.), Bestiář (23.6.).

 

Kurz taneční a společenské výchovy 2007 - přihlášky přijímáne od 1.6. 2007, bližší inf. v kanceláři SD JILM, tlf. 481 544070.

 

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

pro Vás připravilo výstavu Poklady z depozitářů muzea, na které budou představeny přírůstky muzea za poslední 2 roky. Výstava potrvá do 31. května 2007.

 

Zmizelá JIlemnice

Tak se jmenuje nová publikace PaedDr. Jana Luštince vydaná nakladatelstvím Paseka v rámci edice Zmizelé Čechy. 185 fotografií Vám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice a rozhodně stojí zato, si tuto knihu zakoupit.

 

 

Sport   

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Většinou, když píšu  příspěvek do zpravodaje, pracně přemýšlím, co napsat nového. Tentokrát je rozhodně o čem psát. Bohužel. Za normálních okolností bych asi psala o provozu kluziště či o zimní přípravě fotbalistů. Jenže nikdo nečekal, že se 18. ledna přiřítí orkán Kyril a všechno bude jinak.

První noc byla zvláštní tím, že jsme mohli jen tušit, co se asi venku děje. Slyšeli jsme praskání stromů, pozorovali hasiče v akci. Vše ukázalo rozednění. Když jsem se hned ráno šla podívat, jak to všechno dopadlo, nestačila jsem se divit. Z lesa, který po léta obklopoval fotbalové hřiště, mnoho nezbylo. Myslím, že všem těm, kteří berou areál Sokola jako nedílnou součást obce a mnohdy zde strávili spoustu hezkých chvil,  muselo být těžko u srdce.

Již v pátek, první den po řádění orkánu, se našla spousta dobrovolníků ochotných přiložit ruku k dílu. Nejdříve jsme začali odklízet stromy ze zahrad za železniční tratí a čistit prostor podél  kolejí. Ačkoliv pomocníků bylo hodně,  v té spoustě polámaných stromů práce nebyla pomalu vidět. Předpověď počasí zvěstovala druhou vlnu orkánu hned na další noc. Přiznám se, že představa dalšího rána, které může být ještě horší, mi na klidu moc nepřidala. Druhý den bylo jasné, že stromy, které nespadly při prvním řádění větru,  tomu druhému už neodolaly. Příliš dlouho jsme se nerozhodovali, co a jak podniknout. Odpoledne přišlo asi 30 brigádníků a pustili se do práce. Dočistili jsme pozemky jiných majitelů a samotný přístup do areálu. Hned v prvních dnech bylo zajištěno zpracování polomového dřeva, jeho vyvožení z lesa a následný prodej. Jsme rádi za celkem hladký průběh, protože je jasné, že práce pro dřevaře  a dřeva pro zpracovatele  bude v nejbližších dnech dost a dost. K dnešnímu dni je již polom vytěžen - jedná se zhruba o 350 prm dřeva. Tím to ovšem neskončilo. Nucená těžba (stromy poškozené ) si vyžádala ještě 160 prm dřeva vytěžit.

Kalamita na Sokolce

A co se bude dít dál? Po vytěžení vlastními silami musíme les co nejdříve vyčistit a potom opět vysázet. Sčítat škody je těžké. Pokud budeme hovořit pouze o těch finančních, je jasné, že velké množství dřeva bylo polomem poškozeno. Padající stromy zničily fotbalovou branku, střídačky, lavičky, houpačky a oplocení. Bude nutná úprava a úklid plochy fotbalového hřiště. Navíc díky této teplé a mokré zimě byla půda rozměklá a tak při vyvážení došlo k poničení travnatých ploch okolo hřiště.

Zkrátka a dobře řádění orkánu změnilo jinak poklidný běh naší TJ. Proto prosím všechny občany Martinic o trpělivost, když se při pálení větví kouř nese celou vesnicí.

Kdo jste vývoj okolo opravy areálu sledoval, jistě víte, že se celkem dobře podařilo zahladit stopy po těžbě a  díky mechanizaci to dnes už zase vypadá k světu. Přesto příroda nám stále ukazuje, kdo je pánem. Rádi bychom oseli upravené plochy a poškozené hřiště, ale dlouho trvající sucho to znemožňuje. To platí i o možné výsadbě stromků. Plánovaný úklid lesa je též nemožný, vždyť denně musejí hasiči zasahovat u požárů. A tak se jen obáváme invaze kůrovce, který může napáchat další velké škody i na tom kousku lesa, který nám ještě zbyl.

Dále Vám přináším informace z Výroční členské schůze, která se konala 23.2. 2007. Pro další dva roky byl zvolen devítičlenný výbor ve složení: Brož Ladislav, Mihálo Jan, Šimůnek Daniel, Buryánek Petr, Horáček Martin, Marks Jiří, Mejvald Leoš, Vancl Josef a Vanclová Petra. Z minulého výboru odstoupil Otakar Vašek a Jaroslav Svoboda st. Oběma patří poděkování za svědomitou práci pro naši TJ. Bohužel, pan Svoboda nás opustil navždy a nám se po jeho veselých i poučných historkách, kterými vždy zpestřil naše pracovní jednání,  bude stýskat. Co se týče plánu akcí na tento rok, tak se nic podstatného nemění. Nebudu je podrobně rozepisovat  ale vždy vás včas informuji o těch, které se blíží. Pálení čarodějnic, které jsme u nás po několik let pořádali,  letos z technických důvodů přenecháme místním hasičům. Ale je před námi pouť. Podrobný program se včas dozvíte z plakátů.

Na jaře samozřejmě odstartovala jarní fotbalová soutěž mužů i dorostu. Pro fanoušky zde přinášíme rozpis utkání:

 

 DOROST

14. 4.    sobota  14.15    Mladé Buky      - MARTINICE    (venku)

28. 4.    sobota  14.00    MARTINICE      - Svoboda n. Ú. (doma)

  1. 5.   úterý     14.45    Rudník              - MARTINICE

  5. 5.   sobota  14.15    Lánov               - MARTINICE 

  8. 5.   úterý     14.00    MARTINICE      - Pilníkov

20. 5.    neděle  14.00    Rtyně               - MARTINICE

26. 5.    sobota  14.00    MARTINICE      - Rtyně

  2 .6.   sobota  14.00    MARTINICE      - Mladé Buky

  9. 6.   sobota  14.45    Prosečné          - MARTINICE

16. 6.    sobota  14.45    Svoboda           - MARTINICE

23. 6.    sobota  14.00    MARTINICE      - Rudník

 

MUŽI

31.  3.   sobota  16.00    Rokytnice n.J.   - MARTINICE (venku)

  7.  4.  sobota  16.30    MARTINICE      - Kruh              (doma)

14.  4.   sobota  16.30    MARTINICE      - Tatobity

21.  4.   sobota  17.00    Poniklá             - MARTINICE

28.  4.   sobota  17.00    MARTINICE      - Roztoky u J.

  1.  5.  úterý     17.00    MARTINICE      - Lomnice n. P.

  5.  5.  sobota  17.00    Víchová B         - MARTINICE   

12.  5.   sobota  17.00    MARTINICE      - Horní Branná

16.  5.   středa   17.00    Lomnice n. P.   - MARTINICE

19.  5.   sobota  17.00    Bělá u St. P.     - MARTINICE

26.  5.   sobota  17.00    MARTINICE      - Jilemnice

  2.  6.  sobota  17.00    Libštát              - MARTINICE

  9.  6.  sobota  17.00    MARTINICE      - Košťálov B

16.  6.   sobota  17.00    Stružinec          - MARTINICE

 

Od 1. května máme nový pár na postu správce areálu. Jsou to Iva Šimůnková a Daniel Galbavý. Přeji jim hodně elánu a také trpělivosti, protože vím, že té je při výkonu této činnosti zapotřebí.

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

Fotbaloví mladší minižáci v Martinicích

Na konci března 2007 bylo rozhodnuto, že okresní soutěž mladší přípravky bude rozšířena o družstva Jablonce n. J., H. Branné a Martinic. 

Naši nejmenší fotbalisti se tak konečně dočkají  prvního mistrovského utkání. Abychom dopadli lépe než na podzim 2006 (se Studencem 0:15 a 0:14), museli jsme v tréninku přidat.

V zimním období jsme chodili do naší malé tělocvičny.  Děti byly rozděleny do dvou skupin (mladší 4 až 6 let a starší 7 až 10 let). Děti hrály florbal, trénovaly obratnost a  techniku běhu.

Dne 12. a 13. března  jsme si udělali brigádu. Děti uhrabovaly trávník a pomáhaly s  odklízením větviček z poničeného hřiště. Hezké počasí a uklizené hřiště nám dovolilo začít trénovat venku už koncem března. Nyní se scházíme dvakrát týdně. Počet dětí se neustále zvyšuje a proto jsme museli rozšířit realizační tým. V současné době máme 17 registrovaných dětí od 6 do 10 let + 3 neregistrované, a to včetně dvou děvčat a tří kluků z Jilemnice. S těmito dětmi pracujeme ve složení Vláďa Brož, David Svoboda a Honza Šír.

12.4. 2007 jsme sehráli v Martinicích první jarní přátelský zápas s mikrožáky z Jablonce nad Jizerou. Zápas jsme hráli na 4x12 minut. Po poločase jsme prohrávali 0:2. Ve třetí čtvrtině vstřelil první gól tohoto nového mužstva Roman Vydra. To bylo radosti. Kluci ožili a bojovali jako nikdy před tím. V závěrečné části utkání skóre úplně otočili. Nejprve vyrovnal Tomáš Brož. Vítěznou branku vstřelil kapitán Petr Lukeš a  na uklidňujících 4:2 zvýšil Ivan Mitrus. V zápase ještě nastoupili: Matěj Rychtr, Martin Mejvald, Matěj Ott, Bára a Jirka Šafránkovi, Daniel Hrdlička  a Luboš Typlt.          Martinice  4 :2 Jablonec n. J. 

O týden později jsme jeli do Jablonce n. J. sehrát odvetu. Zápas jsme  nezačali dobře. Po první  obdržené brance se  kluci  rychle oklepali  a chytili otěže zápasu do svých rukou.  Poprvé se za Martinice trefil Vláďa Zuzánek z Jilemnice. Druhý gól přidal Petr Lukeš. Jabloneček stačil jenom vyrovnat. Rozhodující gól vstřelil po rychlém útoku  Ivan Mitrus. Na vítězství 3:2 se  kromě střelců a  výše uvedených hráčů podíleli i naši nejmladší  Vojta Šolc, Vojta Šír z Jilemnice a  Pája Brožová.          Jablonec n. J.  2 : 3  Martinice

23.4. 2007 jsme si pozvali do Martinic mladší minižáky z Horní Branné.  Vítězné mužstvo jsme doplnili o Martina Ducháčka, který v brance vystřídal Matěje Rychtra. Začátek se nám povedl. Utkání otevřel Ivan Mitrus. Pak krásným sólem přes tři hráče zvýšil Tomáš Brož na 2:0. Další šance zůstaly nevyužity. Střely Petra Lukeše a Ivan Mitruse jen těsně minuly  branku. H. Branná se však nevzdala a do poločasu srovnala na 2:2. Nakonec zápas skončil 4:4, když se mezi naše střelce  opět zapsali Ivan Mitrus a Tomáš Brož.  Na penalty jsme zvítězili 7:6.  Martinice  4 : 4 H. Branná, na penalty 7 : 6

Děkujeme všem rodičům a přátelům fotbalu za podporu a těšíme se na Vaše hlasivky při našich domácích zápasech.                    

                                                                                           Vláďa Brož, trenér

 

 

Jiná sdělení                                    

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů.

Dne 6. ledna 2007 se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Martinicích od 16.00 hodin konala výroční Valná hromada martinických hasičů. Po úvodním přivítání členů a hostů byl vzdán hold členům, se kterými jsme se v minulém roce rozloučili. Ve zprávě o činnosti, přednesené starostou sboru, byla vzpomenuta většina akcí, které hasiči během roku 2006 uskutečnili. Celkem bylo zorganizováno 66 akcí, na nichž naši členové a příznivci sboru věnovali ze svého volna 1775 hodin. A to v tomto počtu nejsou započítány práce administrativní, práce na lyžařském vleku a výlety. Dále následovala zpráva velitele sboru, vedoucí mladých hasičů, pokladní a zpráva revizní komise. V diskusi vystoupili 4 zástupci okolních hasičských sborů a starosta obce, který pronesl zdravici i za TJ Sokol Martinice. Na závěr byl schválen plán činnosti na rok 2007.

V sobotu 10. února jsme uspořádali v Kulturním domě v Martinicích Hasičský bál, na kterém nám tentokrát hrála hudba Pegas. Z tohoto místa bych chtěl poděkovat a pozdravit všechny členy, příznivce sboru a všech 60 sponzorů, kteří přispěli svým dílem k uspořádání bálu a též k jeho příznivému výsledku.

V sobotu 14. dubna provedli členové našeho sboru v dopoledních hodinách sběr kovového šrotu po obci. Tohoto sběru bylo o něco méně než v minulých letech. Přesto hasiči děkují všem občanům, že nám tento odpadový materiál dali a tím podpořili naši další činnost. Při této příležitosti byl proveden také úklid v okolí hasičské zbrojnice.

Dále bych chtěl sdělit, že během dubna si členové sboru, kteří vlastní historickou uniformu odpovídající době vzniku našeho sboru, nechali zhotovit repliky černých hasičských přileb. Helmy nám zhotovil „Hasičský servis - pan Aulický“ z Dolního Bousova. Tyto repliky si všichni opatřili pouze a jen ze svých vlastních prostředků. K celkové kompletaci béžových historických stejnokrojů nám schází pouze menší úprava dobových těžkých opasků. Na této opravě v současné době pracuje člen výboru.

Bohumil Ducháček, starosta SDH

 

Činnost s mladými hasiči jsme po zimní přestávce opět zahájili 23.3. 2007. Současný počet dětí ve starší kategorii do 15-ti let je 9 dětí, v mladší kategorii do 11-ti let také 9 dětí a v tzv. přípravce 7 dětí, celkem tedy 25 dětí. V loňském roce jsme se zúčastnili podzimního kola hry Plamen, kde děti dosáhly výborných výsledků, a proto se tento rok budeme snažit připravit naše děti na jarní kolo hry Plamen, která se uskuteční 26.5. 2007 v Jablonci nad Jizerou. Soutěž se skládá z 5 různých disciplín (štafeta 4 x 60 m, štafeta 400 m s překážkami CTIF, štafeta dvojic, útok CTIF a požární útok Plamen).

Kromě této soutěže se chceme s dětmi zúčastnit také soutěží v požárním útoku v Čisté u Horek a v Nedaříži. Obě soutěže se uskuteční v květnu.

 

Plánované akce našeho sboru:

7.6. 2007 – dětský den pro děti z místní mateřské školy

8.6. 2007 – dětský den pro děti z místní základní školy

předvedení hasičského zásahu u místní hasičské zbrojnice, ukázka hasební techniky, historické stříkačky,  předvedení požárních útoků dětí

15.6.-17.6. 2007 – účast s naší historickou stříkačkou na IV. celorepublikovém srazu hasičstva s výstavou historické hasičské techniky -  „Hasičské slavnosti Litoměřice 2007“

23.6. 2007 – účast na oslavě 120-ti let založení SDH v Bukovině u Čisté

18.8. 2007 – noční soutěž v požárním útoku v Nedaříži

a dále připravujeme:

25.6.-30.6. 2007 letní tábor pro naše mladé hasiče v Jizerských horách

Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

 

Archa Noemova na vrcholu Žalého?

           

 Žalý a jeho možná budoucnost

... a když vody opadly, ukázala se duha a archa přistála na hoře Araratu...

            Když si odmyslím nadmořskou výšku Araratu ve východním Turecku 5165 m, uměl bych si  představit výletní restauraci či hotel připomínající tvarem  korábu biblickou událost. Tam či na mnoha jiných místech, kde dnes „s jistotou“ tvrdí, že to je to pravé místo, kde Noe opět vystoupil na suchou zem. Ostatně i město Çanakalle, ležící poblíž legendami opředené Tróje, se dnes honosí atraktivní stavbou v podobě mohutného koně...

            Ať však přemýšlím jakkoliv, stále nemohu přijít na ten správný motiv, který vedl architekty k projektu stavby ve tvaru lodi na Předním Žalém hned vedle staré „Harrachovy“ rozhledny z roku 1892. Moderní experiment, prosklená stavba rozšiřující se směrem vzhůru na vyhlídkovou plošinu, jako by chtěla konkurovat vyššímu sousedovi. Další doprovodné stavby taktéž nejsou zanedbatelné svou velikostí i vzezřením. I když člověk není zrovna architektonickým odborníkem, může si dnes díky počítačové projekci udělat docela dobře představu o tom, co by čekalo Žalý, kdyby se záměr uskutečnil.

            Osobně si myslím, že taková hora uprostřed lesů spjatá s historií a tradicemi není zrovna tím nejvhodnějším místem pro experimentování. Pro zachování původních hodnot ostatně hovoří i to, že území je součástí národního parku a biosferické rezervace. Asi půjde o stavbu nápaditou, zajímavou a atraktivní. Musí však zrovna stát na vrcholu Žalého? Určitě není záhodno všude stavět „staré baráky“, ale nebylo by právě na tomto místě lépe sklonit se nad tradičními hodnotami a obnovit výstavbu ve stylu bývalé boudy, jejíž základy už desetiletí čekají na obnovu? Na území Krkonoš máme dnes již tak málo relativně nepoškozených míst, ať již z hlediska přírody nebo krajinného rázu. Jen zde, 200 m od vrcholu, se do lesních porostů vkliňuje sjezdovka, stožáry lanovky a další technická zařízení. Proč tedy budovat nový rušivý element u kamenné rozhledny?

            Docházím k názoru, že architektům zde  chyběla trocha jakési pokory, a je úplně jedno zda před Bohem, přírodou či obyčejnými lidmi, jejichž názor nikdo nerespektoval ani nezjišťoval! Třeba anketou mezi turisty či drobnou sondáží mínění místních obyvatel!

            Krajinný ráz je těžko uchopitelný pojem, protože každému se líbí něco jiného. Začlenění staveb do přírody na tak exponovaných stanovištích se musí proto pečlivě zvažovat. Vždyť příkladů neuvážené výstavby máme i v nedalekém okolí Žaléh dost. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a náhodný poutník nebude svůj výstup na vrchol komentovat slovy: „Je to stavba zajímavá, novátorská, pozoruhodná, akorát se mi tu nelíbí...“

Miloš Růžička, 27.4. 2007

 

Vážení spoluobčané!

            Na dominantním vrcholu, na který z naší vsi shlížíme, stávala vedle rozhledny turistická chata. Na jejích základech má dojít k obnově a vybudování obslužných objektů v okolí. S.r.o., která má pozemky pronajaty, zde hodlá postavit moderní prosklenou stavbu ve tvaru lodi. Je otázkou, zda se vedle kamenné rozhledny uprostřed lesa takový experiment hodí.

            I když se nás tato věc bezprostředně netýká, je Přední Žalý dominantou tohoto kraje a cílem našich výletů. Neměli bychom proto zůstat lhostejní. Svým podpisem můžete i vy dát argumenty pro posuzování věci orgány státní správy.

            Podpis pod vyjádření nesouhlasu s prezentovaným návrhem můžete udělit na obecním úřadě Martinice v Krkonoších……..Přijaty budou pochopitelně i reakce souhlasné (na to, co je hezké není recept!!!). Sebrané podpisy budou zaslány petičnímu výboru.

       Pokud jste petici již podepisovali na Benecku /eventuelně jinde/, upozorňujeme, že petici nelze podepsat dvakrát!!!

Petiční výbor

                                                                         

 

Změna provozní doby na Poště v Martinicích v Krkonoších

Ke změně provozní doby došlo ve středu v odpoledních hodinách.  Pro Vaši informaci uvádíme otevírací hodiny v jednotlivých dnech:

Po, Čt, Pá        7.30 - 10.30      13.00 - 14.45 hodin

Út                    7.30 -   9.30

St                    7.30 - 10.30      13.00 - 15.30 hodin

 

 

Sraz motorek v naší obci

V sobotu 19. května 2007 v době od 8.00 do 16.00 hod. se bude v prostoru před fou Motocentrum A-Z s.r.o. konat motoristická akce. Z tohoto důvodu dojde k omezení provozu na státní silnici vedoucí k nádraží ČD - uzavření silnice mezi viadukty před čp. 103. Objížďka bude značena a povede po místních komunikacích.

Přijďtě se na vyšperkované stroje podívat a děkujeme za shovívavost a pochopení při konání této akce.

 

 

Transsaltum – Klub přátel historie v Jilemnici

příští rok oslaví 20 let své existence. Od léta minulého roku je registrovaným občanským sdružením u Ministerstva vnitra. Jeho náplní je popularizace dějin a stavebních památek v oblasti horního Pojizeří a okolních území. Hlavní zřetel je věnována středověku, archeologii a opevněným sídlům. Počet aktivních, ale ani pasivních zájemců není tak veliký, a proto hledáme nové zájemce o členství  hlavně z okolí Jilemnice. Tedy i z Martinic. Pokud i vy máte zájem, tak se kontaktujte na následující adresu: Zdeněk Fišera, Transsaltum – Klub přátel historie v Jilemnici, Spořilov, Luční 1014, 514 01 Jilemnice, tel. 481 54 56 41, e-mail danielafish@quick.cz

Za klub T-KPH předem děkuje předseda Zdeněk Fišera

 

 

Co možná nevíte - 10 NEJ v České republice

Třeba se necháte inspirovat a o dovolené navštívíte některé z uvedených, určitě zajímavých a krásných míst naší republiky:

- největší přehradní nádrž - Lipno na horním toku Vltavy s plochou 4 870 ha. Hladina při normálním  stavu leží v nadmořské výšce 726 m. Maximální  hloubka  je 20 m, celkový objem vody 306 m3. Nádrž  byla  vybudována pro energetické účely (elektrárna Lipno–120 MW), ale slouží i pro  vylepšení průtoků Vltavy jako  ochrana před velkou vodou a pro rekreační účely.

- největší jezero – Černé jezero na Šumavě o rozloze 18,47 ha a hloubce 39,8 m. Leží v ledovcovém karu na svahu Jezerní hory (1 343  m) v nadmořské výšce  1 008 m. Nad jezerem je strmá, skalnatá,  320 m vysoká Jezerní stěna. Toto jezero  má zároveň nejvíce  vody ze všech jezer u nás – 2 878 000 m3 a je také i  nejhlubším nekrasovým jezerem v ČR.

- největší rybník – Rožmberk v Třeboňské pánvi, má  plochu 489 ha a maximální hloubku 6,2 m. Jeho hladina  je v nadmořské výšce 427  m, objem zadržované vody 5,86  milionů m3. Rybník byl  vybudovaný v letech  1584-90 věhlasným rybníkářem Jakubem Krčínem z Jelčan a  byl  ve své době neobyčejným technickým dílem. Jeho hráz  je dlouhá přibližně 2 430 m  a vysoká 11 m. Rybníkem protéká  řeka Lužnice.

- nejdelší  řeka – Vltava, její tok je dlouhý 433 km a povodí  zaujímá plochu 28 090 km2. Průměrný průtok před ústím do Labe je 150,9 m3/sekundu. Vltava pramení na Šumavě na svahu Černé hory ve výšce 1 172 m a ústí u Mělníka  ve výšce 155 m do Labe. Nejvýznamnější  přítoky Vltavy jsou Lužnice, Otava,  Sázava a Berounka. Na  vltavském toku byla vybudována celá kaskáda vodních  nádrží,  mezi které patří i naše největší vodní nádrž Lipno I a nádrž s  největším zadrženým objemem vody – Orlík.

- nejhlubší propast – Hranická  propast, nazývaná též Macůška, má hloubku 273,6 m (někdy uváděný údaj 329,5 m není ověřen  a oficiálně uznán). Propast najdeme  u města Hranice v Hranickém  krasu. Výzkum neustále probíhá a předpokládá se, že  hloubka  je mnohem větší. Hloubka suché části propasti k jezírku je  69 m. Jezírko  má slabě mineralizovanou vodu a je nejhlubším  přírodním jezerem v ČR.

- nejteplejší minerální pramen – vřídlo v  Karlových Varech, vyvěrá z  hlubky 2 000-3000 m a jeho teplota dosahuje 73 °C. Pramen  alkalicko-salinicko-muriatické  termální vody je vyveden do budovy Vřídelní  kolonády, postavené  v letech 1967-75. Vystřikuje do výšky až 12 m. Je zároveň  našim nejvydatnějším pramenem, vychrlí 1 800 l vody za minutu.

- nejníže položený bod – s  nadmořskou výškou 115 m (za normálního stavu vody v řečišti)  leží v  místě, kde řeka Labe opouští naše území.

- největší národní park – Šumava o rozloze 680,6 km2. Nejvyšším bodem je hora Plechý (1 378 m n.m.) a nejnižší bod leží v údolí Otavy u Rejštejna (570 m n.m.). Najdete zde 5 ledovcových jezer: Plešné, Laka, Prášilské, Černé a Čertovo.

- nejrozsáhlejší  skalní město - Adršpašsko-teplické skály, mají rozlohu 17,72 km2. Celá tato oblast  kvádrových pískovců, ve kterých se vlivem zvětrávání  vytvořily zajímavé útvary, kaňony a soutěsky, je  rozdělena Vlčí roklí na menší severní Adršpašské a  jižní  Teplické skály. Oblast je národní přírodní rezervací, geologicky,  botanicky i historicky cennou..

- unikátní  funkci „střechy Evropy“ - má vrch Klepáč (1 138  m n.m.) ve skupině Kralického Sněžníku. Na jeho jižním úpatí  je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do  Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a konečně řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černéhoo moře.

 Jasnová alej

...a její konec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INZERCE

 

Prodám

urnový hrob - pomník z přírodního kamene (sokl, krycí deska) na hřbitově v Martinicích v Krkonoších. Tlf. Praha 283 892 241.

 

 

 

Martinice v Krkonoších 27. 4.  2007

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: Intertisk Jilemnice.  

 

 

 

 

Obec Martinice