Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2007 > Červen 2007 Číslo 3 Ročník XVII.

Červen 2007 Číslo 3 Ročník XVII.

Dětský den u hasičů 8. června 2007

Taky marně přemýšlíte o tom, jak to vlastně je s tím panem Krejčířem? Kdo ho za mřížemi chce a kdo ne – možná si řeknete, že se nás to snad ani netýká, když to je na druhé straně zeměkoule. Taky nemáte jasný názor na pana Čunka? A teď ještě ta paní Parkanová s Radarem (nemyslím toho ze seriálu  M.A.S.H). Tohle všechno je od nás sice daleko, ale v podstatě to máme každý den v televizi i v novinách na stole. Informace někdy třeba úplně odlišné a možná i zavádějící, na které je opravdu těžko najít správný názor. Ovšem názor na to, že dneska zase někdo pálil na zahradě seno a nemohli jsme si v půlce vesnice otevřít okno ani v noci, ten je tady hned…

 

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO

 

       Jednání zastupitelstva obce se koná  až po uzávěrce tohoto vydání zpravodaje (27.6. 2007),  proto Vás mohu  informovat pouze o tom, co projednávala rada obce v průběhu měsíce května a června.

       Rada obce nadále pokračuje ve spolupráci s projektantem ing. Romanem Matouškem na zajištění stavebního povolení pro zainvestování stavebních parcel  v lokalitě pod nádražím. Rada obce vzala na vědomí informaci o možném ohrožení nemovitosti čp. 63 (Bucharovi) v souvislosti s průjezdem těžké stavební techniky na plánované stavební parcely a bude tuto situaci řešit poskytnutím jiného přístupu na parcely pro nákladní automobily při výstavbě (beton, cihly) ze silnice k nádraží. V letních měsících začne ČEZ provádět napojení lokality na nové kabelové vedení a současně budou přepojeny stávající rodinné domy na nové kabelové přípojky. Obec při této příležitosti začne budovat veřejné osvětlení jako přílož do výkopu pro el. kabely.

      Na jednání RO bylo schváleno vyplacení příspěvku SDH a Sokolu ve výši dle schváleného rozpočtu obce. Byl schválen ozdravný prořez dvou lip na parcele 555/2 ve vlastnictví pana dr. B. Jiřičky.  Rada obce vzala na vědomí žádost Hlaváčkových (čp. 5) o zpomalení dopravy na místní komunikaci okolo jejich rodinného domu. Tato problematika bude jedním z bodů jednání zastupitelstva obce.

      Rada obce schválila Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martinice v Krkonoších provedenou odborem kontroly Krajského úřadu LK, byl schválen návrh likvidační komise na vyřazení některých věcí z majetku obce a doporučeno zastupitelstvu tyto vyřadit. Byla uzavřena kupní smlouva na převod podílu 1/6 nemovitosti bytového domu čp. 196 s panem ing. Jaroslavem Vydrou. Polovina čistého příjmu z tohoto prodeje bude příjmem obecního rozpočtu, druhá polovina potom příjmem Fondu rozvoje bydlení. 

      Bylo schváleno zadání vypracování projektové dokumentace na přestavbu čp. 163, abychom měli připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení pro možné čerpání dotace ze  zdrojů EU nebo státního rozpočtu ČR (dle kalkulace projektanta se jedná o investici v částce cca. 10.000.000,00 Kč).  Dále byl schválen záměr uzavřít veřejnoprávní smlouvu  s Městem Jilemnice ve věci správního řízení ohledně zrušení trvalého pobytu pro občany z Martinic v Krk., RO odsouhlasila vyhotovení pasportu studní dle platného zákona o vodách – jedná se o veřejně přístupné studny, používané většinou pro zálivku - studna na hřbitově, u školy a u čp. 163.  Vrt martinického zdroje nad nádražím  má řádně povolený odběr vody do roku 2016.

            Rada obce se v uplynulých měsících zabývala také legalizací kanalizačních řadů, vybudovaných v různých částech obce  v různých časových obdobích,  abychom Vám, majitelům RD v obci, mohli dle platné legislativy umožnit odvedení řádně předčištěných odpadních vod do místních vodotečí. V současné době je zpracováván „Kanalizační řád Obce Martinice v Krkonoších“, který bude jasně určovat pravidla připojení a odvádění předčištěných odpadních vod místními kanalizačními řady. V souvislosti s výše uvedeným požádá Obec Martinice v Krkonoších o vypouštění odp. vod do vod povrchových z těchto kanalizačních řadů. Ten, kdo svoje odpadní vody nechává zasakovat nebo je vypouští do vodoteče vlastním zařízením, musí podat žádost sám. A to, že to není žádný jednoduchý úkon, Vám  nebudu vymlouvat.  Nicméně problémů okolo vypouštění odpadních vod je tolik, že se  jistě budou řešit ještě několik let.

        Rada obce schválila výjezd jednotky SDH s historickou stříkačkou a vozidlem GAZelle  na IV. Celorepublikový sraz hasičstva spojený s výstavou staré hasičské techniky do Litoměřic ve dnech 15. – 17. 6. 2007. O celé této akci Vám jistě přinese příspěvek v dalším čísle Zpravodaje někdo od hasičů. V prvním týdnu měsíce června si z obce odvezl do svého ateliéru na Hrubou Skálu dva křížky sochař pan Jiří Novák, který provede penetraci a opravu těchto dvou památek – křížku od Bujárkových a křížku od Bucharových. Přislíbil také, že do křížku, ze kterého byla soška odcizena, vysochá dle původní předlohy podobnou sošku Panny Marie. V prostoru u  Bujárkových byla také dokončena stavba kanalizačního řadu H5 pro odvedení dešťových vod z místních komunikací a umožní také odvedení  předčištěných vod ze šesti rodinných domků. Zmizelo tím další problematické místo v obci  ke spokojenosti místních i návštěvníků. RO projednala i stížnost na používání zábavné pyrotechniky v nočních hodinách. Žádáme občany o uvážlivé používání této pyrotechniky do 22.00 hod. vzhledem k době nočního klidu a našim čtyřnohým mazlíčkům.  Dále bylo rozhodnuto, že do prostoru křižovatky u Vejrových bude instalováno zrcadlo, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti v daném místě.

            Jedním z dalších bodů bylo i projednání skutečnosti, že nám Finanční úřad Jilemnice bude v letošním roce krátit daňové příjmy o 458 000,-- Kč. Je tomu tak z důvodu zvýšení vratek ze společného zdanění manželů za rok 2006. Protože se jedná o víc jak 10% celkových daňových příjmů obce na rok 2007, budeme o tomto problému jednat i na zasedání zastupitelstva obce. Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit zástupce pro jednání s odborem územního plánování a stavebního řádu ve věci pořízení změn a nového územního plánu pro naši obec. Dále schválila rada obce hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Martinice v Krk. (5739,16 Kč) a rozdělení zisku do fondů. Dále jsme projednali a schválili zhotovení projektové dokumentace na veřejné osvětlení podél komunikace v prostoru od trafostanice u Bucharových (čp.69) do prostoru křižovatky nad Šťastnými (čp. 189) v souvislosti s rekonstrukcí a posílením vedení NN v tomto prostoru.  Dále byl v radě obce projednán požadavek na přesunutí závory na "Kamence" od lesa  na hráz starého rybníka ke starému mlýnu pana Pohla. V tomto případě musíme jednat s podnikem Lesy ČR, který je majitelem pozemků i závory. 

Dovolte mi závěrem tohoto příspěvku popřát Vám příjemné prožití léta a krásné zážitky z dovolených.

Leoš Mejvald, starosta

Stavba kanalizace H 5

Rekonstrukce čp. 32

 

Zprávy OÚ                                                  

 

Zpravodaj

V souvislosti se změnou firmy, která pro nás jednotlivá vydání Zpravodaje připravuje a tiskne, dochází bohužel i ke změně ceny za výtisk. Po dlouhých debatách bylo radou obce odsouhlaseno navýšení ceny na 15 Kč za výtisk. Cena předplaceného Zpravodaje se pro rok 2007 nemění. Pro příští rok bude cena zpravodaje v předplatném 90 Kč. Obec Martinice v Krkonoších, stejně tak jako okolní obce, vydávání zpravodaje dotuje ze svých prostředků. Doufám, že i nadále pro Vás, čtenáře, zůstane Martinický zpravodaj zdrojem informací a pobavení.

L. Mejvald

 

 

Využití biomasy v praxi       

Ve čtvrtek 10. května jsem se zúčastnil exkurze „Po příkladech zpracování a využití biomasy“. Vyrazili jsme na naši první zastávku do Červeného Kostelce, kde má firmu výrobce kotlů na biomasu pan Verner. V tomto podniku jsme viděli nejen sortiment nabídky např. interiérové kotle na dřevo a štěpku, plně automatizovaný kotel na obilí, ale i klasické kotle na dřevo a pelety. S průvodcem jsme prošli také výrobní halu, kde se výrobce snaží najít způsoby, jak nejefektivněji spálit nejrůznější formy biomasy např. i zbytky přírodní bavlny z nedaleké textilky. V závěru nám majitel firmy, ing. Verner, představil koncepci své firmy, specializující se v posledních letech výhradně na využívání biomasy a seznámil nás s možnostmi jejího využívání z hlediska obce i občanů. Důležitou součástí jeho výkladu bylo i obecné srovnání cen produktů na trhu - biomasy (obilí, peletky, šťovík, štěpky, kusové dřevo) a dalších surovin pro vytápění. Případným zájemcům mohu na obecním úřadě poskytnout doplňující informace a podklady.

        Další zastávkou byla obec Kněžice u Městce Králové. Tato obec vybudovala v roce 2006 kotelnu na slámu nebo štěpky a bioplynovou stanici. Již při vstupu do areálu nás ovanul "čistý" kouř z komína této kotelny a přivítala nás tabule s překvapivě vysokým finančním rozpočtem tohoto záměru 111.6 mil. Kč (který byl v průběhu realizace ještě o 25 mil. navýšen!!!). Celý komplex zásobuje teplem 140 domů ve zdejší obci, každé odběrné místo (RD) má výměník na teplou vodu pro vytápění a ohřev teplé vody. Bioplynová stanice zpracovává nejen kejdu, ale je vybavená i na zpracování některých druhů odpadů např. z veřejného stravování. Bioplyn je následně spalován v agregátu firmy General Electric (USA) a  dodává el. energii nejen do obce, ale i do rozvodné sítě ČEZ. Hrdá tabule s nadpisem "Energeticky soběstačná obec" je však dokladem toho, že si místní občané v letních měsících nemohou ani otevřít okno (mohutné zásobníky digestátu prostě nejde necítit) a také toho, kolik nás to všechny, daňové poplatníky, stálo díky obdržené státní dotaci.   

L. Mejvald

 

 

Listujeme v obecní kronice - elektrifikace obce

 

Letošním rokem uplyne 80 let od zavedení elektrického proudu do Martinic.

O elektrickém osvětlení se uvažovalo u nás již od roku 1920, ale jako vše nové a pokrokové i toto naráželo na různé překážky a obtíže. Továrna, která připadala v úvahu jako největší odběratel, neměla o tuto věc zájem, měla elektřinu svoji a i nádraží se zdráhalo na elektrickou síť připojit. Ani v obecním zastupitelstvu nebylo jednoty. Dle protokolu ze dne 23. 10. 1921 vyjádřil se Jan Bedrník, že zřízení elektriky nebylo provedeno proto, že několik padouchů se postavilo proti. František Horáček žádá starostu, aby člen obecního zastupitelstva Jan Bedrník byl pro tento výrok volán k pořádku. A 24. 11. 1921 starosta předčítá přípis Fr. Horáčka, kterýmž se týž vzdává členství v obecním zastupitelstvu a všech z toho vyplývajících funkcí.

Protokol ze 13. 4. 1924 říká, že ředitelství st. drah v Hradci Králové zamítá připojiti se k elektrickému osvětlení. I mnozí občané ve vesnici zaujali záporný postoj k tomuto podniku, bylo různých výmluv, že bez elektriky to šlo dodnes, může to jíti tak dál, že je to jen tahání peněz z kapes poplatníků a u některých jedinců trvalo léta, než-li uznali výhody elektrického proudu.

Poznalo se, že bez finanční pomoci by k elektrizaci obce nedošlo, a proto do rozpočtu obce na rok 1927 byla vložena částka 80 000,-- Kč a dne 26. 7. 1927 bylo usneseno vyplatiti tento obnos ustanovenému již „družstvu pro rozvod elektrické energie“. Pak šlo již vše rychlým tempem, dostavili se elektrikáři, bylo postaveno hlavní vedení, instalační zařízení po domech a svépomocí místních občanů postaven transformátor. Naši rolníci svezli zdarma všechen stavební materiál a zedníci s dělníky vykonali také bezplatně všechny práce s výstavbou spojené. Takže v podzimních měsících r. 1927 přestaly u nás blikat petrolejové lampy, na penzi se vystěhovaly selské žentoury a z chaloupek a domků zazářilo elektrické světlo a ve stodolách našich rolníků poprvé zahučely elektrické motory.

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika                              

 

Životní jubilea – blahopřejeme

panu Rudolfu Horáčkovi             85 let

paní Růženě Hanušové              75 let

panu Josefu Pochopovi              75 let

paní Libuši Vokaté                    70 let

 

 

Školství                   

 

Poděkování

Dne 30.4. 2007 proběhlo za budovou základní školy „Slavnostní otevření dětského hřiště“.

Školní hřiště mohlo vzniknout jen díky podpoře některých našich spoluobčanů a příznivců školy, kteří poskytli sponzorské dary.

Velký dík patří všem. Především však panu Vladimíru Vanclovi, který poskytl dar jako první. Zároveň to byl i dar největší. To velmi přispělo k našemu rozhodnutí oslovit dopisem místní podnikatele i rodiče dětí a požádat je o jakoukoli finanční podporu. Menší či větší finanční částkou nám přispěli pánové Tomáš Kiš, ing. Miloslav Holubec, Pavel Šťastný, Miloslav Říha, Roman Fišera, Jiří Musil, Leoš Mejvald, Ladislav Braun, firma Horáček, Exner (truhláři v Koloře), Martin Ducháček, ing. Václav Kuřík, Petr Lukeš (žák 2.r.) a paní Jana Pavlíčková, Milada Štefanová, Bohumila Karlová, Renata Pavlatová, Martina Kuříková (truhlářství v Koloře), Dana Hrdličková, Renata Lukešová. Nemalou částku z celkové ceny hřiště (téměř 30 tis. Kč) nám poskytli pánové Leoš Mejvald, Leoš Materna, Karel Mejvald, Josef Vancl, Petr Buryánek, Jiří Musil a Jiří Pešta v podobě pomoci při výstavbě hřiště. Nemuseli být tak přizváni odborníci v takovém počtu, který byl původně plánován. Sponzorské dary však nestačily pokrýt veškeré náklady na vybudování hřiště. Zbývající finanční částku poskytla Obec Martinice v Krkonoších. Všem, kteří se na vybudování hřiště podíleli, ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Pro úplnou představu uvádím následující údaje: celková cena herních prvků, dopravy a montáže včetně DPH byla 286 510,-- Kč, Po uplatnění slevy z ceny prvků (sleva umožněna, jelikož 70% platba z ceny prvků byla provedena v procinci r. 2006) se konečná částka 227 262,-- Kč uhradila firmě TOMOVY PARKY s.r.o. se sídlem v Karlovicích - Radvánovicích. K zabudování prvků firma KAMPA Jilemnice (stavební a kam. práce) dodala beton včetně dopravy v hodnotě 5 024,50 Kč. Tatáž firma dodala geotextilii v hodnotě 1 920,-- Kč a praný štěrkopísek v ceně 7 749,50 Kč. Ten slouží jako dopadová plocha, která je z bezpečnostních důvodů povinná. Celková pořizovací cena hřiště včetně montáže, betonu, geotextilie, štěrkopísku se vyšplhala na částku 241 956,-- Kč. Pobyt na hřišti se řídí vyvěšeným „Režimem dětského hřiště“, který nabyl účinnosti 30.4. 2007.

Za kolektiv ZŠ Bohumila Karlová

 

 

Květen a červen v místní škole   

Je to neuvěřitelné, ale poslední dva měsíce školního roku 2006/07 jsou tady. I nám ve škole utíká čas velmi rychle.

Květen začal oslavou Dne matek. Ve středu 9.5. zaplnily maminky a babičky jednu vyzdobenou školní třídu, kde na ně čekali malí gratulanti s pásmem básniček, divadelního představení „Proč psi nasnášejí kočky“ a sváteční písničky. Každá oslavenkyně byla podarována veselým sluníčkem s přáním. Oslava proběhla tradičně ve velmi milé atmosféře, nechyběly ani slzy dojetí a radosti.

Další květnovou akcí bylo divadelní představení Bubáci a hastrmani. Veselá loutková pohádka, kterou v tělocvičně naší školy zhlédly i děti z místní MŠ a z MŠ ze Zálesní Lhoty, se moc líbila.

Dopravní soutěž „Jízda zručnosti“, která je vyvrcholením přípravy dětí k bezpečnému řešení situací na silnici pro chodce i malé cyklisty, se uskutečnila 25.5. před budovou školy. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali: Luboš Typlt (1.tř.), Petr Lukeš (2.tř.), Ivan Mitrus (3.tř.), Barbora Šafránková (4.tř.) a Jan Ott (5.tř.).

O průkazy cyklisty (pro děti od 10 let) usilovali žáci 4. třídy při testech a jízdě na kole 6.6. v Košťálově. Praktickou část splnili všichni. V teoretickém testu však mnozí neobstáli a tak si nakonec průkaz odvezla jen jedna žákyně - Markéta Machovcová.

I měsíc červen začínal oslavou. Tentokrát se staly oslavenci samy děti. Svůj svátek, MDD, oslavily na školní zahradě. Tradičně přišli i místní „školáčci“ i děti z nedaleké Zálesní Lhoty. Letos nám přálo i počasí, takže se oslava vydařila. Zdravé dobroty, jako jsou kedlubny, mrkve, okurky a jablka, dětem daroval jako odměnu za splněné úkoly pan Josef Effenberk ze Zálesní Lhoty. Touto cestou mu ještě jednou za všechny děti děkujeme.

I letos se naše škola zúčastnila úklidu turistických tras našich krásných hor. V rámci ekologické výchovy se tentokrát do Krkonoš vydali ti nejmenší - žáci 1., 2. a 3. třídy, kteří opravdu pilně a s velikou ochotou posbírali každý odpadek, který na trase Strážné - Špindlerův Mlýn našli. Nejpilnějším sběračem byl vyhlášen Ivan Mitrus (3.tř.). Po práci si děti prohlédly stanici KRNAPU, kde si zakoupily drobné upomínkové předměty. Velkým zážitkem bylo i opékání buřtů. Opět nám přálo počasí, tak se celá akce velmi vydařila.

Sbor martinických hasičů připravil na pátek 8.6. pro naše školáky „Hasičský den“. Děti, které nenavštěvují hasičský kroužek, se díky této akci mohly blíže seznámit s prací dobrovolných hasičů a vyzkoušet si i některé disciplíny, ve kterých se soutěží na hasičských závodech.

Své výtvarné dovednosti mohli naši školáci předvést na hřišti (15.6.). Sokol Martinice pro ně uspořádal soutěž v malování na asfalt. Téma bylo: „Malujeme pro radost“. Samozřejmě i v tyto měsíce byly pro malé výtvarníky vyhlášeny školní soutěže. V květnu se kreslili motýli, květy a květiny a balóny a vzducholodě. V červnu k nim přibylo téma „Děti a svět“.

Vzhledem k termínu konání hasičského tábora (25.6. - 29.6.) jsme museli tradiční soutěže, jako je volba MISS (18.6.) a MISSÁKA (20.6.), poznávání zvířat a rostlin (21.6.), návštěva filmového představení v Jilemnici (21.6.) a atletické školní závody (22.6.), posunout o týden dopředu.

S dětmi, které se hasičského tábora nezúčastní, se vydáme na výlet na Benecko a Janovu horu. Naplánované jsou další výlety po okolí a v případě hezkého počasí i koupání.

Školní rok 2006/07 bude ukončen 29.6., kdy budou rozdána vysvědčení. Všem našim školákům přejeme pěkné prožití letních prázdnin.

Za celý kolektiv Renata Pavlatová

 

DOPRAVNÍ POHÁDKY

 

Šílená Verča v protisměru (práce Lenky Ottové, 5. ročník)

Po jednom kruhovém objezdu a okolních silnicích se pohybovala motorka značky Veronika. Jezdila bez jezdce a jezdila takovou rychlostí, že se jí každý raději vyhnul.

Lidé, kteří jezdili po kruhovém objezdu pravidelně, začali slečně motorce říkat Šílená Verča.

Jednou na kruhový objezd přijel prezident Říše motorů, pan Žížalka. Vtom se proti němu vyřítila Šílená Verča v protisměru. Pan Žížalka se tak hodně lekl, že skoro nezvládl řízení. „Co to tady Je?“ vykřikl pan Žížalka. Jeden z obchodů vedle objezdu vysvětloval: „Ale pane prezidente, z toho si nic nedělejte, to je naše Šílená Verča, ta jezdí v protisměru pořád.“ Pan prezident se zděsil: „Jak je to možné, vždyť tady má obrovskou značku, která ukazuje směr jízdy!“ Pan prezident Říše motorů oznámil nečekanou novinku: „Já, Alois Žížalka, jsem se rozhodl, že si vezmu Šílenou Verču na starost a naučím ji řídit!“ Všichni byli moc šťastní.

Verča sama byla také ráda, že se jí už lidé nebudou vyhýbat a vydala se tedy za panem Žížalkou. „Haló, Verčo, už jsme na místě, tady se budeš učit řídit. Začneme hned.“ Pan prezident pokračuje: „Jako první se naučíme hlavní pravidla silničního provozu. Musíš jezdit vždy vpravo, nikdy nemůžeš jet vlevo! Dále se musíš naučit značky. Já ti je budu ukazovat a ty se snaž poznat, co znamenají.“ A ukázal značku Zákaz vjezdu všech vozidel. Verča vykřikla: „To je oloupané jablíčko!“ „Špatně, Verčo, to je zákaz vjezdu všech vozidel. Tam, kde je tato značka, nikdy nesmíš jet.“ Další značku doplnit Dej přednost v jízdě Verča poznala: „To je dej přednost v jízdě. To mi už vysvětlovala paní drogerie.“ „A tohle znamená chodec pro přechodce,“ vyhrkla Verča. Pan Žížalka odpověděl: „Skoro správně, jen se říká přechod pro chodce. Už se lepšíš, Verunko. Ještě pár značek a budeme pro dnešek končit.“ „Že by to byl přikázaný směr jízdy?“ zkouší Verča. „Ne, ne a ne. To je zákaz odbočení vpravo.“ Verča se dál poctivě snažila a jako poslední jí pan Žížalka ukázal značku Hlavní silnice. „Tak tahle značka znamená hlavní silnice,“ odpověděla Verča. „Velmi správně, přímo výborně. Zebro přijď zase a budeme pokračovat.“

Za nějaký čas se Verča vše naučila a účastníci silničního provozu jí změnili jméno. Ze Šílené Verči v protisměru se stala Šikovná Verča v dobrosměru!

 

Zebra staví BMW (práce Ivana Mitruse, 3. ročník)

Byla jednou jedna zebra, která pořád toužila postavit si BMW. Jednou, když přišla ze školy, tedy spíše ze zebří školy, byla hrozně unavená a tak šla spát. Když se probudila, stály před ní všechny náhradní díly na auto značky BMW. Na nic nečekala a začala skládat krásné fáro. Trvalo jí to dva roky, než celé auto sestavila. Skládala, až jí málem podkovy upadly. Zašla si proto ke starému dědovi kováři. Ten jí kopýtka krásně okoval a nasadil jí zlaté podkovy. Zebra si mohla za každou podkovu přát tři přání. Dohromady jich tedy měla dvanáct.

Na zpáteční cestě zaútočily na zebru hyeny. Zebra se nedala a každou hyenu zkopala. Pak všechny hyeny utekly.

Po návratu domů zebra nevěří svým očím. Tam, kde dříve stálo auto, byla jenom vyválená tráva. Auto někdo ukradl. Zebra si všimla podezřelého pachu a nějakých stop. Šla podle nich, až došla ke staré chýši vysoko na stromě. Zavolala: „Halóó, je tam někdo?“ Nic se neozývalo. Za nějakou dobu zaslechla zajímavé skřehotání: „Já jsem našel auto, tralala, tralala, ha ha ha!“ Zebře hned došlo, kdo jí auto ukradl. Byl to šimpanz Hurvínek. Hurvínek byl velký neposeda. Houpal se na liánách, skákal z větve na větev nebo bral vše, na co přišel. Zebra mu povídá: „Naval zpátky, co jsi mi vzal.“ Protože Hurvínek nebyl zlý! a má suprově stavěné tělo na lezení, byl za chvíli dole a vrátil zebře auto. Zebra se hned pustila do konečných úprav. Už už to vypadalo, že má vyhráno. Ale vtom se objevil orel a začal do auta klovat tak silně, že se stavba rozebrala. Zebře už docházela trpělivost. přesto se zase pustila do práce.

Druhý den přiskákal šimpanz Hurvínek a objevil se i orel. Oba se zebře omluvili a pomohli jí stavbu BMW dokončit.

Po dokončení práce se každý svezl a každý si zkusil řídit. BMW mělo i tuning. Mělo i sklapovací střechu.

Po roce se šimpanz a orel rozhodli, že zebře za krásnou projížďku postaví silnici se značkami a semaforem. Všechna tři zvířata se vozila v autě a hrála si spolu.

Jednou se u auta porouchala brzda a na semaforu svítila červená. Chtěli zabrzdit, ale nešlo to. Všichni začali panikařit. Ale zebra dostala nápad. Podívala se na svoje nohy a došlo jí, že má ještě všech 12 přání. Přála si, aby byli všichni z auta pryč. Stalo se. Auto jelo dál. Zebra zařvala: „Stůj!“ a auto zastavilo uprostřed silnice. Opravili brzdy a jeli dál.

Po návratu domů zebra rozhodla: „Za to, že jste mi pomohli postavit auto a silnici, udělám překvapení. Bude velká hostina.“

Jednoho rána zebra postavila řadu stolů, ubrusy a přichystala jídlo. Pro sebe trávu, pro Hurvínka banány a pro orla veliký kus masa. Jako bonus si vzali krásně šťavnaté ovoce. Pak tam přiběhli, přiskákaly a přiletěli ostatní šimpanzi, zebry a orli. Pustili se do jídla a všem moc chutnalo. Pak si zebra přála další dvě přání. První bylo: abychom se všichni měli do konce života dobře. Druhé přání bylo, aby už neměla žádné přání. Ťukli si na zdraví, zasmáli se a tím končí pohádka.

 

 

Kultura                     

 

Informace Obecní knihovny

Jako každé léto už po několik let, tak také letos bude knihovna uzavřena. Ti, kteří se chtějí předzásobit na léto a na dovolenou, mohou přijít ještě první sudý týden v červenci ve čtvrtek 12.07. 2007 od 15.30 do 18.00 hod. A ti, kteří se nebudou moci už dočkat konce prázdnin, mohou se přijít podívat do knihovny poslední sudý týden v srpnu ve čtvrtek 23.08. 2007 od 15.30 do 18.00 hod.

Všem čtenářům i nečtenářům přeji pěkné a slunečné léto.

                                                 Vaše knihovnice Musilová Míla

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:

Ne 8.7., 17.00 hod. - BAROKNÍ HUDBA, Grazyna Biernot - soprán, Tomáš Najbrt - loutna, theorba, barokní kytara, tradiční koncert v evangelickém kostele v  Křížlicích.

Ne 5.8., 14.30-19.00 hod. - 17. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB. K tanci a poslechu zahraje: Jilemničanka, Táboranka, Jablonečanka, Staropražští heligonkáři, odpolednem provede imitátor Libor Pantůček. Festival se uskuteční na hřišti u nemocnice, v případě deště v sálu SD JILM.

Pá 10.8., od 20.00 hod. - BROUCI BAND - Beatles Revival, SOUMRAK - skupina z Roztok u Jilemnice, pouťová zábava, hřiště u nemocnice.

 

Nabídka kurzů: Kurz taneční a společenské výchovy, Německý jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk  - začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, Hravá angličtina pro předškolní děti, Veselé pískání pro děti od 5 let, Divadelní kroužek pro děti od 8 do 15 let, Orientální tanec - začátečníci, pokročilí, děti, TAI-ČI - začátečníci.

Informace a přihlášky: kancelář SD JILM tel. 481 544070, , info@sdjilm.cz do 21.9. 2007.

 

 

KINO 70 Jilemnice:  Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže (3.7.), Obsluhoval jsem anglického krále (5.7.), Kráska v nesnázích (8.7.), Piráti z Karibiku - Na konci světa (10.7.), Vratné lahve (15.7.), Tajnosti (17.7.), Prachy dělaj člověka (19.7.), Grandhotel (24.7.), Předtucha (27.7.). 

 

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Ukrojte si u nás aneb o chlebu, pečivu a pečení - výstava potrvá do 30. září 2007.

 

 

Krakonošova tržnice - prodejní výstava v Roztokách se bude konat ve dnech 14.-15. července 2007 od 8.00 do 17.00 hodin.

 

 

Sport                        

 

Informace TJ SOKOL Martinice

Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje nás bohužel zastihla v době, kdy je řada důležitých rozhodnutí před námi. Naše tři fotbalové týmy čekají poslední utkání a tak vám ještě nemohu s jistotou sdělit konečné výsledky uplynulé fotbalové sezóny. V příštích dnech budeme v naší TJ rozhodovat o tom, kolik týmů bude přihlášeno do příštího ročníku. Neustále narážíme na malý počet hráčů v týmech dorostu i mužů. Také jejich výsledky fanoušky rozhodně nenadchly. V neposlední řadě je tu neustále se opakující problém s obsazením postů trenérů a vedoucích mužstev. Přístup hráčů mnohdy odradí i lidi, kteří fotbalu zasvětili dlouhá léta svůj volný čas. Problémy okolo fotbalu nejsou jen v naší TJ. Každá nová sezóna je provázena řadou změn a komplikací širšího charakteru. Do poslední chvíle se většinou ani neví, jak to pro nás vše dopadne v okresním měřítku. Po několika jednáních na Okresním fotbalovém svazu v Semilech to vypadalo, že se podaří opět rozjet dorosteneckou soutěž u nás na Semilsku, ale poslední informace hovoří o tom, že se to opět nepovede. Já doufám, že se s našimi fanoušky v srpnu opět sejdeme na mistrovských utkáních a že podpoří naše malé i velké fotbalisty. Bližší informace se včas dozvíte.

Červenec by se mohl zdát jako měsíc odpočinku, ale nás čeká příprava letních akcí. Tou úplně první je tradiční zájezd do Martinic u Holešova. Na Moravu se vypravíme 21.7. 2007. Pokud nám bude přát štěstí, tak nás tam i zpět dopraví pan Josef Hubáček se svým vozem Mercedes.

A pak už se rozjedou všechny další akce v našem areálu:

1.  28. 7.  (sobota) OD   9.00 HOD.

      IX.ROČNÍK TURNAJE VE FOTBALE - I.ROČNÍK MEMORIÁLU   

      JAROSLAVA SVOBODY

2.    4. 8.  (sobota) OD   9.00 HOD.

       X. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC „BALDACHÝN„

3.  11. 8.  (sobota) OD   9.00 HOD.

      XI. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE DVOJIC O POHÁR

      STAROSTY OBCE

4.  18. 8.  (sobota) OD 10.00 HOD.

      IX. ROČNÍK TURNAJE V PETANQUE

5.  26. 8.  (neděle) OD 14.00 HOD.

     DĚTSKÝ DEN

Přejeme Vám krásné léto a hodně odpočinku. 

Za TJ Sokol Petra Vanclová

Malování na asfalt u TJ Sokol 15. 6.Malování na asfalt u TJ Sokol 15. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladší přípravka 4x zvítězila a skončí nejhůře pátá

V sobotu 5.května 2007 začala nadstavbová část okresní soutěže mladší přípravky. Naši nejmenší měli hned v prvním kole volno. Zahajovací kolo nám ukázalo, že to nebude žádná procházka růžovým sadem. Náš první soupeř totiž rozstřílel Horní Brannou 14:0.

12. 5. jsme se dočkali. Na hřiště do Martinic přijeli kluci z Košťálova a z Jablonce n.J. Od 9,00 hod. jsme rozehráli utkání s Košťálovem (2 x 20 min.). Naše družstvo bylo skoro kompletní, chyběl pouze V. Zuzánek.  Zahájili jsme v nejsilnější sestavě. Zkušenějšímu a lepšímu soupeři jsme vzdorovali celých deset minut. Ve hře nás držel hlavně náš brankař M. Rychtr, který v 10. min. chytil penaltu. Jedinou šanci našeho týmu nevyužil I. Mitrus. V druhé polovině prvního poločasu jsme už podlehli náporu kluků z Košťálova a do přestávky jsme dostali 4 góly. Po přestávce byl rozdíl mezi námi a Košťálovem ještě větší. Koš´tálov nás sevřel před naší brankou a přidal dalších šest branek.  Utkání skončilo 0 : 10. Od 10.00 hod.  jsme nastoupili proti Jablonečku. Byl to úplně jiný zápas. Naši kluci a holky si více zahráli. Při střelecké chuti byl zejména I. Mitrus, který vstřelil Jablonečku celkem 4 góly. Za stavu 4:0 dokázal soupeř vstřelit svůj čestný úspěch. Na konečných 5:1 zvyšoval P. Lukeš.  Martinice  5 : 1  Jablonec nad Jizerou

K oběma zápasům nastoupili: M. Rychtr, R. Vydra, M. Mejvald, M. Ducháček, L. Typlt, D. Hrdlička, V. Šolc, V. Šír, B. a J . Šafránkovi, P. a T. Lukešovi, P. a T. Brožovi

19. 5. jsme sehráli dva zápasy v Libštátě. V oslabené sestavě, pouze s jedním náhradníkem, jsme nejdříve po slušném výkonu podlehli fotbalovějšímu Libštátu 0 : 5. Ve druhém zápase jsme změřili síly s minižáky z Horní Branné. Přestože jsme se snažili, projevila se na našich hráčích únava. Martinice   2 : 3  Horní Branná. Po gólu vstřelili P. Lukeš a T. Brož. Dále hráli:  I. Mitrus (brankář), L. Typlt, V. Zuzánek, M. Ducháček, J. Šafránek, T. Lukeš a P. Brožová.

26. 5.  naše cesta vedla do Jablonec nad Jizerou. Dlouho dopředu bylo jasné, že  do Jablonce odjedeme s malým počtem hráčů, neboť 5 fotbalistů jsme uvolnili pro hasičskou soutěž. Jenomže se stal zázrak a hasičská soutěž se uskutečnila také v Jablonci n.J. v těsné blízkosti fotbalového hřiště, a protože jsme našli pochopení u vedoucích našich  hasičů, Pavlíny Maternové  a Jirky Kučery, mohli za nás nastoupit I. Mitrus, P. Lukeš a M. Mejvald. To byl pro nás důležitý impuls. Od 9.00 hod. jsme si to rozdali s klukama z Jablonce n.J. Utkání mělo jednoznačný průběh. Jablonec nám vstřelil dva góĺy až za stavu 4:0. Po přestávce  se už Jablonec do žádné šance nedostal. Naopak naši přidali po vytrvalém dobývání jablonecké branky další čtyři góly. Martinice  8 : 2  Jablonec n.J.  Střelci: 6x  I. Mitrus, 1x  P. Lukeš, 1x  R. Vydra 

Druhý zápas od 11.00 hod. měl být pro nás daleko těžší. Naši kluci do zápasu s Horní Brannou vtrhli jako uragán. V úvodních 20 minutách jsme nasázeli Branné čtyři góly. Kluci bojovali, byli důrazní, a to hlavně před brankou soupeře. Po poločase trochu polevili, takže jsme dvakrát inkasovali, ale konec patřil opět našim dobře hrajícím klukům. Svůj výkon ještě okořenili dalšími čtyřmi brankami. K výbornému našeho družstva přispěla i skupina cca 20 našich hlasitě fandících martinických hasičů.

Martinice   8 : 2  Horní Branná Střelci: 3x T. Brož, 2x P. Lukeš a R. Vydra, 1x I. Mitrus. Dále hráli: V. Zuzánek, P. Brožová, L. Typlt , M. Mejvald, J. Kořínek, D. Hrdlička, T. Lukeš.

2. 6. jsme měli možnost nastoupit opět na domácím hřišti v Martinicích, a to proti Horní Branné. Naši potvrdili, že poslední vítězství nad tímto soupeřem nebylo náhodné. Do poločasu jsme vedli 3:0. Když dvě branky vstřelil výborně hrající V. Zuzánek a jednu přidal P. Lukeš. Přestože jsme do druhého poločasu poslali 6 nových hráčů, přidali jsme ještě dvě branky. Svoji dvanáctou branku v soutěži vstřelil I. Mitrus. Poslední gól byl vlastní. V obraně dobře zahráli L. Typlt a J. Šafránek, v záloze dobře bojoval M. Ducháček s T. Lukešem. Dařilo se i D. Hrdličkovi a B. Šafránkové. Martinice    5 : 0   Horní Branná Druhý zápas byl úplně jiný. Soupeřem nám byl Libštát. Než se kluci stačili rozkoukat prohrávali jsme 0:2. Po 5 minutách přišlo malé zlepšení a šance I. Mitruse. Bohužel svoje sólo nedokončil. Výborný výkon  podal v brance  Martin Mejvald. Přesto jsme do poločasu ještě dvakrát inkasovali. Naši kluci byli pomalejší, k protihráčům přistupovali pozdě, takže kluci z Libštátu měli hodně šancí. Po přestávce jsme dostali už jen jeden nešťastný gól, neboť míč skočil těsně před naším brankařem, a tak  M. Mejvalda přeskočil. Martinice   0  : 5   Libštát Za  Martinice v obou zápasech nastoupili: Mitrus, Brož, Zuzánek, Typlt, Ducháček, Vydra, Hrdlička, Mejvald, Kořínek, J. a B. Šafrankovi, P. a T. Lukešovi

9. 6. nás čekaly zápasy  s Libštátem a Studencem. Do Libštátu jsme odjeli pouze s jedním náhradníkem. Od poloviny prvního utkání jsme museli hrát pouze v osmi lidech, neboť T. Lukeše skolilo velké teplo.  Za úmorného vedra  se však naše družstvo drželo statečně. S Libštátem jsme sice prohráli 0 : 6, ale kluci nehráli špatně. Počtem rohových kopů jsme se libštátským dokonce vyrovnali. Po pěkné akci V. Zuzánka se do gólové příležitosti dostal T. Brož, ale domácí brankař jeho střelu fantasticky vyrazil.

Po krátkém osvěžení nás čekal Studenec v sestavě se sedmi kluky (1998). Zápas jsme začali dobře. Studenec nemohl dlouho překonat naší obranu a vynikajícího M. Mejvalda v brance, a tak začal střílet z velkých vzdáleností.  Se Studencem jsme prohráli 1 : 13. Devět branek jsme dostali právě z velké dálky. Vysoké střely byly i pro vynikajícího M. Mejvalda nechytatelné. Nejhezčí akci zápasu vymyslel a zrealizoval náš kapitán P. Lukeš. Místo střely na branku  z přímého kopu rozehrál k postranní čáře na T. Brože, ten  míč hned přihrál před branku, kam si Petr naběhl a nekompromisně zavěsil. Svým osmým gólem v soutěži oslavil své 8. narozeniny. Zápasy jsme odehráli v sestavě: brankař M. Mejvald, obrana L. Typlt, J. a B. Šafránkovi, záloha T. Brož a V. Zuzánek, útok P. Lukeš a R. Vydra.

 

Tabulka před posledním turnajem:

 

Pořadí

Tým

Skóre

Body

1.

TJ Košťálov

72:   8

25

2.

Jiskra Libštát

64:   8

24

3.

SK Studenec

64: 16

19

4.

SK Jilemnice

52:   7

18

5.

Sokol Martinice

29: 47

12

6.

Sokol H.Branná

17:113

  7

7.

Sokol Jablonec

  8:104

  1

                                                                                      Vláďa Brož, trenér

 

 

fotbalisti

 

Plavecký bazén a sauna v Jilemnici - do 16.7. 2007 bude probíhat plánovaná letní odstávka. Předpokládané datum zahájení provozu je v úterý 17.7. a otevřeno pak bude po celý zbytek prázdnin. Veškeré informace včetně prázdninové provozní doby najdete na www.sport-jilemnice.cz.

 

 

Jiná sdělení            

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů - činnost s mladými hasiči

Koncem měsíce dubna a v květnu jsme se s našimi mladými hasiči zúčastnili několika soutěží.

28. 4. jsme přijali pozvání do Jilemnice na netradiční závod, který spočíval v tom, že děti  procházely Jilemnicí a okolím a plnily různé disciplíny: např. určovaly topografické značky a azimuty, orientovaly mapy, házely granátem, dále zde byla štafeta požárních dvojic, určování požárních prostředků a vhodných či nevhodných hasicích přístrojů, kombinované štafety a doplňující úkoly závislé na pozorovacích schopnostech dětí. Spolu s dětmi tento závod absolvovali i vedoucí. Jelikož se v hodnocení nerozlišovala starší a mladší družstva, družstvo starších dětí se umístilo na 5. místě a družstvo mladších dětí na 10. místě.

1. 5. jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku v Čisté u Horek. Družstvo mladších dětí se umístilo na 14. místě a družstvo starších dětí na krásném 7. místě.

5. 5. jsme se zúčastnili jarního kola Podkrkonošského poháru v Nedaříži. Byla to soutěž, která se skládala z některých disciplín jarního kola hry Plamen (útok CTIF, štafeta 4 x 60 m, štafeta dvojic). Družstvo starších i mladších dětí se umístilo na 8. místě. Tento závod byl pro nás velkým přínosem, protože jsme si zde mohli vše vyzkoušet a načerpat nové znalosti od zkušených závodníků i rozhodčích.

19. 5. jsme uspořádali turnaj ve všech disciplínách hry Plamen s družstvem starších dětí z Horních Štěpanic. Jelikož nemají kde trénovat, nabídli jsme jim naši spolupráci a na závěr jsme uspořádali turnaj. Zvítězilo naše družstvo, ale pouze o pár bodů. Vítězové i poražení dostali malou odměnu a společně jsme si opekli buřty. Na oplátku pro nás oni připraví trénink na podzimní kolo hry Plamen.

26. 5. jsme se zúčastnili nejdůležitějšího závodu – jarního kola hry Plamen, která se uskutečnila v Jablonci nad Jizerou. Odjížděli jsme již v časných ranních hodinách, abychom tam dorazili včas. Zahájení však bylo až v 9 hod. Celá soutěž probíhala ve velmi volném režimu, takže jsme si mohli sami zvolit, které disciplíny absolvujeme dříve a které později. Vzhledem k tomu, že některé naše děti z mladší kategorie hrály současně i fotbalový zápas na nedalekém hřišti, museli jsme dát přednost těm disciplínám, ve kterých nesoutěžily. Začali jsme útokem CTIF, kde jsme i přes malé zdržení dosáhli výborných výsledků. Dále jsme pokračovali štafetou 400 m s překážkami CTIF, štafetou 4 x 60 m, štafetou dvojic. Kolem 12. hodiny už jsme ale dostali hlad, a tak jsme se odebrali na chutný oběd, který nám uvařili v jídelně v místí základní škole. Po obědě nás čekala poslední soutěž a sice požární útok. Nejprve šlo družstvo mladších a potom družstvo starších. Oběma družstvům se útok velice podařil. Na výsledky jsme čekali do 15. hodin. Do celkových výsledků se započítával i čas z podzimního kola, které se konalo v Benešově u Semil. Mladšímu družstvu se to tentokrát příliš nepovedlo, ale i tak je musíme pochválit, protože bylo vidět, že se snažili, a že do toho všichni dali všechnu svoji energii. Skončili na 10. místě z 12-ti družstev.  Staršímu družstvu patří velká pochvala. Skončili na 6. místě z 21 družstev. Je vidět, že i když jsme strávili společně hodně času, abychom vše dobře natrénovali, že to nebyla ztráta času. Za to všem dětem mnohokrát děkujeme a těšíme se na blížící se podzimní kolo. Chtěla bych moc poděkovat za trpělivost rodičů při trénincích a hlavně pak paní Dáše Hájkové za to, že pustila svoji dceru Danču Hájkovou na tento závod i přesto, že měla horečku a angínu. Bez ní bychom se bohužel nemohli zúčastnit, protože nemáme žádného náhradníka ani v jedné kategorii.

7. 6. jsme pro děti z místní mateřské školky a pro některé maminky s dětmi uspořádali dětský den u místní hasičské zbrojnice. Připravili jsme tam pro ně houpačky, skluzavku a pískoviště. Po zahájení předvedli naši nejmenší hasiči za pomoci některých  dětí z MŠ požární útok, dále jsme dětem ukázali, jak se obsluhovala ruční historická stříkačka. Byli zde připravené soutěžní dráhy o drobné ceny. Děti si mohly  vyzkoušet střílení ze vzduchovky a na závěr se mohly povozit v našem zásahovém vozidle Gazelle 4x4.

8. 6. byl dětský den pro děti z místní ZŠ. Po zahájení jsme pro ně připravili besedu s profesionálním hasičem z Jilemnice. Po besedě jsme předvedli dětem, jak se hasí hořící dům a vynášejí zranění. Zraněné osoby nám přišel ošetřit lékař z Rychlé záchranné služby z Jilemnice. Předvedl dětem ošetření popálenin, otevřené zlomeniny, tepenného krvácení, vraženého střepu v ruce a masáž srdce a dýchání z úst do úst na speciální figuríně. Po té předvedli naši mladí hasiči požární útok, naši hasiči útok s historickou stříkačkou jak na ruční pohon, tak na motorový pohon. Po obědě byly pro děti připravené soutěžní dráhy o drobné ceny a jedna soutěžní dráha na čas o ceny. Některé děti využily koupání v malém bazénu u hasičárny.

Všem děkujeme za účast a těšíme se opět někdy nashledanou.

Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

 

 

Krkonošské cyklobusy opět vyjely

Můžete si vybrat 7 autobusových tras:  1.  Harrachov - Horní Malá Úpa, Pomezní boudy, 2.  Jilemnice - Vítkovice, Horní Mísečky, 3.  Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, Špindlerovka, 4.  Trutnov - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy, 5.  Žacléř - Trutnov, pouze pro pěší, velmi omezená přeprava jízdních kol, 6.  Hostinné - Vrchlabí. V červnu autobusy jezdí každou So a Ne, v červenci a srpnu denně a v září Čt, So a Ne.

7.  Kozákov - Jilemnice, Hrabačov, provoz St a So

Všechny autobusy jsou vybaveny na přepravu minumálně 15 kol. Na území KRNAP mohou cyklisté jezdit pouze po oficiálních cyklotrasách.

Tip: cyklobusem vyjeďte na Špindlerovu boudu a dále po polské cyklotrase do Przesieky. Zpět přes Szklarskou Porebu na západ či Karpacz na východ. Z Harrachova a Pomezních bud vás cyklobusy dovezou do výchozího místa. Bližší informace: www.krkonose.eu, www.holidayinfo.cz.

Cyklobusem a lanovkou se i s kolem také můžene nechat vyvézt co nejvýše a potom se vydáte z kopce. Krkonoše - SMO ve spolupráci se Správou KRNAP doporučují devět dlouhých cykloturistických sjezdů, ze kterých jsme pro Vás vybrali „Sjezd do Kraje zapadlých vlastenců“ dlouhý 19 km: Harrachov (680 m.n.m.), Čertova hora (1020 m.n.m.), Na Kamlu, Janov, Na Mýtě, Havírna, Paseky nad Jizerou, Makov, Zadní Blansko, Přední Blansko, Jablonec nad Jizerou (450 m.n.m.).

 

 

Archa Noemova na vrcholu Žalého?

V minulém čísle zpravodaje jsme otiskli článek o plánované výstavbě na vrcholu hory Žalý. Dle našich informací došlo k posunu názoru na architektonické řešení stavby, nicméně další podrobnosti vám budeme moci sdělit až v příštím zpravodaji.

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad ValdštejnHrad Valdštejn - vznikl ve 13. století jako sídlo pánů z Valdštejna. Kolem poloviny 15. století vyhořel. Později byl obnoven jako dvě samostatné části. V roce 1512 hrad koupil Zikmund Smiřický ze Smiřic se sousední Hrubou Skálou, která se stala rodovým sídlem. V 16. století byl postižen požárem a nebyl již obnoven. V roce 1821 byl prodán Janu Antonínovi rytíři z Aehrenthalu. Jeho syn Alois Adalbert, který byl majitelem v letech 1824-43, pod vlivem romantismu hrad z části romanticky upravil. Největším zásahem do zříceniny byla úprava zříceniny paláce na třetím skalisku. Po roce 1919 došlo k zabezpečení hradu provedením nejnutnějších oprav. V roce 1945 se hrad nakrátko stal majetkem Klubu českých turistů a posléze převeden do majetku města Turnova, kterému patří dodnes.

Hrad byl vystavěn na třech od sebe oddělených skaliscích. Na středním skalisku vznikla barokní kaple, vstupní část byla novodobě upravena. Na třetím skalisku zachovala se část paláce, z části nově romanticky upraveného, torzo věže a další části hradeb a budov.

Robert Řemínek

 

 

Čtenářům zpravodaje přejeme, aby si během léta odpočinuli a načerpali tak dostatek sil třeba na „úpravu způsobu čištění odpadních vod ze svých rodinných domků“.

 

 

Martinice v Krkonoších 15. 6.  2007

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

Obec Martinice