Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2007 > SRPEN 2007 Číslo 4 Ročník XVII.

SRPEN 2007 Číslo 4 Ročník XVII.

Čtyři páry nohou, z nichž jen jediná pevně na zemi

Léto pomalu končí, děti se vracejí od babiček, dědů a z táborů, každý z nás má alespoň kousek dovolené za sebou. Je úplně jedno, jestli to byla dovolená u moře, na horách, na kole nebo "jen" doma. Každý z nás má jiné cíle, jiné možnosti a příležitosti. Důležité je, že byl tento čas strávený v pohodě, bez problémů a každodenního stresu, který dnešní uspěchaná doba přináší. Naše děti čeká škola, nás dospěláky čeká nový systém daní, naši obec pak trochu obava z toho, jaké peníze nám po všech úpravách, změnách, rozpočítávání a přerozdělování dojdou do kasy. Protože pluhovat, svítit a opravovat musíme stejně tak jako třeba v Praze. Snad jenom to, že tam na jednoho obyvatele mají šestkrát větší příjem ze státního rozpočtu než u nás, je trochu chybou na kráse. Ale nebudeme zoufat, přeji čtenářům pěkné počtení.

 

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO                 

 

Jednání zastupitelstva obce se konalo dne 27.6. 2007, na programu bylo několik bodů - zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1, zahrnující přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami  schváleného rozpočtu obce pro letošní rok. Dále byl schválen výsledek přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad. Zastupitelstvo schválilo i hospodaření v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Martinice v Krkonoších a rozdělení zisku za rok 2006 ve výši 5 739,16 Kč do jednotlivých fondů. Jako zástupci obce při jednání s odborem územního plánování a st. řádu byli schváleni manželé Petra a ing. Josef Vanclovi (čp. 54). Zastupitelstvo schválilo i podmínky připojení nových odběratelů vody z místního vodovodu a schválilo vyřazení některých nepotřebných věcí z majetku obce.

Dále byl projednán problém rychlé jízdy v hoření části obce. Bohužel, v současné době si na místních komunikacích nemůžeme instalovat značky podle vlastního uvážení (a mnohdy i logiky věci), umístění musí být schváleno odborem dopravy v Jilemnici. S ním budeme v této věci i nadále jednat. Pravděpodobně na problematické komunikaci bude umístěna značka omezující rychlost na 30 km/h. Problematika rychlosti na místních komunikacích se však netýká jen hořeního konce, po celé obci jsou k vidění borci  ve „vytuněných“ vozech, které však na „fleku“ tak jako tak nezastaví. Na jednání byl i problém rychlé jízdy po silnici II./293 a označení vozovky podélnou plnou čarou. V této věci budeme kontaktovat správu silnic a Policii ČR.

Zastupitelstvo obce se dále připojilo k iniciativě "Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci", vzalo na vědomí závěrečný účet DSMO-Krkonoše a DSO-Jilemnicko a dále vzalo na vědomí informaci o podmínkách případné výstavby větrných elektráren v katastru obce.

Rada obce na svých jednáních rozhodla o kácení několika místních stromů na základě doporučení komise životního prostředí, provedení položení zámkové dlažby na autobusové zastávce na křižovatce (roztocká strana) a přeložení zámkové dlažby u budovy OÚ a o provedení opravy propustku na místní komunikaci pod Spilkovými - což přinese částečné omezení provozu při prováděné opravě. Dále bylo odsouhlaseno vybudování základů pod opravované křížky, bylo jednáno o ceně za výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě pod nádražím a byla schválena komise pro vyhodnocení výběrového řízení na projektovou dokumentaci na rekonstrukci čp. 163.  

Dne 25.7. 2007 složil mandát v zastupitelstvu pan Petr Buryánek. Dle znění volebního zákona následující den vznikl mandát  pana Daniela Šimůnka, čp. 197 - náhradníka za SOKOL Martinice v Krkonoších dle výsledku říjnových voleb v roce 2006.   

Leoš Mejvald, starosta

Kabelizace pod nádražím

 

Zprávy OÚ                                                  

 

Změna dle nového stavebního zákona

Dovolte mi jedno upozornění. V souvislosti s platností nového stavebního zákona probíhá oznamování jakéhokoliv projednávání (územní řízení, stavební povolení, nový územní plán) formou vyhlášky na úřední desce obce. Úřady již nebudou obesílat dotčené účastníky jednotlivě, děje se tak právě formou vyhlášky. Ne vždy se třeba soused zmíní o tom, že chce postavit na svém pozemku novou stavbu a Vy potom nebudete mít možnost uplatnit svoje námitky. Sledujte, prosím, proto občas úřední desku u budovy OÚ nebo internetové stránky obce, kde je vše vyvěšeno po dobu minimálně 15 dní.

L. Mejvald

 

Naše škola a ty další

Tak nám prověřili žáky 5. ročníku. Testování proběhlo ve dnech 25. a 26 dubna 2007 podle jednotného testovacího schématu CERMAT. Žáci dostali tři testy - dovednosti v českém jazyce, matematice a test obecných dovedností. Celostátního testování se účastnilo celkem 55 987 žáků z 1 897 škol. O to příjemnější bylo jistě pro paní učitelky a samozřejmě nás - zřizovatele naší základní školy - uveřejnění výsledků tohoto celostátního projektu.

Lenka Ottová, Jan Ott a Martin Pavlíček se celkově v matematických dovednostech umístili na 17. místě, v dovednostech v českém jazyce na 9. místě a v obecných dovednostech dokonce na 4. místě - znovu opakuji z celkového počtu 1 897 škol z celé ČR. 

V současné době, kdy je na malé školy a zřizovatele vesnických malotřídek vyvíjen ekonomický tlak na zrušení, kdy školy bojují nejen s nedostatkem žáků, financí ale i se stále novými legislativními "perlami", kdy ředitelka školy je vlastně manažerka firmy, je to příjemné zjištění. Zjištění, že úsilí a píle, které vkládají učitelky do žáků, přináší své ovoce.

Chtěl bych touto cestou  poděkovat našim žákům za umístění v testu a jejich vědomosti, učitelkám za jejich práci a ochotu věnovat dětem něco víc, než je psáno ve školních osnovách a také rodičům žáků za trpělivost a čas, věnovaný dětem.

L. Mejvald       

 

Máte platný občanský průkaz?

Připomínáme, že nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů (dále OP) bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 1998. Dnem 31. 12. 2008 skončí platnost OP vydaných do 31. 12. 2003. Konec platnosti se vztahuje i na OP s vyznačenou platností „bez omezení“.

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka - OP, ve kterých je vyznačena doba platnosti “bez omezení“ nebo “platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné. 

 

Máte platný cestovní pas?

Všechny cestovní pasy České republiky jsou platné po dobu v nich uvedenou.

 

Výstava betlémů

Zrodil se nápad uspořádat výstavu betlémů a jesliček z martinických domácností. Možná si říkáte, že je ještě příliš brzo. Vzhledem k termínu vydávání zpravodaje se ale na Vás, martinické občany, obracíme již nyní, a to s prosbou o zapůjčení jakýchkoli betlémů - současných a hlavně těch starších, po našich babičkách a dědečcích. Mohou to být papírové, dřevěné, keramické, háčkované nebo třeba i fotografie. Prostě takové, jaké doma máte a najdete. Uvidíme, jaká bude odezva, protože pokud se nám nepodaří shromáždit dostatečný počet betlémů, výstava se neuskuteční. V opačném případě pravděpodobně proběhne koncem listopadu a začátkem prosince, okolo první adventní neděle. Bezpečnost vystavených exponátů bude zajištěna.

Ti, kdo budete ochotni betlém zapůjčit, kontaktujte, prosím, M. Štefanovou na Obecním úřadě Martinice v Krkonoších, tlf. 481 543066 nebo pana kronikáře J. Ullricha ml., čp. 157 do 31. října 2007.  Přivítáme také každého, kdo by nám chtěl s organizací výstavy pomoci.

Doufáme, že se díky Vám podaří nápad uskutečnit a předem děkujeme za každý Váš zájem.

-mš-

 

 

Zprávy komisí                                            

 

Kulturní a sociální komise

Úžasná svatba

I v letošním roce pořádáme zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou, a to v pátek 19. října na komedii Úžasná svatba od Robina Hawdona v podání DS J. K. Tyl Meziměstí.

Situační komedie pojednává o tom, co všechno se stane, když se mladý sympatický muž v den své svatby probudí v hotelovém apartmá v posteli s mladou krásnou, leč úplně nezmámou ženou... Pravá láska ale nakonec zvítězí, jenom se musí zjistit, která to je.

Odjezd: v 18.30 hodin od KD se zastávkou na autobusové zastávce u TJ Sokol. Závazné přihlášky současně se zaplacením zájezdu přijímá obecní úřad DO PONDĚLÍ  8. ŘÍJNA 2007. Cena: 80,-- Kč.    

 

 

Listujeme v obecní kronice - připomínka vodní přírodní katastrofy v červenci 1897

 

Při sledování televize nebo četbě novin jste určitě zaznamenali vzpomínky na 10, respektive 5 let staré povodně v naší zemi. Na konci července uplynulo též 110 let od největší vodní katastrofy v Krkonoších.

Ve dnech 29.-31. července 1897 se nad velkou částí Evropy přehnala (toho roku již druhá) smršť s lijáky. Odnesly to ze dvou třetin Čechy, část Moravy a Slezska, Dolní a Horní Rakousy a velká část Německa. Jen v české části Krkonoš napočítali 120 mrtvých lidí a k nim ještě škodu za čtrnáct milionů rakouských korun. A další škodu ještě za 10 milionů marek ve slezské části Krkonoš.

Dobové zprávy tehdy uváděly:

„Ve Vítkovicích podemlely přívaly sedm chalup, patřících zcela chudým tkalcům, rozsápaly je a odnesly, není po nich památky. Jiné chalupy odvaleny na jiná místa. Povodeň v roce 1882 ani zdaleka nevyžádala si tolik obětí. Letos i životy lidské si vyžádala. Tři lidé tam utonuli, mrtvoly jich proudem odneseny a dosud nalezeny nebyly. Ve Vítkovicích octlo se v nebezpečí utonutí 15 dělníků italských, kteří byli v nejkritičtějším okamžiku jen náhodou zachráněni. V noci, za naprosté tmy a nejprudšího lijáku, za ohlušujícího jekotu vln upozornil na nebezpečí 15 lidí pes, který přivedl zachranitele.  V Dolních Štěpanicích pan Otokar Hrubý s nasazením vlastního života zachránil tonoucího svého ponocného. Lid zdejší je ožebračen a v němém bolu hledí na neštěstí. Majetek zničen, úroda zničena, vše zničeno...“

Takhle nějak si můžeme vytvořit obraz o řádění živlů a bezmocnosti těch, kteří se stali jejich bezmocnou hříčkou. Nakonec, po utišení situace, zbývala mnohým jen a jen beznaděj.

Co bylo příčinou ohromné povodně?

Po dnech plných mlh dorazil k horám obrovský liják. Na Sněžce tehdy pozorovatelé naměřili 29. července 1897 239 milimetrů srážek (tj. 239 litrů na metr čtverečný), na některých dalších místech ještě víc. Horské bystřiny se rázem změnily v divoké toky a rvaly s sebou vše - balvany, stromy, mosty, obydlí. Slezská Bobra zvedla svou hladinu o sedm metrů. Okolí bylo cítit kalnou vodou a vše bylo monotónně ohlušeno nepříjemným hukotem a řvaním valící se masy.

Následkem této přírodní katastrofy se v Krkonoších rychle zalesňovaly odlesněné plochy nebo byla urychlena stavba přehrady na Labi pod Špindlerovým Mlýnem.

Poučili se však lidé o svých chybách do budoucna?

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika                              

 

Sňatek

Petra Nováková, Poniklá  -  David Šimůnek, Martinice v Krkonoších

Lenka Bucharová, Martinice v Krkonoších  -  Josef Nyklíček, Studenec

Pavlína Pavolková, Bukovina u Čisté  -  Erik Ott, Martinice v Krkonoších 

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Miloslavě Lukešové 75 let

 

Úmrtí

19. 6. 2007 - Josef Buchar (1918)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství                   

 

Červenec a srpen v místní škole  

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a za dveřmi už nedočkavě stojí nový školní rok 2007/08. Jeho slavnostní zahájení proběhne 3. 9. v budově školy od 8.00 hodin. Tento „Den“ s velkým „D“ bude zajisté nejslavnostnější pro naše nové prvňáčky:

Pavlínu Brožovou, Markétu Jeriovou, Michala Mejvalda, Jana Mitruse, Petra Oždiana, Vojtěcha Šolce a Hanu Šťastnou.

Do svých nových školních lavic v Jilemnici zasednou i naši loňští páťáci  Jan Ott, Lenka Ottová a Martin Pavlíček. Z Jilemnice už k nám přestávají dojíždět i Jakub Dufek a Markéta Machovcová, kteří nastupují do 5. ročníku. Všem přejeme, aby se jim na nových školách líbilo a dosahovali tam pěkných výsledků.

V tomto školním roce bude naši školičku navštěvovat 24 žáků. Funkci ředitelky bude nadále zastávat paní Bohumila Janoušková (změna příjmení o letních prázdninách), která bude třídní učitelkou v 1. a 2. ročníku. Žáky 3., 4. a 5. ročníku povede třídní učitelka paní Dagmar Pavlousková. Vychovatelkou školní družiny a učitelkou výchovných předmětů bude paní Renata Pavlatová. O pořádek bude pečovat školnice paní Martina Šolcová. O zdravé a chutné obědy se postarají naše kuchařky - paní Hana Ullrichová (vedoucí ŠJ), Jaroslava Braunová a Martina Šolcová. Teplo v zimních měsících bude zabezpečovat náš nový topič pan Libor Bujárek.

V době prázdnin se v prostorách ZŠ a MŠ pilně pracovalo. V budově školy byla zbudována plastová okna ve školní družině a školním kabinetu. Též zadní vchod školy zdobí nové plastové dveře. V prostorách bývalého kabinetu byla zabudována relaxační místnost, která je nově vymalovaná a na podlaze leží krásný modrý koberec. Místnost vhodně dekorují i nové dřevěné kryty na radiátorech. Učební pomůcky a další materiál z kabinetu byly přestěhovány na půdu. Věříme, že děti nové změny ve škole uvítají a budou si jich vážit.

O prázdninách nezahálely ani paní učitelky. Pilně vytvářely nový „Školní vzdělávací plán“, podle kterého bude probíhat výuka a výchova v naší škole už v tomto školním roce.

Pracovalo se i v mateřské škole. V herně bylo čistě vymalováno a byl zde položen nový koberec. Děti zajisté uvítají i novou dřevěnou skříňku s policemi na hračky. Z důvodu havárie (prasklé vodovodní potrubí) byly vybíleny prostory WC na obou poschodích.

V MŠ ukončila pracovní poměr paní učitelka Marcela Dittrichová, která zastupovala paní učitelku Věru Janovskou. Ta byla na mateřské dovolené a nyní od září opět nastupuje jako paní učitelka.

Vzkaz pro děti:

Přejeme Vám hezké prožití zbytku prázdnin. Už se na Vás všichni moc těšíme!

Za celý kolektiv Renata Pavlatová

 

 

Kultura                     

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:

Čt 13.9., 18.00 hod. - ŠAMANISMUS A MAGIE V EGYPTĚ A GUATEMALE, přednáška s diapozitivy cestovatele Tomáše Tetíka.

So 15.9., 19.30 hod. - TRAVESTI SHOW - Královny noci.

Čt 20.9., 19.30 hod. - PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ, aneb pozor zlý pes! DS Vlastík Vrchlabí

Pá 21.9. - BUDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY na téma O svém štěstí rozhodujeme sami, přednáší: Veronika Černá.

Ne 23.9., 17.00 hod. - KONCERT INDICKÉ HUDBY skupiny Vítr do dlaně.

Pá 28.9.,17.00 hod. - ROŽMBERSKÁ KAPELA, soubor hráčů na staré nástroje interpretující gotickou a renesanční hudbu, kostel sv. Vavřince.

Ne 30.9., 14.30 hod. - INDIÁNSKÁ POHÁDKA (herci + loutky), Divadélko Romaneto Praha.

Čt 4.10., 18.00 hod. - BYL JSEM ROK V ANTARKTIDĚ II. - druhá přednáška cestovatele Martina Mykisky.

Ne 14.10., 17.00 hod. - HRA KOUZEL A MAGIE, představení iluzionisty Pavla Kožíška a přední české modelky Martiny Poulíčkové plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti.

Út 16.10, 19.30 hod. - NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ, režie J. Menzel, hrají: J. Švandová, J. Carda a R. Hrušínský.

Ne 21.10., 14.30 hod. - O TŘECH PRASÁTKÁCH (loutková pohádka), Divadýlko PIKY PIKY Praha

Pá 2.11. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL GOLEM.

 

Nabídka kurzů: Kurz taneční a společenské výchovy, Německý jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk  - začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, Hravá angličtina pro předškolní děti, Veselé pískání pro děti od 5 let, Skřivánek, Divadelní kroužek pro děti od 8 do 15 let, Orientální tanec - začátečníci, pokročilí, děti, TAI-ČI - začátečníci.

Informace a přihlášky: kancelář SD JILM tel. 481 544070, , info@sdjilm.cz do 21.9. 2007.

 

KINO 70 Jilemnice:  Edith Piaf (2.9.), Mach a Šebestová k tabuli (5.9.), Tajnosti (6.9.), Harry Potter a Fénixův řád (8. a 9.9.), Warholka (11.9.), Dannyho parťáci (14.9.), Fantastická čtyřka a Silver Surfer (18.9.), Kletba zlatého květu (19.9.), Bestiář (25.9.), Cesta bojovníka (27.9.), Mr. Brooks (2.10.), Hezké sny (8.10.), Vdáš se a basta (10.10.), Jednotka příliš rychlého nasazení (12.10.), Divoké vlny (16.10.), Miss Potter (18.10.), Transformers (24.10.), Simpsonovi ve filmu (26.10.), Gympl (30.10.). 

 

Galerie V Kotelně

St 26.9., 18.00 hod. - vernisáž výstavy ANDREA TACHEZYOVÁ - Otisky. Výstava grafik bude probíhat do 21. 10. 2007.

 

Klub Betanie

So 13.10., 18.30 hod. - hostem bude MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka Sdružení Ecce homo, stála u zrodu prvního českého hospice v Červeném Kostelci, je prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

 

Dny evropského dědictví v Jilemnici

Během Dnů evropského dědictví (8.-16.9.) mohou návštěvníci vstoupit do některých budov, které jsou zčásti nebo zcela nepřístupné a zúčastnit se též řady doprovodných akcí. Národní téma pro rok 2007 bylo vybráno „Památky a řemesla.“

V sobotu 8. 9. budou v Jilemnici zpřístupněny:  radnice čp. 82 (věž vč. hodinového stroje, obřadní síň, 9.00-16.00 hod.), zámek čp. 75 (muzeum, ve dnech 8.-16.9 kromě 10.9., 8.00-12.00 a 13.00-16.00), pivovar čp. 1 (výjimečně budou zpřístupněny dva velké sloupové sály, rekonstruovaná chodba, stručná fotodokumentace postupu rekonstrukce, 9.00-16.00). Ve výstavní síni čp. 1 (naproti vchodu do knihovny) budete moci v sobotu 8.9. shlédnout ukázky tradičních řemesel (9.00-15.00). V přízemí čp. 1 (klenutý sloupový sál) se bude od 11.00 hod. konat mimořádné vystoupení tanečního souboru ZUŠ Jilemnice.

Úterý 11. 9., 16.00 hod. - přednáška ředitele Krkonošského muzea o tradičních krkonošských řemeslech v muzeu.

Pořadatel: Město Jilemnice, tlf. 481 565111, 481 565135, pohunkova@mesto.jilemnice.cz.

 

Jilemnická poznávání

6. ročník této akce pro cyklisty i pro pěší na téma Zajímavosti podél Jizery se uskuteční v sobotu 15. září.  Zahájení a registrace účastníků proběhne od 9.00 do 10.30 hod. u Informačního centra na Masarykově náměstí. Tato akce se koná v rámci Evropského týdne mobility.

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Ukrojte si u nás aneb o chlebu, pečivu a pečení (z kuchyně našich předků) - výstava potrvá do 30. září 2007.

 

6. krajské dožínkové slavnosti

se budou letos tentokrát konat v Jilemnici, a to v sobotu 1. září od 9.00 hod. na náměstí. Krajské dožínky tradičně přibližují nezemědělské veřejnosti práci lidí, kteří pečují o přírodu a usilují o zachování jejího kulturního rázu. Záštitu nad akcí převzali: Petr Skokan, hejtman LK, Radim Zika, náměstek hejtmana LK pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky a Vladimír Richter, člen rady LK pověřený vedením resortu dopravy a starosta města Jilemnice.

Program: staročeský jarmark, dožínkový průvod, vyhlášení výsledků soutěže - Výrobek roku LK z odvětví zemědělství-potravinářství, dožínková mše, výstavy hospodářských zvířat a mechanizace, soutěže pro dospělé i děti, bohatý kulturní program.

Pořadatel: Liberecký kraj, Regionální agrární rada LK, Okresní agrární komora Semily, město Jilemnice.

 

 

Sport                        

 

Starostův pohár po jedenácté

Ano, již po jedenácté se v Martinickém zpravodaji objevuje článek o volejbalovém turnaji dvojic „O pohár starosty obce.“ Sport, který jinak v Martinicích nemá mnoho pravidelných hráčů a na místním hřišti se hraje vysloveně občas, nachází jednou v roce místo na pomyslném martinickém slunci a „Sokolkou“ zazní dunivé údery nad vysokou sítí. Tentokráte to bylo v sobotu 11.8. 2007, kdy se konal již XI. ročník. Přes nejisté počasí dorazilo 9 týmů, řekněme starých známých, neb turnaj se stal „rodinným“ turnajem pravidelných párů a jejich hostů. Jsme za to rádi, neb zavést dobrou tradici je vždy cílem našeho snažení.

Po dohodě s týmy byl zvolen systém hry každý s každým ve dvou základních skupinách, z nichž vítězové hráli s druhým postupujícím o finále. Z finálového zápasu vyšel vítězně tým Hňupů ve složení Aleš Fejfar (Vrchlabí) a Jirka Kaván (Dolní Lánov). Kombinace starého turnajového harcovníka s nováčkem našeho turnaje byla zřejmě tou pravou strategií na vítězství v turnaji. Dalšími na bedně byl tým Arny (Luboš Holubec, Jiří Blažek z Valteřic a Lánova), který skončil v loňském ročníku bronzový a třetí v pořadí se umístil tradiční účastník turnaje tým Binguráků (Leona Váňová a Tomáš Tichánek z Prahy). Bramborovou medaili v podobě melounu (prasklého) získala známá dvojka Švagr Team (Klára Pavlatová a Vláďa Brož)

Tradiční cena o nejlépe umístěný tým domácích se letos neudělovala, neb žádný z týmů nebyl tvořen hráči žijícími v současnosti v Martinicích. I to vypovídá o smutné tradici volejbalu v obci.

Na závěr se sluší poděkovat všem účastníkům, kteří si byli navzájem férovými protihráči a slušnými fanoušky a pořadatelům za chuť a čas udělat něco dobrého pro zdraví a pobavení svých spoluobčanů. Děkujeme také p. Romanu Fišerovi za sponzorský dar. Zvláštní poděkování patří stánku s občerstvením. Služby jsou rok od roku lepší, ceny mírné a obsluha vzorná. Nejeden účastník dostal svoji objednávku až pod nos, což se prý v okolí příliš nevidí.

Za organizační tým turnaje:

Petr Pěnička, Ing., ředitel turnaje

Informace TJ SOKOL Martinice

Ačkoliv se nám již opět rozjela nová fotbalová sezóna, vrátím se ještě k té uplynulé. Tým mužů, bohužel, skončil na sestupovém místě, a tak nyní bude o pozice bojovat v okresní soutěži. Semilský okres opět obnovil soutěž dorostu, ale malý počet hráčů nám neumožnil tým postavit. Několik dorostenců se rozhodně stane již nyní plnohodnotnými hráči našeho družstva mužů a někteří odcházejí hostovat do okolních celků. Plně doufáme, že pokud je fotbal opravdu baví, rozhodně s ním neskončí. Problém s nedostatkem hráčů netrápí jen nás. Ti ,  kdo se o fotbal zajímají, určitě vědí,  že toto trápí i mnohem větší vesnice. Pryč jsou doby,  kdy se za míčem honil každý kluk. Přesto si myslím, že fotbal k dění na vesnici prostě patří. Takže tu pro všechny věrné máme rozpis na podzimní část sezóny 2007/2008. To, že nám osud fotbalu v Martinicích není lhostejný, dokládá i obnovení přípravky. Podrobnosti si můžete přečíst v samostatném článku jejich trenéra Ladislava Brože. Ten je také od června předsedou fotbalového oddílu. Sekretářem zůstává Josef Vancl. O chod družstva mužů se stará  Petr Sedláček a Aleš Adámek.

Většinou se snažíme měsíc červenec využít k přípravě srpnových akcí, a tak trochu i k odpočinku. Vzhledem k tomu, že nám v letošním roce finanční prostředky umožnily realizovat dlouho zamýšlené opravy, klidu mnoho nebylo. Hlavním bodem byla oprava našeho stánku s občerstvením. Víte, že stánek v této podobě sloužil už více než deset let, a tak jisté úpravy byly nutné. Zásadní pro nás bylo vylepšit hygienické podmínky a zlepšit využití prostoru pro obsluhu. Za sebe mohu říci, že se záměr podařil. Vše je nyní pěkně po ruce a vše se dá dobře omýt. A pokud se zde uskuteční nějaká větší akce, myslím, že si s ní v klidu poradíme.

S dětmi jsme koncem června opět vyrazili pod stany. Již po třetí jsme navštívili Mašov. Letos vyrazilo 21 dětí a  6 dospělých. Počasí bylo spíš aprílové, a tak jsme se drželi hlavně v kempu. Díky tomu nám zbylo hodně času na různé soutěže. Oblibu si získalo „Člověče nezlob se“, kde roli figurek převzaly děti. Byly skvělé a zapojily se opravdu všechny. Musím poděkovat starším děvčatům za skvělou spolupráci. Vždy, když bylo potřeba, pomohla našim nejmenším, a to se cení. 

Z uplynulých událostí stojí za to dále zmínit výlet do Martinic na Moravu o víkendu 21. a 22. 7. Družba s Moraváky má dlouholetou tradici, ale pravdou je, že obsadit autobus je čím dál tím těžší. Naštěstí se 38 lidí přeci jen dalo dohromady a zájezd se mohl uskutečnit. Jak pan Hubáček slíbil,  všechny dovezl na Moravu i zpět. Fotbalové družstvo se zúčastnilo turnaje, bohužel, zbylo na ně pouze poslední (čtvrté) místo. Dle mínění zúčastněných se výlet vydařil a my už se na „martiňáky“ těšíme za rok u nás.

28. 7. 2007 proběhl 1. ročník turnaje ve fotbale - memoriálu Jaroslava Svobody. O to víc nás těší, že prvenství a pohár zůstaly doma. Martiničtí si také odnesli další ceny. Jan Šír se stal nejlepším brankařem a Filip Kudrnáč nejlepším střelcem turnaje.  Druhé místo si z turnaje odvezl Sokol Dolní Branná, třetí Erebos Malé Svatoňovice a čtvrté Jiskra Podhůří.     

10. ročník nohejbalového turnaje měl výbornou účast. Do klání se v sobotu 4. 8. zapojilo jedenáct týmů a kdo viděl finálový souboj o prvenství, jistě potvrdí,  že to byl pořádný boj. Lánovští Medvědi bojovali celý turnaj pouze ve dvou, a tak jim přeci jen ve finále nestačily síly na Svijany team. Závěrečné pořadí na prvních třech místech bylo následující:

1.  Svijany team            Horáček, Lukeš, Svoboda

2.  Lanovští Medvědi     Pacner, Šaroun

3.  Star Vrchlabí            Dlab, Havlas, Šanovec

Účastníci nohejbalového turnaje 4. 8. 2007

V září se také většinou rozjíždí činnost oddílu aerobiku pro děti a ženy. Vzhledem k tomu, že mne čekají mateřské povinnosti,  nemohu zatím s jistotu říci, jak vše bude probíhat. Doufám, že se vše podaří a činnost tohoto oddílu neskončí. Informace  včas zveřejním. 

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

 

 

MUŽI - PODZIM 2007

11.  8.   sobota  17.00    MARTINICE      - Sokol Horka           (doma)  !7 : 0!

19.  8.   neděle  17.00    Jiskra Vysoké   - MARTINICE           (venku)  0 : 1

25.  8.   sobota  17.00    MARTINICE      - TJ Košťálov C                      3 : 0

  2.  9.  neděle  17.00    S. Rovensko     - MARTINICE                         3 : 0

  9.  9.  neděle  17.00    SK Studenec B - MARTINICE

15.  9.   sobota  16.30    MARTINICE      - HSK Benecko

23.  9.   neděle  16.30    FC Víchová B    - MARTINICE

29.  9.   sobota  16.30    MARTINICE      - Sokol D. Branná

  7.10.   neděle  14.30    Rokytnice B      - MARTINICE

13.10.   sobota  16.00    MARTINICE      - Zálesní Lhota

20.10.   sobota  15.30    Sokol Mříčná     - MARTINICE

27.10.   sobota  14.30    MARTINICE      - TJ Poniklá

  4.11.   neděle  14.00    SK Mírová B      - MARTINICE

 

 

Mladší přípravka skončila na jaře na 5. místě.

V jarní části  okresní fotbalové soutěže mladších přípravek skončilo naše družstvo s 12 body celkově na 5. místě ze sedmi týmů. Po posledním turnaji obdrželi všichni naši hráči a trenéři pěkné medaile za toto umístění.

 

 

Jméno a příjmení

Rok narození

Počet odehraných        mistr. zápasů

Počet vstřelených

branek

Nejčastější pozice

Bára Šafránková

1997

 6

 0

obránce, záloha

Ivan Mitrus

1998

10

12

útočník

Tomáš Brož

1998

12

 4

záloha

Petr Lukeš

1999

12

 9

útočník, obránce

Roman Vydra

1999

10

 2

útočník, obránce

Martin Mejvald

1999

10

 0

brankař, obránce

Jirka Šafránek

1999

10

 0

obránce, záloha

Luboš Typlt

1999

12

 0

obránce, brankař

Josef Kořínek

1999

 4

 0

obránce

Vojta Šír

1999

 4

 0

záloha

Vláďa Zuzánek

2000

10

 2

záloha, útočník

Martin Ducháček

2000

 8

 0

obránce, záloha

Daniel Hrdlička

2000

 6

 0

záloha, útočník

Tomáš Lukeš

2000

 8

 0

obránce, záloha

Vojta Šolc

2001

 2

 0

záloha

Michal Mejvald

2001

 2

 0

záloha

Pája Brožová

2001

 6

 0

záloha

 

Jaro tím pro nás ale ještě neskončilo. Následovaly  dva tréninky a nejlepší akce jara 2007. Někteří naši malí fotbalisté se totiž  v pátek 22. 6. vydali na tradiční výlet do Mašova pod stany. Manželé Petra a Pepa Vanclovi  připravili pro všechny účastníky výletu bohatý třídenní program plný her a soutěží, takže kluci byli moc spokojeni. Děkujeme.

Od 25. 6. 2007 jsme si udělali fotbalové prázdniny, které nám skončili 21. 7., kdy jsme se sešli k prvnímu přátelskému čutání.

Ve dnech 1. 8. až 3. 8. proběhlo v našem areálu  třídenní sportovní soustředění. Od středy do pátku, vždy v dopoledních hodinách, se ho zúčastnilo celkem 10 dětí. Ve středu se soutěžilo ve skládání hlavolamu, proběhl turnaj v petanque, zahráli jsme si  florbal,  přehazovanou  a fotbal. Druhý den jsme vyplnili   atletikou. Děti  poměřily svou sílu v běhu na 50 m, 600 m, ve skoku z místa a do výšky,  v  hodu kriket.míčkem, v hodu létajícím talířem a ve štafetě 4 x 20 m. Nejvšestrannějším  atletem se stal Petr Lukeš. V pátek jsme nejdříve shlédli na videu náš poslední zápas s Jilemnicí a pak už jsme zase jenom sportovali. Hlavně jsme si zkoušeli, co dovedeme s míčem, jak jsme obratní a bystří. Na úplný závěr jsme si dali rozlučkový fotbálek.

 

ROZPIS  ZÁPASŮ  MINIŽÁKŮ - PODZIM  2007

1. kolo   8. 9. - turnaj v Martinicích          4. kolo 29.  9. - turnaj v Martinicích

2. kolo 15. 9. - turnaj v Jablonci n. J.       5. kolo   6.10. - turnaj v H. Branné

3. kolo 22. 9. - turnaj v Rokytnici n. J.     6. kolo 13.10. - turnaj v Jilemnici

 

Tímto zveme všechny rodiče a příznivce kopané na první domácí zápasy v nové sezóně 2007-2008, a to v sobotu  8. 9. 2007 od 9.00 hod. proti Libštátu a od 10.00 hod.  proti  Košťálovu.

                                                                                    Vláďa Brož, trenér

 

 

Po stopách řídícího učitele Jana Buchara

KČT Jilemnice pořádá v sobotu 8. září již 20. ročník tohoto pochodu a cyklojízdy. Směry tras: Jilemnice-Mříčná (rodný dům J. Buchara)- Jilemnice-Žalý-Rovinka-Labská-Horní Mísečky-Benecko-Jilemnice. Startuje se od Autoklubu Krakonoš v Jilemnici od 6.30 do 10.00 hodin.

 

 

Jiná sdělení            

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů

Ve dnech 14. až 17. června se 8 členů našeho sboru účastnílo Hasičských slavností 2007 - IV. Celorepublikového srazu hasičstva s výstavou historické hasičské techniky, které se konaly v Litoměřicích v areálu výstaviště Zahrada Čech, kde jsme předváděli v plném provozu naši historickou stříkačku zhotovenou firmou Smekal v roce 1889. Tyto slavnosti začaly ve čtvrtek 14. 6. prezentací vystavujících sborů. V pátek 15. 6. následovala organizace, rozmístění exponátů, fotografování vystavovaných strojů a obsluhy a předvádění pro vystavovatele. V sobotu dopoledne byl na programu slavnostní průvod vystavujících hasičských sborů z náměstí na výstaviště. Průvodu předcházely projevy ministra vnitra Ivana Langera, litoměřického biskupa, který celé slavnosti a všem přítomným požehnal a dalších. Odpoledne byl hlavní výstavní den pro veřejnost. Na tuto sobotní prezentaci přijelo za námi 9 našich spoluobčanů mikrobusem SDH. Večer od 20. hod. byla na Lodním náměstí ukázka zásahu vrtulníků při hašení požáru a záchrany osob z Labe. Po ukončení ukázky následovala působivá vodní světelná fontána a oslňující ohňostroj. V neděli organizační štáb  uspořádal zhodnocení výstavy, kde každý vystavující sbor obdržel certifikát a drobné dárky spolu s poděkováním za úspěšnou reprezentaci hasičů, jejich současné i historické techniky, propagaci myšlenky dobrovolné vzájemné pomoci bližnímu a pozvání na další ročník těchto slavností za tři roky.

V sobotu 23. 6. jsme se zúčastnili oslav 120. výročí založení SDH Bukovina, a to od 10.00 hod. slavnostní valné hromady a odpoledne průvodu do areálu pod obchodem. Zde vyhrávala hudba Semilská 12 a  byly zde předváděny útoky mladých hasičů a roztocká parnička v chodu. Oslava byla zdařilá až na prudký déšť při průvodu.

Dne 14. 7. SDH Žďár u Staré Paky oslavil 120 let od založení sboru. Na tuto akci jsme jeli s Tatou T 805. Oslava se konala za kulturním domem, kde probíhaly různé ukázky: Hasičského záchranného sboru Jilemnice při požáru osobního auta a vyproštění zraněné posádky, zásahu policie, speleologů, práce s lezeckou technikou a různé jiné. Tato akce se SDH Žďár vydařila.

V neděli 22. 7. jsme provedli kontrolu funkčnosti a zároveň odstranění drobných závad požárních hydrantů v hoření části obce. Zjištěné závady většího rozsahu byly nahlášeny na OÚ.

Dne 3. 8. jsme uspořádali výlet do Krkonoš do Obřího dolu, kde jsme navštívili podzemí Sněžky ve zpřístupněném dolu „Stará kovárna“. Prohlídka byla velmi působivá s možností návštěvníka nalámat si starými nástroji vzorky dobývané rudy, které si mohl odnést jako suvenýr.

V období od 21. 7. do současnosti se družstvo mužů našeho sboru účastní požární soutěže „Podkozákovská liga“, která je pro nás hlavně sbíráním zkušeností z těchto velmi náročných soutěží a následně aplikace těchto zkušeností do podmínek našeho sboru.

Bohumil Ducháček, starosta SDH

Naši hasiči v Litoměřicích.

 

Tábor mladých hasičů

Jelikož měly děti výborné výsledky na všech soutěžích, rozhodli jsme se, že s nimi letos za odměnu pojedeme na letní tábor do Jizerských hor – Velkého Semerinku. Vzhledem k tomu, že některé děti měly naplánované tábory již v prvním týdnu prázdnin, byli jsme nuceni tento tábor uskutečnit ještě ve školním roce a to od 25.6-30.6. V dalších letech bychom rádi požádali rodiče, aby pro hasičský tábor zařídili dětem volno první týden o prázdninách.

 

Odjížděli jsme v pondělí 25.6. v ranních hodinách. Do chaty Metaz jsme dorazili okolo 11. hodiny. Celkem  tábor absolvovalo 18 dětí + 3 vedoucí. První den jsme podnikli pouze malý výlet na nedalekou rozhlednu Slovanku a navečer jsme hráli různé hry. V úterý jsme vyrazili  do Liberecké ZOO. A jelikož nám počasí příliš nepřálo, odpoledne jsme se odebrali do  Babylonu do Lunaparku, kde jsme řádili až do 17-ti hodin. Ve středu jsme měli zamluvenou exkurzi ve sklárně v Janově nad Nisou. Po prohlídce jsme vyzkoušeli místní bobovou dráhu, která byla jen několik metrů od sklárny. Každý se mohl 2 x svézt a poté jsme šli pěšky zpátky do chaty. Jelikož se počasí stále nechtělo umoudřit, odpoledne jsme vymysleli náhradní program a jeli jsme si zahrát bowling do nedalekého Bedřichova. Navečer jsme hráli hry a večer jsme si zařádili na diskotéce.Ve čtvrtek jsme se vydali na dopolední výlet okolo nádrže Josefův Důl. Bohužel nás v polovině cesty zastihl velký liják, bouřka a kroupy, a tak se původně krásný výlet změnil v nejhorší výlet z celého tábora, protože jsme celí zmoklí museli absolvovat ještě 10 kilometrů do cíle. Odpoledne jsme už pouze relaxovali a hráli hry. Když jsme načerpali nové síly, večer jsme ještě uspořádali diskotéku. V pátek jsme dopoledne hráli hry v nedalekém lese a odpoledne jsme zorganizovali prohlídku nové hasičárny v Jablonci nad Nisou. Zde se líbilo snad každému. Viděli jsme vše od sklepů, kotelny,tělocvičen až po kanceláře a operační střediska.

Odpoledne jsme pak vyhlásili vítěze jednotlivých soutěžích konaných po celý pobyt, rozloučili jsme se už s některými dětmi, které odjížděli domů a večer byla ještě malá diskotéka.

V sobotu ráno jsme v 9 hodin opustili chatu a jelikož se nám ještě nechtělo domů, jeli jsme se podívat do Hasičského muzea do Chrastavy a odtud ještě na rozhlednu Štěpánku. Domů jsme se vrátili okolo 16 hodiny. Celý tábor se nám moc líbil a těšíme se na příští rok. Na závěr bych chtěla poděkovat všem dětem za vzorné chování a naší skvělé zdravotnici Jolaně Vaňkové za to, že s námi tento výlet absolvovala.

 

Dále bych chtěla upozornit na opětovné zahájení hasičských schůzek a to:

 

Nejmladší děti – „přípravka“  4-6 let – 1. schůzka ve středu 5.9.2007

od 15.30 hod. – 16.hod.

( nové děti obdrží přihlášky na místě )

 

Mladší dětí – 6-10 let – 1. schůzka ve středu 29.8.2007 a potom každé další úterý od 15.30-17.30 hod.

 

Starší děti – 11-15 let – 1. schůzka ve středu 29.8.2007 a potom každý pátek od 16 – 18.hod.

                                                                   Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

Archa Noemova na vrcholu Žalého?

Jak jsme slíbili v minulém čísle zpravodaje, přinášíme novou informaci o stavu věci. Investor ze svého původního záměru vybudovat přístav na Žalém ustoupil. Jednání se nyní vedou o přízemní budově s obytným podkrovím v místě původní horské chaty. Můžeme snad tedy říci, že petice nebyla zbytečná a názor většiny zvítězil.

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Zámek Sychrov - původní zámek na místě domu pánů z Kyjova nechal postavit v letech 1690 - 1693 Vincenc Lamotte z Frintroppu. Byla to patrová budova s věží a kaplí v barokním slohu. Pro zámek však byla rozhodující až koupě panství Rohany v roce 1820. Kníže Karel Alain Rohan  nechal nejdříve zbourat věž poškozenou bleskem a poté zámek dostavěl do podoby čtyřkřídlé budovy s vnitřním nádvořím. V přestavbě pokračoval jeho nástupce Kamil Rohan, který dal zámku podobu honosného novogotického sídla s dvojicí velkých věží, čtyřhrannou Rohanskou a válcovou Bretaňskou. Přestavba celého zámku byla uskutečněna v letech 1804 až 1862.

Hodnotné jsou zámecké sbírky dovezené z Francie i vnitřní výzdoba provedená českými umělci. Na zámku mnohokráte pobýval v poslední třetině 19. století hudební skladatel Antonín Dvořák.

Zámek s anglickým parkem jest jedním z nejkrásnějších šlechtických sídel v Čechách.

Kresba zachycuje nároží paláce a hlavní zámeckou věž.

Robert Řemínek

Zámek Sychrov 

Martinice v Krkonoších 17. 8.  2007

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

 

Účastníci nohejbalového turnaje 4. 8. 2007

Obec Martinice