Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2007 > Říjen 2007 Číslo 5 Ročník XVII.

Říjen 2007 Číslo 5 Ročník XVII.

 

Opravený křížek u Bujárkových

Zprávy ze zasedání RO a ZOJednání zastupitelstva obce se konalo dne 19.9. 2007. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2, zahrnující aktuální přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami schváleného rozpočtu obce pro letošní rok. Dále bylo odsouhlaseno navýšení regulovaného nájemného v bytech ve vlastnictví Obce Martinice v Krkonoších na maximální možnou výši a dále byla schválena výjimka z ÚP obce pro stavbu kolny na parcele ppč. 257 - sklon střechy menší jak 38o.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci domu čp.163 - zvítězila ing. Trýznová z Jilemnice. Zastupitelstvu byl dále předložen návrh na rozparcelování pozemku pod nádražím a také kalkulace ceny vody pro naši obec pro rok 2008. Kalkulace vychází z platné legislativy, která jasně určuje položky, tvořící konečnou výši vodného pro odběratele. Protože při jednání ještě nebyla známa výše sazby DPH, nebyla zatím schválena cena vody pro martinické odběratele na příští rok. Všichni ale budeme muset počítat s cenou okolo 20 Kč za kubík vody.

Rada obce rozhodla o provedení sběru velkoobjemového odpadu formou přistavených kontejnerů a o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu. Odsouhlasila prodloužení nájemních smluv na byty ve škole a v čp. 163 stávajícím nájemníkům do konce roku 2008 (jedná se o smlouvy sepsané na dobu určitou). Rada obce dále odsouhlasila návrh na uspořádání zájezdu na představení divadla v rámci Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, návrh na uspořádání ekumenické bohoslužby u příležitosti památky zesnulých na místním hřbitově a konání výstavy betlémů v zasedací místnosti budovy OÚ. O všech těchto akcích jste byli a nebo budete informováni plakáty na vývěsních plochách. Na OÚ bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Obce Martinice v Krkonoších kontrolorem z krajského úřadu s výsledkem bez závad.

Na základě kladného stanoviska komise životního prostředí budou v prostoru pomníku K.H. Borovského u továrny pokáceny stříbrné smrky, které již svým vzrůstem neplní funkci okrasné dřeviny a také lípa, která musí být z důvodu procházejícího elektrického vedení neustále ořezávána do neestetického tvaru. Naopak vzrostlá lípa u hlavní silnice bude zachována, okolí pomníku bude upraveno a bude vysázen živý plot, který bude udržován a nechá tak vyniknout samotnému pomníku, který zde již řadu let vybízí k otázce: Proč Borovský v Martinicích?

Leoš Mejvald, starosta


Poznáváte Martinice?


Zprávy OÚ

Poplatek za odpady na rok 2008

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/01 “O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce“ a č. 1/06 “O poplatku za komunální odpad“ je poplatek za odpady ve výši 300,-- Kč na osobu (dle odst. 1) a 80,-- Kč na osobu (dle odst. 2) splatný v měsíci listopadu tohoto roku na obecním úřadě.


Kolik nás stojí třídění odpadu

Už jste někdy přišli ke kontejneru, který byl skoro plný a Vaše PET lahve se tam vešly jen taktak? Taky jste si říkali, proč se kontejnery nevyvážejí častěji? Dovolte mi předložit Vám pár čísel, které možná trochu osvětlí situaci.

V naší obci provádí svoz tříděného odpadu - PET lahví (žluté kontejnery), papíru (modrý kontejner) a skla (zelený a modrý zvon) firma Severočeské komunální služby s.r.o, Jablonec n. N. Svoji nejbližší základnu mají v Lomnici n. Pop. a svoz jednotlivých výše uvedených tříděných odpadů řeší vždy komplexně - tedy, že při jednom svozu "obslouží" víc obcí najednou. Kontejnery na PET lahve se vyvážejí pravidelně v pátek každý lichý týden. Vývoz jednoho tohoto kontejneru stojí 147 korun bez DPH. Kontejner na lepenkové obaly a papír se vyváží na objednání, ale opět v součinnosti pro více obcí najednou. Proto možná vývoz papíru někdy trochu vázne. Vyvezení kontejneru papíru potom stojí 158 Kč bez DPH. Výše uvedené kontejnery má obec v pronájmu (nový stojí okolo 8.000,00 Kč) za 105 Kč bez DPH za měsíc a kus. Zvony na sklo jsou potom majetkem Obce Martinice v Krkonoších, ovšem vyvezení jednoho kontejneru skla stojí 380 Kč bez DPH. Proto s objednáním vývozu vždy čekáme až do úplného zaplnění zvonu.

Pro ilustraci výpočet za jeden kontejner PET:

pronájem 12 měsíců 12 x 105 1260 Kč

vývoz celkem za rok 26 x 147 3822 Kč

celkem 5082 Kč (+19%DPH) = 6048 Kč (x 3 kontejnery 18143 Kč)

K dispozici jsou pro Vás také pytle na TETRAPACK obaly (krabicové mléko, víno, dětská pitíčka) a pytle na plast z domácností (obaly od kosmetiky, igelity, polystyren, kelímky od jogurtů) - ty si můžete vyzvednout na obecním úřadě a jejich sběr probíhá každý sudý týden v pondělí od 17.00 hodin ve staré hasičské zbrojnici (u samoobsluhy).

V roce 2006 bylo svozovou firmou svezeno z naší obce celkem 5817 kg skla, 2123 kg PET lahví a 923 kg papíru. To, že se v naší obci odpad třídí v poměrně slušném množství, nám finančně pokrývá alespoň částečně firma Ekokom a.s., která nám poskytla v roce 2006 celkem 15975 Kč právě na provoz systému třídění odpadů.

Proto, až příště půjdete ke kontejneru na PET lahve, řiďte se prosím uvedeným nápisem a všeobecně známou poučkou - PROSÍME SEŠLÁPNOUT!

-lm-


Internetové stránky Obce Martinice v Krkonoších

www.martinicevkrk.cz byly spuštěny během léta roku 2005. K datu 19. 10. 2007 je navštívilo 8 744 uživatelů. Najdete zde úřední desku, informace obecního úřadu (vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva obce, rozpočet,..), něco málo z historie obce, aktuální informace o dění v obci, Martinicíký zpravodaj, informace místních spolků a další. Údaje se snaží pravidelně doplňovat pan starosta L. Mejvald a ing. P. Pěnička. Na obsahu stránek se můžete podílet i Vy. Přivítáme náměty, články, zajímavosti a připomínky, které nám můžete sdělit přímo na OÚ nebo na emailu obec.martinice@krakonos.cz.


Humanitární sbírku pro Diakonii Broumov

se v naší obci podařilo uspořádat již dvakrát, a to na podzim loňského a na jaře letošního roku. Chtěli bychom v této dobré věci i nadále pokračovat a pokud bude zájem, sbírka proběhne na jaře příštího roku. O termínu Vás budeme včas informovat.Tip na výlet – za Josefem Horákem do Rožďalovic


Hrob Josefa Horáka v RožďalovicíchPříštím rokem uplynou kulatá výročí od narození a úmrtí řídícího učitele Josefa Horáka (23. 12. 1883 - 10. 6. 1968), který učil na martinické škole 12 let, v letech 1927 – 1939. Dne 1. září tedy uplynulo ještě jedno kulaté výročí, a to 80 let od doby, kdy J. Horák nastoupil na místo řídícího učitele na naší škole. Vznikl proto nápad poznat rodiště Horákovo i místo jeho posledního odpočinku. Vypravili jsme se tedy vlakem do Rožďalovic, městečka kousek za Jičínem.

Rožďalovice se nacházejí na severovýchodním okraji Středočeského kraje mezi Nymburkem a Jičínem. Součástí města jsou i bývalé samostatné vsi Podolí a Zámostí, spádově sem patří i obce Hasina, Ledečky, Viničná Lhota a Podlužany. Celkem zde žije cca 1700 obyvatel.

Při příjezdu do Rožďalovic vás upoutá panorama města s dominantami kostela a zámku. U nádraží je rozsáhlá budova cukrovaru, dnes mimo provoz, jež dává vzpomenout na slavné časy českého cukrovarnictví.

Nyní trochu historie: první zmínka o Rožďalovicích je v Palackého Dějinách, a to, že roku 1223 – 1226 se uvádějí jako dědictví Soběhrdovo z neurčitého rodu. Jan Lucemburský nechal Rožďalovice za věrné služby rytíře Ješka z Rožďalovic povýšit kolem roku 1340 na město. Přestože první písemné zmínky pocházejí až z 1. čtvrtiny 13. století, archeologické nálezy dokládají osídlení již z mladší doby kamenné. Výraznou dominantou obce je barokní kostel sv. Havla z 1. poloviny 18. století a zámek přestavěný v období baroka (v zámku je dnes domov důchodců o 200 místech). Významné stavební počiny v obci pocházejí především z doby, kdy rožďalovické panství drželi Valdštejnové (1622 – 1760). Za jejich působení byly v roce 1717 umístěny před budovu dvě barokní sochy od Michala Jana Brokofa. V roce 1718 byl na náměstí postaven Mariánský sloup v souvislosti s morovými epidemiemi. Z dalších významných držitelů panství uveďme ještě Křinecké z Ronova a Lobkowicze.

Pro svůj neopakovatelný přírodní kolorit Rožďalovice vždy patřily mezi vyhledávané rekreační a chalupářské oblasti. Okolní lesy poskytují v létě příjemné procházky a možnost houbaření. Protékající řeka Mrlina s výhledem na zámek a kostel inspirovaly i řadu malířů a grafiků – od Bohuslava Knoblocha, Antonína Majera přes Maxe Švabinského, Jiřího Škopka či Karla Vika a dalších.

Z významných rodáků je třeba uvést především renesančního knihtiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (1511 – 1580), jehož nejznámější tisky jsou Mattiolyho herbář či česká bible zvaná Melantriška, a profesora Gustava Adolfa Lindnera (1828 – 1887), zakladatele české pedagogiky jako vědy. Nejenom těmto dvěma osobnostem je věnována expozice v Pamětní síni rodáků a přátel města Rožďalovic, která se nachází v budově bývalé školy v Husově ulici. V této pamětní síni je též upomínka na Josefa Horáka, který však v Rožďalovicích nebyl příliš vnímám jako učitel, ale spíše jako kronikář města, regionální pracovník, spisovatel či zakladatel pěveckého sboru, neboť po odchodu z Martinic se odebral do svého rodiště již na odpočinek. Zasloužil se též o založení zdejšího muzea, pro které shromáždil četné exponáty.

Za návštěvu též stojí Muzeum a knihařská dílna Jendy Rajmana. Umělecký knihař – výtvarník Jenda Rajman, který prožil svůj tvůrčí život ve své knihařské dílně v Rožďalovicích v letech 1920 – 1965, vytvořil řadu krásných vazeb, se kterými se můžete ještě dnes setkat ve starých knihovnách a antikvariátech. Své knihy si u něho nechával vázat i šlechtický rod Lobkowiczů. Návštěvníkům muzea je demonstrován dřívější způsob vazby knih, názorně v postupných krocích s původními nástroji a strojním zařízením, včetně ukázky jednotlivých druhů vazeb. V této dílně je dosud možné si nechat svázat knihy, a to od dcery nebo vnučky J. Rajmana, které návštěvníkům muzea zpestří prohlídku poutavým vyprávěním ze života mistra a z tajů knihařského řemesla.

K místu posledního odpočinku Josefa Horáka je nutno projít celým městem přes náměstí, kolem již zmíněných kostela a zámku a ještě asi 500 m až na samý severní okraj obce. Samotný hřbitov též stojí za prohlídku. Je starý přes 150 let a zejména v jeho staré části je plno nádherných pískovcových soch a křížů. Najdete tu i náhrobky s čitelnými nápisy přes 100 let staré. Po krátkém pátrání jsme hrob řídícího učitele Horáka našli. Je zde pochován spolu se svými rodiči. Jeho památku jsme uctili kyticí a svíčkou.

Na výlet do Rožďalovic je nejlépe jet vlakem z Martinic směr Stará Paka, Ostroměř – přestup, Jičín – přestup, Kopidlno, Rožďalovice. Doporučuji též návštěvu hostince „Na radnici“ s výtečným jídlem a občerstvením.

Josef Ullrich ml., kronikář


Poznámka redakční rady: Do Rožďalovic jsme se vydali (14. 9.) pan starosta Leoš Mejvald, Josef Ullrich a Milada Štefanová. V místní knihovně nás přivítal starosta Rožďalovic pan Josef Neštěra a paní knihovnice a kronikářka Svatava Krumpholcová. Ta nás provedla Pamětní síní rodáků a přátel Rožďalovic. Ve svém výkladu se také zmínila o dceři pana řídícího učitele J. Horáka, paní Mikoláškové, která zde žije a v srpnu letošního roku oslavila významné životní jubileum.

Informace pro případné výletníky: v pamětní síni provádí návštěvníky na požádání knihovnice, tlf. 325 593 237. V Muzeu J. Rajmana mají otevřeno St-Ne 10.00 - 16.00 hod., tlf. 603 226632.

Kostel sv. HavlaSpolečenská kronika


Narození

S největší pravděpodobností bude doplněno.

Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.


Životní jubilea – blahopřejeme

paní Evě Jirsové 80 let

panu Jaroslavu Hájkovi 75 let

panu Miroslavu Sedláčkovi 75 let


Zlatá svatba

V měsíci listopadu oslaví 50. výročí svatby manželé Alena a Vladimír Šoustalovi, ke kterému upřímně blahopřejeme.

V měsíci prosinci oslaví 50. výročí svatby manželé Eliška a Jiří Tomášovi, ke kterému rovněž upřímně blahopřejeme.


Úmrtí

30. 9. 2007 - Jaroslav Horáček (1925)

18. 10. 2007 - Jan Jebavý (1924)

Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.Školství


Informace mateřské školy

Letošní školní rok se nám školka zaplnila do posledního místečka. Od září se nám přihlásilo 28 dětí, z nichž se bude připravovat 6 dětí na vstup do školy. Zaměřujeme se na přípravu psaní a počítání grafomotorickými listy, různými uvolňovacími cviky a manipulačními činnostmi. Děti se učí rozbor slov na slabiky a písmena, rytmizují a učí se samostatnému slovnímu projevu. Také jezdíme na plavecký výcvik do bazénu v Jilemnici, kde se děti hravou formou seznamují s vodou. Již od vstupu do školky si děti osvojí spoustu básniček a písmiček, každodenním cvičením si zdokonalují motoriku a obratnost. Výhodou smíšeného oddělení je, že se menší děti naučí od starších zapojovat do činností a lépe se přizpůsobují režimu dne.

Každý den začínáme hrou a volnými činnostmi dětí, kdy si hrají v koutcích - kuchyňka, obchůdek, domeček, vybírají si společenské hry a stavebnice. Cvičíme v nově vymalované tělocvičně, kam se těšíme a že letos přikoupíme nějaké náčiní a dovybavíme ji. Pak se střídají různé činnosti výtvarné, hudební, jazykové, pracovní. Každý den se těšíme na zahrádku za školkou, kam nám přibylo několik nových houpaček nebo chodíme na vycházky k lesu, kde sbíráme přírodniny a seznamujeme se s přírodou.

Letošní školní rok je pro školku také významný, protože si připomínáme 60 let od založení školky v Martinicích. U této příležitosti bychom chtěli uspořádat „den otevřených dveří“, kdy si budete moci prohlédnout prostory mateřské školy, výstavku dětských prací a nahlédnout do nově zrekontruované kuchyně. Jste srdečně zváni i na program vánoční besídky v kulturním domě, kde se vám naše školkové děti rádi předvedou se svým vystoupením. Přesný termín vánoční besídky s dnem otevřených dveří bude ještě upřesněn na plakátech.

Kolektiv mateřské školyZáří a říjen v místní škole

Školní rok 2007/08 jsme slavnostně zahájili 3. září. Přivítali jsme osm nových školáků. S našimi sedmi prvňáčky jsem Vás už seznámila v srpnovém zpravodaji. Osmým nováčkem se stala Amálka Pospíšilová, která k nám nastoupila do 2. třídy. Do první třídy chodila také v malotřídní škole ve Mříčné. Naši školu tedy navštěvuje celkem 25 dětí.

Krásné babí léto nás vylákalo na dopolední výlet do lesa (14.9.). Žáci 3., 4. a 5. tříd cestou plnili zadané úkoly, např. měli nasbírat různé přírodniny, které společně s paní učitelkou určovali. Některé z nich (mech, šišky, listy a klacíky) využili na výrobu podzimního lesa v hodině pracovního vyučování. Výlet se vydařil. Poznali jsme krásný kus martinického lesa, ve kterém jsme nasbírali mnoho rozmanitých hub.

Začátkem měsíce září začal žákům 3. a 4. ročníku povinný plavecký výcvik. Ten mají tyto děti hrazen částečně z obecních a částečně ze školních finančních prostředků. Po dohodě s rodiči výuku plavání navštěvují i někteří žáci z nižších ročníků a dvě žákyně z ročníku pátého. Ti si musí hradit plavání ze svých finančních zdrojů. V deseti lekcích se děti učí základům plaveckých stylů, potápění, skokům do vody a různým vodním hrám.

Další akcí byla exkurze (26.9.) do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Dětem se velmi líbila i cesta vlakem, která je pro ně velkým dobrodružstvím. Hvězdárnou nás provázel milý starý pán, který nás seznámil se spoustou informací týkajících se vesmíru. Exkurze byla přínosem hlavně pro žáky ze 3., 4. a 5. ročníku, kteří si tak prohloubili znalosti z učiva prvouky a přírodovědy. Své zážitky a dojmy popsaly děti ve slohových pracích. Ty nejzdařilejší budou zařazeny ve školní kronice. Své dojmy vyjádřily i ve výtvarných pracích. Vznikly pěkné obrázky, které zdobí naši školu.

V měsíci říjnu byly pro děti uspořádány dvě sportovní školní soutěže. Atletické závody proběhly 9.10. Děti si mezi sebou změřily své síly v pěti disciplínách: v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů, skoku do dálky z místa, šplhu a v běhu na 300 m. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Michal Mejvald a Petr Oždian (1.třída), Luboš Typlt (2.tř.), Petr Lukeš a Roman Vydra (3.tř.), Iveta Kňákalová (4.-5.tř.).

Posvícení v naší obci jsme si připomněli přespolním během „O posvícenský koláč“ (17.10.). „Našimi malými Emily Zátopky“ se stali: Jan Mitrus (1.tř.), Luboš Typlt (2.tř.), Petr Lukeš (3.tř.), Ivan Mitrus (4. a 5. tř.). Vítězové obdrželi velké posvícenské koláče, které jsme zakoupili v místní prodejně JEDNOTY.

Naši nejmenší žáci 1. třídy se vydali 19.10. do Roztok u Jilemnice. Účastnili se dopravní akce s názvem DĚTI, POZOR, SILNICE! Cílem bylo upozornit děti na různá nebezpečí, která jim na silnici hrozí a naučit je základním pravidlům silničního provozu pro chodce.

Ve výtvarném soutěžení v kresbě byla v září vyhlášena témata „Indiáni“ a „Les“. V říjnu se kreslili černoušci, domácí mazlíčci a podzimní les. Veselé obrázky zdobí místnost ŠD a autoři těch nejzdařilejších jsou odměněni diplomem a műsli tyčinkou.

I v letošním školním roce mohou naši školáci navštěvovat různé zájmové kroužky. Patří mezi ně Angličtina pro děti z 2. ročníku, Jóga pro děti, kroužek Dovedných rukou a Informatika (činnost bude zahájena od listopadu).

I když letošní úroda kaštanů nepatří k těm nejbohatším, naše děti se zapojily do sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.

Ke konci měsíce října proběhnou dvoudenní podzimní prázdniny 25.-26.10. Po krátkém odpočinku se dáme znovu do práce - kromě té školní nás čeká nácvik koled a básniček a výroba vánočních přáníček a dárečků.

Za celý kolektiv Renata PavlatováKulturaÚžasná svatba

Tak se jmenovala komedie od Robina Hawdona v provedení Divadelního spolku J. K. Tyl Meziměstí, kterou jsme měli možnost shlédnout v pátek 19. října ve Vysokém nad Jizerou. Ještě před představením někteří z nás neodolali a ve vysocké pekárně si zakoupili voňavé koláče. V divadle jsme si už poté připadali jako na samotné svatbě. Členové souboru nás uvítali přímo svatebními koláčky a některé dokonce opentlili myrtovou větvičkou. Představení bylo plně vyprodané a z reakcí publika bylo znát, že se dobře bavilo. Většinu diváků určitě zaujala role ženicha Billa, tchyně Dafné a svědka Toma. Doufáme, že výběrem této inscenace jsme se trefili do vkusu a nálady i všem martinickým.

Na závěr dodáváme, že na návrh odborné poroty XXXVIII. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém n. J. Krakonošova divadelního podzimu 2007 byla Pavlu Novákovi udělena cena za roli Billa v této komedii.


Výstava betlémů

V minulém čísle jsme informovali o tom, že uvažujeme o uspořádání výstavy betlémů. Ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje můžeme říci, že výstava se uskuteční. Jsme moc rádi a děkujeme všem, kteří projevili zájem a přihlásili se, že nám betlém zapůjčí. Uvádíme tedy bližší informace.

Výstava se bude konat v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Martinice v Krkonoších, a to:

v sobotu 1. 12. 2007 od 13.00 do 18.00 hodin

v neděli 2. 12. 2007 od 13.00 do 17.00 hodin

Poté jakoby na slavnostní zakončení proběhne u budovy OÚ již tradiční Zpívání o prvním adventu spojené s rozsvícením vánočního stromku. Výstava bude samozřejmě přístupna až do té doby, než se rozejdete do svých domovů. V pondělí 3. 12. bude přístupna pro školku a školu, případně i dalším zájemcům po dohodě.

Vstupné bude dobrovolné a bude věnováno speciální škole při Dětském centru v Jilemnici. Budete si moci i něco zakoupit a těm, kteří nosí brýle, připomínáme, nezapomeňte je doma! Pokud by došlo k nějakým případným změnám, budou uvedeny na plakátech.

Třeba se touto výstavou mnozí z Vás nechají inspirovat a o letošních Vánocích obnoví tradici stavění betlémů. To by byla vůbec ta nejhezčí tečka za naší výstavou. Těšíme se, že se přijdete podívat.Krkonošské poudačky

Voňavou kytici pověstí, povídek a poutavého čtení z tvorby mnoha autorů vybral, ale i hrst vzpomínek, několik povídek a medailonky všech tvůrců napsal František Janalík. Takto je uvedena nová kniha, ve které naleznete povídky od mnoha nám známých autorů: Romana Jirsy, Josefa Horáka, Jana Buchara, Miloše Gerstnera, Kláry Hoffmanové, Jaromíra Horáčka, Marie Kubátové a dalších (celkem více než třiceti). Navíc je doplněna kresbami dvaceti ilustrátorů jako např. C. Boudy, M. Juny, J. W. Neprakty, J. Škopka, H. Zmatlíkové. Tuto knihu doporučujeme jako tip na pěkný dárek a nebo si ji můžete zapůjčit v naší obecní knihovně.

-mš-Co je nového v knihovně?

Já to vím a čtenáři, kteří chodí do naši malé knihovny pravidelně, to ví také. Ale pro ty, kteří ještě naši vesnickou knihovnu nenavštívili, mám několik novinek.

Pro ty nejmladší jsou tu nové Andersenovy pohádky, Čarodějka Hermína a její nepovedené kousky, Pohádky z lesní mýtiny a plno jiných krásných knih.

Něco pro rodiče jako inspirace je kniha Za strašidly na hrady a zámky. Je to moc pěkně připravená příručka pro 50 krásných výletů pro celou rodinu. Z knih, které tu máme už delší dobu, ale čekají v polici na to, až si jich někdo všimne, je to třeba kniha Procházka po krajích České republiky - je trojjazyčná, vybízí nás k cestám a zastaví se prakticky v každém kraji. Je nádherně zpracovaná, čtenář se v ní dozví mnoho zajímavého a je doplněná velmi kvalitními fotografiemi. Pro slečny, mamky a babičky máme mnoho čtivých románů ze současnosti a historie.

Letos už mám knihy objednané, ale měla bych radost, kdyby na příští rok dali čtenářky a čtenáři podnět ke koupi knih, které by je zajímaly.

Každý sudý čtvrtek čekám na nové čtenáře a moc se na ně těším.

S pozdravem Musilová MílaVýběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:

So 3.11.,18.30 hod. - závěrečný KONCERT 3. mezinárodního hudebního festivalu ARTE VIVA 2007 Jilemnice. Vystoupí smíšený pěvecký sbor COMPONOTUS Jilemnice a Freundekreis Medicanti, e.V. Dresden. Od 20.00 hod. společenský večer s tancem pro účastníky i veřejnost.

Ne 11.11., 14.30 hod. - KOLÁČ ŠTĚSTÍ, pohádka plná písniček, DS Nová Ves nad Popelkou

Út 13.11., 18.00 hod. - TAJEMNÝ SVÉT ANDSKÝCH CIVILIZACÍ I, aneb Inkové a jedno překvapivé tajemství nejen o Machu Picchu! S pomocí bohaté fotodokumentace cestovatel M. Mykiska představí velké množství inckých památek...

Po 19.11. - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA TS Paul Dance Jilemnice

Po 26.11., 19.30 hod. - BARONKY, autor M. Mackenzie v této hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Hrají: E. Holubová, Z. Bydžovská, režie: Š. Caban

St 28.11., 19.30 hod. - IDA KELAROVÁ, DESIDERIUS DUŽBA a JAZZ FAMELIJA, vánoční koncert mezinárodně uznávané zpěvačky a hudební pedagožky

Čt 6.12., 19.30 hod. - KOMEDIE O HVĚZDĚ, podle starých rukopisů, zvláště Metelkova paseckého, zkomponýroval a Léta Páně 1967 znovu na světlo vydal J. Kopecký, Divadlo A. Jiráska Úpice

So 8.12., 19.30 hod. - JILEMNICKÉ ROCKOVÁNÍ - SOUMRAK BAND a REVIVAL KABÁT

Čt 13.12.,18.00 hod. - VICTORIA NA CESTĚ KOLEM SVĚTA, cestopisná přednáška mořeplavce I. Orla s filmovým promítáním. Česká posádka na replice Victorie přeplula tři oceány, proplula Magalhäesovým průlivem a obeplula Mys Dobré naděje.


Tip na vánoční dárek - od 1.11. 2007 zahajuje SD Jilm předprodej vstupenek na tato představení: 10.1. 2008 - Divadlo Járy Cimrmana, Němý Bobeš, 18.1. - L. Kellerbauer (Vocásková), soprán, S. Kellerbauer, tenor, J. Pěchočová, klavír, 22.1. - V. Hron, Hvězdný expres, 29.1. - Egypt, země dvou světadílů, přednáška s promítáním cestovatele O. Valáška, 31.1. - Divadlo V Roztocké, Soudné sestry, 4.2. - Eva a Vašek, Bílá orchidej, 19.2. - Afghánistán, film a beseda o lidech žijících v této zemi, 14.2. - Šest tanečních hodin v šesti týdnech, herecký duet Ch. Poullain a O. Kaisera, 17.2. - Pohádka, Kocour v botách, 26.2. - I. Ženatý, houslový koncert, 18.3. - L. Šimánek, Na Kanadském severu, velkoplošná panoramatická live-diashow se sedmi projektory.

Bližší informace podá: SD Jilm, tel. 481 544070, Inf. středisko, tel. 481 541008, www.sdjilm.cz


KINO 70 Jilemnice: Medvídek (5.11.), Irina Palm (9.11.), Hvězdný prach (29.11.).

Klub Betanie

Dovolujeme si vás informovat o činnosti klubového společenství Betanie, které právě zahajuje již třetí sezónu svých setkávání.  BETANIE je klubové společenství otevřené všem. Cílem je vytvořit prostor pro setkávání a diskuzi nad tématy z oblasti umění a vědy. Chceme hledat východiska pro zlepšování mezilidských vztahů a společenského klimatu. K tomu využíváme umění, jeho inspiraci a vědecké poznání. K rozhovorům a příjemnému posezení zveme hosty z různých oblastí života uměleckého, vědeckého, literárního. V uplynulých dvou sezónách jimi byli například biskup Václav Malý, zvonař Petr Rudolf Manoušek, operní pěvkyně Zdena Kloubová, hudebník Jiří Stivín, herec a režisér Jiří Strach, manželé Tichotovi, se svými pořady vystoupili také Alfred Strejček a Štěpán Rak a mnozí další. Tato setkání se konají pravidelně jednou za měsíc pod záštitou Společenského domu Jilm v Jilemnici.

Čt 29.11., 18.30 hod. - hostem bude Docent Petr Siegl, restaurátor a vedoucí ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských na pražské Akademii výtvarných umění.

Po 17.12., 18.30 hod. - hostem bude Víťa Marčík, herec, vypravěč, zpěvák a klaun, který křižuje napříč naší republikou se svým Teátrem. Hlavní činností je alternativní loutkové divadlo. Každý měsíc uskuteční více než třicet představení v divadlech, kulturních domech, věznicích a ústavech pro postižené nebo nemocné a staré lidi doma i v zahraničí.


Krkonošské muzeum v Jilemnici

Výstava grafiky akademického malíře a grafika Jiřího Boudy - výstava potrvá do 18. listopadu 2007.


Tradiční Vánoční jarmark s ohňostrojem se bude konat v Jilemnici v sobotu 15. 12. 2007 od 8.30 do 17.00 hodin.Sport


V roce 1999 jsme v říjnovém čísle Martinického zpravodaje otiskli článek o nadějném osmnáctiletém motokrosovém jezdci Jiřím Hendrychovi (čp. 192). A protože to je dost dlouhá doba, zajímalo nás a určitě bude zajímat zejména muže, co se za těch osm let změnilo a kam vlastně Jirka na motorce „dojel“?

Jak vypadá tvoje příprava na sezónu?

Na letošní sezónu jsem absolvoval náročnou fyzickou přípravu ve spolupráci s trenérem panem Potockým, který mně sestavil tréninkový plán. Od října loňského roku probíhal trénink – kolo, běh, posilovna a v zimě i lyže. Trénuji 5x týdně, cca 40 hodin měsíčně, což je časově velice náročné. Trénink na motocyklu jsem odstartoval v únoru týdenním soustředěním v Italské Mantově. O čtrnáct dní později jsem vyrazil opět směr Itálie, ale tentokrát na trať do Faenzy, kde jsem opět podstoupil týdenní soustředění. V létě, během sezóny, jsem o víkendech na závodech a jednou týdně trénuji na motorce.

Kde a v jakých kategoriích závodíš?

V současné době mám motocykl SUZUKI RMZ 450, se kterým jezdím Mistrovství ČR, třída OPEN. Dále Mezinárodní mistrovství Polska, doplňkově krajský přebor a volné závody kategorie MX.

Máš nějaký realizační tým nebo někoho, kdo ti pomáhá?

Mým realizačním týmem je má rodina, bez které bych se určitě neobešel. Největší kus práce odvádí můj švagr J. Sucharda, který se mnou absolvuje všechny závody a tráví se mnou víkendy na závodech, kde odvádí 100% práci jako mechanik.

Jak to vše zvládáš po finanční stránce, máš nějaké sponzory?

Sponzory mám, jsou pro mě životně (nezbytně) důležití a troufám si říct, že bez jejich finanční pomoci bych už dávno nezávodil. V roce 2003 jsem měl největší podporu od firmy DS CHUCHLÍK Libštát, kdy jsem měl na sezónu k dispozici dva motocykly a obytný vůz. Dalšími sponzory mého závodění jsou firmy: RACHOT Auto Hi-Fi Nová Paka, Pneuservis Rais Nová Paka, Peugeot VM-INCOM Vrchlabí. STAÜBLI Systems s. r. o.,Martinická firma Kvinto s.r.o. – opravy autochladičů, stavební firma KAMPA František Márinka, Motocentrum s.r.o. Martinice, lékárna BEASpharm s.r.o. Trutnov, BORA reklamy a TRUT TEAM Trutnov, za který startuji. Touto cestou bych chtěl výše uvedeným poděkovat.

Jak jsi se k tomuto sportu vůbec dostal?

Už od mala jsem toužil cestovat na nějaké silniční motorce, kterou jsem si chtěl v 18 letech koupit, ale osud mně byl nakloněn jinak. Ve 14 letech jsem díky své sestře Janě poznal již zmíněného švagra Honzu, který mě zasvětil do tajů motokrosu. Najednou už jsem nechtěl být ten nažehlenej panáček jezdící odnikud nikam, ale motokrosař, který se chce prát o ta nejlepší umístění.

Vzpomeneš si někdy na nějaký nejhorší okamžik, kdy sis řekl, že se závoděním končíš? Určitě jich nebylo málo.

Tyto negativní myšlenky mívám jen ze dvou důvodů, a to tehdy, když ležím rozlámaný někde v nemocnici a čekám, kterou část těla mi budou šroubovat tentokrát. Tak to pak přemýšlím, že motokros pověsím na hřebík jednou pro vždy. Druhý důvod skončit s motokrosem mám tehdy, když na nadcházející sezónu neseženu dostatečnou finanční a nebo materiální podporu.

A naopak, vzpomeneš si na nějaké příjemné zážitky?

Ty stále převažují nad těmi negativními. Velkou radost a chuť závodit mi rozhodně dává, když se mi povede předjet nějakého profesionálního jezdce, který jezdí např. Mistrovství Evropy.

Jakým směrem bude pokračovat tvoje závodění do budoucna?

Na to je těžké odpovědět. Ale již k mému závodění přidávám i trénování začínajících jezdců. Úlohu trenéra jsem si vyzkoušel už v roce 2003, když jsem začal trénovat velmi nadějného jezdce z Libštátu Josefa Chuchlíka ml. Jemu jsem se snažil předat všechny mé dosavadní zkušenosti z velkých závodů. Ale motokros je především o fyzické kondici a pevné vůli být nejlepší. Tato zkušenost mi nastínila směr, kterým bych se do budoucna rád ubíral.

A na závěr se zeptám, jakých výsledků jsi dosáhl a kterého si ceníš nejvíce?

V roce 2000 jsem se stal mistrem východočeského kraje. O rok později jsem startoval na halovém superkrosu v Brněnské hale ROND, kde jsem vybojoval páté místo. V zahraniční konkurenci jsem uspěl jako třetí nejlepší Čech ve třídě 125 ccm. Před pěti tisíci diváky to pro mě byl ten nejsilnější zážitek. V roce 2003 jsem se umísťoval do desátého místa na Mezinárodním mistrovství ČR ve třídě OPEN do 500 ccm. V loňském roce jsem jezdil Mezinárodní mistrovství Polska, kde jsem se umístil čtyřikrát na 3. místě, letos to bylo ještě o stupeň lepší, když jsem dokázal předjet i Bělorusa A. Sazanovetsa.

Jiřímu Hendrychovi k dosaženým výsledkům gratulujeme a přejeme hodně štěstí, a to jak při závodění, tak hlavně v životě. Dále pak samozřejmě hodně zdraví, bez kterého by tento sport nemohl provozovat.

Jiří Hendrych v akci 1

Jiří Hendrych v akci 2

Zasloužené ceny


Informace TJ SOKOL Martinice

Již v minulém čísle jsem načala výčet srpnových akcí a jejich výsledky. Jednou z akcí byl v sobotu 18. 8. turnaj v petanque. Příznivci této hry se v Martinicích scházejí již pravidelně a ačkoliv se většinou nejedná o trénované hráče, je vždy na co se koukat. V turnaji se mohou utkat děti i dospělí a výsledky jsou mnohdy překvapivé. Letošního ročníku se zúčastnilo 25 hráčů. Vítězem se stal loňský obhájce Viktor Šebek, který tento turnaj vyhrál již potřetí v řadě. Druhé místo obsadil Daniel Šimůnek a třetí David Svoboda. Jako vždy byl vyhlášen nejlepší hráč do 14 let, kterým se stal Zdeněk Šimůnek. Zdenda byl v celkovém pořadí čtvrtý a nechal tak za sebou řadu již zkušených borců. Nejlepším partnerským párem z pěti zúčastněných se stala dvojice – Martina Máslová a David Svoboda. Přejeme tomuto páru do budoucnosti další úspěchy a to nejen v petanque.

V Martinicích rozhodně nebývá zvykem, že na dětský den je pěkné počasí. Naštěstí tentokrát nám sluníčko přálo, a tak vše mohlo proběhnout a děti se mohly řádně vyřádit. Já děkuji všem, kteří se na průběhu tohoto odpoledne podíleli. Toto dětské odpoledne je na počtu pořadatelů závislé a jsem moc ráda, že se pokaždé najde dost ochotných lidiček věnovat svůj volný čas dětem.

Od září opět běží hodiny aerobiku pro děti. Ty menší mají svoji hodinu ve středu od 16.00. Starší holky se scházejí pravidelně dvakrát týdně a to v pondělí v 17.30 a ve středu v 17.00 hodin.

Poslední výborová schůze odsouhlasila úpravu fotbalového hřiště, douklizení lesa včetně spálení větví a přípravu kluziště na zimu.

Na konec mého příspěvku jsem si nechala fotbalové soutěže, protože v době vzniku zpravodaje nejsou výsledky ještě kompletní. Muži se perou o nejvyšší příčky a my doufáme, že přezimují na vrcholu tabulky. Podzimní část soutěže má za sebou mladší přípravka. To, jak vše dopadlo, si podrobně můžete přečíst v příspěvku jejich trenéra.

Za TJ Sokol Petra Vanclová


Mladší přípravka se na podzim zlepšila

Podzimní část pro naše kluky už skončila. Z 12 zápasů jsme 6x zvítězili, 2x remizovali, 4x prohráli a získali jsme 20 bodů se skórem 35:36. V kompletním složení jsme však hráli pouze jeden zápas. Hned po třetím kole se nám zranili Tomáš Lukeš a Martin Mejvald (oba mají sádru). Poslední kolo jsme navíc odehráli bez hasičů, kteří měli svoji soutěž. To se samozřejmě projevilo na výsledcích, neboť poslední zápasy jsme prohráli 2:5 a 1:10. Pozitivní však bylo, že velký prostor v zápase dostali naši nejmladší, a že se soupeře nezalekli. Vojta Šolc, Míša Mejvald a Olik Ott dobře bojovali.

Před začátkem nového ročníku soutěže jsme si nejdříve 2x zahráli proti stejně starým dětem z Horní Branné. V Martinicích jsme remizovali 5:5, když všechny góly našeho mužstva vstřelil T. Brož. V odvetě na hřišti v H. Branné už byli naši lepší. Po 10 min. jsme vedli 5:0. Pak jsme prostřídali všech 14 dětí. Utkání jsme vyhráli 9:3. Střelecky tentokrát zazářil kapitán Petr Lukeš se sedmi brankami, po gólu dali Vláďa Zuzánek a T. Brož.

V sobotu 8.9.2007 začala okresní soutěž prvním kolem. Za chladného a deštivého počasí jsme od 9.00 hod. nastoupili doma proti Libštátu. Na jaře jsme s tímto protivníkem 3x prohráli.

Kluci se hned do svého protivníka zakousli, takže první poločas se hrálo převážně před brankou Libštátu. Uzemní převahu jsme využili ke vstřelení dvou gólů. Nejprve po faulu na T. Brože kopal P. Lukeš přímý kop a střelou k tyči nedal brankaři z Libštátu šanci. Šťastným střelcem druhé branky byl Roman Vydra. Romanovi se v přípravných zápasech lepila smůla na paty. Naštěstí si góly nechal na mistrovské zápasy. Druhý poločas byl vyrovnanější. Trenér David Svoboda prostřídal všech 16 dětí. Soupeř vyrovnal a mohl jít do vedení. Od dalšího gólu v naší síti nás zachránil Ivan Mitrus, který soupeři chytil penaltu. Závěr zápasu se už zase hrál v naší režii. Nejdříve P. Lukeš vstřelil svoji druhou branku v utkání a na konečných 4:2 zvýšil V. Zuzánek. MARTINICE 4 : 2 LIBŠTÁT

II. kolo jsme odehráli v Jablonci. V kompletním složení jsme domácí tým převálcovali. Na vítězství 7:2 se podíleli: 3x T. Lukeš, 2x R. Vydra,1x V. Zuzánek a 1x P. Lukeš. JABLONEC n.J. 2 : 7 MARTINICE

Do druhého zápasu jsme museli nastoupit bez I. Mitruse a T. Brože, protože jsou ročník narození 1998. Trenéři Horní Branné nesouhlasili, aby kluci nastoupili proti jejich týmu k soutěžnímu zápasu. Nepomohlo naše vysvětlení, že kluci by nemohli celý rok hrát, protože nemáme starší přípravku jako ostatní mužstva. Všichni jsme z tohoto vývoje zaskočeni. Jediný gól dal R. Vydra. MARTINICE 1 : 2 HORNÍ BRANNÁ

Hned v následujícím týdnu požádal náš sekretář Pepa Vancl u OFS v Semilech o vyjímku pro naše dva kluky.

III. kolo V tomto kole už mohli kluci opět nastoupit. Atmosféra v Rokytnici však nebyla ještě ideální. Při zápase s Horní Brannou pokřikovali rodiče z H. Branné na naše děti „dorostenci“. Zápas se nám ale jinak podařil. Bez tradičních opor našich obraných řad Martina Mejvalda a Luboše Typlta jsme zvítězili 4:1. Dvěma góly se o to zasloužil V. Zuzánek. Jednou se trefil P. Lukeš a Jirka Šafránek. Pro Jirku to byl premiérový gól, jako krajní obránce si naběhl na dobře zahraný rohový kop Martina Ducháčka a po střele T. Brože míč do branky dorazil. MARTINICE 4 : 1 H. BRANNÁ

Ve druhém zápase soboty jsme porazili 5:3 Rokytnici n. J. Po vyrovnaném prvním poločase 3:3 jsme se v druhé půli zlepšili v obraně a navíc jsme přidali 2 góly. Autorem dvou branek byl V. Zuzánek, jeden gól přidal R. Vydra a dva góly byly vlastní. První vlastňák padl opět po dobrém rohu M. Ducháčka a druhý vyplynul z našeho důrazu před brankou. ROKYTNICE n.J. 3 : 5 MARTINICE

Vzhledem ke krásnému podzimnímu počasí jsme hned druhý den, v neděli, dohrávali domácí zápas prvního kola soutěže s Košťálovem. Bohužel, k zápasu nemohl už nastoupit T. Lukeš, protože si v sobotu odpoledne zlomil ruku. Dále nám chyběli Vojta Šolc a Vojta Šír, takže ke svému prvnímu zápasu nastoupil O. Ott. Přestože jsme měli proti Košťálovu celý zápas převahu, dostal se Košťálov po jednom z ojedinělých útoků do vedení. Naši snahu o vstřelení branky jsme nemohli dlouho přetavit ve vytoužený gól. To se nám povedlo až 5 minut před koncem zápasu. Košťálovský obránce zahrál ve vápně rukou a tak T. Brož z penalty vyrovnal na konečných 1:1. MARTINICE 1 : 1 KOŠŤÁLOV

V. kolo V sobotu 6. října jsme opět změřili síly s Horní Brannou a Rokytnicí n.J.. V H. Branné nás nečekalo nic hezkého – teplota 5 °C a silně orosený trávník. Chvíli nám trvalo, než jsme se rozehřáli. Na vedoucí gól Branné jsme odpověděli až v závěru prvního poločasu. Po našem rohovém kopu si dali domácí vlastní gól. Po přestávce jsme se zlepšili. Kluci si začali přihrávat a k útokům využívali volných křídelních prostorů. Po krásném zatažení T. Brože po levé straně a jeho přihrávce před branku vstřelil R. Vydra druhou branku našeho mužstva. Svoji střeleckou chuť potvrdil v tomto zápase i V. Zuzánek, který přidal ještě dva góly. Domácí už pouze snížili na 2:4. Zápas se mimořádně povedl J. Šafránkovi a L. Typltovi. H. BRANNÁ 2 : 4 MARTINICE

Druhý zápas jsme nezvládli a zaslouženě jsme ho prohráli. Už v první půli nás držel nad vodou svými zákroky dobře chytající I. Mitrus, ale po přestávce jsme odpadli fyzicky i rychlostně. MARTINICE 0 : 5 ROKYTNICE N.J. O víkendu hráli: P. Lukeš, L. Typlt, M. Ducháček, V. Zuzánek, R. Vydra, J. Šafránek, V. Šolc, V. Šír, T. Brož, I. a H. Mitrusovi.

IV. kolo - dohrávka. Na domácím hřišti jsme předvedli herně nejlepší zápasy podzimu. Oproti předchozím zápasům jsme dali příležitost v útoku I. Mitrusovi. Do branky se tak postavil L. Typlt. J. Šafránka doplnili v obraně P. Lukeš a R. Vydra. Změny v sestavě se ukázaly jako správné. Roman s Petrem a Vláďou navíc podali skvělé výkony, které byly podpořeny ostatními hráči. Roman jako stoper nepustil soupeře do žádného rychlého protiútoku či vyložené šance, a přestože nevstřelil branku, byl nejlepším hráčem víkendu. Petr z místa krajního obránce dobře doplňoval útočné duo Zuzánek–Mitrus a svůj výkon vyšperkoval krásným gólem. V. Zuzánek jenom potvrdil, že si na podzim obul ty správné kopačky. Vstřelil úvodní gól zápasu. Na podzim dal soupeřům celkem 11 gólů. MARTINICE 2 : 0 JILEMNICE

Do druhého zápasu jsme nastoupili v obvyklé sestavě s Romanem a Petrem v útoku a s Ivanem v brance. Do středu obrany se přemístil ze zálohy T. Brož. Jak se však ukázalo, nebylo to nejlepší řešení. Navíc Ivan neměl svůj den a dva góly padly po jeho chybách. Třetí gól zavinil Tomáš, když fauloval v pokutovém území a  soupeř tak šel z penalty do vedení 2:3. Naštěstí kluci zabojovali a těsně před koncem stihli po rohu vyrovnat. Dva góly dal P. Lukeš, třetí přidal T. Brož. MARTINICE 3 : 3 JABLONEC n.J.

VI. kolo MARTINICE 2 : 5 JILEMNICE. Bez hasičů Petra, Jirky a Ivana, bez marodů Martina Ducháčka, .Daniela Hrdličky a Tomáše Lukeše a naopak s Martinem Mejvaldem a jeho sádrou nastoupili naši mladí proti Jilemnici a proti Libštátu bez respektu. V obou zápase jsme vstřelili první branku. Zatímco s Jilemnicí jsme ještě o poločase hráli 2:2, s Libštátem to bylo horší. MARTINICE 1 : 10 LIBŠTÁT

Vláďa Brož, trenérJiná sdělení


Informace Sboru dobrovolných hasičů

V období od 11.8.. do 26.9. se naše družstvo mužů zúčastnilo 5ti hasičských soutěží v požárním sportu se střídavými úspěchy a o nichž byla již minule zmínka. Soutěže se konaly v Bozkově, Košťálově, Benešově a ve Víchové.

Dne 1. září se družstvo mužů přihlásilo do noční soutěže v Nedaříži, a to do dvou vyhlášených kategorií - do skupiny s upravenými a neupravenými požárními čerpadly. V první kategorii s upravenými stříkačkami jsme obsadili 3. místo ze 6 družstev. Ve druhé skupině 5. místo ze 13.

V pátek 24. srpna jsme navštívili výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, na kterou nás dovezl velitel sboru J. John. Výstava byla velmi zajímavá a i přes to, že byl pátek, dosti navštívená. Byla to tak trochu „velká pouť“ se vším, co k ní patří. Při cestě domů jsme se zastavili u obce Orlík, kde jsme si prohlédli Žďákovský most přes řeku Vltavu. Výlet byl velmi pěkný za bezvadného počasí a dobré nálady.

Dne 5. září jsme provedli vyčištění kanalizace z kulturního domu nástavcem „krtek“ a stříkačkou PS-12. Akci zorganizoval velitel za pomoci 5 členů sboru. Tato akce byla úspěšná, i když dosti riskantní a velmi fyzicky náročná. Zúčastnil se jí i starosta obce.

V sobotu 8. září někteří členové sboru navštívili celorepublikovou kontaktní výstavu hasičských vozidel PYRO CAR 07 v Přibyslavi na letišti. Podávali jsme zde informace i o našem zásahovém autu Gazelle AMC, o které byl dosti zájem. Výstavy se zúčastnilo více než 250 požárních automobilů a sborů. Jedinou vadou bylo velmi špatné počasí.

22.9. jsme se zúčastnili požární soutěže pořádané u příležitosti oslav 100. výročí založení hasičů ve Vítkovicích. V tomto netradičním klání skončilo naše družstvo mužů na 4. místě. Oslava pokračovala pod školou u Jizery, kde předvedli naši sousedé hasiči z Roztok u Jilemnice svoji parničku, kterou obsluhoval Jarka Grossman.

Dne 28. září byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení v naší hasičské zbrojnici. Stav a úroveň tohoto zařízení byly již nevyhovující. Finančně tuto akci zajišťuje obec. Všechnu práci na zmíněné rekonstrukci provádějí členové sboru. Jmenovitě velitel J. John, členové výboru L. Materna, J. Kučera a někteří další.

V neděli 14. 10. se někteří členové vydali z Pomezních Bud na naši nejvyšší horu Sněžku. Především si chtěli prohlédnout stavbu „poštovny“, která však, bohužel, ještě není v provozu, ale také chtěli prověřit svou fyzickou kondici.Bylo krásné slunečné počasí, takže se mohli „kochat“ výhledy do daleké krajiny.

Bohumil Ducháček, starosta SDH


Činnost mladých hasičů

8.9. jsme se zúčastnili 2. kola Podkrkonošského poháru v Nedaříži - tentokrát v požárním útoku. Starším dětem se příliš nedařilo. Spadl jim koš do kádě, a proto jejich pokus byl neplatný. Mladší děti se umístily na krásném 2. místě. Jelikož jsme absolvovali na jaře i 1. kolo Podkrkonošského poháru, celkově i s tímto kolem se obě družstva umístila na 5. místě.

15.9. jsme přijali pozvání do Libuně. I když je to poměrně daleko, rozhodli jsme se, že zde zkusíme štěstí. Tentokrát se útok podařil oběma družstvům. Mladší děti skončily opět na 2. místě a starší na 5. místě. Jelikož zde závodilo mnoho družstev, které se účastní v krajských a republikových kolech, umístění našich dětí nás velmi potěšilo.

Abychom se připravili na podzimní kolo hry Plamen, které se skládá z orientačního běhu s různými disciplínami, uspořádali jsme pro děti několikrát tento závod na Hůře. Všem rozhodčím na disciplínách tímto děkuji za účast a za čas, který nám věnovali.

6.10. jsme přijali pozvání do Horních Štěpanic na takové „malé soustředění“ před samotným Závodem hasičské všestrannosti, který se měl konat o týden později v Bukovině u Čisté. Součástí byl závod dvojic, kde se naše nejlepší dvojice umístily na 1. a 3. místě.

13.10. v 8 hod. jsme odjížděli do Bukoviny u Čisté na Závod hasičské všestrannosti. Jelikož jsme přijeli brzo, vylosovali jsme si dobrá startovní čísla. Mladší družstvo A startovalo 3., družstvo B 4. a starší družstvo 5. Celý závod měla naše družstva ukončený v 11. hod., a tak jsme nečekali na vyhodnocení a po obědě jeli domů. Starší družstvo se umístilo na 5. místě ze 45 družstev, mladší družstvo B na 11. místě z 22 družstev a mladší družstvo A na 1. místě. Všem dětem děkujeme za krásné umístění a přejeme si, aby se jim stejně tak dařilo i v jarním kole.

Pavlína Maternová, vedoucí MH

Družstvo mladších hasičů na startu v NedařížiZměna provozní doby na Poště v Martinicích v Krkonoších

S účinností od 1. listopadu 2007 dochází k prodloužení hodin pro veřejnost:

Po, Čt, Pá 7.30 - 10.30 13.00 - 15.00

Út 7.30 - 9.30

St 7.30 - 10.30 13.00 - 15.30K obrázku na zadní straně Zpravodaje

 

Zámek VrchlabíZámek Vrchlabí - dal vybudovat podle vzoru severské renesance Kryštof z Gendorfu v letech 1546 až 1548. Zámek měl vodní opevnění a okruh hradeb. Samotné sídlo však už bylo upraveno renesančně. V druhé polovině 17. století za Pavla Morzina byly upraveny vnitřní prostory štukovou výzdobou a vestavěna kaple. Počátkem 19. století byly strženy hradby a zasypán vodní příkop. Okrasná zahrada vznikla v roce 1830 s jezírkem. Za Černínů na přelomu 19. a 20. století proběhla poslední přestavba. Věže byly zvýšeny o patro a vstup opatřen renesančním portikem.

Dnes je zámek sídlem městského úřadu.

Robert Řemínek

 


 

INZERCE


Prodám

urnový hrob - pomník z přírodního kamene (sokl, krycí deska) na hřbitově v Martinicích v Krkonoších. Tlf. Praha 283 892 241.

 


 

Martinice v Krkonoších 22. 10. 2007

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.

Obec Martinice