Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2008 > Únor 2008 Číslo 1 Ročník XVIII.

Únor 2008 Číslo 1 Ročník XVIII.

            Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že ač je letošní zima skoupá na sníh, přesto se na obecním majetku "podařilo" při pluhování něco pokazit. O škodách způsobených pluhováním víme a řešíme je postupně jak s pojišťovnou, tak s firmami, které poškozené věci budou opravovat. Rada obce na svých jednáních schválila smlouvu s firmou Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou o likvidaci komunálního odpadu v naší obci. Cena vývozu popelnic zůstala stejná, ale podražilo uložení odpadu na skládce v Košťálově - což pro obec znamená zdražení vývozu kontejnerů. Situace v Košťálově je v posledních dnech velmi napjatá - obec hrozí blokádou skládky, protože v hlavách ministerských úředníků se zrodil další "nápad", jak získat peníze pro stát a jeho aparát - totiž sebrat obcím, které na svém území mají skládku, 80 % příjmů ze "skládkovného" pro stát a krajské úřady.

               Když si vzpomenete na volbu prezidenta a s ní spojenou komedii, systém získávání dotací z EU, který máme mimochodem asi nejsložitější z členských států, způsob přerozdělování finančních prostředků v rozpočtovém určení daní a k tomu přidáte pořádání lyžařských závodů za každou cenu - musí Vám v hlavě blesknout, jak jsme bohatý stát, když si toto všechno můžeme dovolit. Jenže ono to tak není. Všechno to, co jsem uvedl, samozřejmě stojí peníze. A ty se musejí nutně někde vzít. Nevěřím tomu, že firmy převážejí sníh za slib bezplatného reklamního poutače na lyžařských závodech, přestávám věřit tomu, že stát na evropských dotacích získá více prostředků, než bylo Českou republikou do Bruselu zaplaceno  a už vůbec nevěřím tomu, že se dotace včetně slavného medvěda v parlamentu rozdělují podle nejlepšího vědomí a svědomí. "Leštění klik" funguje neustále a možná ještě ve větší míře než dříve. Nechci ale všechno a všechny házet do jednoho pytle. Jenom je prostě za tím vším cítit strašně moc politiky a to není ku prospěchu věci.

 

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

Rada obce na svých jednáních řešila napojení lokality pod nádražím na stávající místní komunikaci změnou hranic pozemků a sepsáním kupních smluv na koupi a prodej pozemků. Toto rozhodnutí potvrdí na zasedání zastupitelstvo 25.2. 2008. Po několika letech rada rozhodla o zvýšení ceny kopírování na OÚ - formát A4 jednostranně za 2,- Kč a oboustranně za 3,- Kč. Formát A3 potom za 3,- resp. 5,- Kč. Rada odsouhlasila příspěvek 5 000,- Kč pro místní knihovnu na nákup nových knih, příspěvek místní organizaci Svazu tělesně postižených Jilemnice ve výši 500,- Kč a příspěvek svazku Jilemnicko ve výši 12,- Kč na obyvatele. Rada obce schválila pořízení projektové dokumentace na ČOV u školy, doporučila na základě vyjádření komise životního prostředí pokácení jasanu na louce u paní Skořepové (Kupkovo čp. 24) a uspořádání výstavy dětských prací na velikonoční téma v zasedací místnosti OÚ. Ke konci se chýlí také změna územního plánu č.2 - umožní stavbu RD na parcele nad Říhovými čp. 56. Rada obce vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2008 a jedná o možném převzetí kanalizačního řadu od staré hasičárny podél silnice do potoka. V souvislosti s možnostmi rozpočtu obce bude zpracována projektová dokumentace na opravu respektive přestavbu staré hasičárny. Rada obce schválila předloženou projektovou dokumentaci na rekonstrukci domu manželů Šabatových (čp. 81)

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ              

 

Fond rozvoje bydlení

Obecní úřad Martinice v Krkonoších vyhlašuje v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/01 „O vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce“ výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2008. Lhůta pro podání žádosti je stanovena do čtvrtka 20. 3. 2008. Formuláře žádosti spolu s doplňujícími informacemi obdrží žadatel na OÚ. Podmínky výběrového řízení jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ a internetových stránkách obce www.martinicevkrk.cz.

 

Kolik nás „martiničáků“ je?

Hned na úvod můžeme říci, že nás přibylo. K 1. 1. 2007 měla naše obec 573 obyvatel, během roku se narodily 2 děti (1 dívka, 1 chlapec), 18 občanů se přistěhovalo, 4 odstěhovali a 9 občanů zemřelo. K 31. 12. 2007 bylo v Martinicích k trvalému pobytu přihlášeno 580 obyvatel.

                                                                                                        -mš-

 

 

Informace Finančního úřadu v Jilemnici

Pro podporu dobrovolného plnění daňových povinností informujeme občany o úředních hodinách v období od 10. 3. do 31. 3. 2008.

Úřední hodiny:  od 10. 3. do 21. 3.      od 25. 3. do 31. 3. 2008

Po, St  7.30 - 17.00 hodin                     Po - Pá   7.30 - 18.00 hodin

Út, Čt   7.30 - 15.30 hodin                    

        7.30 - 14.30 hodin

 

Pokladní hodiny:         od 10. 3. do 21. 3. 2008                      

Po, St              7.45 - 15.00      15.45 - 18.00 hodin                  

Út, Čt, Pá         7.45 - 15.00 hodin

 

od 25. 3. do 31. 3.

Po, St              7.45 - 15.00      15.45 - 18.00 hodin

Út, Čt, Pá         7.45 - 15.00     

 

 

Platba daně z nemovitostí v roce 2008

           V souvislosti s přijetím zákona 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů upozorňujeme na změnu zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. Protože se jedná o změnu ze zákona, není nutno podávat nové daňové přiznání, finanční úřady sami vypočítají výši daně z nemovitostí a zašlou majitelům nemovitostí v příslušném katastru složenku k zaplacení. Změna se týká koeficientu podle počtu obyvatel v obci - konkrétně u nás v Martinicích v Krkonoších se mění koeficient z 0,6 na 1,0 u staveb a stavebních pozemků (koeficient velikosti obce dle počtu trvale přihlášených osob). 

           Pro informaci uvádím, že vloni bylo na dani z nemovitostí v katastru naší obce uhrazeno celkem  167 589,- Kč. Daň z nemovitostí je v celé výši jedním z daňových příjmů obecního rozpočtu.

           Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. Složenky budou poplatníkům doručeny do 15.5. 2008, neboť  první  termín splatnosti daně z nemovitostí je do 31.5. 2008. Je pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou.

 

 

Poděkování za finanční dar

Vážení spoluobčané a zastupitelé Obce Martinice v Krkonoších,

naše zařízení, Základní škola speciální a mateřská škola speciální Jilemnice, Roztocká 994, vám všem chce touto cestou velmi poděkovat za finanční dar, který jste nám poskytli z výtěžku předvánoční výstavy betlémů.

Naše škola sídlí v budově Dětského centra v Jilemnici a vzdělávají se u nás děti s opožděným vývojem řeči, s narušenou komunikační schopností, s autismem či s autistickými rysy, s postižením nebo s jinými zdravotními problémy, a nebo z méně podnětného sociálního prostředí. Paní učitelky i ostatní zaměstnanci zařízení usilují o komplexní rozvoj každého dítěte dle jeho možností.

Věřte, že váš finanční dar plně využijeme ve prospěch našich dětí, na nákup sportovních, relaxačních a didaktických pomůcek.

Ještě jednou děkujme, velmi si vaší pomoci vážíme.

Iva Nálevková

 

Poděkování Farní charity Studenec

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2008. Výtěžek sbírky ve Vaší obci Martinice v Krkonoších činil 10 543,- Kč a byl odeslán na ústředí Charity Česká republika v Praze 1.

Finanční prostředky budou použity na:

- 65% bude využito na projekt FCH Studenec - na nákup zdravotních 

  pomůcek pro zapůjčení imobilním pacientům,

- 15% připadne Diecézní charitě Hradec Králové na její projekty,

- 10% bude využito na humanitární pomoc do zahraničí,

- 10 % obdrží ústředí charity v Praze a bude z nich hrazena i režie celé

   sbírky.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Za FCH Studenec Heda Jiranová

 

Poznámka redakční rady: Pro informaci uvádíme, kolik jste darovali v loňském roce, a to částku 10 812,50 Kč.

Touto cestou děkujeme také paní Ludmile Bucharové, u které koledníci opět našli zázemí. Dále pak paní Heleně Kracíkové, která zhotovila oděv pro koledníky a paní Renatě Pavlatové za zajištění koledníků a doprovodu. Ještě jednou vám všem velké díky.

3 x Tři králové při letošní Tříkrálové sbírce

 

Zprávy komisí 

 

Kulturní a sociální komise

 

Humanitární sbírka

pro Občanské sdružení Diakonie Broumov se uskuteční v úterý 4. března a ve čtvrtek 6. března 2008 od 16.00 do 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Martinice v Krkonoších.

Jedná se o sbírku:

Ř  letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), ze zimního oblečení především kabátů a bund,

Ř  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,

Ř  domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční,

Ř  peří, péřových přikrývek a polštářů,

Ř  dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),

Ř  hraček a školních  potřeb,

Ř  novin, časopisů a knih,

Ř  nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)

Ř  kabelek, tašek, batohů a peněženek.

Věci, které vzít nemůžeme: lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon), ledničky, televize a  počítače (nebezpečný odpad), nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Bližší informace podá OÚ, tel. 481540412, 481543066.

 

 

Listujeme v obecní kronice - 110 let TJ Sokol 

 

            Koncem loňského roku uplynulo výročí 110 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Martinice. Nahlédněme v krátkosti do doby jejího založení.

            Podnět k založení velké sokolské rodiny byl dán 16. února 1862 v Praze. U jejího zrodu stáli Jindřich Fűgner a Miroslav Tyrš. Českému sokolstvu patří nehynoucí sláva a jeho myšlenka bratrství a vzdělávání v duchu tělesného šlechtění přinesla zdravé ovoce. Český Sokol vzdělával a zakládal jednoty po celé vlasti. Také v naší obci vyšla z úst Jana Horáčka čp. 19 výzva k vytvoření přípravného výboru, který by se o založení jednoty postaral. Stalo se tak 4. dubna 1897 v hostinci u Josefa Haška čp. 103, kde se sešlo 29 nadšenců, kteří zvolili tříčlenné představenstvo přípravného výboru ve složení Jan Horáček čp. 19, Jan Valeš čp. 47 a Josef Hašek čp. 103. Práce přípravného výboru započala vypracováním návrhu stanov a jeho schválením. Již 30. dubna 1897 následoval přípis zakládající Tělocvičné jednoty Sokol C.K. místodržitelství v Čechách o povolení ke zřízení jednoty. To odpovědí ze 7. května 1897 sdělilo, že zřízení spolku TJ Sokol se nezapovídá za předpokladu splnění určitých podmínek přípisem stanovených. Dne 2. července téhož roku se pak sešla v hostinci pana Haška čp. 103 další schůze, na které 21 členů složilo slib věrnosti, a tak se stali prvními členy nově založené Tělocvičné jednoty Sokol Martinice. Historie nám zachovala jejich jména, byli to:

Hašek Josef, hostinský čp. 103, Jebavý Josef, chalupník čp. 37, Ducháč Josef, krejčí čp. 42, Volech Josef, zedník čp. 59, Jón Josef, zámečník v továrně čp. 22, Šonský Josef, syn hostinské čp. 87, Jebavý František, zedník čp. 46, Fejfar Josef, skladník v továrně čp. 26, Novotný Josef, cihlářský mistr čp. 112,  Valeš Jan, syn rolníka čp. 47, Horáček Josef, pekař čp. 30, Pospíšil Jan, zedník čp. 100, Krafek Jan, syn obchodníka čp. 48, Kudr František, kovář čp. 85, Vraštil Jan, kočí v Javorku, Hamáček Josef, nádražní zřízenec čp. 35, Slavík Josef, krejčovský dělník čp. 42, Janoušek Miloslav, obuvník čp. 39, Hamáček Jan, zedník čp. 35, Hamáček Petr st. čp. 30 a Buchar Josef, tkadlec čp. 11.

            Tím byly také splněny požadované podmínky a stanovy jednoty pak byly 16. prosince 1897 pod č. 200891 C.K. místodržitelstvím v Praze schváleny.

            Nato proběhla 6. února 1898 opět v hostinci pana Haška první valná hromada, na které bylo zvoleno dvanáctičlenné představenstvo v čele se starostou Josefem Haškem.

            8. března 1898 následovalo přijetí TJ Sokol do okrskového svazu v Jilemnici.

            13. března 1898 do svazu Župy Krkonošské, založené roku 1885 se sídlem v Turnově a 15. dubna téhož roku pod ochranu jednoty ve Vysokém Mýtě.

            Na návrh pana Josefa Šonského přijala jednota svolávací signál, a to začátek písně „Tam na horách“, aby připomínal obracet zraky na náš krkonošský kraj a jeho ochranu.

            Jednota se při svém zrození netěšila přízni mnohých občanů. Brzy však svou kázní a chováním členstva dokázala, že občanstvo pochopilo její ušlechtilé cíle a hladina prvního nepochopení se uklidnila. Začátek roku 1898 byl nástupem k rozvinutí sokolské myšlenky v praxi. 24. červenec 1898 byl prvním dnem, kdy 15 bratří na slavnosti v Lomnici nad Popelkou pozdravilo ve vlastním sokolském kroji, zhotoveném krejčím Josefem Ducháčem čp.113, sokolské bratry.

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika

 

 

Narození

17. 12. 2007 -  Eliška Exnerová

11.   2. 2008 -  Barbora Vanclová

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Marii Jirsové                     95 let

paní Žofii Lízrové                      95 let

paní Věře Jebavé                     85 let

paní Věře Horáčkové                75 let

 

Zlatá svatba

V měsíci dubnu oslaví 50. výročí svatby manželé Libuše a Vladimír Vokatí, ke kterému upřímně blahopřejeme.

 

 

Školství                               

 

 

Zápis do Mateřské školy Martinice pro školní rok 2008/2009

se bude konat ve čtvrtek 3. dubna 2008 od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 15.30 hodin v budově Mateřské školy Martinice v Krkonoších.  K zápisu zveme všechny rodiče, kteří chtějí své děti umístit do MŠ v průběhu celého školního roku.

 

 

Leden a únor v místní škole  

Po vánočních prázdninách se děti vrátily do školních lavic ve čtvrtek 3. ledna. Měli jsme tedy pouhé dva dny na to, abychom dali dohromady tři skupinky dobrovolníků, které by se zúčastnily TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY organizované Farní charitou Studenec. Touto cestou bych chtěla pochválit Pavlínu Brožovou (1.tř.), Tomáše Brože (3.tř.), Ivana Mitruse (4.tř.), Pavlínu Šabatovou (2.tř.), Veroniku Hájkovou (4.tř.), Barboru Šafránkovou (5.tř.), Janu Pavlíčkovou (2.tř.) a Jiřího Šafránka (2.tř.). Díky jejich ochotě se mohla i letos tato záslužná akce uskutečnit (5.1.). Poslední trojici doplnil náš bývalý žák Martin Pavlíček, který v současné době navštěvuje prvním rokem jilemnické gymnázium.

Letošní zima nás svou skoupou sněhovou nadílkou nepotěšila. A tak jsme stejně jako loni nemohli uspořádat lyžařský výcvik a školní závody v běhu na lyžích.

S o to větší radostí jsme využili výborných podmínek na místním kluzišti a v pondělí 7.1. jsme se s dětmi vydali na led hned dvakrát. Dopoledne v rámci tělesné výchovy a odpoledne se školní družinou. Děkujeme tak místnímu spolku SOKOL za umožnění alespoň tohoto zimního vyžití.

Tradičně v těchto měsících s dětmi nacvičujeme sestavy na gymnastické závody, které proběhnou v naší tělocvičně začátkem března.

V jilemnickém KD jsme s dětmi zhlédli dvě kulturní akce. V lednu (10.1.) to byl hudební pořad „Lidová písnička - na louce kytička“. V únoru (5.2.) jsme obdivovali taneční umění členů skupiny PAUL DANCE. „Taneční kaleidoskop“ a pořad o lidové písničce se dětem velice líbily.

Vysvědčení byla rozdána 31.1. Následující den měly děti jednodenní pololetní prázdniny.

Začátkem února proběhl v naší školičce zápis dětí do 1. třídy (6.2.). Za doprovodu svých rodičů se přišlo zapsat 5 předškoláčků - Aneta Braunová, Andrea Lukešová, Vojtěch Musil, Marie Pěničková a Růžena Pospíšilová.

V měsíci únoru nás dvakrát navštívil pracovník KRNAPu ing. Bílek se dvěma programy z oblasti přírodovědy. Poprvé (11.2.) nám poutavou a hravou formou představil zvířenu našich krásných hor Krkonoš. Další přednáška se konala 27.2. a byla dokončením přednášky první. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a obohatili si tak své znalosti z této oblasti.

Masopustní úterý (12.2.) jsme oslavili s týdenním zpožděním. Důvodem byla již zmíněná kulturní akce Taneční kaleidoskop. Masopustní průvod masek, které si děti vyrobily samy, se vydal od školy k OÚ. Tam už na nás čekal pan starosta L. Mejvald. Žák 3. roč. Tomáš Brož přečetl listinu (otištěna na konci příspěvku), ve které jsme žádali o svolení Masopust slavit. U OÚ jsme si společně s dětmi z MŠ zazpívali a zatancovali. Několik našich školáků zahrálo scénku „Pes jitrničku sežral“. Po masopustním občerstvení, které pro nás připravila paní M. Štefanová s panem starostou, jsme se vydali zpátky do školy. Za zpěvu ukolébavky jsme pochovali basu do skříně. Masopustní oslavu jsme zakončili pojídáním koblih, které pro nás usmažily naše paní kuchařky.

I školní výtvarné soutěže v těchto zimních měsících měly rozmanitá témata. V lednu děti kreslily Tři krále, zimní sporty, Indy a Indky a les v zimě. V únoru to byla témata „Masopust“, „Šaškové a klauni“ „Zvířata“ a „Mandaly“.

20.2. se žáci 3., 4. a 5. třídy vypraví vlakem na výlet do Liberce, kde navštíví IQ park. Budou zde moci zakusit na vlastní kůži, co je to ŠKOLA HROU.

Od druhé poloviny ledna nacvičovaly děti z 1. a 2. třídy dramatizaci pohádky „Proč se sova ve dne skrývá v lese“. S maskami nám pomohli rodiče a tak se mohl každý „ochotníček“ brzy proměnit v pestrobarevného ptáčka. Pohádka je doplněna veselými písničkami a pohybovými hrami, aby upoutala především nejmenší diváky. Naše malé představení hrajeme pro děti z DC Jilemnice a z MŠ ze Zálesní Lhoty - 20.2., děti z MŠ z Martinic - 21.2. a děti z MŠ z Hrabačova - 25.2.. Na všechny se už moc těšíme!

Za celý kolektiv Renata Pavlatová

 

 

1. Milý pane starosto,                           2. Chtěli bychom křepčiti,

   přišli jsme k vám s naprosto                  Masopust oslaviti

   velkou prosbou.                                    s velkou vervou.

 

3. Budeme písně zpívati,

    vysoko tancovati - ať je úroda.

    Jitrniček sníme pět,

    Masopustní písně pět - bude pohoda.

    Také sladké koblížky,

     co usmaží kuchařky - sníme hned!

 

4. Co nakonec uděláme?                      5. Utišíme zábavu,

     Velkou basu pochováme.                    sypem popel na hlavu.

     A pak bude běda -                              Svědomí pozpytujeme,

     Popeleční středa.                                40 dní do Velikonoc -

                                                               hodní budeme.

                                                               To slibujeme!

 

Děti z MŠ o masopustu

 

Kultura                     

 

Co se „o nás“ píše

V lednovém čísle časopisu Krkonoše - Jizerské hory se můžete dočíst o šestinásobném mistru republiky ve skoku na lyžích panu Drahomíru Jebavém z Vrchlabí, rodákovi z Martinic. V roce 1953 se na Štrbském Plese stal dokonce československým mistrem ve skoku a v závodě sdruženém.

Dále zde byl otisknut článek Adventní zastavení v Martinicích. Časopis si lze zapůjčit v naší knihovně.

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

 

14. ročník festivalu Březen - měsíc divadla 2008

Ne  2.3.,17.00 hod. - POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ, rodinné představení DS Ty-já-tr Praha

Čt 6.3.,19.30 hod. - Eling a Kjell Bjarne aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ, komedie, Zmatkaři Dobronín

So 8.3.,19.30 hod. -  MILION LIBER, detektivní komedie, Docela velké divadlo Litvínov, hrají: D. Morávková, J. Révai

Čt 13.3., 19.30 hod. - KRVAVÝ ROMÁN, zpěvohra, DS J.J. Kolár při TJ Sokol Poniklá

Čt 20.3.,19.30 hod. - ULICE BASTARDŮ, komedie, Ďyvadlo Neklid Voletiny

Út 25.3.,19.30 hod. - RICHARD III., historická inscenace, Divadlo V Celetné Praha, DS Kašpar, hrají: J. Potměšil, M. Steinmasslová, B. Navrátil, ...

Čt 27.3.,19.30 hod. - Dentální rapsódie aneb STOMATOLOGICKÁ REVUE, komedie, DS Ztracená existence Praha

So 29.3.,14.30 hod. - FERDA MRAVENEC, pohádka, Malé Vinohradské Praha, v roli Ferdy Mravence jilemnický rodák P. Pochop ml.

Ne 30.3. - zájezd na balet Národního divadla Praha ROMEO A JULIE, S. S. Prokofjev

Po 31.3., 19.30 hod. - KONCERT - muzikálové melodie zazní v podání D. Šinkorové, R. Vojtka a K. Novákové

 

Út 18.3., 19.00 hod. - Leoš Šimánek - NA KANADSKÉM SEVERU, nově sestavené panoramatické live-diashow

 

KINO 70 Jilemnice - výběr:  .... a bude hůř (11.3.), Svatba na bitevním poli (26.3.), Na vlastní nebezpečí (30.3.).

 

Galerie V Kotelně

Vladimír Kubík - ANDĚLÉ A TI  DRUZÍ: vernisáž výstavy dřevěných plastik proběhne v úterý 4.3. 2008 v 17.00 hodin.

 

 

Sport

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Je to právě jeden rok, co nás postihlo řádění orkánu Kyril a my vám předkládáme k nahlédnutí finanční výsledek:

 

Polom  leden 2007:

Prodej palivové dřeva:  134,9     m3                                42 705,-     

Prodej kulatiny:            376,404 m3                               752 395,-   

Těžba polomu:             530,93   m3                                 95 567,-   

Vyvážečka:                   510,93   m3                               103 361,20 Kč

Terénní úpravy:                                                            100 191,22 Kč

Ostatní náklady:                                                             11 685,-   

Dar ČS a.s.:                                                                100 000,-   

Ukradená kulatina:           15 m3

 

Samozřejmě tento výčet není konečný. Jak se dalo předpokládat, zbytek lesa trápí kůrovec a tak se momentálně uvažuje o vykácení lesa mezi hřištěm a silnicí. V letošním roce bude také zahájena výsadba v již vykácených a vyčištěných částech lesa. Také nás České dráhy písemně vyzvaly k odkácení lesa podél železniční trati odvolávajíce se na ochranné pásmo. Věc jsme na několika místech konzultovali a zjistili jsme, že požadavky ČD nejsou zcela jednoznačně podloženy zákony. Pravdou je, že to opět poukazuje na komplikovanost při výkladu zákonů v ČR. Pro nás je teď prioritou péče o lesní pozemky Sokola tak, aby časem byla vrácena původní podoba areálu a samozřejmě abychom les, který opatrovaly generace před námi,  mohli předat dál.

Začátek roku je ve znamení účetních uzávěrek,  plánů na celý rok a přípravy výroční členské schůze. My vám  předkládáme návrh plánu činnosti na tento rok.

 

 

Termín

Akce

průběžně

Cvičení ASPV – děti a ženy v současném rozsahu

průběžně

Účast v soutěži v kopané muži, přípravka

30.4.

Pálení čarodějnic  

10-11.5.

Martinická pouť

červen

Malování na asfalt

20-22.6

Výlet s dětmi do přírody

26.7.

Turnaj v kopané mužů „Memoriál J.Svobody“

+ taneční zábava

 2.8.

Turnaj v nohejbale „BALDACHÝN“

 9.8.

Turnaj ve volejbale dvojic „O pohár starosty obce“

16.8.

Turnaj v Petanque

23.8.

Dětský den

 

 

Termíny jsou předběžné, ale my vás vždy formou plakátů včas budeme informovat. Všechny tyto akce mají již svoji tradici a my doufáme, že si nějakou vyberete i vy. Tou první je po roční odmlce pálení čarodějnic. Tímto si Vás dovoluji pozvat na večerní posezení s přáteli v našem areálu.

V plánu jsou také investice do nemovitého majetku jednoty. První v pořadí je další výměna oken na hlavní budově. Stávající okna jsou v havarijním stavu  a samozřejmě tím vznikají i větší náklady na vytápění objektu. V této etapě budou vyměněna okna v tělocvičně a klubovně. Druhou větší investiční akcí je výstavba ČOV. Jsme si vědomi, že stávající septik součastným předpisům nevyhovuje a hrozila by Sokolu nemalá pokuta. Tomu pochopitelně chceme předejít a uvést nakládání s odpadními vodami do souladu se zákonem. Rádi bychom získali dotaci od státu, ale zjišťujeme, že je mnohem snazší získat desítky milionů než desítky tisíc korun. Pro vaši představu se jedná o zhruba 80 tisíc Kč. Po opravě toho volá v areálu víc, ale je to vždy otázka financí a volného času. Takže teď hlavně doděláme úpravy ve stánku a dál se ještě uvidí.

Informace z výroční členské schůze Vám přineseme příště.

 Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

 

 

Jiná sdělení                                   

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů Martinice.

Dne 5. ledna 2008 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Martinice konala Valná hromada místních hasičů. Po zahájení schůze a přivítání všech přítomných následovala zpráva o činnosti za rok 2007 v podání starosty sboru. Bylo sděleno, že hasiči mají v současné době 78 členů a 23 mladých hasičů. V roce 2007 se sbor rozloučil s bratry Františkem Holubcem a Jaroslavem Horáčkem, jimž byla vzdána úcta a památka minutou ticha. Dále bylo zmíněno o naší účasti na Hasičských slavnostech v Litoměřicích dne 14. - 17. června 2007. Této mezinárodní hasičské výstavy se od nás zúčastnilo 7 členů se starou stříkačkou z roku 1889. Prezentované historické stroje byly předváděny většinou v chodu s obsluhou v dobových uniformách. Mezi těmito hasičskými skvosty se ctí obstála i naše stříkačka, se kterou jsme absolvovali 2 ukázky zásahu s vodou. Na ukončení této akce byla předvedena současná technika Hasičského záchranného sboru se součinností s Policií ČR a Armádou ČR. Naše účast byla oceněna vydáním certifikátu a poděkováním pořádající agentury. Dále se během jara a léta naše hasičské soutěžní družstvo zúčastnilo 10 soutěží v požárním útoku, jak v našem okrsku tak i na Semilsku. Úspěchy v těchto superpohárových soutěžích byly střídavé. Toto soutěžení bylo charakterizováno jako sbírání zkušeností. Ve zprávě bylo dále konstatováno, že sbor během r. 2007 zorganizoval 55 akcí různého charakteru, na nichž členové ve prospěch místních členů, sousedů a obce strávili 2 898 hodin. Bylo naplněno všech 7 uvedených bodů naší činnosti schválených na minulé valné hromadě. Následovala zpráva velitele, pokladníka, zpráva o činnosti mladých hasičů a revizní komise. V diskusi vystoupilo 7 hostů z okolních hasičských sborů, zástupce martinických sokolů a starosta obce. Na závěr byl schválen plán činnosti na rok 2008. Po ukončení schůze byl prezentován dokument o účasti našich hasičů na Hasičských slavnostech v Litoměřicích v roce 2007. Tímto děkuji všem členům a příznivcům sboru, kteří nám s tím pomáhali.

V sobotu 16. února byl v KD Martinice uspořádán Hasičský bál. Tři dny před tímto termínem nám sjednaná hudba oznámila, že nemůže dostát svému závazku z důvodu nemoci. Tato značně nepříjemná situace byla vyřešena ve čtvrtek během dopoledních hodin, kdy se členu výboru za intenzivní spolupráce s ostatními členy i příznivci podařilo obstarat hudební skupinu KPK z Vrchlabí. A dovolím si říci, že svého úkolu se zhostila dobře. Proto bych chtěl všem moc poděkovat za intenzivní snahu a využití všech svých kontaktů při shánění hudby. Byla do koordinovaná akce mnohých završená úspěchem. Bál byl více navštíven než vloni. Na počátku byl zpestřen 2 tanečními vystoupeními skupinou mladých hasičů pod vedením Pavlíny Maternové, za která sklidili potlesk. Dle mého mínění se bál vydařil. Všem za pomoc při této akci, sponzorům a účastníkům děkuji. 

Bohumil Ducháček

 

 

Masopust a Velikonoce

O masopustu zde již byla zmínka, ale řekněme si o této době něco více. Vyvrcholením masopustního období, které trvalo od 6. ledna, byl třídenní svátek. Hlavní zábava začínala o masopustní neděli. Hodovalo se a večer šli všichni k muzice. O masopustním pondělí se pokračovalo v tanci a zábavě. Zakončením bylo masopustní úterý, kdy venkovem procházely průvody maškar, aby pobavily svým oblečením a kousky své sousedy. Smělo se tancovat jen do půlnoci. Následující Popeleční středa už patřila k postní době. Trvá celkem 40 dnů - 6 postních nedělí: Černá, Pražná, Kýchavná, Družebná, Smrtná a Květná. Poté následoval Pašijový týden - Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek - ukřižování Krista, Bílá sobota a posledním dnem půstu je neděle - Boží hod velikonoční. Po celou postní dobu se nepořádaly žádné zábavy s hudbou a tancem ani hlučné svatby, platil i zákaz nočních milostných schůzek. Strava se omezovala na jednoduchý bezmasý jídelníček. Podle církevního výkladu se lidé postí a vzdávají i přepychu, protože si připomínají čtyřicet dnů, které Ježíš strávil na poušti, jedl jen prostou stravu a odolával pokušení ďábla. Pro křesťana mělo být toto období především časem pokání, sebezpytování a rozjímání, vlastně přípravy těla i duše na nejdůležitější svátek roku - Velikonoce.

Velikonoce jsou oslavou zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování. Jejich termín je pohyblivý a pro každý rok se musí znovu vypočítat. Zásada je slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti (po prvním jarním dnu, který byl stanoven na 21. březen) a zároveň v neděli po prvním jarním úplňku od té doby. Takto stanovená neděle velikonoční může být v rozmezí 22.3. - 25.4. V případě, že by první jarní úplněk byl 19. dubna a šlo současně o neděli, byla by to již Velikonoční neděle. Ve dvacátém století tento případ nastal v roce 1981. Výpočet data komplikuje ještě jedna zásada, která stanoví, že během jedné periody v délce devatenácti let nesmí termín Velikonoc připadnout dvakrát na 25. duben. Stalo se tak mezi roky 1937 a 1956 a v takovém případě se jeden ze svátků musí přesunout o týden dopředu. A tak se v r. 1943 slavila Velikonoční neděle 25.4. a v r. 1953 se posunula o týden dopředu na 18.4.

Velikonoce nejsou jedinými pohyblivými svátky v církevním kalendáři. Jsou však nejdůležitější a podle nich se řídí termíny ostatních, ať už předchozích nebo následujících.

Přejeme Vám veselé Velikonoce.    

 

 

Hrad Český ŠternberkK obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad Český Šternberk - založil kolem roku 1240 významný příslušník rodu Divišovců Zdeslav. Hradu dominovaly dvě věže, okrouhlá a čtyřhranná.

Při nich stál palác a k němu přiléhala kaple. Třetí věž stála již v té době na konci ostrohu. Po roce 1467 následovala pozdněgotická přestavba. Na nejzranitelnější straně posílila opevnění bateriová věž a samostatně stojící předsunutá bašta. Po třicetileté válce proběhla barokní přestavba, která proměnila původně členitý hrad v jednotný zámek. V polovině 18. století byl přistavěn dolní zámek a zřízen francouzský park. tato podoba Českého Šternberka se zachovala podnes.

Robert Řemínek

 

Martinice v Krkonoších 19. 2.  2008

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

Obec Martinice