Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2008 > DUBEN 2008 Číslo 2 Ročník XVIII.

DUBEN 2008 Číslo 2 Ročník XVIII.

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

Zastupitelstvo obce na svém jednání 25. 2. schválilo Opatření obecné povahy č.1, kterým se vydává Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Martinice v Krkonoších - změna řeší možnost výstavby RD v prostoru nad Říhovými čp. 56. Dále schválilo zastupitelstvo změnu hranic pozemků spolu s převodem vlastnictví v lokalitě pod nádražím, v současné době je smlouva již vložena do katastru nemovitostí. Bylo schváleno hospodaření obce za rok 2007 s přebytkem 982.862,42 Kč, byl schválen rozpočtový výhled na období 2009 - 2010, zastupitelstvo schválilo výsledek hospodářské činnosti  obce za rok 2007 se ztrátou -52.414,83 Kč. Na zastupitelstvu byl také projednán záměr investičních akcí a oprav v roce 2008 a schváleno převzetí kanalizačního řadu od staré hasičárny podél silnice do potoka.

Na dalším jednání zastupitelstva obce dne 28. 3. byl schválen rozpočet obce na rok 2008 - jeho konkrétní výše je uvedena v další části zpravodaje. Dále bylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Martinice v Krkonoších v celkové výši +11.452,22 Kč. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo vstup do organizace Sdružení místních samospráv ČR. Naopak neschválilo navýšení měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstev obcí dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb. - měsíční odměny budou vypláceny ve stejné výši jako v roce 2007. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o provedené kontrole hospodaření Obce Martinice v Krkonoších odborem kontroly Libereckého krajského úřadu za rok 2007 s výrokem bez závad.

Rada obce se na svých jednáních schválila záměr uzavřít s Městem Jilemnice veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro Obec Martinice v Krkonoších, podpořila uskutečnění kulturního pásma sdružení Montalban - "Poudačky zpod Kokerháče" a schválila projektové dokumentace k několika stavbám ČOV a septiků s biofiltrem u rodinných domů v naší obci.  Rada schválila žádost o uzavírku silnice v prostoru před AZ - Motocentrem z důvodu pořádání Motosrazu dne 24. května, úhradu fakturace za provedenou změnu územního plánu firmě K2 - architekti ze Dvora Králové nad Labem, schválila žádosti o provedení kácení dřevin rostoucích mimo les pro paní Jiřinu Fejtovou čp. 40 a p. Petru Šimůnkovou čp. 52. Intenzivně jsme se zabývali opravou místních komunikací na dolením konci, kde se přes letošní zimu velmi zhoršil stav povrchu cest. Na vývěsních deskách u čp. 100 Sedláčkových a u prodejny Jednota byly nainstalovány vývěsní skříňky. Tyto skříňky, prosím, použijte k důstojnému vyvěšení smutečních  oznámení.

 

V současné době se na jednáních RO živě diskutuje o novém Územním plánu pro Obec Martinice v Krkonoších. Každý majitel nemovitosti, ať se jedná o budovu nebo pozemek ležící v katastru obce, je dotčen územním plánem. V souvislosti se záměrem pořízení nového územního plánu je tedy nezbytné všechny majitele nemovitostí oslovit, dát možnost vyjádřit se k územnímu plánu a také uplatnit obecné požadavky na případnou změnu využití konkrétních pozemků nebo stavby, která bude začleněna  v novém územním plánu obce. Úmyslně neuvádím dotčené orgány, protože v první fázi bychom chtěli jednat s lidmi, kteří zde mají majetek, žijí zde a chtějí v ÚP nějakou změnu prosadit a naším úkolem bude tyto připomínky, náměty a postřehy sjednotit a hlavně evidovat pro zpracovatele ÚP. Dotčené orgány potom budou k požadavkům a záměrům - jak jednotlivců, tak obce, muset zaujmout stanovisko. V současné době vedeme jednání na úrovni rady obce, dále se bude jednat na zastupitelstvu a v brzké době budete osloveni formou plakátků nebo letáků a vyzváni k diskusi  na téma nového územního plánu naší obce. 

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ              

 

Zpráva Policie ČR, Obvodního oddělení v Jilemnici o stavu veřejného pořádku v Obci Martinice v Krkonoších za rok 2007

Za uplynulý kalendářní rok došlo dle statistických údajů Policie ČR na území obce ke spáchání celkem 13 trestných činů, z toho 10 z nich bylo proti majetku. Vzrostl počet vloupání do objektů. Objasnit se podařilo pouze 6 trestných činů. V daném období bylo také evidováno celkem 19 přestupků, z toho 6 proti majetku a 3 proti občanskému soužití.

Další přestupky byly v dopravě (nehody, alkoholy), které však nelze v dané chvíli přesně vyčíslit, neboť tyto byly řešeny i dalšími složkami Policie ČR, zejména službou dopravního inspektorátu a skupinou dopravních nehod.

Jedním z největších problémů, které se snaží řešit jak Policie, tak i obecní úřad, je pořádání pravidelných diskoték v místním KD, a to zejména chování jejich účastníků po skončení.

Závěrem lze konstatovat, že zde došlo k nárůstu majetkové trestné činnosti oproti předchozímu období. (Poznámka redakce: V roce 2006 bylo spácháno 9 trestných činů, z toho 6 proti majetku a bylo evidováno 11 přestupků, z toho 6 proti majetku a 5 proti občanskému soužití.) Stále je však třeba rozvíjet spolupráci Policie s OÚ a případnou problematiku tak s předstihem řešit.

Pro lepší možnost kontaktu s Policií byla zavedena e-mail adresa: smopjil@mvcr.cz. Zde mohou všichni občané sdělovat své poznatky, dotazy a činit oznámení. 

Tato zpráva je podána pouze jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku na území Vaší obce ze strany Policie ČR. Těšíme se na další spolupráci, jejímž výsledkem musí být spokojení občané.

npor. J. Brož, vedoucí oddělení

 

 

Výměna občanských průkazů

Upozorňujeme, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008.

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka - OP, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné. Tato výměna OP nepodléhá správnímu poplatku.

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené barvy) platí po dobu v nich uvedenou.

 

Projekty „S Krakonošem u počítače“ a „Maminky po dovolené“ - vzdělání i do naší obce

Máte zájem se vzdělávat? Chcete se naučit pracovat s počítačem nebo cizím jazykům? Nyní máte šanci. Úspěšný projekt „S Krakonošem u počítače“, který je zaměřen na vzdělávání dospělých na venkově, má zájem o další rozšíření svých aktivit i do naší obce. Tento projekt již třetím rokem probíhá v semilském regionu a je o něj velký zájem. Je realizován Úřadem práce v Semilech ve spolupráci s občanským sdružením MOST KE VZDĚLÁNÍ-BRIDGE TO EDUCATION a získal finanční podporu v rámci programu CIP EQUAL.

Cílem programu je nabídnout lidem z hůře dostupných lokalit příležitost ke zvýšení kvalifikace, získání základních dovedností nezbytných pro plnohodnotný život v moderní společnosti. Občanům je nabídnuta příležitost bezplatně a přímo v místě bydliště navštěvovat vzdělávací kurzy v oblasti obsluhy počítače (práce s internetem, office, digitální foto atd.), kurzy cizích jazyků, školení pro malé a střední podnikatele (daňové předpisy, účetnictví či legislativní rámec podnikání), ale i řada dalších vzdělávacích modulů, o které občané projeví zájem. Proběhly již kurzy svařování a obsluhy motorové pily, s úspěchem zejména u dam se setkal kurz vánoční vazby a výzdoby, velikonoční vazby a kurz studené kuchyně. A navíc toto vzdělání přijede za Vámi.

Krakonoš nabízí:

·         flexibilitu, protože kurzy jsou nabízeny mimo pracovní dobu (v odpoledních a večerních hodinách) během týdne nebo o víkendech;

·         sladění s ostatními pracovními a rodinnými povinnostmi, jako jsou sezónní zaměstnání, školní prázdniny a svátky;

·         blízké a rodinné prostředí, protože kurzy se konají v prostorách místního obecního úřadu, kulturního domu nebo školy, učení probíhá ve skupině blízkých, známých a sousedů;

·         doprovodné podpůrné služby ve formě péče o děti a zapůjčení studijních materiálů;

·         poradenství a individuální konzultace;

·         výstupem z kurzu je certifikát, který umožňuje průkaznost nabytých znalostí a dovedností;

·         aktivní zapojení se do tvorby programu, možnost ovlivňovat podobu kurzu, organizaci vzdělávání či navrhnout nové vzdělávací obsahy;

·         je to zdarma!

Co je potřeba udělat? Vyplnit dotazníček a odevzdat ho na obecní úřad. První reálná možnost seznámit se s projektem jsou ukázkové kurzy na PC, které se budou konat 14.5. 2008 od 17:00 a od 18:30 hod. v naší obci.

A na závěr co o projektu řekla paní starostka Hana Růžičková z obce Paseky nad Jizerou: „Velkou výhodou bylo pořádání kurzů přímo v obci. Vždyť komu se poštěstí, aby se mohl zdarma vzdělávat v místě svého bydliště? K tomu, aby se kurzy mohly rozjet naplno bylo třeba zajistit jen vhodné prostory. Pro jazykové kurzy jsme dali studentům k dispozici pracovnu starostky a pro počítačové kurzy jsme využili prostor společenské místnosti místní turistické ubytovny. To bylo vše, co bylo potřeba ze strany obce vykonat. Lektory a materiální vybavení učeben zajistili další partneři projektu.“

Občanské sdružení Most ke vzdělání a Úřad práce v Semilech realizují i další projekty zaměřené na vzdělávání dospělých. Jedním z nich je například projekt Maminky po „dovolené.“ I tento projekt rozšiřuje své působení na celý Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj. Je „šitý“ přímo na míru osobám po rodičovské dovolené, které se stávají vzhledem k péči o děti znevýhodněnou skupinou při návratu do zaměstnání.

Cílem projektu je nabídnout osobám pečujícím o dítě/děti do 15let ucelený program celoživotního vzdělání, který pracuje s motivací těchto osob, pomůže jim s orientací na trhu práce a pomocí moderních metod vzdělávání zvýší jejich uplatnitelnost. Maminky a tatínkové mohou zdarma využít poradenské služby v oblasti vhodného výběru zaměstnání a jeho efektivního hledání, zkusí si správně napsat životopis, dozví se, čeho se vyvarovat při přijímacím pohovoru, doplní si vzdělání, získají praxi...

Úhlavním nepřítelem každého uchazeče o zaměstnání je strach z odmítnutí, nedostatečné docenění vlastních znalostí a dovedností. Ačkoliv maminky, pečujících o své ratolesti a domácnost, mají skoro vždy zaměstnavatelům co nabídnout, setkáváme se u nich velice často s velmi malou sebedůvěrou. Prací na sobě a na svém vzdělání lze však tento handicap lehce překonat a dohnat i 6 let mimo zaměstnání. Hledání nového pracovního místa je pak mnohem snazší. V této souvislosti se nabízí úsloví „Štěstí přeje připraveným“, které platí i při hledání zaměstnání.

Máte-li i Vy zájem zúčastnit se podobného programu, který je tu pro Vás díky Evropskému sociálnímu fondu a Státnímu rozpočtu České republiky zdarma, neváhejte a o svém zájmu informujte své obecní zastupitele, nebo se obracejte přímo na občanské sdružení Most ke vzdělání na tel.: 481 311 698.

 

 

Levně na výlet po celém Euroregionu veřejnou dopravou

Pokud cestujete po Euroregionu Nisa, nabízí se Vám nyní podstatně levnější a pohodlnější forma cestování. Stačí si zakoupit jednodenní síťovou jízdenku LIBNET+ nebo LIBNET 5+, kterou vydal dopravní svaz ZVON ve spolupráci s Libereckým krajem a jednotlivými dopravci.

Na jedinou jízdenku nyní můžete cestovat osobními a spěšnými vlaky či příměstskými autobusy nejen v oblasti Liberecka (i v našem okolí), ale i v sousedním Sasku a na území Polska kterýkoliv den v týdnu velice levně.

Jednodenní jízdenka LIBNET+ - umožňuje cestování jednoho dospělého a jednoho dítěte do 15 let, nebo dvou dětí do 15 let na části území Německa, Polska a v Libereckém kraji v den označený na jízdence do 24.00 hod.. Cena je 130,-- Kč, jízdenka vydaná Českými drahami 160,-- Kč (oproti ostatním platí navíc na visuté lanové dráze Horní Hanychov-Ještěd).

Jízdenka pro malé skupiny LIBNET 5+ - umožňuje cestování až pěti společně cestujících osob, nezávisle na jejich věku. Cena je 260,-- Kč, jízdenka vydaná ČD 320,-- Kč (oproti ostatním platí navíc na visuté lanové dráze Horní Hanychov-Ještěd).

Jízdenka LIBNET Kolo - je jednodenní jízdenka pro přepravu jízdních kol, jako doplněk k jízdenkám EURONEISSE/LIBNET+ v ceně 90,-- Kč.

Jízdenky prodávají ČD ve všech osobních pokladnách železničních stanic vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů. Autobusoví dopravci je prodávají ve svých předprodejních a informačních kancelářích (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec n.N., Jilemnice, Liberec, Semily, Turnov) již s dvoudenním předstihem.

Bližší informace naleznete na www.korid.cz nebo www.zvon.de.

 

 

Zprávy komisí 

 

Finanční výbor

 

Hospodaření obce v roce 2007 a schválený rozpočet na rok 2008

Příjmy v tis. Kč                       upr.rozp.2007  skut.2007         rozp.2008

 

Daňové příjmy celkem                     3 454,0            3 508,3             4 350,0

Poplatky                                          128,0               139,6                105,0

Dotace                                             154,3               154,3                  82,8

Převody z fondů                                 306,5               301,0                600,0

Převod z hosp. činnosti                      190,0               190,2                  50,0

Splátky půjčky                                    10,0                10,0                    0,0

Silnice                                                12,0               11,7                      0,0

Čištění odpadních vod                          43,0                42,9                 13,0

Školství                                                4,0                  5,9                   5,0

Knihovna                                              0,5                    0,5                             0,5

Zpravodaj                                              5,0                  6,4                   8,0

Kulturní a soc. komise                         22,0                22,0                 13,0

Ost. tělovýchovná činnost                      1,0                  0,5                   1,0

Bytové hospodářství                           100,5                 99,2               103,0

Veřejné osvětlení                                   2,0                  2,0                   0,0

Pohřebnictví                                          1,0                  0,6                   2,5

Příjem z prodeje pozemků,....             452,0               451,9             1 000,0

Sběr kom.odpadů                              140,5               149,6                139,5

Využ. a zneškod. kom. odpadů            20,0                14,6                 20,0

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň              2,0                  2,0                   0,0

Požární ochrana                                   0,0                  0,4                   0,0

Místní správa                                      51,7                53,2                 44,2

Příjmy z fin.operací                             33,5                 37,1                 26,5

Příjmy celkem:                            5 133,5             5 203,9             6 564,0                    

 

Výdaje v tis. Kč

Silnice                                            623,0               195,3                  581,0

Dopravní obslužnost                          51,5                51,4                  51,5

Pitná voda                                      135,0                   3,0                  60,0

Čištění odpad. vod                           576,0               578,6                   37,0

Příspěvek PO (ZŠ+ŠD+MŠ+ŠJ)        607,5                607,4                  600,0

- opravy                                            89,0                  85,2                    20,0

- kapitálové výdaje                           200,0                    0,0                  435,0

Za děti v ZŠ Jilemnice a Studenec      98,0                97,9                100,0

Knihovna                                          15,5                13,4                  15,5

Kronika                                              9,5                  7,2                    9,5

Obnova míst. památek                       46,0                45,5                    1,0

Zpravodaj                                          21,5                26,8                  30,5

Kulturní a soc. komise                       25,0                21,2                  25,0

Tělovýchovná činnost                         79,0                77,0                  74,0

Bytové hospodářství                         257,5               137,0                 603,0

Veřejné osvětlení                             427,0               205,4                 235,0

Pohřebnictví                                      37,0                  6,1                  38,0

Územní plánování a rozvoj                    0,0                  0,0                  18,0

Kom.služby a úz.rozvoj                    324,5                 18,1             3 048,5       

Sběr nebezp. odpadu                         25,0                21,4                  25,0

Sběr komun. odpadu                        240,0               231,0                 250,0

Veřejná zeleň                                    42,0                  5,7                 18,0

Soc.péče a pomoc st.obč.                 20,0                15,6                 20,0

Požární ochrana                                75,0                73,6                 77,0

Místní správa, zastupitelstvo          1 406,0            1 150,4             1 399,5

Fin. operace, FRB                            402,0               308,1                612,0                   

Výdaje celkem:                            5 832,5            3 982,3             8 384,0        

 

Financování                                  +699,0           -1 221,6           +1 820,0

 

Kulturní a sociální komise

 

Vítání dětí do života

Tato slavnostní událost proběhla v pátek 25. dubna 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu po více jak roční odmlce. Starosta obce Leoš Mejvald společně s členkami KSK přivítal mezi martinické občany tyto děti:

Davida Horáčka, Michaelu Fišerovou, Ondřeje Vancla, Elišku Exnerovou a Barboru Vanclovou.

Děti z mateřské a základní školy a paní učitelky si pro tuto příležitost připravily pásmo básniček a písniček, za což jim děkujeme.

Těšíme se však již na další vítání, neboť během letošního roku se má narodit hned několik miminek.

 

Zlatá svatba

V sobotu 26. dubna proběhla na našem obecním úřadě další slavnostní událost. 50. výročí svatby si zde připomenuli manželé Libuše a Vladimír Vokatí, kterým ještě jednou upřímně blahopřejeme. K přání se přidaly  krátkým pásmem básniček i děti ze základní školy.

Do této doby možnost připomenout si výročí svatby na OÚ využili manželé Libuše a Jaroslav Svobodovi (Zlatá svatba) a manželé Eva a Jaroslav Jirsovi (Diamantová svatba). Dokonce zde uzavřeli sňatek dnes již manželé Renata a Michael Benešovi.

 

 

Co se o nás psalo v roce 2007

 

V loňském roce proběhlo denním tiskem několik zpráv o naší obci. Pro čtenáře zpravodaje vybírám tyto:

            V Turnovském a semilském deníku ze dne 27. ledna vyšel článek pod názvem „Se zastávkou mají stále velkou smůlu“. Píše se v něm: Autobusová zastávka stojící poblíž martinického fotbalového hřiště je snad prokletá. Loni zastávku nekompromisně smetla řidička se svým osobním vozem. Objekt byl neopravitelný. Obec nechala zbudovat zastávku novou a u silnice vyrostla svěží dřevostavba. Ani nová zastávka nemá na růžích ustláno. Sice do ní nezajel likvidačně žádný automobil, ale zase ji zle poškodili kuřáci. Špatně uhašená cigaretka sežehla část interiéru budky.

            V témže deníku ze dne 1. března se v článku „V Martinicích chtějí stavět i Jilemničáci“ dočteme: Připravit pozemky pro stavbu rodinných domků. To je jeden z hlavních cílů obce Martinice pro letošní rok. „Jedná se o pozemky poblíž vlakového nádraží. Patří obci a podle našich propočtů by na nich mohlo být zbudováno deset nových rodinných domků,“ uvedl Leoš Mejvald, starosta Martinic.

Plán obce je jasný, pozemky mají být předem přesně zaměřeny a vybaveny infrastrukturou. „Chceme investovat do přípojek kanalizace, elektřiny, vody. Určitě máme v plánu k pozemkům vybudovat novou obslužnou komunikaci,“ tvrdí starosta Martinic. V momentě, kdy budou pozemky připraveny, hodlají je martiničtí rozprodat. „Seznam zájemců máme již dnes. Nejde jen o lidi z Martinic, pozemky chce koupit i řada obyvatel Jilemnice,“ pochvaluje si Mejvald.

V současné době má obec platné územní rozhodnutí, čeká se na detailnější projekt, který bude podkladem k žádosti o vydání stavebního povolení. „ Obecní rozpočet pro letošní rok ještě není schválen. Počítáme ale s tím, že na přípravu pozemků uvolníme okolo jednoho milionu korun,“ upřesnil starosta.

Vedle investic do pozemků má obec letos finančně vykrýt požadavky místních spolků, ale i investice mířící ke zvelebení základní a mateřské školy. „Na všechny požadavky mít nebudeme. To je již dnes naprosto jasné,“ uzavřel starosta Mejvald.

            Z článku „Další obce se připojili k petici proti diskriminaci venkova“ ze dne 14. května z téhož deníku se čtenář dozvěděl: I vedení obcí Benecko a Martinice v Krkonoších se připojilo k petici proti diskriminaci venkova. Nynější legislativa totiž není spravedlivá při rozdělování financí vůči menším městům a obcím. Jejich rozpočty se tak navyšují pomaleji než u těch větších a tím se udržuje i nízká úroveň financování venkova. Důsledkem toho je, že obec nenabízí perspektivní uplatnění především mladším a vzdělanějším lidem. Tím se venkov vyklidňuje a zvyšuje se také nezaměstnanost. Petice je k podepsání v Martinicích na úřadě.

            Krátký článek „Martiničtí chtějí skoncovat s milovníky zábavné pyrotechniky“ vyšel dne 3. července a píše se v něm: Obyvatelé Martinic si stěžují na rušení nočního klidu. Spánek jim nechtějí dopřát milovníci zábavné pyrotechniky, kteří si svou zálibu nechávají na pozdní hodiny. Obec se proto na občany obrátila s žádostí, aby se s používáním dělobuchů spokojili do 22. hodiny a poté respektovali noční klid.

            Z dalšího článku „Martiničtí chtějí snížit rychlost“ ze dne 17. srpna se dovídáme: Zvýšenou kontrolu rychlosti by v obci uvítali obyvatelé Martinic v Krkonoších. O víkendu se přes obec nekontrolovatelnou rychlostí prohání motorkáři. Ještě před tím, než se ulice zaplní malými školáky, chce obec na silnicích alespoň nahradit chybějící nepřerušovanou čáru. „S motorkáři jsou problémy. S největší pravděpodobností se jedná o lidi, kteří o víkendu vyrazí do hor. Nejvyšší povolená rychlost v obci jim nic neříká,“ řekl starosta Martinic Leoš Mejvald.

Nepřerušovaná čára ze silnice zmizela na jaře spolu s tajícím sněhem. Martiničtí se o její obnovu z bezpečnostních důvodů chtějí postarat ještě před začátkem nového školního roku. „Obnovu značení silnice jsme vyjednali s Policií České republiky. Od dodavatele máme příslib, že by čára mohla být hotová do 14 dnů,“ uvedl Leoš Mejvald.

Martinice by se proti ignorantům předpisů chtěly bránit radikálněji. „Pro obec je ale všechno takříkajíc drahé. Samozřejmě můžeme vyvíjet větší tlak na policii, ale jsme malá obec, tudíž tak trochu na okraji zájmu. Namátkové kontroly tu probíhají jednou za čas,“ dodal starosta Martinic.

            Všichni ještě máme v paměti pěknou výstavu betlémů z prosince loňského roku. Semilský deník ze dne 3. prosince o ní napsal: Na třicet betlémů vystavovali na Obecním úřadě v Martinicích. „Letos je tu výstava betlémů poprvé a většina je od místních lidí. Betlémů je tu skoro třicet a o výstavu je zájem,“ řekla účetní úřadu a zároveň organizátorka výstavy Milada Štefanová. Nejoriginálnějším kouskem byl betlém ze samorostů, které symbolizovaly jednotlivé postavy a zároveň tvořily celou kulisu betlému.

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika

 

 

Životní jubilea – blahopřejeme

panu Miloslavu Říhovi               94 let

paní Jaroslavě Cermanové        85 let

paní Věře Čeřovské                  85 let

panu Ladislavu Kavánovi          80 let

paní Heleně Šaldové                 80 let

panu Josefu Bartoňovi             70 let

 

Úmrtí

  5. 3. 2008 -  Danuška Buďárková (1932)

24. 3. 2008 -  Žofie Lízrová (1913)

Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství                               

 

Březen a duben v místní škole  

První jarní měsíc jsme odstartovali ve sportovním duchu. Ve dnech 4. a 5. března proběhly v naší škole gymnastické závody. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Jan Mitrus (1.tř.), Luboš Typlt (2.tř.), Tomáš Brož (3.tř.) a Veronika Hájková (4.tř.).

Poprvé v novodobé historii našeho vynášení Mořeny ze vsi, jejího upálení a vhození do vody jsme tuto akci absolvovali za hustého sněžení. Namočená Mořena dlouho odolávala ohni a více čmoudila, než hořela Poloohořelou ji děvčata z 5. třídy vhodila do vody (19.3.).

Začátkem dubna (9.4.) jsme měli ve škole vzácnou návštěvu a díky ní jsme se během chvilky ocitli v Africe. Misionář Jiří Šlégr nám promítl dokumentární film „Uganda - perla Afriky“ a rozdělil se s námi o své zážitky z návštěvy této země. Přiblížil nám těžký život malých Afričánků, kteří každý den bojují o holé přežití. Jejich společníkem jsou srach z únosu, hlad a nemoci. Z unesených dětí se stávají vycvičení zabijáci nebo jsou sexuálně zneužívány. Po zhlédnutí tohoto otřesného svědectví jsme si všichni včetně dětí uvědomili, jaké štěstí máme, že žijeme v České republice. Cílem akce bylo vzbudit v dětech empatii a odhodlání pomoci potřebným a nemocným.

S dětmi jsme zhlédli dvě kulturní představení. V březnu (17.3.) to byla krkoošská pohádka „Zázračný pramínek“ v jilemnickém KD. V dubnu (22.4.) jsme v místní MŠ obdivovali profesionální vystoupení herce pana Losa, který zahrál loutkovou pohádku „O Lesněnce“.

Svátek „Dne Země“ jsme tradičně oslavili úklidem přírody. Opět jsme uklízeli příkopy v naší obci. Pomoci přírodě se rozjeli žáci 3., 4. a 5. ročníku do Lanova (3.4.). Hrabání luk zorganizovali pracovníci KRNAPu. Odměnou za dobře odvedenou práci byla prohlídka jeskyně, kde děti objevily tři netopýry. Byl to pro ně zajímavý zážitek.

Se žáky 2., 3., 4. a 5. ročníku jsme se vydali 16.4. do Semil. Navštívili jsme Policii ČR. Prohlédli jsme si policejní prostory a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z oblasti přestupků a trestných činů. Duben je měsícem bezpečnosti, proto byla návštěva zaměřena i na dopravu a chování dětí na silnicích.

V dubnu naši žáci vystoupili na dvou akcích pořádaných KSK. Svými kulturními programy přispěli k milé atmosféře při vítání nových dětí do života (25.4.) a na zlaté svatbě manželů Vokatých (26.4.).

Prezentace celoročních projektů žáků 3., 4. a 5. ročníku proběhla 18.3. v odpoledních hodinách. Děti seznamovaly své rodiče s tím, co v projektech přibylo od měsíce října. Rodiče řešili různé kvízy a doplňovačky, které pro ně děti samy vymyslely a sestavily.

Naši nejmenší, žáci 1. a 2. ročníku, se zapojili do projektu „Moje oblíbená kniha aneb co, kdo čte.“ Cílem je získat malé čtenáře pro četbu knih a upevnit jejich dovednosti v četbě. I z těchto důvodů vznikl čtenářský kroužek pro děti, který se schází každý pátek odpoledne a vede ho paní ředitelka B. Janoušková.

Pro děti, které rády kreslí, byly opět vyhlášeny výztvarné soutěže. V březnu se kreslilo na téma „Velikonoce“, „Řemesla“ a „Zvířata“. Dubnová témata byla vybrána především na přání dětí. Kreslily se pohádkové postavy, jarní sporty, dinosauři a čarodějnice. Hlavní téma bylo „Duben - měsíc bezpečnosti“.

O výsledcích v jednotlivých předmětech a o chování svých ratolestí byli rodiče informováni 23.4. na rodičovských schůzkách.

Poslední dubnový den 30.4. se již tradičně vydá od naší školy lampiónový průvod s čarodějnicí.

Za celý kolektiv Renata Pavlatová

 

Podpořte s námi malé Afričánky

Žijeme v době, kdy střechu nad hlavou, elektrickou energii, vodu tekoucí z vodovodu, možnost vzdělání a zábavy, mnoho technických vymožeností (televizory, mobilní telefony a počítače), ale i mlsné jazýčky a přeplněná bříška POVAŽUJÍ NAŠE DĚTI ZA NAPROSTOU SAMOZŘEJMOST. Na zeměkouli však nežijeme sami. Právě díky technice se můžeme podívat do těch koutů naší planety, kde žijí děti v naprosté chudobě a bojují o holé přežití každým dnem, například africké děti umírající na podvýživu a nemoci, děti zneužívané pro vojenské a sexuální zájmy lidí, kteří místo pomoci využívají této chudoby ke svým sobeckým zájmům.

Co můžeme udělat my? Můžeme „zavřít oči“ a nevidět tyto problémy (nás se to netýká), můžeme nechat oči otevřené, politovat malé černoušky a dále se starat o své blaho - to stačí. A nebo můžeme dle svých možností pomoci. Ke třetímu řešení bychom rády přivedly naše děti - naučit je empatii a pomoci tam, kde je třeba.

Proto jsme se zapojili do projektu „Podpoříme černoušky z Ugandy“. Získané peněžní prostředky poputují přímo do Ugandy, kde budou použity na stavbu škol, nemocnic či sirotčinců. Našim malým přispěním pomůžeme zlepšit budoucnost těchto dětí. Od misionáře Jiřího Šlégra jsme se dozvěděli, že roční částka na přežití malého afrického človíčka činí 200,-- Kč. Je to pro nás, žijící v našich podmínkách, nepředstavitelně nízká cifra.

Touto cestou Vás milí čtenáři Martinického zpravodaje prosíme o spolupráci. Bez Vás bychom náš záměr nemohli realizovat. Naši školáci vyrobí malé papírové loutky a uspořádají o Ugandě výstavku na OÚ. Právě zde si budete moci loutky za symbolickou cenu zakoupit. Jedině tak se naše akce vydaří!

Za nás i všechny děti předem děkujeme. Termín akce bude plakátován.

 

Poděkování

V této době není samozřejmostí, že někdo někomu pomůže, mám na mysli jakýkoli způsob pomoci - naslouchání druhému, upřímně míněnou radu či samotný skutek. Takového přístupu si velmi vážím a děkuji za něj. Prostřednictvím zpravodaje děkuji za celou naši ZŠ a MŠ jedné naší martinické spoluobčance, která nechce být jmenována, za poskytnutou finanční částku 50 tis. Kč. Dík patří i p. Martinu Ducháčkovi za zhotovení věšáčků do šatny ve školní jídelně.

Bohumila Janoušková

 

 

Kultura                     

 

XV. Sousedský bál a Dětský diskokarneval

Můžeme říci, že oba bály dopadly dobře. Byli jsme zejména rádi, že nepřízeň počasí - déšť a silný vítr neodradila tanečníky Sousedského bálu. Pro případ výpadku elektrické energie byla dokonce připravena záložní elektrocentrála místních hasičů.

Celkový výtěžek obou bálů činil 16 427,50 a bude použit na kulturní a sportovní akce pořádacé obcí.

Děkujeme všem pořadatelům a těmto sponzorům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu bálů:

AUTODOPRAVA, Robert Vancl, Martinice v Krk. čp. 35 - AUTODOPRAVA, kontejnery Lukeš, čp. 19 - AUTOSERVIS JB, Josef Bönisch, čp. 200 - ARIES, a.s., výroba punčochového zboží, Studenec - BRAUN  Ladislav, restaurace, čp. 187 - ELEKTRIKÁŘ, Dan Šimůnek, čp. 197 - EURONICS, Zdeněk Dvorský, Jilemnice Dolení ul.35 - ELEKTROS s.r.o., Martinice v Krk. - GEOP v.o.s., geodetické práce, Jilemnice - HORÁČEK Jiří, soukromý zemědělec, čp. 7 - HRKEL Milan, čp. 87 - IMDV Horka u St. Paky, Nedaříž - JIŘIČKA Bohuslav, PhDr., pojišťovací poradce, čp. 91 - KADEŘNICTVÍ, Marcela Vašková, čp. 213 - KADEŘNICTVÍ V JILMU, Iva Mitrusová,  Jilemnice - KIŠ Tomáš, obkladačské práce, čp. 220 - MATOUŠEK – SLUŽBY, Miroslav Matoušek, Jilemnice - MARCI, Marcela Cziroková, čp. 151 - MÜLLER Václav, práce v lese, čp. 67 - PAVLÍČKOVÁ Jana, pojišťovací poradce, čp. 129 - PĚNIČKA Petr, elektromontáže, čp. 92, PODZIMEK Vladimír, prodej keramiky, čp. 139 - PODZIMEK Petr, aromaterapie, čp. 139 - POHŮNKOVÁ Petra, výrobky z proutí, čp. 106 - POCHOP Pavel, lesní práce, čp. 55 - Prodej ovoce a zeleniny, Roman Fišera, čp. 99 - SDH Martinice v Krk. - SPEDITTRANS, Jaroslav Horký, Jilemnice-Martinice v Krk. - SKLENÁŘSTVÍ Tauchman, Jilemnice - STIHL - Otto Cerman, prodej a servis pil, Studenec - STAVEBNÍ SPOL. s r.o., čp.  195 - TROPICO-PLUS CZ, a.s., Roztoky u Jilemnice 215 - TRUHLÁŘSTVÍ, M.iroslav.Rychtr, čp. 185 - T.E.S.,  ing. Vancl Josef, Petra Vanclová, čp. 54 - TJ SOKOL Martinice v Krk. - ULLRICH Josef, lesní práce, čp. 157 - VODA-TOPENÍ, Radek Budina, čp. 217 - VODNÍK-KrVaK s.r.o., Radek Holubec, Horní Branná 222 - Vanclovi  a Ottovi, čp. 196 - ZETKA Strážník, a.s., Studenec.

 

 

Poudačky zpod Kokerháče

            Krásný jarní den jako stvořený k práci na zahrádkách či k výletu. Přesto se v brzkých odpoledních hodinách 5. dubna zcela zaplnila zasedačka našeho obecního úřadu. Lidé si přišli  poslechnout asi hodinové pásmo ochotnického sdružení Montalban z Jilemnice. Snad překrásný pohled na "náš" zasněžený Kotel - Kokerháč inspiroval mnohé jít si poslechnout lidové poudačky léta předávané ústní tradicí a pak podchycené v dílech věhlasné spisovatelky Marie Kubátové a její maminky Amálie Kutínové. V literárním pásmu Poudačky zpod Kokerháče ožila lidová mluva našich dědů a pradědů, z níž se nám do dnešního zglobalizovaného světa zachovaly již jen fragmenty v podobě smerkovýho perkynka, horštyblat či kůsy...

            Vo statečný přásteunici či jak Trajzlerka Trajzlera vodnaučila pití, Živej nebožtík, Nácek Doláků a další poudačky, které důvěrně známe zakonzervované v knižní podobě, ožily na okamžik jako před sto lety v chaloupkách za svitu petrolejky. Iluzi dotvořilo prosté dobové oblečení a jednoduché kulisy, které si Montalban sám tvoří. Jednoduché humorné příběhy, které by snad za normálních okolností dnes vzbudily spíše trapný úsměv, se v podání svérázné mluvy a hereckého výkonu setkávají s rozzářenýma očima dětí  a spokojeným úsměvem nás odrostlejších. Toto "kouzlo okamžiku" zřejmě přivedlo na představení diváky všech věkových skupin. Starší spoluobčané si přišli zavzpomínat na mluvu  svých předků a sousedů, kteří už nejsou mezi námia, ty mladší určitě nezarmoutila nestárnoucí Myslivecká latina nebo "baronoprášilovská" poudačka Zejma na Urale.

            Nejsem literárním kritikem, ale pokusím se o letmé zhodnocení předvedeného vystoupení. Předně jsem ocenil jadrné zpracování kerkonošského nářečí, na kterém si dal Montalban skutečně záležet. Především v jejich projevu ani v nejmenším nedocházelo k přehánění výslovnosti, jako nepřirozené protahování samohlásek apod. Tento nešar se často objevuje i u profesionálních herců ve snaze zatraktivnit a zvýšit komičnost našeho nářečí. Je pravdou, že jsem si při některých větách uvědomil, če "můj děda by to vyslovil trochu jinak". To se ale nelze divit u mladého osazenstva souboru. Ovšem nejen hlas, ale i herecký výkon účinkujících (principál Jiří Aubris, Eva Marie Kuželová, Hana Šírová, Tomáš Hájek) zaslouží pochvalu. Na našem "podiu" vlastně zahráli desítky rolí postav a postaviček, s širokým věkovým spektrem. Mimika, přednesový výkon a celkové nasazení vypovídalo o mnohém.  Přestože se jedná "pouze" o ochotníky, mající své studijní a pracovní starosti, dovedou  takovým vystoupením navodit teplo v duši a alespoň na chvilku v nás uvnitř zastavit čas.

            Montalban je volné ochotnické umělecké sdružení vzniklé při jilemnickém gymnáziu. Kořeny činnosti sahají do roku 1999, ale se svým názvem funguje od roku 2002. Pod vedením Mgr. Jiřího Aubrise v něm vystupují studenti a absolventi této školy, ale též jilemnické ZUŠ. V jejich představeních zaznívají útvary, které nejsou zrovna módní záležitostí, jako poezie, literární pásmo aj. Do naši obce již zavítali s vánoční Popelkou nazaretskou (2003) a v prosinci 2006 s Dalekou poutí Karla Hynka Máchy. Na závěr dnešního, již třetího, vystoupení nás principál pozval na připravovaný básnický výlet za urozenými rytíři doby Karla Velikého. Dětský výkřik v sále "maminko, tam určitě zase půjdem" hovoří za vše. Takže i my starší se těšme: někdy na podzim, pásmo Středověká hrdinská epika, účinkuje jilemnický Montalban.

Miloš Růžička

 Montalban s Poudačkami zpod Kokerháče v Martinicích

Co nového nás čeká v tomto roce v knihovně?

Ani letos se nemění jak otevírací doba, tak poplatky za členství v naší knihovně. Na každého čtivého čtenáře se těším každý sudý týden ve čtvrtek od 15.30 do 18.00 hodin. Za malé čtenáře a studenty vybíráme 10,-- a dospělé 30,-- Kč, prostě lidovky.

V našem fondu je bezmála 2 500 knih. Převládá sice beletrie, ale o to více se snažím vyhovět čtenářům. Od obce máme určitý peněžní fond a je jen na čtenářích, kteří mají možnost chodit do knihovny, dohodnout se se mnou, o jaké knihy mají zájem. V rámci možností se budu snažit vyhovět všem rozumným podnětům a nápadům.

V roce 2007 se počet čtenářů snížil, ale ti, co zůstali, jsou nám věrni.

Naše malá knihovna nemůže konkurovat svým větším kamarádkám, ale i u nás se najde pár krásných knižních pokladů. Například Finfárum od Jana Wericha nebo životopis Františka Filiovského aj. 

I v tomto roce se na Vás těší

Musilová Míla

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

CO JINDE NEUSLYŠÍTE, nová jevištní talk show Evy Holubové a Jana Krause - Po 12.5., 19.30 hod.

ŠAMANSKÉ LÉČENÍ, přednáška spojená s bubnováním a praktickými návody na léčení sama sebe, pořadatel Tom Dominik Tetík - Út 13.5., 18.00 hod.

SESTRY HAVELKOVY, nový koncertní program „Dejte si radit“ aneb slavné meziválečné hity.... - Út 20.5., 19.30 hod.

SU JOK, základy tradiční východní medicíny, pořadatel T. D. Tetík - Pá 23.5., 16.00 hod.

KRAKONOŠŮV DAR, pohádka dětského divadelního kroužku při SD Jilm - Ne 1.6., 14.30 hod.

P.  DOBEŠ a T. KOTRBA, koncert písničkáře známého svými hity Jarmila, Zpátky do trenek atd. -  Út 3.6., 19.30 hod.

NA SLOVÍČKO PANE DOKTORE, pořad MUDr. Radima Uzla - Po 9.6., 19.30 hod.

 

Májový jarmark se bude konat na jilemnickém náměstí  v sobotu 17. května s tímto programem: 8.30 hod. zahájení, ZŠ Komenského, 9.00 TS Paul Dance, 9.30 ZŠ Harracha, 10.00 ZUŠ Jilemnice, 10.30 Jilemský spolek paní a dívek, 10.50 KuK a Cuk - kluniáda, 11.30 Jarmareční písně v podání skupiny Jarmarečníci, 13.30 Pavel Novák se skupinou, 15.30 Karel Kahovec a skupina George & Beatovens, 9.00-14.00 hod. Flašinetář.

V zámeckém parku od 9.00 do 12.00 hod. proběhne výstava a testace historických vozidel Tatra klubu Semily. Na 10.00 a 13.00 hod. je připravena prezentace a ukázka asistenčních psů Helppes Centrem výcviku psů pro postižené o.s. Praha.

 

Kurz taneční a společenské výchovy - Po 2.6., 7.00 - 16.00 zápis v kanceláři SD Jilm

Eva a Vašek - Po 2.6., 9.00 hod. zájení předprodeje vstupenek na koncert 24.9. 2008

Zájezd do Dinoparku a ZOO Plzeň - St 9.7., uzávěrka přihlášek do 16.6. 2008

Týdenní intenzivní kurz angličtiny - 21. - 25.7., lektor Mgr. M. Čeřovská, uzávěrka přihlášek do 31.5. 2008

Zájezd na americký muzikál CARMEN - So 4.10., Hudební divadlo Karlín, záloha do 20.6. 2008.

 

Klub Betanie

Pá 16.5., 18.30 hod. - hostem bude Aleš JUCHELKA, moderátor (Medúza, Exit 316, Křesťanský magazín, Pomozte dětem), redaktor a dramaturg.

 

KINO 70 Jilemnice - výběr: Pokání (3.5.), Nejkrásnější hádanka  - nová pohádka Z. Trošky (5.-6.5.), 10 000 př.n.l. (15.5.), O rodičích a dětech - komedie V. Michálka (21.5.), Kronika rodu Spiderwicků (25.5.), Tahle země není pro starý - snímek obdržel 4 Oscary a 2 Zlaté Glóby za rok 2007 (28.5.), Venkovský učitel (4.6.), Karamazovi (12.6.), Taková normální rodinka (14.6.).

 

Galerie V Kotelně

Brána naděje - výstava fotografií Jindřicha ŠTREITA, potrvá do 10.5. 2008.

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Julie KAVANOVÁ - výběr z díla - výstava obrazů se koná u příležitosti 100. výročí narození této naivní umělkyně, potrvá do 11.5. 2008.

 

Sport

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Nejprve bych Vás chtěla pozvat ve středu 30. dubna 2008 na „Čarodějnice“, které se opět budou konat v areálu TJ Sokol. Lampiónový průvod se vydá od základní školy v 19.30 hod., stánek s občerstvením bude otevřen od cca 19.00 hodin. Těšíme se na Vás.

V minulém zpravodaji jsme při bilanci týkající se lesa konstatovali, že výčet není konečný. Toto tvrzení se bohužel potvrdilo a dnes již okolo hřiště jsou pouze dva úseky vzrostlého lesa. Vichřice Emma dokončila zkázu. A opět se muselo těžit. Tentokrát padlo cca 166 m3 dřeva. K dnešnímu dni je těžba ukončena, les uklizen a zahájena výsadba nového lesního porostu. Již loni nebylo jednoduché vyřešit odbyt dřeva a letos ceny opět velmi klesly a navíc odběratelé nemají příliš zájem. Naštěstí i to se nakonec podařilo vyřešit a dřevo je prodáno. Často se nás dotazujete, proč nevykácíme i zbytek lesa. Jedním z hlavních důvodů je právě velmi nízká cena. Cena, která je momentálně za dřevo nabízena, pokryje těžbu, úklid a následné osázení a zisk je velmi malý. Palivové dřevo si Sokol ponechá pro vlastní potřebu. Neradi bychom vše prodali a za dva roky kupovali jinde za draho.

V minulém čísle jsme také slibovali krátkou zprávu z Výroční členské schůze - valné hromady Sokola. V posledních letech nás navždy opustilo několik stálých aktivních členů Sokola, což se odrazilo i na účasti na výročním jednání. Členům, kteří nás opustili v loňském roce, jimiž byli Svoboda Jaroslav st., Jaromír Fajstavr, Jan Jebavý, byla na začátku jednání věnována tichá vzpomínka. Je smutné, že evidujeme 108 členů v Tělovýchovné jednotě a 20 v Tělocvičné jednotě a na výroční schůzi dorazí pouze 21 členů. Nabízí se tedy otázka: „V čem je  problém?“  Odpověď tentokráte ponecháme na každém z Vás, ať již jste členy či nikoliv a ať již máte zájem na existenci Sokola či nikoliv.

Ve zprávě o činnosti výkonného výboru byla shrnuta zevrubně celá činnost za uplynulý rok. Zazněla zde především informace o následcích orkánu Kyril, který podstatně ovlivnil celý život Sokola. Dále zazněly zprávy o hospodaření, zpráva revizní komise přednesené Leošem Mejvaldem, zpráva oddílu kopané přednesená Petrem Sedláčkem (trenérem „A“ mužstva) a Vladislavem Brožem (trenérem minižáků). Dále zazněla zpráva oddílu ASPV přednesena Petrou Vanclovou. 

V diskusi byla vznesena výtka vůči výboru, že nezajistil včasnou přípravu zimního stadionu. V odpovědi zaznělo, že o areál se v posledním období stará čím dál méně osob a že v kombinaci s nejistým počasím v průběhu vánočních a novoročních svátků jsme se do tvorby ledu pustili až v okamžiku, kdy jsme věřili, že se nám podaří led dokončit. Pryč je doba, kdy ti, kteří chtějí sportovat, jsou ochotni pro to i něco udělat.

Bohužel malý počet přítomných ovlivnil i  obsah a objem diskuse, takže tato výtka byla jedinou věcnou připomínkou k činnosti Sokola z úst řadových členů. Právě výroční jednání dává jedinečnou možnost k tomu, aby zazněly  podněty a výtky k výboru Sokola, neboť jen tak můžeme naši činnost vylepšovat, aby přitáhla na pořádané akce více lidí a aby se tito pokud možno příjemně pobavili.

 

Jaro je tu a s ním i fotbal. Pro všechny fanoušky je zde rozpis mužů i přípravky.

 

MUŽI

12.  4.   sobota 16.30    MARTINICE      - Jiskra Vysoké (doma)   !5 : 0!

20.  4.   neděle  14.30    TJ KoŠťálov C  - MARTINICE    (venku)

26.  4.   sobota 17.00    MARTINICE      - Sokol Rovensko

  1.  5.  čtvrtek  17.00    MARTINICE      - SK Mírová B

  3.  5.  sobota 17.00    MARTINICE      - SK Studenec B

  8.  5.  čtvrtek  17.00    Sokol Horka      - MARTINICE   

11.  5.   neděle  14.30    HSK Benecko   - MARTINICE   

17.  5.   sobota 17.00    MARTINICE      - FC Víchová B

24.  5.   sobota 17.00    Sok. D. Branná - MARTINICE

31.  5.   sobota 17.00    MARTINICE      - Rokytnice n.J. B

  7.  6.  sobota 17.00    Zálesní Lhota    - MARTINICE

15.  6.   neděle  15.00    MARTINICE      - Sokol Mříčná

22.  6.   neděle  15.00    TJ Poniklá        - MARTINICE

 

Mladší PŘÍPRAVKA

19. 4.    sobota 10.00    Spartak Rokytnice         - MARTINICE    (venku)

                        11.00    TJ Košťálov

26. 4.    sobota   9.00    MARTINICE                  - Jiskra Libštát  (doma)

                        10.00                                         SK Jilemnice

  3. 5.   sobota 10.00    SK Jilemnice                - MARTINICE

                        11.00    Sokol Jablonec

10. 5.    sobota   9.00    Jiskra Libštát                - MARTINICE 

                        11.00    TJ Košťálov

17. 5.    sobota   9.00    TJ Košťálov                 - MARTINICE

                        11.00    Spartak Rokytnice

24. 5.    sobota   9.00    MARTINICE                  - Sokol Jablonec

                        10.00                                         Sokol Horní Branná

 

Dále se na hřišti připravuje utkání staré gardy a mužstva „A“ o martinické pouti. Přesný termín utkání se včas dozvíte z plakátů. Takže teď zbývá si jen přát, aby se vydařilo počasí.

 Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

 

Jiná sdělení                                   

 

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů Martinice.

 

Velikonoční výstava

V sobotu 15.3. 2008 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila velikonoční výstava výrobků, které vyráběly hasičské děti a děti z místní základní školy.

Mohli jste zde vidět mnoho krásných výrobků s převážně velikonoční tématikou, na kterých děti pracovaly již od Vánoc. Celkem nás navštívilo 136 občanů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prodejní výstavu, výtěžek činil  3 417 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity následujícím způsobem: pořízení sportovního nářadí  417 Kč, dětský tábor 3 000 Kč.

Jelikož místní základní škola neměla vzhledem k nabitému učebnímu rozvrhu na vyrábění příliš mnoho času,  výtěžek činil pouze 200 Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup materiálu do zájmového kroužku – dovedné ruce.

Na závěr bych ráda poděkovala zastupitelstvu obce za zapůjčení zasedací místnosti a všem návštěvníkům za kladné ohlasy na vystavované výrobky a za finanční podporu.

Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

 

PS: Kdo tuto výstavu navštívil, určitě nelitoval. Mohl zde načerpat velikonoční atmosféru, kterou si pak i mohl přenést v podobě výrobku domů a tím vlastně zároveň podpořit naše hasičské děti. Mohl zde načerpat inspiraci, protože nápadů bylo spousta. Opravdu bylo z čeho vybírat. Děti pod vedením Pavlíny Maternové a Jiřího Kučery jsou moc šikovné a zaslouží si pochvalu. 

-mš-

 

Jiná sdělení

Jelikož už tu máme opět jaro, začali jsme trénovat s dětmi na soutěže v požárním útoku a hlavně na 2. část okresní soutěže – HRY PLAMEN, která se uskuteční v Nedaříži 17.5. 2008.

Budeme rádi, pokud se naše členská základna rozroste o nové „hasičské talenty“ v dětských řadách do 15-ti let věku. Pokud budou mít vaše děti zájem, přiveďte je na schůzky, které jsou pro:

- děti předškolního věku (4-6 let) – každou středu od 16. hod.–17.30 hod.

- děti mladšího školního věku (6-11 let) – každý pátek od 16. hod.–17. hod. (18. hod.), dle  potřeby

- děti staršího školního věku (11-15 let) – každý pátek od 17. hod.–18. hod. (19.hod.), dle potřeby

Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

 

Sraz motorek v naší obci

V sobotu 24. května 2008 v době od 8.00 do 16.00 hod. se bude v prostoru před fou Motocentrum A-Z s.r.o. konat již 3. ročník této motoristická akce. Z tohoto důvodu dojde k omezení provozu na státní silnici vedoucí k nádraží ČD - uzavření silnice mezi viadukty před čp. 103. Objížďka bude značena a povede po místních komunikacích.

Přijďte, určitě se bude na co dívat a děkujeme za pochopení.  

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Sázava- KlášterKlášter Sázava - vznikl v roce 1039 nad řekou Sázavou. Za opata Božetěcha byl koncem 11. století zbudován románský chrám. Dalším významným stavebníkem byl opat Silvestr v letech 1134-69, který klášter rozšířil a opevnil. Hlavní část kláštera patří do období gotiky po roce 1351. Další významná úprava proběhla okolo roku 1400. V době husitských válek byl klášter i kostel poškozen, po husitských válkách byl nouzově opraven. K přestavbám dále došlo po roce 1746, při kterých byla zničena polovina kapitulní síně a klášter získal barokní podobu. Při této přestavbě vznikl z kláštera zámek. Kostel s věží však neztratil gotickou podobu.

V tomto stavu se uchoval kostel i zámek do dnešních dnů. Klášter a kostel patří k nekrásnějším památkám ve středních Čechách.

 

 

Robert Řemínek

 

 

Martinice v Krkonoších 18. 4.  2008

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

Obec Martinice