Stanovy

STANOVY ČOS schválené 30.11.2013.doc

 

Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90, ve znění změn a doplňků, vzatých Ministerstvem vnitra České republiky na vědomí podle § 11 zákona č. 83/1990 Sb. pod č.j. VSP/1-1311/90-R ze dne 30.7.1990, 1.3.1991, 16.2.1993, 2.1.1996 a změněné usnesením Výboru České obce sokolské dne 14.4.1996, 5. sjezdem České obce sokolské 31.5.1998, Výborem České obce sokolské 25.11.2000, 6. sjezdem České obce sokolské 24.6.2001, Výborem České obce sokolské 27.4.2002, 7. sjezdem České obce sokolské 20.6.2004, 9. sjezdem České obce sokolské 20.6.2010 a Výborem České obce sokolské 30.11.2013.

 

 

STANOVY

České obce sokolské

(úplné znění)

 

 

Článek 1

Název, sídlo a právní postavení

 1. Název: Česká obec sokolská (dále jen „ČOS“).

 2. Sídlo ČOS: Praha - Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.

 3. ČOS je ve  smyslu  ustanovení § 20 odst. 1 a § 214 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) právnickou  osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti.

 4. ČOS je dobrovolný, demokratický, nezávislý a nepolitický spolek, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

 5. Organizačními jednotkami spolku jsou pobočné spolky, a to tělocvičné jednoty Sokol (dále jen „jednota“) a sokolské župy (dále jen „župa“), jako pobočné spolky hlavního spolku ČOS vzniklé v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a těchto stanov.

 6. Právní osobnost každého jednotlivého pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti ČOS. Pobočný spolek má práva a povinnosti v rozsahu určeném platnou legislativou a těmito stanovami uloženými ve spolkovém rejstříku.

 7. Zahraniční sokolské organizace považuje Česká obec sokolská za bratrskou součást sokolského hnutí. Při respektování platného právního řádu České republiky s nimi bude ČOS spolupracovat, jestliže se samy pro tuto spolupráci rozhodnou.

 

 

Článek 2

Účel a cíle

 1. ČOS byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

 2. Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně naší demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.

 3. Orgány ČOS, žup a jednot v rozsahu své působnosti zejména:

2.3.1. podporují vznik a činnost sokolských jednot a žup, pomáhají jim a činí opatření, aby je udržely v činnosti a zajistily jejich majetek pro spolkové účely,

2.3.2. organizují a provádějí tělesnou výchovu a sport, kulturní a společenskou činnost pro vyplnění volného času, k upevnění zdraví či ke zlepšení tělesné a duševní výkonnosti a duchovní úrovně svých členů,

2.3.3. organizují i výkonnostní a vrcholový sport a tím podporují soutěživost členů v různých oblastech,

2.3.4. propagují a rozvíjejí sokolské tradice a ideály a prohlubují  a šíří poznání sokolské myšlenky,

2.3.5. zajišťují po metodické stránce tělovýchovný a sportovní proces s cílem jej stále zdokonalovat a přijímat nové myšlenky, formy i činnosti při současném respektování etických zásad olympijského hnutí, včetně zákazu používání nedovolených podpůrných prostředků. Přitom vedou sokolské sportovce k tomu, aby chránili  a rozvíjeli morální a etické  základy sportu a aby chránili sport a sportovce před zneužíváním pro politické a komerční cíle,

2.3.6. stanoví zásady pro hospodaření s majetkem a jeho ochranu a vytvářejí předpoklady pro vlastní vedlejší hospodářskou činnost sokolských jednot, žup i ČOS v souladu s platnou právní úpravou,

2.3.7. spolupracují se sokolskými organizacemi v zahraničí a také s tělovýchovnými, sportovními a dalšími zájmovými organizacemi v ČR i zahraničí,

2.3.8. usilují o účast ve sportovní reprezentaci státu, uskutečňují a rozvíjejí mezinárodní     styky včetně členství v mezinárodních organizacích,

2.3.9. programově, tematicky a organizačně zajišťují přípravu i realizaci všesokolských sletů,

2.3.10. metodicky řídí archivování současné i historické sokolské dokumentace.

 1. Cílem ČOS je ve spolupráci s župami a jednotami získání a udržení statusu veřejné prospěšnosti a po jeho získání taktéž o zápis jmenovaného statusu do spolkového rejstříku. Zároveň se ČOS, župy a jednoty zavazují, že budou činit veškeré kroky vedoucí ke kontinuálnímu plnění podmínek a povinností spojených s udržením statusu veřejné prospěšnosti. Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro ČOS nabývají tento status i jednoty a župy.

 

 

Článek 3

Symbolika ČOS

 1. Základním symbolem ČOS je znak a logo Sokol. Dalšími symboly jsou vlajka ČOS, pták sokol, sokolský kroj a odznak Na Stráž.

 2. Sokolský pozdrav je „Nazdar!“.

 3. Členové ČOS se oslovují „sestro“, „bratře“.

 4. Vzhled a provedení sokolských symbolů - znaků a krojů, jakož i způsob užívání historických symbolů, odznaků a krojů určuje Předsednictvo ČOS zvláštními pokyny.

 5. Pobočné spolky ČOS mohou užívat své znaky a prapory s využitím symbolů a znaků ČOS.

 

 

Článek 4

Členství v ČOS

 1. Členství v ČOS je individuální. Členy ČOS se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství, respektive jeho zákonný zástupce, souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a pobočných spolků byly poskytnuty jeho osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, případně doručovací adresa.

 2. Členství vzniká rozhodnutím Výboru jednoty, případně orgánu, pověřeného Výborem jednoty, o přijetí zájemce do ČOS, o jeho registraci v jednotě a příslušnosti k ní. Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný oprávněnými statutárními zástupci jednoty, opatřený razítkem jednoty a vylepením členské spolkové příspěvkové známky na příslušné období.

 3. Rozhodnutí o vzniku členství musí být učiněno do 60 dnů od podání přihlášky. Není-li zájemce přijat, musí mu být toto rozhodnutí v této lhůtě písemně sděleno i s poučením o právu podat odvolání v 15-ti denní lhůtě od doručení rozhodnutí k Výboru jednoty, který rozhodne s definitivní platností.

 4. Vznikem členství v jednotě vzniká členství současně v ČOS a příslušné župě. Člen ČOS může hostovat v jiné sokolské jednotě, než ve které je registrován, pouze se souhlasem výborů obou jednot. Členem Výboru jednoty může být pouze v jedné jednotě.

 5. Čestné členství v ČOS je možné ve výjimečných případech. Způsob jeho udělování stanoví předpis schválený Výborem ČOS.

 6. Členství v ČOS zaniká tím, že člen ČOS:

4.6.1. oznámil písemně Výboru jednoty, že z ČOS vystupuje,

4.6.2. byl vyškrtnut nebo vyloučen,

4.6.3. zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

 1. Vyškrtnut bude člen, který bez vážného důvodu je dlužen členské spolkové příspěvky za uplynulý kalendářní rok nebo neplní jiné závazky po období delší než jeden rok. Činnost v oddílech bez zaplacení členských oddílových příspěvků, pokud jsou stanoveny, není přípustná.

 2. Vyloučen může být člen, který:

4.8.1. hrubě porušil stanovy ČOS,

4.8.2. opakovaně porušil stanovy ČOS přes písemné upozornění,

4.8.3. byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

4.8.4. užíval prokazatelně nedovolené podpůrné prostředky při sportovní činnosti.

 1. Návrh na vyloučení člena projedná Výbor jednoty na své schůzi, na kterou musí být člen písemně pozván alespoň 15 dnů předem. Pokud se nedostaví bez řádné omluvy, může Výbor jednoty jednat i v jeho nepřítomnosti. K platnosti usnesení Výboru jednoty o vyloučení člena je nezbytný souhlas nejméně dvou třetin všech členů Výboru jednoty.

 2. Návrh na vyloučení člena může Výboru jednoty na základě odst. 4.8. podat kontrolní komise jednoty, župy nebo ČOS. Zamítne-li Výbor jednoty tento návrh na vyloučení člena, nebo o něm nerozhodne do 60 dnů od obdržení návrhu, může o jeho vyloučení rozhodnout Předsednictvo župy na svém jednání, kam musí být člen písemně pozván alespoň 15 dnů předem. Vyloučený člen se může do 15 dnů odvolat k Předsednictvu ČOS.

 3. Výbor jednoty zašle rozhodnutí o vyloučení člena na vědomí župě a ČOS. Usnesení o vyloučení musí být členovi i s odůvodněním vyloučení doručeno osobně nebo zasláno poštou do vlastních rukou do 15 dnů s upozorněním, že se může do 15 dnů od doručení odvolat k Předsednictvu župy. K projednávání odvolání musí být odvolatel písemně pozván alespoň 15 dnů předem. Proti rozhodnutí Předsednictva župy není přípustný opravný prostředek.

 4. Vyloučení člena může být v méně závažných případech též podmíněné, se stanovením zkušební doby na 1-2 roky. Pro zkušební dobu stanoví Výbor jednoty přiměřená omezení spolkových práv člena.

 5. O opětovném přijetí vyloučeného člena do ČOS může rozhodnout Výbor jednoty pouze po předchozím souhlasu Předsednictva župy.

 6. Zánikem členství nezaniká povinnost vyrovnat všechny dlužné částky a závazky.

 7. Každá jednota vede aktuální seznam členů. Zápisy a výmazy členů ze seznamu provádí člen pověřený Výborem jednoty. Župy a ČOS pak na základě seznamů členů jednot zpravidla k prvnímu dni roku aktualizují seznam členů žup a ČOS. Aktualizaci seznamu členů župy provádí člen nebo zaměstnanec pověřený Předsednictvem župy a za ČOS člen nebo zaměstnanec pověřený Předsednictvem ČOS. Všechny seznamy členů nejsou veřejně přístupné a slouží pro vnitřní potřebu jednotlivých spolků, zejména k pojištění členů, k získání dotací a k registraci do sportovních svazů.

 

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen ČOS, jestliže plní své povinnosti vyplývající ze stanov, má právo:

5.1.1. účastnit se cvičení, soutěží, tělovýchovných a sportovních akcí a vystoupení, kulturní a společenské činnosti v jednotě,  župě i v rámci ČOS,

5.1.2. účastnit se schůzí odborů, sborů, oddílů a komisí, kterých je členem, vyslovovat své názory a podávat návrhy. Nezletilí členové mají právo účastnit se Valných hromad (dále jen „VH“) jednot bez práva hlasovat,

5.1.3. účastnit se školení, seminářů a srazů pořádaných příslušnými jednotkami ČOS,

5.1.4. seznámit se s ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími, používat symboly ČOS a nosit sokolský kroj,

5.1.5. předkládat návrhy či stížnosti všem orgánům ČOS,

5.1.6. být přizván k jednáním, která se týkají jeho osoby. Při rozhodnutí v jeho neprospěch má právo se do 15 dnů odvolat k Výboru jednoty. Pokud v 1. instanci rozhodl Výbor jednoty, může se tento člen odvolat k Předsednictvu příslušné župy, které rozhodnutí buď potvrdí, nebo je zruší a vrátí Výboru jednoty k novému projednání.

 1. Zletilý člen má kromě toho právo:

5.2.1. účastnit se VH jednoty s hlasem rozhodujícím a volit na ní, pokud se nejedná o VH delegátů podle čl. 7.6.2. stanov,

5.2.2. být volen nebo jmenován do všech orgánů a funkcí na všech organizačních stupních ČOS, pokud splňuje zákonné podmínky pro výkon příslušné funkce a pokud s tím souhlasí.

 1. Člen ČOS má zejména povinnost:

5.3.1. řídit se stanovami ČOS i ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími, jednat vždy v duchu sokolských idejí, zásad mravní čistoty tělovýchovné a sportovní činnosti a zásad fair play,

5.3.2. nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, ale naopak svou činností přispívat k jeho rozvoji i k rozvoji demokratické společnosti,

5.3.3. chránit podle svých možností majetek jednot, žup a ČOS proti zneužití, zničení nebo odcizení a přispívat k jeho hospodárnému využití, nepoškozovat ekonomické zájmy jednot, žup a ČOS, zejména v případě možných střetů zájmů,

5.3.4. řádně a iniciativně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen nebo jmenován. Za výkon funkce odpovídá orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval, pokud není ve stanovách uvedeno jinak,

5.3.5. řádně platit členské spolkové a členské oddílové příspěvky i ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny,

5.3.6. chránit životní prostředí a přispívat k jeho zvelebování.

 

 

Článek 6

Organizační uspořádání ČOS

 1. Česká obec sokolská má tři organizační stupně:

6.1.1. Tělocvičná jednota Sokol

6.1.2. Sokolská župa

   1. ČOS

Hlavním spolkem je ČOS a jejími pobočnými spolky s právní subjektivitou jsou jednoty a župy. Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti ČOS.

 1. Název jednoty začíná slovy „Tělocvičná jednota Sokol“ (ve zkratce „T.J. Sokol“), za nimiž následuje místopisné označení jednoty. Výjimky povoluje Předsednictvo ČOS.

 2. Název župy začíná slovy „Sokolská župa“, za nimiž následuje historické, místopisné či jiné označení župy, schválené Předsednictvem ČOS.

 3. Základním dokumentem ČOS jsou její stanovy, které jsou pro všechny členy, pobočné spolky a orgány na všech organizačních stupních ČOS závazné a ze kterých musí vycházet všechny řády a další spolkové normy, předpisy a rozhodnutí.

 

 

Článek 7

Tělocvičná jednota Sokol

 1. Základní organizační jednotkou ČOS, jako pobočný spolek, je jednota sdružená v sokolské župě.

 2. Pro vznik jednoty je třeba ustavit alespoň tříčlenný přípravný výbor, který svolá ustavující VH. Pokud tato VH přijme stanovy ČOS a podle nich zvolí orgány a činovníky jednoty, může Výbor jednoty požádat prostřednictvím územně příslušné župy o přijetí do ČOS. O přijetí rozhoduje Předsednictvo ČOS. Jednota jako právní subjekt vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva ČOS o přijetí jednoty do ČOS a dnem její registrace ve spolkovém rejstříku, kterou zajišťuje ČOS.

 3. Jednota má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily jiné jednoty, župy, ČOS, případně jiné právní subjekty.

 4. Vlastní činnost je v jednotě organizována v odborech, sborech, oddílech a komisích, případně jiných útvarech (složkách).

 5. Orgány jednoty jsou:

7.5.1. Valná hromada jednoty,

7.5.2. Výbor jednoty,

7.5.3. Kontrolní komise (dále jen „KK“) jednoty, resp. člen pověřený kontrolou.

 1. Valná hromada jednoty

7.6.1. VH jednoty je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji Výbor jednoty nejméně jednou ročně, zpravidla do 30 dnů po zpracování roční účetní závěrky, a to způsobem v místě obvyklým alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program VH.

7.6.2. VH se mohou zúčastnit všichni zletilí členové jednoty (s hlasem rozhodujícím) a nezletilí členové bez možnosti hlasovat. Výbor jednoty, která má více než 100 zletilých členů, může rozhodnout o konání VH s využitím delegačního principu s tím, že minimální počet delegátů je 30. Klíč pro volbu delegátů a jejich náhradníků s hlasem rozhodujícím, které volí zletilí členové jednoty ve svých odborech, oddílech a sborech, stanoví Výbor jednoty. V tomto případě se VH mohou zúčastnit všichni zletilí i nezletilí členové, ale pouze s hlasem poradním.

7.6.3. Jednání VH může být ve stanovenou dobu zahájeno, dostaví-li se nadpoloviční většina všech zletilých členů, resp. zvolených delegátů s hlasem rozhodujícím, případně jejich náhradníků. Nesejde-li se potřebný počet zletilých členů, resp. delegátů (náhradníků) ve stanovenou dobu, koná se VH o 30 minut později, pokud bude přítomna alespoň čtvrtina všech zletilých členů, případně polovina delegátů (jejich náhradníků). Tento minimální stav přítomných musí trvat po celou dobu konání VH až do jejího ukončení. Jinak předsedající VH rozpustí. Výbor jednoty ji svolá bez zbytečných odkladů znovu.

7.6.4. K projednání zvláště důležitých neodkladných záležitostí svolá Výbor jednoty do 30 dnů mimořádnou VH, a to na základě:

7.6.4.1. usnesení Výboru jednoty přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů Výboru jednoty nebo

7.6.4.2. žádosti alespoň jedné třetiny všech zletilých členů jednoty nebo

7.6.4.3. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK jednoty.

7.6.5. Valná hromada jednoty zejména:

7.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření jednoty za uplynulý rok, předkládanou Výborem jednoty, obsahující zejména:

 1. přehled o činnosti jednoty za uplynulý rok

 2. přehled o hospodaření jednoty za uplynulý rok,

 3. přehled o všech zdrojích příjmů jednoty a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost jednoty nebo její další rozvoj,

 4. přehled o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Strukturu výroční zprávy stanoví příslušný předpis ČOS, který schvaluje Výbor ČOS.

7.6.5.2. projednává a usnesením schvaluje plán činnosti a návrh rozpočtu jednoty na příští období a zprávu KK jednoty,

7.6.5.3. rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty a o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením odst. 10.1. těchto stanov,

7.6.5.4. rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě,

7.6.5.5. rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, případně o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.

7.6.6. Před skončením funkčního období Výboru jednoty stanoví VH počet členů Výboru jednoty a volí starostu, místostarostu a jednatele jednoty, další členy Výboru jednoty, jejich náhradníky, a to včetně náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy odboru sportu (dále jen „OS“), které v jejich nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu práv a povinností jejich zástupci zvolení VH. Funkce starosty, jednatele a hospodáře jsou navzájem neslučitelné. Pokud ale existují v jednotě cvičitelské sbory, vzdělavatelský odbor a OS, volí náčelnici, náčelníka, vzdělavatele a předsedu OS a jejich zástupce tyto sbory a odbory a VH bere jejich volbu na vědomí.

7.6.7. VH volí také členy a náhradníky Kontrolní komise jednoty.

7.6.8. V období před skončením funkčního období Výboru župy volí delegáty a jejich náhradníky na VH župy a vyslance a jejich náhradníky do Výboru župy podle klíče určeného župou. Může dále doporučit kandidáty na členství do Předsednictva župy a do KK župy a kandidáty na členství v ústředních orgánech ČOS.

 1. Výbor jednoty

7.7.1. Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty, řídí činnost jednoty v období mezi VH a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle těchto stanov vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně šestkrát do roka a je svoláván starostou. Je odpovědný VH.

7.7.2. Jménem jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. 10.1. těchto stanov starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta jednoty a v nepřítomnosti jednatele člen Výboru jednoty, který k tomu byl rozhodnutím výboru pověřen. K jednání připojují písemný souhlas, vydaný v souladu s ustanovením odst. 10.1. těchto stanov, pokud je takového souhlasu k jednání třeba.

7.7.3. Výbor jednoty zejména:

7.7.3.1. zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS, 

7.7.3.2. rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty,

7.7.3.3. sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští  období,

7.7.3.4. zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí),

7.7.3.5. volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje jejich činnost,

7.7.3.6. rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena  jednoty,

7.7.3.7. svolává VH jednoty a předkládá jí písemně zpracovanou výroční zprávu jednoty o své činnosti a hospodaření za uplynulý rok obsahující zejména údaje uvedené v odst. 7.6.5.1. těchto stanov,

7.7.4. Před skončením funkčního období připraví Výbor jednoty pro VH jednoty návrh počtu členů Výboru a KK jednoty a návrh kandidátek pro volbu a) starosty jednoty, b) jednatele jednoty, c) další statutární zástupce jednoty, d) členů nového Výboru jednoty a jejich náhradníků a e) členů KK a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jednotlivé funkce.

 1. Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve Výboru jednoty nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. V jednotách, kde počet zletilých členů je menší než 50, může funkci kontrolní komise jednoty vykonávat jen jeden člen, který je zvolením pověřen výkonem kontrol.

 2. Přestane-li Výbor jednoty vykonávat činnost, nepředá-li jednota župě včas výroční zprávu, porušuje-li jednota stanovy ČOS, nebo trvá-li dlouhodobě neschopnost Výboru jednoty rozhodovat o důležitých záležitostech, ustaví župa nejméně tříčlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti Výboru jednoty. Úkolem správního výboru je především svolat VH jednoty za účelem volby nového Výboru jednoty. Zvolením nového Výboru jednoty končí činnost správního výboru.

 3. Nepodaří-li se takto vytvořit nový Výbor jednoty a obnovit jeho činnost do šesti měsíců, správní výbor neprodleně informuje Předsednictvo župy a to podá návrh na zrušení a likvidaci jednoty. Předsednictvo ČOS schválí likvidátora, který zajistí majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání. Totéž platí i pro případ opakované nesoučinnosti při zápisu nebo aktualizaci údajů jednoty, jako pobočného spolku, do spolkového rejstříku.

 4. Jednota se zrušuje, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny všech zletilých členů na VH svolané k tomuto účelu nebo v případě, že počet zletilých členů jednoty klesne pod tři členy. Jestliže celé jmění jednoty nenabývá právní nástupce, provede statutární orgán zanikající jednoty majetkové vypořádání. Právním nástupcem může být pouze jiná jednota, případně župa. Pokud statutární orgán jednoty toto vypořádání neprovede, jmenuje Předsednictvo ČOS na návrh Předsednictva příslušné župy, nebo i bez návrhu, likvidátora.  Předsednictvo ČOS svým usnesením v souladu s platnou legislativou stanoví podmínky a způsob provedení likvidace. Likvidační zůstatek připadne ČOS. Toto ustanovení se neužije, jestliže jednota zanikne fúzí s jinou sokolskou jednotou. V takovém případě přejdou veškeré jmění, práva i závazky zanikající jednoty na jednotu, s níž se sloučila či splynula. Jednota zaniká jako právní subjekt na základě rozhodnutí Předsednictva ČOS, které může být vydáno až po majetkovém vypořádání a splnění dalších podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a to dnem zápisu této skutečnosti do spolkového rejstříku, kterou zajišťuje ČOS.

 5. Pokud funkční jednota požádá prostřednictvím župy Předsednictvo ČOS o ukončení činnosti v ČOS, je možné k tomuto úkonu přistoupit až po odpovídajícím vypořádání všech závazků jednoty vůči ČOS. Toto vypořádání může zahrnovat vrácení všech darů, finančních dotací a příspěvků obdržených jednotou prostřednictvím ČOS nebo příslušné župy až za období posledních 10 let. Celkovou sumu vrací jednota na účet ČOS.

 

 

Článek 8

Sokolská župa

 1. Župa je pobočný spolek ČOS a jde o sdružení jednot v územním obvodu věcně a místně příslušného kraje nebo v jeho části. V krajích, v nichž má sídlo více žup, jsou územní obvody žup tvořeny podle jednot v ní sdružených, a to v části území kraje, v rozsahu shodném s územním obvodem v  působnosti věcně a místně příslušných obcí, kde mají jednoty sídlo.

 2. Župa se utváří z podnětu jednot v kraji nebo z podnětu Předsednictva ČOS. Ustavující VH župy svolá nejméně tříčlenný přípravný výbor, který stanoví klíč pro počet vyslanců a delegátů  v jednotách. Ustavující VH župy vezme na vědomí vyslance jednot, případně schválí náčelnici, náčelníka, vzdělavatele a předsedu OS, jinak volené příslušnými sbory či odbory. Tito všichni tvoří Výbor župy. Pokud tato VH přijme stanovy ČOS, zvolí na jejich základě členy Předsednictva a KK župy a jejich náhradníky a vyslance do Výboru ČOS a jejich náhradníky. Předsednictvo župy pak požádá Předsednictvo ČOS o registraci župy v ČOS. Župa jako právní subjekt vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva ČOS o přijetí župy do ČOS a to dnem registrace župy do spolkového rejstříku, kterou zajišťuje ČOS.

 3. Župa má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily jednoty, jiné župy, ústřední orgány ČOS, případně jiné právní subjekty.

 4. Vlastní činnost župy je organizována v odborech, sborech a komisích, případně územně v okrscích, které nemají vlastní právní subjektivitu.

 5. Orgány župy jsou:

8.5.1. Valná hromada župy,

8.5.2. Výbor župy,

8.5.3. Předsednictvo župy,

8.5.4. Kontrolní komise župy.

 1. Valná hromada župy

8.6.1. VH župy je nejvyšší orgán župy. Svolává ji Předsednictvo župy jednou za tři roky před skončením funkčního období. Pozvání na VH musí být provedeno písemně, a to alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program VH.

8.6.2. VH se účastní členové Výboru župy (vyslanci) a delegáti, zvolení v jednotách (v počtu na základě klíče stanoveného Předsednictvem župy), a členové odstupujícího Předsednictva župy - všichni s hlasem rozhodujícím. Právo účasti s hlasem poradním mají členové KK župy.

8.6.3. VH župy může být ve stanovené době zahájena a může přijímat usnesení, je-li zastoupena více než polovina jednot sdružených v župě, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže se nesejde takto stanovený počet zástupců do 30 minut po stanovené době začátku, koná se VH, pokud jsou přítomni zástupci alespoň čtvrtiny jednot župy, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Tento minimální stav musí trvat po celou dobu konání VH až do ukončení VH. Jinak předsedající VH rozpustí a Předsednictvo župy ji bez zbytečných odkladů svolá znovu.

8.6.4. Předsednictvo župy je povinno svolat do 30 dnů mimořádnou VH na základě:

8.6.4.1. usnesení Výboru župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů Výboru župy nebo

8.6.4.2. usnesení Předsednictva župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů Předsednictva župy nebo

8.6.4.3. žádosti alespoň jedné třetiny jednot sdružených v župě nebo

8.6.4.4. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK župy.

8.6.5. Valná hromada župy zejména

8.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávu Výboru župy o činnosti a o hospodaření župy za uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových pohybech a zprávu KK,

8.6.5.2. dvoutřetinovou většinou přítomných navrhuje Předsednictvu ČOS zrušení nebo rozdělení župy nebo sloučení  župy s jinou župou,

8.6.5.3. volí členy a náhradníky KK župy

8.6.5.4. volí delegáty a jejich náhradníky na Sjezd ČOS a vyslance a jejich náhradníky do Výboru ČOS z kandidátů navržených jednotami,

8.6.5.5. může doporučit kandidáty na členství v Předsednictvu ČOS, KK ČOS, příp. dalších orgánech ČOS.

 1. Výbor župy

8.7.1. Výbor župy, složený z vyslanců zvolených ve všech jednotách župy podle klíče určeného Předsednictvem župy a dále z náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy OS zvolených příslušnými sbory a odbory, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu jejich práv a povinností, je orgán, který projednává a rozhoduje závažné otázky týkající se činnosti a hospodaření župy mezi VH župy. Právo účasti s hlasem poradním mají členové KK župy.

8.7.2. Rozhodnutí Výboru župy ve věcech společných župě jsou závazná pro všechny jednoty župy i pro Předsednictvo župy.

8.7.3. Předsednictvo župy svolává Výbor župy nejméně jednou ročně. Výbor župy je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a to po celou dobu jeho jednání.

8.7.4. Výbor župy zejména:

8.7.4.1. stanoví počet členů Předsednictva župy a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě  starostu, místostarostu, jednatele a další členy předsednictva župy a jejich náhradníky. Členy Předsednictva župy jsou také náčelník, náčelnice, vzdělavatel a předseda OS, v jejichž nepřítomnosti je zastupují jejich zvolení zástupci,

8.7.4.2. projednává a usnesením schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření župy za uplynulý rok, předkládanou Předsednictvem župy, obsahující zejména:

 1. přehled o činnosti župy za uplynulý rok

 2. přehled o hospodaření župy za uplynulý rok,

 3. přehled o všech zdrojích příjmů župy a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost župy nebo její další rozvoj,

 4. přehled o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Strukturu výroční zprávy stanoví příslušný předpis ČOS, který schvaluje Výbor ČOS,

8.7.4.3. projednává a usnesením schvaluje plán činnosti a návrh rozpočtu župy na příští období,

8.7.4.4. rozhoduje o zásadních otázkách organizace a hospodaření župy a o nakládání s nemovitým majetkem župy v souladu s ustanovením odst. 10.1. těchto stanov,

8.7.4.5. předkládá VH župy zprávu o činnosti a hospodaření župy za uplynulé funkční období, včetně zprávy o majetkových pohybech,

8.7.4.6. v případě úmrtí nebo rezignace člena Předsednictva nebo KK župy kooptuje do příslušné funkce zvoleného náhradníka nebo zvolí přímo příslušného činovníka.

 1. Předsednictvo župy

8.8.1. Předsednictvo župy je statutárním orgánem župy, řídí činnost župy v období mezi zasedáními Výboru župy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně osmkrát do roka a je svoláváno starostou župy. Je odpovědné Výboru župy.

8.8.2. Jménem župy je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. 10.1. těchto stanov starosta župy nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta župy.

Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za župu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta župy a v nepřítomnosti jednatele člen Předsednictva župy, který k tomu byl rozhodnutím předsednictva pověřen. K jednání připojují písemný souhlas, vydaný v souladu s ustanovením odst. 10.1. těchto stanov, pokud je takového souhlasu k jednání třeba. Jménem Předsednictva župy mohou jednat i další činovníci, pověření pro konkrétní záležitost Předsednictvem župy.

8.8.3. Předsednictvo župy zejména:

8.8.3.1. zajišťuje plnění usnesení VH župy, Výboru župy a usnesení a pokynů ústředních orgánů ČOS,

8.8.3.2. rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny VH nebo Výboru župy,

8.8.3.3. k projednání zvlášť důležitých a neodkladných záležitostí svolá mimořádnou VH župy (viz čl. 8.6.5. těchto stanov),

8.8.3.4. předkládá Výboru župy ke schválení návrh výroční zprávy župy o své činnosti a hospodaření za uplynulý rok obsahující zejména údaje uvedené v odst. 8.7.4.2. těchto stanov,

8.8.3.5. svolává zasedání Výboru župy nejméně jednou ročně a předkládá mu plán činnosti a rozpočet na příští období,

8.8.3.6. zřizuje a zrušuje podle potřeby župní odbory, sbory a komise (např. finanční, disciplinární), volí nebo jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, jejich předsedy a členy a sleduje jejich činnost,

8.8.3.7. doporučuje Předsednictvu ČOS přijetí jednoty do organizační struktury ČOS,

8.8.3.8. vydává stanovisko k žádostem sokolských jednot o souhlas k právním úkonům uvedeným v odst. 10.1. těchto stanov,

8.8.3.9. rozděluje jednotám finanční prostředky na provoz a na činnost oddílů,

8.8.3.10. kontroluje čerpání finančních prostředků a zpracovává vyúčtování o jejich čerpání pro ČOS,

8.8.3.11. navrhuje Výboru župy program VH župy a připravuje návrh počtu členů Předsednictva a KK župy a návrh kandidátek pro volbu a) starosty župy, b) jednatele župy, c) další statutární zástupce župy, d) členů nového Předsednictva župy a jejich náhradníků, e) členů KK župy a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce a k návrhům jednot sdružených v župě,

8.8.3.12. navrhuje VH župy kandidáty na členství ve Výboru ČOS, v Předsednictvu ČOS, v KK ČOS, případně dalších orgánech ČOS.

 1. Odbornými programovými útvary župy jsou:

8.9.1. odbor všestrannosti župy,

8.9.2. odbor sportu župy,

8.9.3. vzdělavatelský odbor župy.

 1. Kontrolní komise župy (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím v Předsednictvu župy a s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni župy.

 2. Přestane-li Výbor župy a Předsednictvo župy vykonávat činnost nebo trvá-li dlouhodobě jeho neschopnost rozhodovat o důležitých záležitostech, ustaví Předsednictvo ČOS nejméně pětičlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti Výboru župy a Předsednictva župy. Úkolem správního výboru bude především obnovit činnost orgánů župy. Splněním tohoto úkolu činnost správního výboru končí. Župa nevykonává svoji činnost, jestliže po dobu nejméně 6 měsíců Předsednictvo župy nezasedalo, nepřijalo žádné usnesení nebo nepředalo přes písemné upozornění ČOS žádný zápis ze svého jednání, nezpracovalo výroční zprávu, nebo jiným způsobem porušuje stanovy ČOS.

 3. Nepodaří-li se takto obnovit činnost Výboru a Předsednictva župy do šesti měsíců, správní výbor neprodleně informuje Předsednictvo ČOS. To rozhodne o případné likvidaci župy a určí likvidátora, který provede majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání.

 4. Župa se zrušuje, usnesou-li se na tom na VH župy nejméně zástupci dvou třetin všech jednot sdružených v župě a tyto jednoty jsou zastoupeny nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže celé jmění župy nenabývá právní nástupce, provede statutární orgán zanikající župy majetkové vypořádání. Pokud statutární orgán župy toto vypořádání neprovede, jmenuje Předsednictvo ČOS likvidátora a svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení likvidace. Likvidační zůstatek připadne ČOS. Toto ustanovení se neužije, jestliže župa zanikne sloučením s jinou sokolskou župou. V takovém případě přejdou veškeré jmění, práva i závazky zanikající župy na župu, s níž se sloučila. Župa zaniká jako právní subjekt na základě rozhodnutí Předsednictva ČOS, které může být vydáno až po majetkovém vypořádání a splnění dalších podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a to dnem zápisu této skutečnosti do spolkového rejstříku, kterou zajišťuje ČOS.

 5. Sloučí-li se dvě nebo více sokolských žup v rámci jednoho kraje, nově vytvořené župě zůstává stejný počet vyslanců ve Výboru ČOS nebo delegátů Sjezdu ČOS, jaký měly všechny tyto župy před jejich sloučením.

 6. V krajích, v nichž má sídlo více sokolských žup, mohou statutární orgány příslušných žup zvolit krajského zmocněnce a jeho zástupce. Ti jsou oprávněni jménem žup daného kraje jednat s orgány kraje a jinými subjekty na území kraje v rozsahu daném společným pověřením.

 

 

Článek 9

Ústřední orgány ČOS

 

 1. Ústřední orgány ČOS jsou:

9.1.1. Sjezd ČOS,

9.1.2. Výbor ČOS,

9.1.3. Předsednictvo ČOS,

9.1.4. Kontrolní komise ČOS,

 1. Sjezd ČOS

Sjezd ČOS je nejvyšší orgán ČOS. Svolává ho Výbor ČOS jednou za tři roky. Pořadí sjezdů se označuje arabskými číslicemi.

9.2.1. Sjezdu se účastní:

9.2.1.1. s hlasem rozhodujícím vyslanci žup, nebo jejich náhradníci, náčelník ČOS a 1. místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS a 1. místonáčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a 1. místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS a 1. náměstek vzdělavatele ČOS a dále delegáti žup (nebo jejich náhradníci) zvolení na VH žup a delegáti (nebo jejich náhradníci) odboru všestrannosti, OS a vzdělavatelského odboru zvolení jejich vrcholnými orgány podle klíče, který určil Výbor ČOS.

9.2.1.2. s hlasem poradním členové odstupujícího Předsednictva ČOS, odstupujícího Výboru ČOS, členové odstupující KK ČOS a hosté pozvaní odstupujícím Výborem ČOS.

9.2.2. Sjezd ČOS může být zahájen a přijímat usnesení, jsou-li zastoupeny více než dvě třetiny žup, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Sjezd ČOS zahajuje starosta ČOS. Po zjištění, že je Sjezd ČOS schopný usnášení, zvolí tento sjezd pracovní předsednictvo, které se ujme dalšího řízení Sjezdu ČOS až do zvolení nového Předsednictva ČOS.

9.2.3. K přijetí usnesení Sjezdu ČOS je třeba nadpoloviční většiny  hlasů všech účastníků Sjezdu ČOS s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. K přijetí usnesení o zrušení ČOS a vypořádání jejích práv a závazků je třeba dvoutřetinová většina hlasů všech účastníků Sjezdu ČOS s hlasem rozhodujícím.

9.2.4. Sjezd ČOS zejména:

9.2.4.1. schvaluje jednací řád Sjezdu ČOS,

9.2.4.2. schvaluje stanovy ČOS, jejich změny a doplňky,

9.2.4.3. projednává a usnesením schvaluje zprávu Výboru ČOS o činnosti a o hospodaření ČOS v období mezi sjezdy včetně zprávy o majetkových pohybech, schvaluje zprávu KK ČOS,

9.2.4.4. bere na vědomí zprávu Výboru ČOS o volbě Předsednictva ČOS,

9.2.4.5. volí členy KK ČOS a jejich náhradníky,

9.2.4.6. rozhoduje o konání všesokolského sletu,

9.2.4.7. stanoví zásady a směry programu rozvoje a činnosti ČOS pro příští období,

9.2.4.8. stanoví zásady hospodaření ČOS,

9.2.4.9. rozhoduje o zrušení ČOS s likvidací nebo její přeměně.

 1. K projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá Předsednictvo ČOS do 60 dnů mimořádný Sjezd ČOS, a to na základě:

9.3.1. usnesení Výboru ČOS přijatého nadpoloviční většinou všech členů Výboru ČOS,

9.3.2. usnesení Předsednictva ČOS přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů Předsednictva ČOS,

9.3.3. usnesení VH nebo mimořádných VH alespoň jedné třetiny všech žup,

9.3.4. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK ČOS, jestliže mimořádné zasedání Výboru ČOS svolané na žádost KK ČOS (odst. 9.6.3.4. stanov ČOS) nezjedná nápravu nedostatků zjištěných KK ČOS. Pro účast, zahájení, průběh a hlasování na mimořádném Sjezdu ČOS platí obdobně ustanovení odst. 9.2.1.-9.2.3. těchto stanov.

 1. Usnesení Sjezdů ČOS jsou závazná pro všechny členy a orgány na všech organizačních stupních ČOS.

 2. Výbor ČOS

9.5.1. Výbor ČOS je orgán složený z vyslanců žup, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení náhradníci s hlasem rozhodujícím. Na místa vyslanců žup, kteří byli zvoleni do Předsednictva ČOS, automaticky nastupují jejich zvolení náhradníci. Členy Výboru ČOS jsou členové Předsednictva ČOS a dále náčelnice ČOS a 1. místonáčelnice ČOS, náčelník ČOS a 1. místonáčelník ČOS, předseda odboru sportu ČOS a 1. místopředseda OS ČOS, vzdělavatel ČOS a 1. náměstek vzdělavatele ČOS, které volí příslušné odbory, sbory a valná hromada OS.

9.5.2. Výbor ČOS rozhoduje v období mezi sjezdy o všech věcech, které nejsou vyhrazeny sjezdu. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro Předsednictvo ČOS a všechny organizační stupně ČOS.

9.5.3. Výbor ČOS stanoví počet členů Předsednictva ČOS (max. 15) a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě starostu, místostarosty s určením jejich pořadí a jednatele. Členy Předsednictva ČOS jsou dále náčelnice ČOS a náčelník ČOS, předseda OS ČOS, vzdělavatel ČOS,  které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu jejich práv a povinností.

9.5.4. S hlasem poradním se zasedání Výboru ČOS účastní i členové KK ČOS.

9.5.5. Výbor ČOS zejména:

9.5.5.1. projednává a usnesením schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČOS za uplynulý rok, předkládanou Předsednictvem ČOS, obsahující zejména:

 1. přehled o činnosti ČOS za uplynulý rok,

 2. přehled o hospodaření ČOS za uplynulý rok,

 3. přehled o všech zdrojích příjmů ČOS a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost ČOS nebo její další rozvoj,

 4. přehled o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Strukturu výroční zprávy stanoví příslušný předpis ČOS, který schvaluje Výbor ČOS.

9.5.5.2. projednává a usnesením schvaluje plán činnosti a návrh rozpočtu ČOS na příští období,

9.5.5.3. usměrňuje činnost žup a rozhoduje s přihlédnutím k návrhům jednot a žup o územním uspořádání žup,

9.5.5.4. projednává a usnesením schvaluje organizační normy ČOS a jejich změny a doplňky. V neodkladných případech přijímá změny stanov ČOS, které platí do nejbližšího Sjezdu ČOS, který o nich rozhodne s konečnou platností,

9.5.5.5. schvaluje zakládání obchodních společností a provádění vedlejších hospodářských činností ČOS, účastní se svými zástupci jejich řízení a projednává a usnesením schvaluje výsledky jejich hospodaření,

9.5.5.6. schvaluje zásady o použití přidělených a z činnosti ČOS získaných finančních a hmotných prostředků a o využití jiných práv,

9.5.5.7. projednává zprávy o výsledcích činnosti KK ČOS a rozhoduje o případných opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,

9.5.5.8. svolává  Sjezd  ČOS a předkládá mu zprávu o činnosti a o hospodaření ČOS za období mezi Sjezdy ČOS včetně zprávy o majetkových pohybech,

9.5.5.9. předkládá Sjezdu ČOS návrh stanov ČOS, jejich změn a  doplňků,

9.5.5.10. stanoví termín a místo konání všesokolského sletu,

9.5.5.11. v odůvodněném případě předkládá Sjezdu ČOS návrh na zrušení ČOS a návrh na způsob vypořádání jejích práv a závazků.

 1. Předsednictvo ČOS

9.6.1. Předsednictvo ČOS je statutárním orgánem ČOS. Řídí činnost ČOS v období mezi Sjezdy ČOS a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Je odpovědné Výboru ČOS. Zasedá nejméně 10x ročně.

9.6.2. Jménem Předsednictva ČOS je oprávněn jednat starosta ČOS a další činovníci pověření Předsednictvem ČOS. Písemné právní úkony podepisují za ČOS společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta ČOS a v nepřítomnosti  jednatele člen Předsednictva ČOS, který k tomu byl rozhodnutím předsednictva pověřen.

9.6.3. Předsednictvo ČOS ve své činnosti zejména:

9.6.3.1. zajišťuje plnění usnesení Sjezdu ČOS a Výboru ČOS,

9.6.3.2. navrhuje hlavní úkoly ČOS na období mezi sjezdy a předkládá je k projednání Výboru ČOS,

9.6.3.3. svolává zasedání Výboru ČOS nejméně dvakrát do roka, navrhuje program jednání Výboru ČOS a připravuje pro ně podklady,

9.6.3.4. k projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá mimořádné  zasedání Výboru ČOS, a to na základě:

 1. usnesení Výboru ČOS přijatého nadpoloviční většinou všech členů Výboru ČOS,

 2. usnesení přijatého nadpoloviční většinou všech členů Předsednictva ČOS,

 3. usnesení výborů alespoň jedné třetiny všech žup,

 4. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK ČOS,

9.6.3.5. sleduje a kontroluje stav a úroveň činnosti všech odborů, sborů, komisí a dalších útvarů ČOS, podle potřeby zřizuje své poradní orgány (např. rozpočtová nebo zdravotní komise) a jmenuje  jejich předsedy a členy,

9.6.3.6. koordinuje činnost žup a řeší případné rozpory mezi nimi,

9.6.3.7. stanoví jednotné zásady pro evidenci a hospodaření v ČOS, rozhoduje o použití přidělených a z činnosti ČOS získaných finančních a hmotných prostředků a o využití jiných práv ve smyslu zásad stanovených Sjezdem ČOS, zabezpečuje péči o majetek ČOS a činí potřebná opatření k zabezpečení spolkových majetkových práv,

9.6.3.8. předkládá Výboru ČOS návrh rozpočtu ČOS na příští  kalendářní  rok, případně na delší období,

9.6.3.9. předkládá Výboru ČOS ke schválení návrh výroční zprávy ČOS o své činnosti a hospodaření za uplynulý rok obsahující zejména údaje uvedené v odst. 9.5.5.1. těchto stanov,

9.6.3.10. navrhuje Výboru ČOS zakládání obchodních společností a provádění jiných podnikatelských činností ČOS,

9.6.3.11. rozhoduje o disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví ČOS a uděluje souhlas k disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednot a žup v případech uvedených v odst. 10.1.,

9.6.3.12. předkládá Výboru ČOS návrhy stanov, jejich změn a doplňků,

9.6.3.13. na doporučení žup rozhoduje o přijetí jednot do ČOS, jejich registraci v ČOS a o jejich příslušnosti k  župě, o sloučení jednot a také o registraci žup v ČOS a zajišťuje registraci jednot a žup do spolkového rejstříku,

9.6.3.14. schvaluje a vydává spolkové normy.

 1. Odbornými programovými útvary ČOS jsou:

9.7.1. odbor všestrannosti ČOS,

9.7.2. odbor sportu ČOS,

9.7.3. vzdělavatelský odbor ČOS.

 1. Vzdělávacím a školícím útvarem ČOS je Ústřední škola ČOS.

 2. Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který má sedm až devět členů. Členem KK může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba. Členství v KK ČOS je neslučitelné s členstvím ve Výboru ČOS, v Předsednictvu ČOS, s činností likvidátora, s osobou blízkou člena Předsednictva ČOS a s výkonem pracovního poměru vůči ČOS.

 

 

Článek 10

Hospodaření, majetková práva a jejich ochrana

 1. Předchozí písemný souhlas Předsednictva ČOS k právnímu jednání při nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednot, žup a ČOS s přihlédnutím ke stanovisku příslušné župy se vyžaduje při:

10.1.1. prodeji, darování, směně, demolici, zřízení věcného břemene, služebnosti, nebo zatížení nemovitosti jakýmkoliv věcným právem k věci cizí, např. zástavním či předkupním právem, přenecháním nemovitosti k užití jinému, zejména výprosou, nájmem, pachtem či výpůjčkou sokolské nemovitosti, na dobu delší než 10 let, vložení do obchodních společností, sdružení, spolků, družstev, jiných právnických osob, případně svěřeneckého fondu,

10.1.2. převzetí ručení jednotou nebo župou za závazky jiné právnické nebo fyzické  osoby,

10.1.3. emisi (vydávání) dluhopisů či jakýchkoliv jiných cenných papírů, jestliže emitentem cenných papírů má být jednota nebo župa.

 1. S nemovitým majetkem (s dodržením předchozího odst. 10.1. s movitým majetkem, s finančními prostředky a s nehmotnými právy, které jednoty, župy nebo ČOS samy získaly, hospodaří tyto právní subjekty samostatně,  nezávisle a na vlastní odpovědnost. Po zápisu jednoty nebo župy do spolkového rejstříku za dluhy jednoty či župy ČOS neručí.

 2. ČOS a pobočné spolky mohou kromě tělovýchovné, sportovní, kulturní a  společenské činnosti provozovat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání v rámci platných právních předpisů a oprávnění, která podle nich získaly, a to především, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk ČOS, jednotlivých žup nebo jednot, lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy ČOS, žup či jednot.

 3. Náklady spojené s činností na jednotlivých organizačních stupních ČOS se hradí zejména z členských spolkových a členských oddílových příspěvků a dále z vedlejší hospodářské činnosti, dotací, podpor a darů.

 4. ČOS, župy nebo jednoty jako samostatné právní subjekty hospodaří se svým majetkem a rozhodují o jeho použití samostatně a nezávisle. V této činnosti jsou omezeny jen obecně platnými právními předpisy a pokud jde o nemovitý majetek, ustanovením odst. 10.1. těchto stanov, a pokud jde o prostředky, přidělené ústředními orgány ČOS nebo župami nebo státními či samosprávnými orgány, povinností použít tyto prostředky k účelům, pro které jim byly přiděleny.

 5. Výše členských spolkových příspěvků v ČOS je jednotná. Stanoví ji Výbor ČOS. O výši členských oddílových příspěvků rozhoduje Výbor jednoty s přihlédnutím k návrhům oddílů.

 6. ČOS, župy a jednoty evidují odděleně výnosy a náklady nebo příjmy a výdaje spojené se svou veřejně prospěšnou činností a vedlejší hospodářskou činností a dále svou správou. Tyto údaje se uvádí samostatně do výroční zprávy.

 

 

Článek 11

Kontrolní činnost

 1. Kontrolní komise na všech organizačních stupních ČOS mají právo a povinnost:

11.1.1. kontrolovat hospodaření vlastního spolku s majetkem, včetně vedlejší hospodářské činnosti. Kontrolují účetní doklady, finanční operace, stav hotovosti v pokladně, zásoby, smlouvy a jiné doklady, zároveň kontrolují, zda na příslušném stupni ČOS jsou spolehlivě vedeny záznamy o majetkových poměrech,

11.1.2. upozornit statutární orgán spolku na porušení stanov ČOS, na nehospodárnosti a odchylky od pravidel řádného hospodaření a schváleného rozpočtu, na nedodržení platných norem vydaných příslušnými orgány ČOS nebo státními orgány a předkládat návrhy na řešení,

11.1.3. o výsledcích své činnosti podat zprávu příslušné VH, výboru nebo předsednictvu a navrhnout schválení nebo neschválení výroční zprávy,

11.1.4. kontrolovat spolky, zda použily prostředky poskytnuté jim vyššími organizačními stupni ČOS nebo ústředními orgány ke stanovenému účelu a zda splňují podmínky veřejné prospěšnosti,

11.1.5. kontrolovat plnění plánu činnosti spolku, upozornit na jeho závažné neplnění a žádat zjednání nápravy,

11.1.6. prošetřovat stížnosti členů a orgánů ČOS v rámci své působnosti,

11.1.7. vzájemně spolupracovat při kontrolní činnosti. Členové KK mají právo se zúčastnit všech jednání VH, výborů, předsednictev, oddílů, odborů, sborů, komisí a ostatních porad na příslušném i nižších organizačních stupních s hlasem poradním.

 

 

Článek 12

Společná ustanovení

 1. Každý, kdo přijme funkci činovníka voleného orgánu ČOS, župy nebo jednoty se zavazuje, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

 2. Funkční období volených orgánů na všech organizačních stupních ČOS je tříleté a končí na všech organizačních stupních ve stejném kalendářním roce. Volební období členů Výboru ČOS začíná prvním zasedáním nově ustanoveného Výboru ČOS a končí okamžikem zahájení příštího řádného Sjezdu ČOS. Volební období členů Předsednictva ČOS nebo členů KK ČOS začíná nebo končí okamžikem vyhlášení výsledků jejich volby. Volební období činovníků žup a jednot se řídí analogicky tímto ustanovením.

 3. Všechny orgány ČOS na všech organizačních stupních rozhodují usnesením, o kterém se pořizuje zápis. Pokud není v těchto stanovách určeno jinak, sjezd, výbory a předsednictva se mohou usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty nebo jiného předsedajícího. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze usnesení schválit per rollam. Usnesení je v tomto případě platné, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu. Jestliže bylo usnesením přijato rozhodnutí bez účasti některého z činovníků příslušného orgánu, je tento činovník oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Je-li usnesením přijato rozhodnutí, zaznamená se na žádost činovníka voleného orgánu, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

 4. Ve všech orgánech se o usnesení hlasuje veřejně, nejlépe zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, pokud většina přítomných členů oprávněných hlasovat nepožaduje hlasování tajné. Volby činovníků na všech organizačních stupních probíhají zpravidla tajným hlasováním. Způsob voleb stanoví volební řády.

 5. Orgány jednot, žup a ČOS, které mají právo volit nebo jmenovat činovníky, mají i právo je odvolat.

 6. Činnost spolků může být  zajišťována  dobrovolnými činovníky nebo zaměstnanci. Vždy se musí jednat o fyzické osoby plně svéprávné a plně bezúhonné. Výbor ČOS, Výbory žup a VH jednot svým usnesením stanoví případy, kdy a u kterých činovníků se obsazení pracovního místa uskutečňuje na základě volby. Dále pak určí příslušný orgán, který může v tomto případě rozhodnout o odvolání z funkce.

 7. Byl-li činovníkem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle občanského zákoníku způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li činovník voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být činovníkem voleného orgánu, jeho funkce zaniká. Zánik funkce je povinen oznámit, bez zbytečného odkladu, příslušnému orgánu, kterým byl zvolen a Předsednictvu ČOS.

 8. Přestane-li zvolený člen kteréhokoliv orgánu vykonávat funkci, je na nejbližší zasedání orgánu povolán náhradník zvolený nejvyšším počtem hlasů. Přijme-li náhradník funkci, stává se členem orgánu. Není-li řádně zvolený náhradník, pak volí náhradníka příslušní volitelé per rollam. Odstoupí-li činovník voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým jednotě, župě či ČOS, zaniká jeho funkce schválením příslušného orgánu.

 9. Odpovědnost členů statutárního orgánu každého spolku za způsobenou škodu se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku. Zároveň platí, že nenahradil-li činovník voleného orgánu ČOS, župy či jednoty škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli ČOS, župy nebo jednoty za její dluhy v rozsahu, v jakém škodu nenahradil.

 10. Úprava činností odborů, sborů, oddílů, komisí a jiných útvarů může být podle potřeby stanovena v normách, vytvořených pro tyto útvary v souladu se stanovami ČOS.

 

Článek 13

Zánik ČOS a zánik jednot nebo žup

 1. ČOS se zrušuje rozhodnutím Sjezdu ČOS o dobrovolném zrušení. Pro zrušení ČOS se vyžaduje její likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní nástupce. Totéž platí obdobně pro pobočné spolky ČOS.

 2. ČOS, župa či jednota zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

 

 

Článek 14

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy a pro všechny spolky a orgány ČOS.

 2. Toto úplné znění stanov bylo schváleno v souladu s ustanovením odst. 9.5.5.3. stávajících stanov Výborem ČOS a jeho platnost je omezena do nejbližšího konání Sjezdu ČOS, který o něm rozhodne s konečnou platností.

 3. Toto úplné znění stanov nabývá platnosti dnem 1. prosince 2013 a účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Miroslav Kroc Ing. Hana Moučková

jednatel ČOS starostka ČOS

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich