Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty:

 EU-MMR-Barevne-RGB.jpg

„Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část“, 2. výzva MAS „Přiďte pobejt!“ IROP+ - Cyklodoprava I., nadřazená výzva IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD), registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0003653.

Integrovaný regionální operační program výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)

celkové náklady:                                                                           9 216 601,93 Kč

výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj:        7 999 999,99 Kč

termín realizace:                                                                   září 2023 – září 2026

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované či zrekonstruované vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo zrealizované doprovodné cyklistické infrastruktury od data ukončení realizace projektu.

Výsledek projektu:

Výsledkem je vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších, části 2, v úseku staničení 0,947 km - 1,547 km, trasa cyklostezky je vedena jen v lesních porostech, nivelita má stoupající tendenci až do křížení s lesní cestou na rozhraní katastrů obcí Roztoky u Jilemnice a Martinice v Krkonoších, úsek cyklostezky končí napojením na cyklopruh u sportovního areálu v Martinicích v Krkonoších. Cyklostezka napojující se na stávající komunikaci pro cyklisty, bude vyhrazenou komunikací pro cyklisty v blízkosti pozemní komunikace II/293 vyznačující se vysokou intenzitou dopravy. Budovaná komunikace směřuje bezprostředně k přestupnímu/nástupnímu bodu veřejné hromadné dopravy (autobusová zastávka Martinice v Krk.).

Projekt je realizován ve spolupráci s městem Jilemnice a obcí Roztoky u Jilemnice. Kompletní cyklostezka je navržena v délce 1,547 km. Její realizace je rozdělena na dvě části:

  • město Jilemnice jako žadatel projektu „Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část“ z 35. výzvy IROP, úsek staničení cyklostezky 0 – 0,947 km,
  • obec Martinice v Krkonoších jako žadatel projektu „Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část“ z 2. výzvy MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. (nadřazená výzva ŘO IROP – 60. výzva IROP – DOPRAVA – SC 5.1), úsek staničení cyklostezky 0,948 – 1,547 km.

 

CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH.

      Město Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších dlouhodobě usilují o vybudování komunikace pro cyklistickou dopravu, která by byla bezpečnou alternativou pro chodce a cyklisty místo frekventované silnice druhé třídy II./293.

     Vlastním projekčním pracím předcházelo trasování v terénu s cílem najít optimální trasu mezi stanovenými cílovými lokalitami, byl kladen důraz na zachování krajinného rázu. Cyklostezka bude vedena v koridoru silnice II/293, aby minimalizovala zábor stávajících lesních a zemědělských pozemků, bude respektovat stávající sjezdy na pozemky, aby nezkomplikovala jejich obhospodařování.

     Cyklostezka je navržena jako obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 3,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/hod, uvažována je s integrovaným provozem pěších, povrch cyklostezky bude z asfaltového betonu, v intravilánu do betonových obrubníků, ve volné krajině zemní krajnice. Celková délka cyklostezky je 1,6 km. V části intravilánu spadajícího pod Jilemnici bude stezka osvětlena. Cyklostezka bude od silnice II/293 oddělena souvislým stromořadím v kombinaci dubu letního a třešně ptačí. Součástí stavby cyklostezky je také mimoúrovňové křížení silnice II/293, které bude realizováno s použitím přesypané konstrukce ve formě dvou betonových prefabrikovaných tubusů, tak aby v budoucnu cyklostezka pokračovala až do volnočasového areálu Hraběnka.

     Projekt je realizovaný ve spolupráci s městem Jilemnice a obcí Roztoky u Jilemnice, neboť trasa budoucí cyklostezky prochází katastry těchto obcí. O této skutečnosti je sepsána Smlouva o spolupráci, jejímž účelem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu.

 Situace stavby cyklostezky

Srpen 2023 - příprava projektu pro podání žádosti o dotaci z programu IROP -  60. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD).

Město Jilemnice podalo žádost o dotaci na projekt Cyklostezka Jilemnice - Martinice v Krkonoších část 1. do programu IROP dne 30.8.2023 (dle dohodnutého členění stavby). 

Obec Martinice v Krkonoších podala dne 11.9. 2023 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR dle STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ NA OBDOBÍ 2021 – 2027 (nositel SCLLD: MAS „Přiďte pobejt!“ z. s)  Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část.

Číslo a název opatření PR IROP: 3.1.4 Podpora rozvoje cyklodopravy a dalších forem šetrné dopravy
Číslo a název výzvy ŘO IROP: 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)
Číslo a název výzvy MAS:  2. výzva MAS "Přiďte pobejt!" IROP+ - Cyklodoprava I.

Dne 17.10.2023 MAS Přiďte pobejt! z.s., potvrdila, že projektový záměr je v souladu s programovým rámcem IROP a splňuje podmínky pro jeho realizaci. Žádost o podporu je možné podat do výzvy řídícího orgánu IROP ve specifickém cíli 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmetálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech. 

23.11.2023 byla podána do systému MS21+ žádost o dotaci s požadovanými dokumenty.

Dne 18.3.2024 bylo vydáno MěÚ Jilemnice, odborem dopravy, stavební povolení na stavbu "Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších". 

 Martinice_v_Krkonosich_CBS_2019_DSC_1810.JPG