Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Plány obce > Územní plán

Územní plán

2018

Usnesením ZO Martinice v Krkonoších ze dne 27.2.2018 bylo schváleno vydání Změny č. 1 Územního plánu obce Martinice v Krkonoších. 

"Zastupitelstvo Obce Martinice v Krkonoších schvaluje vydání Změny č. 1 Územního plánu Martinice v Krkonoších formou opatření obecné povahy a ukládá starostovi, aby vydání Změny č. 1 Územního plánu Martinice v Krkonoších oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Martinice v Krkonoších".

 Odůvodnění

Zastupitelé obce se seznámili s dokumentací Změny č. 1 Územního plánu Martinice v Krkonoších, s jejím odůvodněním, s doklady o jejím pořízení a posoudili, zda není v rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. Výsledkem posouzení je, že nebyly shledány důvody, které by bránily schválení jejího vydání.

O vydání Změny č. 1 ÚP Martinice v Krkonoších bude veřejnost informována prostřednictvím úřední desky obce v souladu s ustanovením § 55c platného stavebního zákona, tzn. změna územního plánu a úplné znění územního plánu po změně č. 1 bude doručeno veřejnou vyhláškou. Dnem doručení (15. den po zveřejnění) nabývá tato změna účinnosti.

Změna č.1 Územního plánu obce Martinice v Krkonoších:

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - A TEXTOVÁ ČÁST.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - B1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - B2 HLAVNÍ VÝKRES.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - B3 VPS VPO.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vč TEXTOVÉ ČÁSTI.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - D1 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - D2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - D3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších zm1 - D4 ROZDÍLOVÁ MAPA.pdf

Územní plán obce Martinice v Krkonoších - právní stav k 03/2018:

 A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU.pdf

B_1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf

B_2 HLAVNÍ VÝKRES.pdf

B_3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB_OPATŘENÍ A ASANACÍ.pdf

D_1 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

2017

Společné jednání o návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Martinice v Krkonoších  - projednání s dotčenými orgány 16.5.2017 na MěÚ Jilemnice.

Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Martinice v Krkonoších - 19.12.2017 v zasedací místnosti OÚ Martinice v Krkonoších.

www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-uzemni-planovani-stavebni-urad/uzemni-planovani/upd-orp/uzemniplany/orpmartinice/

2015

Městský úřad Jilemnice - odbor územního plánování a stavebního řádu - Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Martinice v Krkonoších. -  http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-uzemni-planovani-stavebni-urad/uzemni-planovani/upd-orp/uzemniplany/orpmartinice/.

_________________________________________________________________________

 

2010

15.2.2010 Oznámení o projednání zadání územního plánu martinice v Krkonoších -

návrh Zadání (.rtf)

31.3.2010 Zastupitelstvo obce Martinice v Krkonoších schválilo usnesením č. 1/2010 Zadání Územního plánu Martinice v Krkonoších - dokument ke stažení 

Zadání ÚP Martinice v Krkonoších (.doc)

2011

V roce 2011 proběhlo projednání zpracovaného Návrhu Územního plánu Martinice v Krkonoších s dotčenými orgány státní správy a s veřejností, uplatněné požadavky a připomínky byly následně zapracovány a konečná podoba byla schválena Zastupitelstvem obce Martinice v Krkonoších dne 6.12.2011 vydáním Územního plánu Martinice v Krkonoších (Opatření obecné povahy č.1).

Územní plán Martinice v Krkonoších - stav k 12/2011:

UP_Martinice_v_Krkonosich_A_TEXTOVÁ ČÁST.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_B1_Výkres základního členění území.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_B2_Hlavní výkres.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_B3_Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací.pdf

Odůvodnění ÚP

UP_Martinice_v_Krkonosich_C_TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_D1_Koordinační výkres.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_D2_Výkres širších vztahů.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_D3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

Územní plán obce Martinice v Krkonoších byl pořízen v několika etapách v letech 2009 - 2011 za celkovou částku 257.700,- Kč . Na pořízení dokumentace obec získala účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje (v roce 2009 a 2010) v celkové výši 124.990,- Kč (48,5 % pořizovací hodnoty dokumentace).

Informativní materiál

Než začnete stavět (.pdf)